Решение 122

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 122

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  27. 04. 2021 г.

 

О Т Н О С Н О :    Осигуряване на част от средствата за медицински разходи, лечение, медицински изследвания, лекарства, разходи за престой и личен помощник на М. Д.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: ППГОС от ВМРО-БНД

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39а, ал. 5, от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предвид изложените в предложение с вх. № 21ХІ-131 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Дава съгласие от бюджета на Община Пловдив за 2021 г. да бъдат дарени средства в размер на 2 000 лева на М. Д., които да покрият част от необходимите средства за лечение в Китай.

2. Средствата да бъдат преведени по дарителската сметка:

IBAN: BG98FINV91501317492229

BIC CODE: FINVBGSF

Валута: BGN

„Първа Инвестиционна Банка“ АД

Титуляр на сметката: М.  Д.

3. Възлага на Кмета на Община Пловдив да предприеме съответните действия за изпълнение на настоящото решение.

 

МОТИВИ: Настоящето решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39а, ал. 5, от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 10.05. 2021 г.;

2. Интернет страницата – 05. 05. 2021 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 05.05.2021 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /