Решение 129

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

129

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ )  

О Т Н О С Н О :    Отчет за дейността на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив за 2022г. с Отчети за дейността на организациите – членове към ОСНВ – Пловдив за 2022г.; Отчет на ОСНВ – Пловдив за изпълнение на план-сметката за разпределение на средства за финансово обезпечаване на мероприятия и дейности за изпълнение на общинската политика в областта на наркоманиите за 2022 г.; План за мероприятия и дейности на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив за 2023 г.; План-сметка на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив за 2023 година

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-158 от 11. 05. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Приема отчет за дейността на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив за 2022 г. с Отчети за дейността на организациите – членове към ОСНВ – Пловдив за 2022 г., съгласно Приложение 1.

2. Приема отчет на ОСНВ – Пловдив за изпълнение на план-сметката за разпределение на средствата за финансово обезпечаване на мероприятия и дейности за изпълнение на общинската политика в областта на наркоманиите за 2022г., съгласно Приложение 2.

3. Приема план за мероприятия и дейности на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив за 2023г., съгласно Приложение 3.

4. Приема план-сметка за разпределение на средствата за финансово обезпечаване на мероприятия и дейности за изпълнение на общинската политика в областта на наркоманиите за 2023 г., съгласно Приложение 4.

5. Средствата по т. 4 да се осигуряват в дейност 469 – други дейности по здравеопазването – делегирани от държавата дейности.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества; като взе предвид, че на основание чл. 15 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекусросите, с решение № 281 от 26. 07. 2001 г. на Общински съвет – Пловдив е създаден Общински съвет по наркотични вещества при община Пловдив.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.05. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 25.05. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 25.05.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /