Решение 131

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 131

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  16. 05. 2019 г.

 

О Т Н О С Н О :    Избор на членове на Контролен съвет към Общинска фондация „Пловдив 2019”

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от  ЗМСМА във връзка с чл. 11, т. 13, т. 14 и чл. 23 от Учредителния акт на общинска фондация „Пловдив 2019”, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 19ХІ-156 от 09. 05. 2019 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

І. Избира Контролен съвет на Общинска фондация „Пловдив 2019” в състав:

1. Стефан Послийски

2. Ангелина Топчиева

3. Ели Гатева.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от  ЗМСМА във връзка с чл. 11, т. 13, т. 14 и чл. 23 от Учредителния акт на общинска фондация „Пловдив 2019” и с фактическо основнание: избор на Контролен съвет, осъществяващ контрол по организацията и ефективността на дейността на Фондацията.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 23.05. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 23. 05. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 23.05.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/