Решение 130

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

130

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Въвеждане на летни маршрутни разписания със срок на действие, през летния сезон за периода от 01.07 до 14.09

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно Заповед № 23ОА-1095/09. 05. 2023 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 25 и ал.2 от ЗМСМА, чл.17, . ал.1 и ал.4,т.1 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси на МТС, предвид фактическите основания изложените в предложение с вх. № 23ХІ-152 от 10. 05. 2023 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Утвърждава промени в маршрутните разписания на автобусните линии от Общинската транспортни схема на Община Пловдив, съгласно приложените проекти на маршрутни разписания за автобусни линии: № 1, № 4, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11, № 12, № 15, № 16, № 17, № 18, № 20, № 21, № 22, № 24, № 25, № 26, № 27, № 29, № 36, № 37, № 44, № 66, № 93, № 99, № 113, № 116 и № 222 като въвежда летни маршрутни разписания, със срок на действие – през летния сезон, за периода от 01.07 до 14.09.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 25 и ал.2 от ЗМСМА, чл.17, . ал.1 и ал.4,т.1 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси на МТС.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.05. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 25.05. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 25.05.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /