Решение 126

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 126

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  20. 05. 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

О Т Н О С Н О :    Одобряване на годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на община Пловдив за периода 2018-2023 г.“

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл.21, ал.1, т. 24 и ал.2 от ЗМСМА, както и чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от ЗЧАВ (изм. и доп. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г.), предвид изложените в предложение с вх. № 21ХІ-128 от 22. 04. 2021 г., изм. с вх. № 21ХІ-128 от 14. 05. 2021 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив за периода 2018- 2023 г.“ (Приложение № 1).

2. Възлага на Кмета на Община Пловдив да създаде необходимата организация за публикуване на електронната страница на Община Пловдив отчет на мерките за 2020 г. към „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив 2018-2023 г.“, приета с Решение № 293, взето с Протокол № 13 от 26.07.2018 г. на Общински съвет – Пловдив

 

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т. 24 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от ЗЧАВ; Фактически основания: Отчет за 2020 г. за изпълнението на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив за периода 2018-2023 г.“ следва да бъде публикуван на официалната страница на Община Пловдив след одобрение от Общински съвет – Пловдив. Целта на Програмата е достигане на нормативните стойности на показателите, определящи качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив. Програмата за подобряване на КАВ е част от „Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив – 2014 -2020 г.“, приета с Решение № 252, взето с Протокол № 14 от 01.08.2014 г. на Общински съвет – Пловдив.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 27.05. 2021 г.;

2. Интернет страницата – 26. 05. 2021 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 27.05.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /