Решение 131

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

131

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ

О Т Н О С Н О :    Проект на маршрут и маршрутно разписание за създаване на нова автобусна линия № 103 – част от общинската транспортна схема на община Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 23ОА-1095/09. 05. 2023 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 25 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1 и ал. 4, т. 1, чл. 20 от закона за автомобилните превози, чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15. 03. 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от МТС, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-150 от 10. 05. 2023 фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Утвърждава маршрут и маршрутно разписание на нова основна автобусна линия № 103 – част от общинската транспортна схема на община Пловдив.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 25 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1 и ал. 4, т. 1, чл. 20 от закона за автомобилните превози, чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15. 03. 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от МТС; Като взе предвид нарасналата необходимост от осигуряване на удовлетвореност на потребителите на транспортната услуга на някои райони в града, за което е изведена разработка от експертите в Община Пловдив, изготвена на база наличната информация и анализираната обективна ситуация, като са взети предвид и плановете на Общината в засегнатите градоустройствени зони. Предложен е вариант на скъсен маршрут, обслужван по нови участъци от пътната инфраструктура и съществуващите спирки. Маршрутът обслужва незасягани от Системата на градския транспорт до момента зони, позволяващи движение без значителни рискове от наличие на натоварен трафик, което дава възможност за осъществяване на пътуването за сравнително кратък период от време. Осъществява се свързаност между югоизточната и югозападната част на град Пловдив.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.05. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 25.05. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 25.05.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /