Решение 125

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 125

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  20. 05. 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

О Т Н О С Н О :    Одобряване на Меморандум за сътрудничество между Община Пловдив и Община Стара Загора

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 59 и следващите от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. № 21ХІ-148 от 12. 05. 2021 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява приложения проект на Меморандум за сътрудничество между Община Пловдив и Община Стара Загора.

2. Дава съгласие Кметът на Община Пловдив да подпише Меморандум за сътрудничество по т. 1 в съответствие с приложението – неразделна част от настоящото решение.

3. Определя Стефан Стоянов – Заместник-кмет „Образование, бизнес развитие и европейски политики“, да представлява Община Пловдив при изпълнение целите и произтичащите ангажименти от Меморандум за сътрудничество по т. 1.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1, т.23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 59 и следващите от ЗМСМА и с оглед подпомагане регионалното и местно развитие.

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 27.05. 2021 г.;

2. Интернет страницата – 26. 05. 2021 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 27.05.2021 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /