Правилник за организацията и дейността на ПЛОВДИВСКИ ОБЩИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ към Община Пловдив

Print Friendly

                                                                                                              

П Р А В И Л Н И К

за организацията и дейността

на Пловдивски общински инспекторат

към Община Пловдив 

( Приет с Решение № 270,взето с протокол №17 от 14. 07. 2011г.; изм. и доп. с Р. № 309, взето  с  Пр.  № 14  ОТ  02. 08. 2012  г. ; изм. и доп. с Р. № 97, взето  с  Пр.  № 5  ОТ  21. 03. 2013 г.)

  ( ПРИЛОЖЕНИЯ )

І. Общи положения

Чл. 1. Този правилник урежда организацията, устройството и функциите на дейността на  „Пловдивски общински инспекторат” към община Пловдив.

Чл. 2. (1) „Пловдивски общински инспекторатнаричан по-нататък в Правилника “Инспекторат”, е звено на бюджетна издръжка при община Пловдив, второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

(2) Инспекторатът осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на кмета на община Пловдив на територията на община Пловдив, която е на негово пряко подчинение.

Чл. 3. Адресът на Инспектората е гр. Пловдив, ул.“Филип Македонски” №1.

      Чл. 4. Инспекторатът осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник и в съответствие със заложените в годишния бюджет на община Пловдив бюджетни  средства за неговата издръжка.

      ІІ. Предмет на дейност и правомощия

Функции

Чл. 5. (1) Инспекторатът е създаден с цел организация, планиране и координация на контролната дейност за спазването от страна на всички физически и юридически лица, разпоредбите на действащите наредби на Общински съвет Пловдив, законовите и подзаконови  нормативни актове на територията на община Пловдив.

(2) (изм. и доп. с Р. № 309, взето  с  Пр.  № 14  ОТ  02. 08. 2012  г. ) Инспекторатът при осъществяване на функциите си по ал.1 и при констатиране на нарушения дава писмени предписания и следи за изпълнението имл съставя констативни протоколи и/или актове за установяване на админстративни нарушения; съставят констативни актове по чл.57а, ал.2 от ЗУТ; налага глоби срещу квитанции по реда определен в Закона за административните нарушения и наказания; уведомява общинската или съответната районна администрация за предприемане на последващи действия да налагат глоби срещу издаване на фиш по реда на чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 6. Инспекторатът има за предмет следните дейности:

А). Контрол по опазване на чистотата, околната среда и зелената система и обществения ред на територията на община Пловдив, съгласно: 1) Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив, 2) Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив, 3) Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив, 4) Наредба за осигуряване на обществения ред 5) Наредба №2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Пловдив, 6) Закон за опазване на околната среда, 7) Закон за защита от шума, 8) Закон за управление на отпадъците.

1. Контрол по опазването на околната среда

2.Контрол на строителните обекти за опазването на чистотата, общинската инфраструктура и организацията на движение, както и влияние им върху компонентите и факторите на околната среда;

3. Контрол по опазването на зелената система;

4. Контрол по осигуряване и опазване на обществения ред;

5. Извършва проверки по сигнали и предложения на граждани, организации и юридически лица;

Б). Контрол на търговската и рекламната дейност, осъществявана на територията на община Пловдив, съгласно: 1) Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 2) Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговска и друга обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Пловдив, 3) Наредба за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижимите имоти на община Пловдив, 4) Наредба №2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Пловдив.

1. Контрол по изпълнението на издадените разрешения за ползване:

1.1 на преместваеми обекти за търговска дейност чл.56, ал.1 от ЗУТ;

1.2. на рекламно-информационни елементи по чл.57, ал.1 от ЗУТ;

1.3. на общински терен за поставяне на временни обекти, със срок до реализирането на строежите, предвидени с действащ подробен план/ съгласно параграф 13 от Наредбата за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности.

2. Извършва проверки по сигнали и предложения на граждани, организации и юридически лица.

В). Контрол на общинската инфраструктура и ползването на общински терени, съгласно: 1) Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Пловдив, 2) Наредба №2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Пловдив, 3) Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговска и друга обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Пловдив, 4) Наредба за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижимите имоти на община Пловдив, 5) Закон за устройство на територията.

1. Контрол по изпълнението на издадените разрешения за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност по чл.56,ал.1 от ЗУТ;

2. Контрол по изпълнението на издадените разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи по чл.57,ал.1 от ЗУТ;

3. Контрол по спазване на разпоредбите за поставяне на преместваеми обекти разположени върху общинска собственост, на основание различно от т.1 и т.2;

4. Контрол по опазването на общинската инфраструктура – тротоари, улични платна и др.

