Решение 124

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 124

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  20. 05. 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

О Т Н О С Н О :    Изменение на бюджета на община Пловдив за 2021 г.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.96, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 21ХІ-134 от 28. 04. 2021 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява изменението на бюджета на община Пловдив за 2021 г., съгласно Приложение № 1 – Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2021 година, неразделна част от решението.

2. Одобрява Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Пловдив за 2021 година-извадка, съгласно Приложение № 2 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Пловдив за 2021 година – извадка, неразделна част от решението.

3. Дава съгласие при подготовка на проектобюджета на Община Пловдив за 2022 г. да се предвидят средства в размер на 440 000 лв. за обект „Промяна на предназначението и преустройство на съществуваща сграда в две яслени групи към ДЯ „Слънчо“ на ул. „Георги Кондолов“ № 43а и средствата в размер на 2 450 000 лв. за обект „Проектиране и изграждане на детска ясла с млечна кухня в кв. „Съдийски“, ул. „Стоян Михайловски“ № 13“.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.96, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 41 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 27.05. 2021 г.;

2. Интернет страницата – 26. 05. 2021 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 27.05.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /