Правилник за устройството и дейността на Обшинско предприятие „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ“ към Община Пловдив

Print Friendly

Правилник за устройството и дейността на Обшинско предприятие „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ“ към Община Пловдив

/Приет с Решение №142,взето с Пр. № 7 от 27.04.2017г.;Изм. и доп. с Решение № 247,взето с Пр. № 11 от 19.06.2018г./

/ПРИЛОЖЕНИЕ_1ПРИЛОЖЕНИЕ_2 ПРИЛОЖЕНИЕ_3 ПРИЛОЖЕНИЕ_4/

I. Статут на Предприятието

Чл. 1. Общинско предприятие „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ“ се създава с Решение № 142, взето с Протокол № 7 от 27. 04. 2017 г. на Общински съвет – Пловдив, на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 242, взето с протокол № 15/25.06.2009г. на Общински съвет – Пловдив.

Чл. 2. Общинското предприятие е с наименование „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ“ по-нататък в Правилника е упоменато само като „Предприятие“.

Чл. 3. Адресът на управление на Преприятието е Гребна база, ул.“Ясна поляна“№18, гр. Пловдив.

Чл. 4. Предприятието осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Чл. 5. Предприятието е създадено с цел: Провеждане на политиката на община Пловдив в областта на спорта и младежките дейности, с оглед подкрепа и подобряване на благосъстоянието на децата на възраст от 4 до 14 г. и младите хора на възраст от 15 до 29 години, посредством провеждане на неформални образователни дейности, чрез управление и стопанисване на предоставени на предприятието активи – общинска собственост.

Услугите, предоставяни в центъра са достъпни за всички млади хора, включително и представители на семейства с нисък доход, младежи в институции, от етнически малцинства, както и живеещи в малки и отдалечени населени места около град Пловдив.

Чл. 6. Предприятието има за предмет следните дейности:

 1. Провеждане на политиката на община Пловдив в областта на спорта и младежките дейности;
 2. Изпълнява стратегията на община Пловдив в областта на младежка политика;
 3. Съдейства за развитието на гражданското общество в лицето на младите хора, при зачитане и упражняване на секторните младежки политики, залегнали в Европейската харта за участието на младите хора в живота на Община Пловдив.
 4. Поддържа и развива местното младежко самоуправление в лицето на ученическите и студентските съвети;
 5. Установява и поддържа взаимоотношения на местно и национално ниво с образователни заведения, браншови организации, областния на МФВС и други институции с цел подпомагане на личностната реализация и професионалното ориентиране на младите хора, в това число по следните направления:

Направление „Образователни програми и проекти“:

 • организиране и участие в младежки обмени;
 • участие в неформални обучения – гражданско образование, изграждане на социални

умения, младежко лидерство и други;

 • работа по програми за реинтеграция на младежи, отпадащи от училище;
 • организиране и участие на клубове по интереси;
 •  организиране и участие в доброволчески инициативи и благотворителни кампании;
 • участие в работилници, ателиета и клубове по практически умения;
 • организиране и участие в клубове по интереси, езикови курсове;
 • предоставяне на свободен достъп до интернет и медийно базирани платформи;
 • организиране и провеждане на кръгли маси с представители на заинтересованите страни – младежки НПО, социални и здравни работници, представители на институции, обучителни организации и други;
 • организиране на публично-информационни кампании по проблемите на младежите;

Направление „Спортен комплекс и хотелска част“:

 • Осъществяване на маркетинг и рекламно-информационна дейност с цел популяризиране на комплекса, като атрактивно, интересно и приятно място, както за гостите, така и за жителите на град Пловдив;
 • Организиране и провеждане на:

-  футболни, волейболни и баскетболни турнири и лиги;

-  спортни празници и тържества с участието на пловдивски училища и университети;

-       партньорство с пловдивските спортни клубове за организиране и провеждане на активности;

-  благотворителни събития в помощ на деца и семейства в риск;

 • Настаняване на отбори по време на световни, европейски първенства, както и други спортни събития;
 • Настаняване на младежи по време на организирани младежки обмени с младежи от страната и чужбина;
 •  Настаняване по време на провеждане на дългосрочни семинари и обучения; Свободно настаняване на желаещи да ползват хотелската част.

7.Управление и стопанисване на административна и обслужващи сгради с прилежаща площ; съоръжения и техника; многофункционален спортен комплекс; съблекални и ресторант на ОП „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ“.

8.Осъществяване на възмездни услуги, включени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив по Приложение №8, 8.5. и извършване на търговия със стоки и услуги, свързани с предмета на дейност.

9. Осъществяване на други незабранени от закона стопански дейности, свързани с предмета на дейност.

Чл. 7. Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник – кмет, съобразно Закона за общинската собственост, „Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските прдприятия по гл.У1 от Закона за общинската собственост“ приета с Решение №242 на Общински съвет Пловдив, взето с протокол № 13 от 25.06.2009г.

Чл. 8. Предприятието е създадено за неопределен срок.

Чл. 9. Предприятието не е юридическо лице.

Чл. 10. Предприятието управлява имущество, собственост на Община Пловдив.

Чл. 11. Предприятието притежава собствен печат.

Чл. 12. Числеността на персонала и структурата на Предприятието се одобряват от Общински съвет – Пловдив

II. Управление, структура, числен състав на Предприятието

А. Управление на предприятието

Чл. 13. (1) Предприятието се управлява от директор, който се назначава от Кмета на Община Пловдив. Управлението се възлага с трудов договор по Кодекса на труда и при условията на Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските прдприятия по гл.У1 от ЗОС.

(2) Щатното разписание се утвърждава от Кмета на Община Пловдив.

Чл. 14. Директорът на Предприятието има следните права и задължения:

 1. Ръководи и управлява Предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общински съвет Пловдив и заповедите на Кмета на Община Пловдив или определен от него заместник кмет;
 2. Представлява предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица;
 3. Осъществява оперативното ръководство на дейността на Предприятието;
 4. Разработва и предлага на Кмета на Община Пловдив за утвърждаване Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организация на стопанската му дейност;
 5. Разработва и предлага на Кмета на Община Пловдив за утвърждаване вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в предприятието;
 6. Разработва и предлага на Кмета на Община Пловдив за утвърждаване Правилник за организация на специфичната дейност на предприятието.
 7. Предоставя информация за предприятието и дейността му за публикуване на официалната страница на Обшина Пловдив, след съгласуване със съответното длъжностно лице от Община Пловдив, отговарящо за публикуване на информация на официалната страница.
 8. Посочва при кореспонденция с институции и граждани наименованието на предприятието, адреса на управление, телефон, факс и имейл за връзка;
 9. Организира изготвянето, актуализирането и представянето на:

♦    проект на бюджет за съответната година (нрогноза за очакваните приходи и необходимите разходи за издръжка на дейността и разходите, свързани с управлението на предоставените им имоти и вещи – общинска собственост) – пред дирекция „Финансова политика“ на Община Пловдив, с копие до дирекция „Общинска икономика и здравеопазване“;

♦    периодични отчети за осъществената стопанска дейност на Предприятието, в разпоредените срокове, пред дирекция „Общинска икономика и здравеопазване“;

♦    щатното разписание, след утвърждаване от Кмета на Общината, пред „Общинска икономика и здравеопазване“;

 1. При провеждане на обществени поръчки организира:

♦    изготвянето на предварителни обявления за всички обществени поръчки, които следва да се проведат през съответната календарна година;

♦    предварителните обявления, изготвени по образец на Агенция по обществени поръчки, да се представят в дирекция „Обществени поръчки“, в установените срокове съгласно

утвърдени вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки от кмета на община Пловдив;

 1. Сключва договори за отдаване под наем на имоти или части от тях и/или вещи – общинска собственост, предоставени на общинското предприятие, съобразно разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
 2. Своевременно изисква от Дирекция „Общинска собственост“:
 • вписани актове за общинска собственост за недвижимите имоти, предоставени за управление на Предприятието;
 • допълнения и корекции на съществуващите актове за общинска собственост, в които отсъстват задължителни реквизити;
 1. Изработва и утвърждава длъжностните характеристики на персонала на Предприятието;
 2. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в Предприятието;
 3. Налага дисциплинарни наказания и извършва всякакви други дейности в качеството си на работодател по смисъла на Кодекса на труда;
 4. Изпълнява и други служебни задачи, възложени му от Кмета на Община Пловдив или определен негов заместник.

Б. Структура на Предприятието

Чл. 15. Структурата на Предприятието се утвърждава от Общински съвет Пловдив и е подробно описана в Приложение №1 към Правилника, което е неразделна част от същия.

В. Числен състав

Чл. 16. Числеността на персонала на предприятието е 19 ‘/г щатни бройки, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Правилника.

III.   Общинско имущество, предоставено за управление

Чл. 17. Предоставеното за управление общинско имущество е подробно описано в Приложение № 2 към Правилника, което става неразделна част от същия.

IV.   Финансиране на Предприятието

Чл. 18. Предприятието е местна дейност и прилага бюджет по смисъла на Закона за публични финанси.

Чл. 19. Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджет.

Чл. 20. Предприятието се финансира от бюджета на Община Пловдив в рамките на утвърдения бюджет за годината.

Чл. 21. Предприятието няма право да разходва паричните постъпления придобити от осъществяваната от него стопанска дейност. В тридневен срок приходите от стопанска дейност се превеждат по бюджетната сметка и съответния БИН на Община Пловдив.

Чл. 22. Предприятието съставя междинни и годишни финансови отчети, както и всички останали форми и документи, изисквани от първостепенния разпоредител – Община Пловдив.

V. Допълнителни разпоредби

Чл. 23. Данните за имуществото на предприятието по Приложение № 2 от Правилника, и по съставения, след приемане на Приложението, приемно-предавателен протокол, се отразяват в регистъра по групи активи, според функционалното предназначение в натурални измерители и балансова стойност.

Чл. 24. За нуждите на регистъра, с цел перманентно актуализиране на базата данни, съдържаща се в него, Предприятието да предоставя на длъжностното лице по вписванията в дирекция „Общинска икономика и здравеопазване“, отдел „Търговски дружества, общински предприятия и здравеопазване“ документи и информация, отразяващи възникнали промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в седемдневен срок от получаването им;

 • декларация за съгласие, личните данни на директора да бъдат вписани в публичния регистър: трите имена, дата на раждане, адрес, телефон;
 • заверени копия от трудовия договор на директора на предприятието и анексите към

него;

 • заверено копие от документа, удостоверяващ предоставеното за управление обшинско имущество.

Чл. 25. (1) При наличие на обстоятелства, изискващи корекции в числеността и структурата на персонала, Предприятието представя мотивирано предложение за промени до общинската администрация. На база на представеното предложение общинската администрация внася в Общински съвет Пловдив предложение за промяна на Правилника в частта Приложение № 1.

(2) При настъпили промени в имуществото през годината, след изготвяне на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета, Предприятието актуализира поименния опис на имуществото по групи, според функционалното им предназначение, с посочени натурални измерители и стойност и го представя на общинската администрация. На база на представения актуализиран опис, общинската администрация внася в Общински съвет предложение за промяна на Правлника по Приложение № 2. Промяната на Правилника по Приложение № 2 се извършва еднократно през годината.

VI. Заключителни разпоредби

Чл. 26. Настоящият Правилник е създаден въз основа на „Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските прдприятия по гл.У1, от Закона за общинската собственост“, приета с Решение № 242, взето с протокол № 13 от 25.06.2009г. Общински съвет Пловдив.

Чл. 27. За неуредени с този Правилник въпроси се прилагат разпоредбита на ЗОС, Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските прдприятия и други действащи нормативни актове.

Чл. 28. Настоящият Правилник е одобрен с Решение № 142, взето с протокол № 7 от 27. 04. 2017 г. на Общински съвет Пловдив и влиза в сила от 01. 05. 2017 година.