Решение 127

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

127

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2023 г.

 

О Т Н О С Н О :    Даване на разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център І – Пловдив” ЕООД да закупи нов водогреен котел ведно с нафтова горелка за отоплителната инсталация на лечебното заведение, на стойност 28 810 лв. без сключен ДДС, със собствени финансови средства, при условията на разсрочено плащане

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Анести Тимчев – Зам.-кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местото самоуправление и местната администрация, във връзка с чд. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 7 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на обпщна Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-146 от 10. 05. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Дава разрешение на управителя на „Диагностично-консултатнвен център I – Пловдив” ЕООД, при спазване на действащото законодателство, да закупи със собствени финансови средства нов водогреен котел ведно с нафтова горелка за локалната отоплителна инсталация на лечебното заведеше, на стойност 28 810 (двадесет и осем хиляди, осемстотин и десет/ лева, без включен ДДС, заплатен при условията на разсрочено плащане: на две вноски – всяка възлизаща на 50% от стойността на котела, изплатени съответно при подписване на договора и след монтажа на котела при въвеждане в експлоатация.

2. Възлага на управителя на „Диагностично-консултативен център I – Пловдив“ ЕООД да представи в дирещия „Здравеопазване” на община Пловдив отчет за изпълнение на решението.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие с правни основания: чл.21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл.21, ал. 1, т. 17 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала; Фактическите основания произтичат от необходимостта Общински съвет – Пловдив, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в общинските търговски дружества, да даде разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център I – Пловдив“ ЕООД да закупи със собствени финансови средства нов водогреен котел ведно с нафтова горелка за локалната отоплителна инсталация на лечебното заведение, на стойност 28 810 /двадесет и осем хиляди, осемстотин и десет/ лева без включен ДДС, заплатена при условията на разсрочено.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 26.05. 2023 г.;

2. Интернет страницата – 25.05. 2023 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 25.05.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /