ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община Пловдив

Print Friendly

ПРАВИЛНИК

за финансово подпомагане на деца с изявени дарби

от Община Пловдив

(Приет с Решение № 186, взето с Протокол № 6 от 14.04.2016  г., изменен и допълнен с Решение № 15, взето с Протокол № 1 от 23.01.2018 г.)

Чл. 1. (1) С този Правилник се определят редът, начинът на отпускане и отчитането на средствата от бюджета на Община Пловдив, определени за подпомагане на деца с изявени дарби.

(2) Право на подпомагане имат деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта.

Чл. 2. (1) Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби са:

1. подпомагане след класиране на общински/регионални, национални и международни олимпиади, конкурси, фестивали, научни конференции, първенства, шампионати, състезания и турнири;

2. (изм. с Решение № 15, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г.) подпомагане за участие в „международни олимпиади, конкурси, фестивали, първенства, шампионати, състезания, турнири, учебно-тренировъчни лагери, провеждани в чужбина.

 (2) Мерките се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на дете:

1. класирано на І, ІІ или ІІІ място на някоя от посочените по-горе прояви;

2. носител на златен, сребърен или бронзов медал/I, II или III награда/гран при или специална/индивидуална награда от някоя от посочените по-горе прояви;

3. носител на лауреатско или друго почетно звание;

4. (изм. с Решение № 15, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г.) за предстоящо участие в международни олимпиади, конкурси, фестивали, първенства, шампионати, състезания, турнири, учебно-тренировъчни лагери, провеждани в чужбина..

(3) (доп. с Решение № 15, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г.) Сумите за подпомагане по ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 са в размер до 500 лева по преценка на комисията по чл. 6.

(4) (нова – Решение № 15, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г.) Сумите за подпомагане по ал. 2, т. 4 са в размер до 1000 лв. по преценка на комисията по чл. 6. Преценката се извършва на база представени към искането по чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 1 справка/план-сметка за необходимите средства, както и документи от организаторите на отделните прояви за вида и стойностите на дейностите – такси за участие, пътни разходи и др., съгласно чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 7.

 (5) (предишна ал. 4, изм. с Решение № 15, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г.) В случай, че лицето е подпомагано през предишни години, може да получи подпомагане до 200 лева по преценка на комисията по чл. 6.

(6) (предишна ал. 5, изм. с Решение № 15, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г.) Едно лице може да бъде подпомагано еднократно за всяка календарна година, независимо от броя и вида на изявите.

(7) (предишна ал. 6, изм. с Решение № 15, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г.) Не се прилагат мерките спрямо деца, които са подпомагани или подлежат на подпомагане през текущата година със стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД.

Чл. 3. (1) Мерките могат да бъдат прилагани само за деца, ученици в училища на територията на Община Пловдив (общински, държавни и частни), не по-възрастни от 20 години и незавършили средното си образование към датата на проявата, за която кандидатстват.

(2) (изм. с Решение № 15, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г.) Могат да се подпомагат и деца от ПГ на детски градини и училища на територията на Община Пловдив.

(3) За ненавършилите 18-годишна възраст към датата на подаване на искането по чл. 5, ал. 1, т. 1, същото се подава от единия от родителите, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето.

(4) За навършилите 18-годишна възраст към датата на подаване на искането по чл. 5, ал. 1, т. 1, същото може да се подава и лично от ученика.

Чл. 4. (1) Общата сума на средствата, предвидени за отпускане по този Правилник, се одобрява от Общински съвет – Пловдив за съответната календарна година.

(2) Получаването на средствата по този Правилник е в рамките на одобрения годишен размер.

Чл. 5. (1) Еднократното финансово подпомагане на деца с изявени дарби се осъществява след представянето на следните документи:

1. искане, адресирано до Кмета на Община Пловдив, по образец;

2. копие от удостоверението за раждане на детето или на личната карта само при навършени 18 години;

3. (изм. с Решение № 15, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г.) служебна бележка от училището/детската градина, в което учи детето, за съответната учебна година;

4. копия от документи (дипломи, грамоти, сертификати, протоколи), удостоверяващи класиране на І, ІІ или ІІІ място/връчване на златен, сребърен или бронзов медал/I, II или III награда/гран при или специална/индивидуална награда/присъдено звание от посочените по-горе прояви за съответната или предходната календарна година при спазване на срока по ал. 2;

5. препоръка от преподавателя/ръководителя/треньора, водещ заниманията на ученика и подготовката му за изява;

6. (изм. с Решение № 15, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г.) документи от организаторите на отделните прояви, удостоверяващи вида и стойностите на дейностите – такси за участие, пътни разходи и др. (покана/регламент/статут);

7. (изм. с Решение № 15, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г.) справка/план-сметка за необходимите средства;

8. декларация за обстоятелствата по чл. 10 от НУРОЗДИД.

