Решение 123

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

123

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  20. 05. 2021 г.

 

О Т Н О С Н О :    Удостояване на Фондация „Америка за България“ с отличието „Почетен знак на град Пловдив“

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, т. 2 и чл. 36 от Наредбата за символиката и отличията на Община Пловдив, предвид изложените в предложение с вх. № 21ХІ-125 от 22. 04. 2021 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Удостоява Фондация „Америка за България“ с „Почетен знак на град Пловдив“.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие с фактическо основание: Изключителният принос в подпомагането, опазването, развитието и обогатяването на културното наследство в гр. Пловдив; правно основание: чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 4, т. 2 и чл. 36 от Наредбата на ОбС-Пловдив за символиката и отличията на Община Пловдив, приета е Решение № 455 на ОбС-Пловдив, взето е Протокол № 20 от 29.11.2018 г.

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 27.05. 2021 г.;

2. Интернет страницата – 26. 05. 2021 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 27.05.2021 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /