Решение 130

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 130

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  16. 05. 2019 г.

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Утвърждаване на разходите за заплати за 2019 година, разпределени по месеци за част от дейностите и заведенията по бюджета на община Пловдив

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл.11 ал.10 от Закона за публичните финанси, предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-144 от 08. 05. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала за 2019 година, разпределени по месеци, за работещите във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“ – делегирана от държавата дейност, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства към КСУ „Свети Георги“, съгласно Приложение № 5.1.530

2. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала за 2019 година, разпределени по месеци, за работещите във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 546 „Домове за деца“ – делегирана от държавата дейност, Дом за деца, лишени от родителска грижа към КСУ „Олга Скобелева“, съгласно Приложение № 5.1.546

3. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала за 2019 година, разпределени по месеци, за работещите във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“ – делегирана от държавата дейност, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания към КСУ“Княгиня Мария Луиза“, съгласно Приложение № 5.1.530

4. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала за 2019 година, разпределени по месеци, за работещите във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 535 „Преходни жилища“ – делегирана от държавата дейност, Преходно жилище към КСУ“Княгиня Мария Луиза“, съгласно Приложение № 5.1.535.

5. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала за 2019 година, разпределени по месеци, за район „Северен“ и район „Западен“, за работещите във функция IV „Здравеопазване“, дейност 437 – делегирана от държавата дейност, съгласно Приложение № 4.1.437.

6. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала за 2019 година, разпределени по месеци, за работещите във функция VIII „Икономически дейности и услуги“, съгласно Приложение № 8.2.

7. Актуализира Списъка на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Община Пловдив за 2019 година, съгласно Приложение № 1.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.4 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл.11 ал.10 от Закона за публичните финанси

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 23.05. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 23. 05. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 23.05.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/