Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “ОБЩИНСКА ОХРАНА” към Община Пловдив

Print Friendly

П Р А В И Л Н И К

за устройството и дейността

на Общинско предприятие  “Общинска охрана”

към Община Пловдив

 /Приет с Решение №15, вз. с Пр. №1 от 19.01.2012г.; Изм. и доп. с Решение № 118, вз. с Пр. № 6 от 29.03.2012г.;Изм. и доп. с Решение № 312, вз. с Пр. № 14 от 02.08.2012г.;Изм. и доп. с Решение № 449, вз. с Пр. № 23 от 18.12.2013г.;Изм. и доп. с Решение № 58, вз. с Пр. № 5 от 05.03.2015г.;Изм. и доп. с Решение № 170, вз. с Пр. № 10 от 21.05.2015г.;Изм. и доп. с Решение № 247, вз. с Пр. № 8 от 26.05.2016г.;Изм. и доп. с Решение № 262, вз. с Пр. № 9 от 02.06.2016г.;Изм. и доп. с Решение № 306, вз. с Пр. № 16 от 14.09.2017г.;Изм. и доп. с Решение № 250, вз. с Пр. № 11 от 19.06.2018г.;/

 / ПРИЛОЖЕНИЕ_1 ПРИЛОЖЕНИЕ_2 ПРИЛОЖЕНИЕ_3 ПРИЛОЖЕНИЕ_4 /

І. Статут на Предприятието

Чл. 1. Общинско предприятие “Общинска охрана” се създава на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и „Наредба за създаване , управление и контрол върху дейността на Общинските предприятия по гл. VІ от ЗОС”, приета с Решение №242, взето с протокол № 13 от 25.06.2009г. на Общински съвет – Пловдив, изм. и доп. с РОС №330/03.08.2010г. и РОС №431/04.11.2010г.

Чл. 2. Общинското  предприятие е с наименование “Общинска охрана”. По-нататък в Правилника то е упоменато само като “Предприятие”.

Чл. 3. Адресът на управление на Предприятието е пл. “Централен” № 1, гр. Пловдив.

Чл. 4. Предприятието осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни  средства за неговата издръжка.

Чл. 5. Предприятието е създадено с цел физическа и техническа охрана на имуществото на Община Пловдив.

Чл. 6. Предприятието има за предмет следните дейности:

 • Организация и осъществяване на физическа охрана на имущество и обекти:
 1. Организиране и осъществяване физическа охрана на обекти и имущество, собственост на община Пловдив;
 2. Осъществява охрана на провеждани от община Пловдив мероприятия.
 3. Охрана чрез патрулиране на обществено важни обекти (площади, Главна улица и др.), зелени зони, паркове и градини, с пълномощия за упражняване на контрол и съставяне на актове за установяване на нарушения.

 

 • Организация и осъществяване на техническа охрана на имущество и обекти – общинска собственост:
 1. Изграждане и поддържане сигнално охранителна система в обектите.
 2. Изграждане и поддържане видеонаблюдение в обектите и осъществява денонощен мониторинг чрез изградената дежурна стая.
 3. Осъществяване на денонощен контрол с автомобили на охраняваните обекти.
 4. Създаване и обслужване оперативен център, координиращ дейността по контрол на охранителната дейност и видеонаблюдение;

Чл. 7. Дейността на  Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община  Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно ЗОС, Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл.VІ от ЗОС, приета с Решение №242/25.06.2009г.

Чл. 8. Предприятието е създадено за неопределен срок.

Чл. 9. Предприятието не е юридическо лице.

Чл. 10. Предприятието управлява имущество, собственост на Община Пловдив.

Чл. 11. Предприятието  притежава собствен печат.

Чл. 12. Числеността на персонала и структурата на Предприятието се одобряват от Общински съвет – Пловдив.

 ІІ. Управление, структура и числен състав на Предприятието

А. Управление на предприятието

Чл. 13. (1) Предприятието се управлява от директор, който се назначава и освобождава от Кмета на Община Пловдив. Управлението се възлага с трудов договор по Кодекса на труда, при условията на Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл.VІ от ЗОС.

(2) Щатното разписание се утвърждава от Кмета на Община Пловдив.

Чл. 14. Директорът на Предприятието има следните права и задължения:

 1. Ръководи и управлява Предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общинския съвет Пловдив и заповедите на Кмета на Община Пловдив или определен от него заместник кмет;
 2. Представлява Предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения  и пред трети лица;
 3. Осъществява оперативното  ръководство на дейността на Предприятието;
 4. Разработва  и предлага на Кмета на Общината за утвърждаване Правилник за вътрешния ред  на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организация на стопанската му дейност;
 5. Разработва и предлага на Кмета на Общината за утвърждаване вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в предприятието;
 6. Разработва и предлага на Кмета на Общината за утвърждаване Правилник за организация на специфичната дейност на предприятието.
 7. Предоставя информация за предприятието и дейността му за публикуване на официалната страница на Община Пловдив, след съгласуване със съответното длъжностно лице от Община Пловдив, отговарящо за публикуване на информация на официалната страница.
 8. Посочва при кореспонденция с институции и граждани наименованието на предприятието, адреса на управление, телефон, факс и имейл  за връзка;
 9. Организира изготвянето, актуализирането и представянето на:
 • проект на бюджетната сметка за съответната година (прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост)  пред дирекция “Финансова политика” на Община Пловдив, с копие до дирекция “Стопански дейности, търговски дружества и общински предприятия”;
 • периодични отчети за осъществената стопанска дейност на Предприятието, в разпоредените срокове, пред дирекция “Търговски дружества и общински предприятия”
 • щатното разписание, след утвърждаване от Кмета на Общината, пред дирекция “Стопански дейности, търговски дружества и общински предприятия”;

10. Организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки и сключва договорите за тях, след изрично упълномощаване по реда на Закона за обществените поръчки от Възложителя – Кмета на община Пловдив.

 • изготвя предварителни обявления по образец на Агенция по обществени поръчки за обществените поръчки, касаещи дейността на предприятието, които следва да се проведат през съответната календарна година и представя същите в сектор “Регистър по ЗОП” в разпоредените срокове;
 1. 10.  Сключва договори за управление (за отдаване  под наем) на имоти или вещи – общинска собственост, предоставени на общинското предприятие, съобразно разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество;

11. Своевременно изисква от Дирекция „ОСЖНПИП”:

 • вписани актове за общинска собственост за недвижимите имоти, предоставени за управление на Предприятието;
 • допълнения и корекции на съществуващите актове за общинска собственост, в които отсъстват задължителни реквизити;

13. Изработва и утвърждава длъжностните характеристики на персонала на Предприятието;

14. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в Предприятието;

15. Налага дисциплинарни наказания и извършва всякакви други дейности в качеството си на работодател по смисъла на Кодекса на труда;

 1. Изпълнява и други служебни задачи, възложени му от Кмета на Община Пловдив или определен негов заместник.

Б. Структура на предприятието

Чл. 15. Структурата на Предприятието се утвърждава от Общински съвет Пловдив и е подробно описана в Приложение №1 към Правилника, което е неразделна част от същия.

В. Числен състав на Предприятието    

Чл. 16. /Изм. и доп. с Решение № 118, вз. с Пр. № 6 от 29.03.2012г.;Изм. и доп. с Решение № 312, вз. с Пр. № 14 от 02.08.2012г.;Изм. и доп. с Решение № 449, вз. с Пр. № 23 от 18.12.2013г.;Изм. и доп. с Решение № 170, вз. с Пр. № 10 от 21.05.2015г.;Изм. и доп. с Решение № 247, вз. с Пр. № 8 от 26.05.2016г.;/  Числеността на персонала е 290 ½ бр. (Приложение № 1 към Правилника).

 ІІІ. Общинско имущество, предоставено за управление.

Чл.17.  Предприятието е правоприемник на имуществото на „Общинска охрана” ЕАД, гр. Пловдив.

Чл.18. След финализиране процедурата по ликвидация на „Общинска охрана” ЕАД, гр. Пловдив, имуществото ще бъде предоставено на Предприятието на база приемо-предавателни протоколи и Приложение № 2 към Правилника.

 ІV. Финансиране на Предприятието

Чл. 19. Предприятието е местна дейност и прилага бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси.

Чл. 20. Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджет.

 Чл. 21. Предприятието се финансира от бюджета на Община Пловдив в рамките на утвърдения бюджет за годината.

Чл. 22. Предприятието няма право да разходва паричните постъпления, придобити от такси по ЗМДТ, наеми на общински жилищни имоти, извършени строително-ремонтни работи, транспортни услуги или друга стопанска дейност. В тридневен срок приходите от стопанската дейност се превеждат по бюджетната сметка и съответния приходен БИН на Община Пловдив.

Чл. 23. Предприятието съставя междинни и годишни финансови отчети , както и всички останали отчетни форми и документи, изисквани от първостепенния разпоредител – Община Пловдив.

 V. Допълнителни разпоредби

Чл. 24. Данните за имуществото на предприятието по Приложение №2 от Правилника, се  отразяват в регистъра по групи активи, според функционалното предназначение в натурални измерители и балансова стойност.

Чл. 25. За нуждите на регистъра, с цел перманентно актуализиране на базата данни, съдържащи се  в него, Предприятието предоставя на длъжностното лице по вписванията  документи и информация, отразяващи възникнали промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в седемдневен срок от получаването им:

 • декларация за съгласие, личните данни на директора да бъдат вписани в публичния регистър: трите имена, ЕГН, адрес, телефон;
 • заверени копия от трудовия договор на директора на предприятието и анексите към него;
 • заверено копие от документа, удостоверяващ предоставеното за управление общинско имущество.

Чл. 26. (1) При наличието на обстоятелства, изискващи корекции в числеността и структурата на персонала, Предприятието представя мотивирано предложение за промени до общинската администрация. На база на представеното предложение общинската администрация внася в Общински съвет предложение за промяна на Правилника по Приложение №1.

(2) При настъпили промени в имуществото през годината, след изготвяне на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, Предприятието актуализира поименния опис на имуществото по групи, според функционалното им предназначение, с посочени натурални измерители и стойност и го представя на общинската администрация. На база на представения актуализиран опис, общинската администрация внася в Общински съвет предложение за промяна на Правилника по Приложение № 2. Промяната на Правилника по Приложение №2 се извършва еднократно през годината.

 

VІ. Заключителни разпоредби

Чл. 27. Настоящият Правилник е създаден въз основа на “Наредба за създаване, управление  и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл. VІ, от Закона за общинската собственост”, приет с Решение № 242, взето с протокол № 13 от 25.06.2009г. на Общински съвет – Пловдив.

Чл. 28. За неуредените с този Правилник въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОС, Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия и другите действащи нормативни актове.

Чл. 29. Настоящият Правилник е одобрен с Решение №262 на Общински съвет – Пловдив с Протокол №9/02.06.2016г.