НАРЕДБА за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия на община Пловдив по гл.VІ от закона за общинската собственост

Print Friendly

Н А Р Е Д Б А

ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПО ГЛ.VІ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 /Приета с Решение №456, взето с Протокол №20 от 29.11.2018г./

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Настоящата Наредба урежда реда и условията за създаване, преобразуване, прекратяване и организация на дейността на общинските предприятия на Община Пловдив.

Чл.2. (1) Общинските предприятия се създават за дейности по:

1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти – общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;

2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на Общината и/или на нейното население, които се финансират от бюджета на Общината, определени от Общинския съвет.

РАЗДЕЛ ІІ

СЪЗДАВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Чл. 3. (1) Общинското предприятие е специализирано звено на Общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет и не е самостоятелно юридическо лице.

         (2) Директорът на общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджет.

         (3) Общинско предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет Пловдив.

(4) Предложенията за създаване, преобразуване и прекратяване на общинските предприятия се правят от Кмета на Община Пловдив;

(5) Преобразуването на общински предприятия се извършва чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне.

         (6) Общинските предприятия се закриват, когато отпадне законовото основание за тяхното създаване.

(7) С решението за преобразуване или закриване на предприятието се определя правоприемството на активи и пасиви, уреждането на трудовите правоотношения, първичните счетоводни документи и счетоводните регистри, както и действащите договори, сключени от Предприятието.

         (8) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на Правилник, приет от Общински съвет – Пловдив.

         (9) С Правилника по ал.8 се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

         (10) Предоставеното и придобито в резултат на дейността на общинските предприятия имущество е общинска собственост по смисъла на Закона за общинската собственост и за него се прилага Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество.

(11) Предоставянето на общински имоти за управление на общинските предприятия се извършва по реда на чл. 12 ал.1 от Закона за общинската собственост, като в Приложение към Правилника по ал.8 се вписват предоставените на общинското предприятие имоти.

(12) Поддържането и ремонтите на имотите и вещите – общинска собственост се извършват от лицата, на които са предоставени за управление, като необходимите за целта средства се предвиждат ежегодно по бюджетите им.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Чл. 4. Дейността на общинските предприятия се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или определен от него заместник-кмет, съобразно ЗОС, настоящата Наредба и относимото законодателство.

Чл. 5. (1) Общинските предприятия се управляват от директор, който се назначава и освобождава от Кмета на Община Пловдив по Кодекса на труда.

(2) Кметът на Общината сключва договор с директора на предприятието.

(3) Не могат да бъдат директори на общински предприятия лица, които:

1. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;

2. от свое или чуждо име извършват търговски сделки;

3. участват в събирателни или командитни дружества или дружества с ограничена отговорност;

4. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на търговски дружествата;

5. заемат друга длъжност или извършват дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с неговото положение;

6. забраните по ал.3, т.2 и т.3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на предприятието.

Чл. 6. (1) Договорите с директорите на общинските предприятия се прекратяват с изтичане срока на договора, както и предсрочно на основанията, предвидени в Кодекса на труда.

 (2) Директорът на Предприятието има следните права и задължения:

1. Ръководи и управлява Предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общинския съвет – Пловдив и заповедите на Кмета на Община Пловдив или определен от него заместник-кмет;

2. Назначава служители по трудов договор и определя длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената численост и структурата на общинското предприятие при спазване изискванията на Кодекса на труда, Вътрешните правила за дейността му и други действащи нормативни документи.

3. Представлява Предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения  и пред трети лица;

4. Осъществява оперативното  ръководство на дейността на Предприятието;

5. Разработва  и предлага на Кмета на Община Пловдив за утвърждаване Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организация на стопанската му дейност;

6. Разработва и предлага на Кмета на Община Пловдив за утвърждаване вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота на предприятието;

7. Организира изготвянето, актуализирането и представянето на Кмета на община Пловдив:

• проект на бюджет за съответната година (прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с дейността на Предприятието);

• периодични отчети за реализирани приходи от Предприятието, в разпоредените срокове;

• щатното разписание за утвърждаване от Кмета на Общината;