(2) Искането по ал. 1, т. 1 се подава в шестмесечен срок от възникване на основанието за еднократно финансово подпомагане.

(3) Ако ученици подали искания до Кмета на Община Пловдив за получаване на стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД нямат право на такава, съгласно приетата Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища за съответната година, исканията следва да бъдат  разглеждани за еднократно финансово подпомагане по реда на този правилник.

Чл. 6. (1) Разглеждането на исканията за подпомагане се извършва от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Пловдив.

(2) В състава на комисията се включват:

1. председател – Заместник-кмет ОРЕПМС;

2. секретар – служител от отдел „Образование”;

3. членове – по двама представители от Постоянните комисии към Общински съвет – Пловдив по „Образование, наука, вероизповедание, етнически въпроси”, „Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения” и „Младежки дейности и спорт”; един служител от дирекция „Финансова политика”.

(3) Заседанията на комисията се насрочват от председателя ѝ.

(4) За всяко заседание комисията изготвя протокол.

(5) На заседанията на комисията могат да присъстват и членове на организации от гражданския сектор без право на глас.

(6) Комисията заседава минимум веднъж на тримесечие, като последното ѝ за календарната година заседание е не по-късно от 30 ноември. Получените искания след последното заседание до края на календарната година се разглеждат на първото заседание през следващата година. Същите се отнасят към годината, в която са подадени, при спазване на условието по чл. 2, ал. 5.

(7) (доп. с Решение № 15, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г.) На първото заседание за годината комисията приема приблизително разпределение на средствата за еднократно подпомагане по тримесечия, според проявата и класирането на всяко дете и според видовете подпомагане, съответно по чл. 2, ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 3 или по т. 4.

(8) Комисията определя конкретен размер на еднократното финансиране в зависимост от:

1. значимост на проявата – международна, национална или регионална/включена или не в Програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища за съответната година/конкуренция – брой и ниво на участниците/ниво на организаторите;

2. (доп. с Решение № 15, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г.) класиране/награда/ присъдено звание на кандидата за еднократно финансово подпомагане (не се признават документи, удостоверяващи само участие в проявата/отлично, много добро или достойно представяне/активно участие/съществен принос/победител);

3. индивидуално класиране/награждаване или участие в дует/група/отбор/екип с призово класиране;

4. брой на класираните на съответното място/носителите на награди и звания в съответната категория на проявата;

5. средствата от общинския бюджет.

(9) Отказите за подпомагане се мотивират.

Чл. 7. (1) Прилагането на мерките по чл. 2, ал. 1 става при следния ред:

1. подаване на искане от единия от родителите, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето/от пълнолетния ученик до Кмета на Община Пловдив;

2. заседание на комисията по чл. 6 и вземане на решение за подпомагане;

3. предложение от председателя на комисията пред Общински съвет – Пловдив.

(2) Предоставянето на средствата по този Правилник се извършва след решение на Общински съвет – Пловдив, въз основа на протокол от заседание на комисията по чл. 6.

Чл. 8. Решенията на комисията се утвърждават с решение на Общински съвет – Пловдив.

Чл. 9. В едномесечен срок от решението на Общински съвет – Пловдив комисията уведомява вносителя на искането за взетото решение.

Чл. 10. Получаването и отчитането на одобрените с решение на Общински съвет – Пловдив  средства за еднократно финансово подпомагане се извършва по реда, утвърден в Община Пловдив.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Правилник отменя Правилник за подпомагане на деца с изявени дарби от училища в гр. Пловдив, приет с Решение № 261, взето с Протокол № 19 от 08.07.2010 г.

Преходни и заключителни разпоредби

(Приети с Решение № 15, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г.)

§ 5.  Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от Община Пловдив, приет с решение № 15, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г. на Общински съвет – Пловдив, влиза в сила от влизане в сила на Решението на Общински съвет – Пловдив за приемането му.

§ 6. Изпълнението на Правилника се възлага на Кмета на Община Пловдив.