5. Извършва проверки по сигнали и предложения на граждани, организации и юридически лица за премахване на временни обекти;

Чл. 7. Дейността на Инспектората се координира и контролира от Кмета на Община  Пловдив.

Чл. 8. Числеността на персонала и структурата на Инспектората се одобряват от Общински съвет – Пловдив.

Задължения и правомощия

Чл. 9. (1) Инспекторатът се управлява от директор, който се назначава и освобождава от Кмета на Община Пловдив. Управлението се възлага с трудов договор по Кодекса на труда.

(2) Щатното разписание се утвърждава от Кмета на Община Пловдив.

Чл. 10. Директорът на Инспектората има следните права и задължения:

  1. Ръководи и управлява Инспектората, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общински съвет – Пловдив и заповедите на Кмета на Община Пловдив;
  2. Представлява Инспектората пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения  и пред трети лица;
  3. Осъществява оперативното ръководство на дейността на Инспектората, координира и контролира изпълнението на функциите на Инспектората;
  4. Разработва  и предлага на Кмета на Общината за утвърждаване Правилник за вътрешния ред  на Инспектората, в който се съдържат специфични разпоредби за организацията на дейността му;
  5. Разработва и предлага на Кмета на Общината за утвърждаване вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в Инспектората;

6. Планира, разпределя и контролира използването на предоставените на Инспектората бюджетни средства;

7. (1) Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в Инспектората;

(2) Изготвя и утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Инспектората.

(3)  Ръководи атестирането на служителите;

9. Организира и контролира изпълнението на функциите по съответните направления и дейности:

9.1.     Координира дейността по извършване на проверки и изготвяне на отговор в законоустановения срок на постъпили сигнали и предложения от физически и юридически лца;

9.2.           Контролира законосъобразното съставяне на констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения и навременното им представяне в отдел «Административно-наказателна дейност» при Община Пловдив;

9.3.          Контролира законосъобразното съставяне на констативни актове по чл.57а от ЗУТ;

9.4.          Изисква предоставяне на ежемесечна писмена информация за разултатите от извършената дейност от съответните отдели по направления;

9.5.          Прави предложения за решаване на конкретни проблеми или подобряване дейността на Инспектората пред кмета на община Пловдив;

9.6.          Изготвя и предоставя при поискване на кмета или Общински съвет-Пловдив обобщени анализи, отчети и други информационни материали, касаещи дейността на Инспектората;

9.7.          Предлага промени и оказва методическа помощ при разработка на нормативните актове   на община Пловдив;

9.8.          При изпълнение на задълженията си има право да изисква от общинската и районните администрации, общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие, предоставянето на информация и документация, и оказването на всяко друго съдействие, както и да работи в тясно сътрудничество с посочените структури.

9.9.          Изготвя и представя на кмета на Община Пловдив годишен отчет за деността на Инспектората, а при поискване и от Общински съвет- Пловдив;

9.10.       Изпълнява и други служебни задачи, възложени му от Кмета на Община Пловдив.

Структура на Инспектората

Чл. 11. Структурата на Инспектората се утвърждава от Общински съвет-Пловдив и е подробно описана в Приложение №1 към Правилника, което е неразделна част от същия.

   Числен състав на Инспектората                 

Чл. 12. (изм. и доп. с Р. № 97, взето  с  Пр.  № 5  ОТ  21. 03. 2013  г.) Числеността на Инспектората е 56 бр. (Приложение № 1 към Правилника).

ІІІ. Общинско имущество, предоставено за управление.

 Чл.13. Предоставеното за управление общинско имущество за упражняване предмета на дейност е подробно описано в Приложение № 2 към Правилника на Инспектората, неразделна част от същия.

ІV. Финансиране

Чл. 14. Инспекторатът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Чл. 15. Дейността на Инспектората се финансира от бюджета на община Пловдив.

Чл. 16. Инспекторатът няма право да разходва паричните постъпления, придобити от санкции и глоби и/или от други източници. В тридневен срок приходите се превеждат по бюджетната сметка и съответния приходен БИН на Община Пловдив.

Чл. 17. Инспекторатът съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за изпълнение на  разходване на предоставените бюджетни средства и изпълнението на натуралните показатели, както и всички останали отчетни форми и документи, изискващи се от първостепенния разпоредител –  Община Пловдив.

V. Заключителни разпоредби

§1. Настоящият Правилник е създаден въз основа на чл. 21, ал.1, т. 8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.37 от Закона за административните нарушения и наказания.

§2. 28. Настоящият Правилник е приет с Решение № 270 на Общински съвет – Пловдив с Протокол № 17 от 14. 07. 2011 г.