8. Прави предложение пред Кмета на Общината за провеждане на обществени поръчки, относими към предмета на дейност на предприятието и съдейства за тяхното организиране, при наличие на писмено упълномощаване по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗОП;

9. Изпълнява заповеди на Кмета, с които:

• на предприятието се предоставят безвъзмездно за управление и/или се отнема управлението /поради отпаднала необходимост/ на недвижими имоти и/или вещи – общинска собственост, съобразно разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

• директорът на Предприятието се упълномощава да сключва договори за отдаване под наем на имоти и вещи – общинска собственост, или за продажба на движими вещи, предоставени за общинското предприятие за управление, при спазване разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

10. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в Предприятието.

11. Налага дисциплинарни наказания и извършва всякаква друга дейност в качеството на работодател по смисъла на Кодекса на труда.

12. Изпълнява и други служебни задачи, възложени му от Кмета на Община Пловдив, зам.-кметове и Секретаря на Общината.

 

РАЗДЕЛ ІV

ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл. 7. Предприятието е местна дейност и разполага с бюджет по смисъла на Закона за публични финанси.

Чл. 8. Предприятието се финансира от бюджета на Община Пловдив в рамките на утвърдения бюджет за годината. Промените по бюджета на предприятието се извършват при спазване на условията в чл.124 и чл.125 от Закона за публичните финанси.

Чл. 9. Предприятието съставя тримесечни и годишни финансови отчети, както и всички останали отчетни форми и документи, изисквани от първостепенния разпоредител – Община Пловдив.

Чл. 10. Източници на приходи на общинските предприятия са:

1. Приходи от дейността;

2. Приходи от наем на общинското имущество;

3. Такси по ЗМДТ;

4. Други приходи.

Чл. 11. Предприятието няма право да разходва приходите, придобити от осъществяваната от него стопанска дейност. В тридневен срок приходите от стопанската дейност се превеждат по бюджетната сметка и съответния приходен БИН на Община Пловдив.

Чл. 12. Общинските предприятия извършват разходи за осъществяване на дейността си и за управление на предоставеното общинско имущество.

 

РАЗДЕЛ V

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл. 13. Контролът върху дейността на общинските предприятия се осъществява от Кмета на Общината или ресорен заместник-кмет.

Чл. 14.  Длъжностните лица, които са действали в нарушение на Наредбата, носят дисциплинарна отговорност.

 

РАЗДЕЛ VІ

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Чл. 15. В общината се създава и поддържа публичен регистър за общинските предприятия.

Чл. 16. Регистърът се води по образец – Приложение №9 на Наредба №8 от 17.12.2009г. за утвърждаване по образците на актовете за общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда на съставянето, воденето и съхраняването им.

Чл. 17. Вписването в регистъра се извършва от определено от Кмета длъжностно лице.

Чл.18. При промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, предприятието предоставя на длъжностното лице по чл. 17,  документи и информация, отразяващи настъпилите промени.

 

РАЗДЕЛ VІІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Общинските предприятия имат собствен печат, на който е отбелязано наименованието на Предприятието и организационната му форма, а именно: Общинско предприятие „……………………..” към Община Пловдив.

§ 2. При наличието на обстоятелства, изискващи промяна в Правилника за устройството и дейността на Предприятието, Директорът на предприятието представя мотивирано предложение за промени до общинската администрация.

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящата Наредба е създадена въз основа на гл. VІ. от Закона за общинската собственост”, Кодекса на труда и Закона за публичните финанси.

§2. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативен акт от по-висок ранг.

§3. За неуредените с тази Наредба въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОС и другите действащи нормативни актове.

§4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 456, взето с Протокол № 20 от 29. 11. 2018г. на Общински съвет – Пловдив и влиза в сила от 01.01.2019г.

§5. Тази Наредба отменя Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл.VІ от Закона за общинската собственост, приета с Решение №242, взето с протокол №13 от 25.06.2009г. на Общинския съвет Пловдив, изм. и допълнена с Решение №330, взето с протокол №22/03.08.2010г., изм. и доп. с Решение №431, взето с протокол №30/04.11.2010г., изм. и доп. с Решение №243, взето с протокол №8/26.05.2016г.

§6. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината.