Решение 128

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

128

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ )  

О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за приемане на отчет за 2022 год. и приемане на план-сметка за разпределение на средства за Младежки дейности на Община Пловдив за 2023 год.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-137 от 05. 05. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Приема отчет за реализирането на младежки дейности на Община Пловдив за 2022 год., съгласно Приложение 1 като неразделна част от настоящото решение.

2. Приема проект за реализиране на дейностите през 2023 год. и разпределението на средствата на младежки дейности на Община Пловдив за 2023 год. – Приложение 2.

3. Дава съгласие на кмета на Община Пловдив да разпределя предвиденият резерв и реализирани икономии по План-сметка за разпределение на средства на община Пловдив за младежки дейности за 2023 год., съгласно Приложение 2, в рамките на утвърденият бюджет.

4. Дава съгласие на кмета на Община Пловдив да преразпределя финансовите средства от непроведени младежки мероприятия към другите младежки събития в рамките на утвърдения бюджет и утвърдените дейности по Приложение 2, неразделна част от решението.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания -чл.21,ал. 1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и фактически основания: необходимостта от отчитане на реализираните младежки дейности за 2022 год., разпределението на средствата за младежки дейности на Община Пловдив за 2023 год./Приложение2/, разпределение на предвиденият резерв и реализирани икономии по „План-сметка 2023 год.“, тъй като план-сметката предоставя и защитава основните направления, принципи, цели и изисквания за реализирането на политиката на Община Пловдив в сферата на младежта и спорта.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.05. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 25.05. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 25.05.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /