Н А Р Е Д Б А за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив

Print Friendly

СТАРА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА !!!

Н А Р Е Д Б А

за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив

Приета с Решение № 407, взето с Протокол № 21 от 17. 12. 2015 г. изм. и доп. с

на Общински съвет   – Пловдив

Глава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящата наредба регламентира условията и правилата за пътуване по маршрутите на основни автобусни линии на обществения градски транспорт на територията на община Пловдив.

Чл. 2. Правилата за пътуване определят правата и задълженията на пътниците, пътуващи по основни автобусни линии от общинската транспортна схема.

Чл. 3. Наредбата урежда видовете превозни документи и реда и условията за издаването им, както и условията за преференциални пътувания.

Чл. 4. Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта” /ОП „ОКТ“/, съобразно правилата, одобрени с решения на Общински съвет – Пловдив, осъществява:

- организации на процеса по издаване на превозни документи;

- контрол по редовността на пътниците;

- реализацията на организация, управление, контрол, отчитане и анализ на пътническите превози по основни градски автобусни линии като интегриран превозен процес, възложени от община Пловдив на транспортните оператори;

- организация на инкасирането, съхранението и реализацията на приходите от дейността обществен превоз на пътници по основните линии на обществения градски транспорт на територията на община Пловдив при спазване на относимото законодателство, действащите договори, правила и механизми, определени от Общински съвет – Пловдив;

Чл. 5. Настоящите разпоредби следва да се спазват от всички пътници, водачи на превозни средства/транспортните оператори по маршрутите на основните линии на обществения градски транспорт на територията на община Пловдив и контрольори по редовността на пътниците.

Глава ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ

Чл. 6. Превоз на пътници с обществения градски транспорт по маршрутите на основните автобусни линии се извършва срещу редовен превозен документ, посочен в настоящата наредба.

Чл. 7. Всеки редовен превозен документ се счита за договор между превозвача и пътника за съответното пътуване.

Чл. 8. (1) Пътник с редовен превозен документ е застрахован от превозвача по застраховка „Злополука на пътниците в обществения градски транспорт”.

(2) В случай на застрахователно събитие пътникът уведомява превозвача или застрахователното дружество, с което превозвача има сключен застрахователен договор по застраховка „Злополука на пътниците в обществения градски транспорт”.

Чл. 9. (1) Билетът за еднократно пътуване, издаден на хартиен носител е редовен превозен документ след неговото издаване от автомат в автобусите, като се валидира в момента на издаване и не е необходимо допълнително валидиране.

(2) Билетите на хартиен носител с определен срок на валидност, издадени от стационарни автомати, разположени в или извън превозните средства, са редовни превозени документи, които се валидират автоматично в момента на издаване и за които не е необходимо допълнително валидиране.

Чл. 10. (1) Абонаментната карта, издадена от Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта”, е редовен превозен документ за пътуване, в съответствие с маршрута и периода на валидност.

(2)Електронната карта е редовен превозен документ след таксуване на валидаторите, разположени в близост до входните/изходните точки на превозните средства за обществен транспорт – веднага след качване. Валидаторите таксуват само електронна карта с валиден маршрут, период или брой- пътувания.

Чл. 11. Нередовни са:

1. превозни документи, които не съответстват на пътуването (период на валидност, брой пътувания или маршрутна линия);

2. персонализирана карта, използвана от лице, различно от притежателя;

3. невалидирана/нетаксувана електронна карта;

4. подправен превозен документ;

Чл. 12. Пътник с редовен превозен документ има право да превозва в превозните средства на обществения градски транспорт:

  1. безплатно до 2 броя ръчен багаж, вкл. музикални инструменти, като размерът за всеки от тях не надвишава 60х40х40см. Багажът на пътника не трябва да представлява опасност за другите пътници, да не пречи на видимостта на водача на превозното средство и да не представлява заплаха за сигурността и безопасността на движение.

2. багаж с по-големи размери от посочените в т. 1 се таксува за всеки допълнителен товар поотделно, с билет за еднократно пътуване на хартиен носител;

3. безплатно детска количка с дете или количка с лице с увреждания. Колички без дете или без лице с увреждания в тях се таксуват с билет за еднократно пътуване.

4. домашен любимец, поставен в подходяща кутия или клетка с размери до разрешените за безплатен превоз на ръчен багаж, ако не създава опасност от причиняване на травма, увреждане и съответно – не представлява заплаха за останалите пътници, като същия не се поставя на седалките на превозното средство.

5. безплатно ски, скейтборд, сноуборд, шейна или детски велосипед с дължина до 1,20 м., при условие, че не създават неудобство на другите пътници.

Чл. 13. Пътникът носи отговорност за превозвания от него багаж, домашен любимец или спортни пособия, както и за хигиената във връзка с превоза им.

Чл. 14. В обществения градски транспорт на територията на община Пловдив пътуват безплатно полицейски кучета, кучета – водачи на незряши хора и кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител, след представяне на ветеринарно медицински паспорт на кучето и карта, удостоверяваща статута му.

Чл. 15. (1) Всяко превозно средство има определени места, специално маркирани с нагледни стикери за:

1. майки с бебета и деца до 3 годишна възраст, както и бременни жени;

2. хора с увреждания.

(2) Пътник, заел място по ал. 1 е задължен да го преотстъпи на лицето от горепосочените групи.

Чл. 16. Информация на пътниците за условията на пътуване, разписанията на превозните средства и цените на превозните документи, освен от превозвачите, се предоставя и от Община Пловдив чрез:

-  официалната интернет страница;

-  брошури и информационни материали;

-  спиркови знаци или електронни табла;

-  информационни кампании.

Чл. 17. В превозните средства на обществения градски транспорт:

1.Пътниците са длъжни:

а) да притежават редовен превозен документ до слизането си в района на спирката на градския транспорт;

б) да предоставят превозния си документ на контролните органи за проверка, а пътуващите с персонализирани карта – да показват документ за самоличност при поискване;

в) при пътуване с нередовен или без превозен документ – да заплатят предвидената в настоящата наредба глоба;

г) при отказ от заплащане на определената в настоящата наредба глоба – да слязат от превозното средство на следващата спирка по маршрута и да предоставят на контролните органи лична карта/личен паспорт за съставяне на акт за административно нарушение.

2.Не се допуска превозването на:

а) лица, които представляват опасност за сигурността и здравето на пътниците или са в нарушение на чл. 18;

б) лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество;

в) лица в нехигиеничен вид и/или заразно болни;

г) предмети, които могат да повредят или замърсят превозното средство;

д) запалителни, избухливи, отровни вещества и други предмети, представляващи опасност за пътниците и водача;

е) предмети, преносът на които е забранен със закон;

ж) предмети, които, поради своите размери и естество, създават неудобство за пътниците;

з) живи животни и птици с изключение на полицейски кучета, кучета-водачи на незрящи хора, кучета, обучавани за водачи на незрящи хора и домашни любимци при условията на чл. 12, т. 4.

Чл. 18. На пътниците се забранява:

1.  да се качват или слизат от превозното средство: когато превозното средство е все още в движение; преди отварянето на вратите напълно или след подаване на звуков сигнал, предупреждаващ за затваряне на вратите и потегляне на превозното средство;

2.  да стоят на стъпалата на превозните средства, да пречат на затварянето или отварянето на вратите;

3.  да разговарят с водача по време на движение;

4.  да свирят на музикални инструменти, да използват високоговорители или слушат силно музика, или да нарушават спокойствието на останалите пътници.

5.  да изхвърлят отпадъци и нарушават-обществения ред;

6.  да причиняват повреда на превозните средства и имуществото в тях, включително и предоставеното от община Пловдив оборудване;

7.  с действията си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници;

8.  да просят и събират дарения или да извършват търговска, рекламна и пропагандна дейност;

9. да пушат, включително електронни цигари,  да консумират храни, алкохолни и топли напитки в превозните средства;

10.  да изхвърлят предмети през прозорците на превозното средство;

11.  да преотстъпват превозния си документ на други лица или да оставят същия в превозното средство;

Чл. 19. Правата и  задълженията на операторите по изпълнение на обществената

услуга за превоз на пътници, включително и на техните служители са уредени в действащите договори с община Пловдив.

Глава ІІІ. ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ.

ИЗДАВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ

Чл. 20. Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта”, при условията на чл.36, ал.4 и ал.5 от Закона за автомобилните превози, има изключителните права да издава, зарежда и продава превозните документи за пътуване с обществения градски транспорт в община Пловдив чрез:

-  пунктовете за продажба и зареждане на абонаментни карти;

-  автомати в автобусите;

-  стационарни автомати извън превозните средства;

-  разпространители по договор с Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта”;

Чл. 21. (1) Превозни документи са билети за еднократно пътуване и билети, валидни за определен период от време, както и абонаментни карти, всички те издадени на хартиен или електронен носител, съобразно изискванията на действащото законодателство,

(2) Видовете превозни документи са:

1. Билет за еднократно пътуване на хартиен носител без прикачване;

2.  Билет за еднократно пътуване на хартиен носител с прикачване в рамките на 1 час;

3.  Еднодневен билет за всички линии – билет, позволяващ прехвърляне, валиден за определен период от време – един календарен ден на хартиен носител;

4. Еднодневен билет за всички линии – билет, позволяващ прехвърляне, валиден за определен период от време – 24 часа от първото валидиране на Смарт карта или на нискостойностна карта;

5. Билет за 10 броя еднократни пътувания за всички линии на нискостойностна карта или на Смарг карта;

6. Едноседмична карта, валидна за всички линии за определено време от момента на първото й валидиране на нискостойностна карта или Смарт карта;

7.  Едномесечна карта валидна за една линия на Смарт карта;

8.  Едномесечна карта валидна за всички линии на Смарт карта;

9. 3,6,9, 12-месечни карти, валидни за всички линии на Смарт карта;

10. Едномесечна преференциална карта за всички линии на Смарт карта;

11. 3,6,9,12-месечни преференциални карти за всички линии на Смарт карта:

12. Еднократно пътуване чрез Смарт карта („е-портфейл”) на Смарт карта.

Чл. 22. (1) Персонализирани непреференциални електронни карти /ЕК/ с вътрешна и външна персонификация се издават след попълване на заявление по утвърден образец. Вътрешната персонификация са личните данни на лицето, на което е издадена картата (трите имена, ЕГН, друга, лична информация), и се записват в паметта на картата.

Външната персонификация са номера на картата, актуална снимка и двете имена на лицето, на което е издадена картата, които са отпечатани върху нея. Персонализирана ЕК не може да се преотстъпва на друго лице.

(2) Персонализирана непреференциална ЕК само с вътрешна персонализация се издава след попълване, на заявление по утвърден образец. Картата се ползва от приносителя й или от трети лица. Същата може да се блокира и да й се издава дубликат.

(3) Неперсонализирана непреференциална ЕК се издава по искане на лицето и без заявление по образец. В този случай ЕК няма вътрешна и външна персонификация, не се блокира и не й се издава дубликат и не може да се зарежда чрез WEB приложение.

(4) Електронната непреференциална карта позволява многократно зареждане на различни превозни документи. На една карта могат да се заредят до пет превозни документа едновременно. Картата разполага с електронен портфейл.

(5)  Заявление за издаване на ЕК се подава в пунктовете на Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта” и по електронен път чрез специализираното WEB приложение,

Чл. 23. (1) Персонализирана електронна карта за преференциални пътувания ЕК задължително се персонифицират при издаването им, след попълване на заявление по утвърден образец. Вътрешната персонификация обхваща личните данни на правоимащия (трите имена, ЕГН, други лични данни на лицето), вид и срок на валидност на преференцията, записани в паметта на картата. Външната персонификация обхваща регистрационния номер на картата, актуална снимка и двете имена на лицето и вида на преференцията, които се отпечатват върху картата. При издаване на електронни карти за хора с увреждания с право на придружител, върху картата се отпечатват и имената на до двама придружители, посочени от правоимащия.

(2) Картата позволява многократни зареждане на различни превозни документи в зависимост от преференцията.

(3) При поискване от страна на лице, имащо право да ползва персонализирана преференциална карта на основание чл.26 от настоящата наредба, могат да бъдат издадени ЕК и карта на хартиен носител по утвърден образец.

Чл. 24. Цените на превозните документи се определят с решение на Общински съвет- Пловдив.

Глава IV. КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ С ПРАВО НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ПЪТУВАНИЯ. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ПЪТУВАНИЯ

Чл. 25. Право на пътуване със служебна карта по образец имат органите за контрол съгласно Закона за движение по пътищата.

Чл. 26. Право на пътуване с персонализирани карти по образец, единен за цялата страна, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и

съобщенията, имат:

1. ветераните от войните – картите на правоимащите се издават на електронен и/или хартиен носител и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу удостоверение, издадено от Държавна агенция „Архиви” при Министерския съвет и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на община Пловдив;

2.  военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 17 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите – картите на правоимащите се издават на електронен и/или хартиен носител и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу книжка за военноинвалид или книжка за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на община Пловдив. До организиране издаването на книжки от Министерство на отбраната на военноинвалидите и военнопострадалите снабдяването с превозни документи за безплатно пътуване на лицата по чл. 25, т. 2 се извършва срещу представяне на следните документи:

- за военноинвалидите – копие от експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ с призната причинна връзка между условията на труд и заболяването или увреждането за кадровите военнослужещи и военна инвалидност по смисъла на чл. 85 от КСО или копие от разпореждане на НОИ, удостоверяващо правото за получаване на пенсия за военноинвалидност;

- за военнопострадалите  - копие от: смъртен акт, удостоверение за наследници, разпореждане на НОИ, удостоверяващи правото за получаване на наследствена военноинвалидна пенсия и удостоверение за обстоятелства, при които е загинал военнослужещият;

3. държавните служители в Министерство на вътрешните работи – картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на вътрешните работи;

4.  държавните служители в специализираното звено за охрана и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” на Министерство на правосъдието – картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на правосъдието;

5. държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност”- картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Държавна агенция „Национална сигурност”;

6. всички деца до 7-годишна възраст с адрес на територията на община Пловдив – картите се издават срещу акт за раждане /оригинал или копие/ и документ за самоличност на родителя /настойника/, удостоверяващи възрастта на детето и неговия адрес. Картите са поименни без снимка,

Чл. 27. (1) Право на пътуване е преференциална персонализирана карта имат:

1. лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на община Пловдив – картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст:

2. студентите редовно обучение, обучаващи се във висши учебни заведения на територията на Пловдив, картите се издават/зареждат след представяне на лична карта и студентска книжка, и копие от нея със записана текуща учебна година и заверен семестър за периода, за който се иска картата. За абсолвенти правото на преференциално пътуване важи до 30.06. на съответната година.

3. докторантите редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на община Пловдив – картите се издават/зареждат по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат и лична карта;

4. ученици, учащи се в училища на територията на Пловдив, картите се издават/зареждат срещу списъци, заверени и представени от учебното заведение. Допуска се и представянето на „Уверение”, издадено от учебното заведение, че лицето е техен възпитаник и не е включен в представения списък. За абитуриенти правото на преференциални пътувания важи до 30.06. на съответната година.

5. всички ученици от специализираните институции за предоставяне на социални

услуги за деца и социалните учебно-професионални центрове в структурата на община Пловдив – картите се издават/зареждат по списъци от съответните специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и социални учебно- професионални центрове, утвърдени от директорите им и дирекция „Социална политика“ на община Пловдив;

6. лица с увреждания с над 50 % намалена работоспособност – картите се издават/зареждат срещу лична карта й решение на ТЕЛК – оригинал и копие. За карти за лица с придружител името на придружителя се изписва на гърба на картата и се удостоверява при ползване с лична карта. Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия, само когато го придружава.

7.  майки с деца до 3 годишна възраст, отговарящи на условията на чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото приложение, картите се издават/зареждат срещу лична карта и удостоверение от Дирекция ’’Социално подпомагане”.

(2) Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта” води регистри/специален регистър на издадените карти, съобразно относимото действащо законодателство.

Чл. 28. Лицата, имащи право на преференциални пътувания-  на повече от едно основание, ползват превозен документ само от един вид, по техен избор.

Чл. 29. Превозните документи за преференциални пътувания с обществения градски транспорт са лични. Преотстъпените превозни документи за преференциални пътувания се изземват за периода на валидност.

Чл. 30. Издаваните превозни документи за пътуване с превозни средства за градски транспорт в други населени места на Република България, не важат за обществения транспорт на територията на община Пловдив. Изключение правят превозните документи по чл. 25 и чл. 26.

Чл. 31. Предоставената информация за издаване на карти на хартиен или електронен носител се съхранява в Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта” в срок, съгласно действащото законодателство.

Глава V. КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПЪТУВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШЕНИЯ

Чл. 32. (1) Кметът на община Пловдив със своя заповед определя длъжностните лица, които да осъществяват контрол по редовността на пътниците в обществения транспорт. Контрольорите са служители на Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта”. Длъжностните лица – контрольори по редовността на пътниците се легитимират по време на проверката със служебни документи по образци, утвърдени от директора на Общинското предприятие. Служебните документи са: служебна карта със снимка, име и служебен номер, дата на валидност;

(2) Длъжностните лица – контрольори, извършващи проверка по редовността на пътниците, при установяване на нарушение, могат да съставят актове на нарушителите или да предприемат друг и действия според предоставените им с тази наредба правомощия;

(3) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ, пътникът заплаща глоба в размерите посочени в настоящата наредба. За наложената глоба се издава фиш, които може да бъде заплатен на място или доброволно в седмодневен срок от момента на издаването му. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: за самоличността на упълномощения от кмета служител, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати наложената глоба. В този случай пътникът може да продължи пътуването си със същото превозно средство.

(4) За всяка единица, подлежаща на таксуване, съгласно правилата уредени в настоящата наредба, но нетаксувана, пътникът закупува билет за еднократно пътуване, издаван от автомата в превозното средство.

Чл. 33. (1) При отказ на пътника да закупи билет за еднократно пътуване по чл. 32, ал. 4, издаван от автомата в превозното средство, длъжностното лице по контрола съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Нередовният пътник слиза на следващата спирка по маршрута на превозното средство.

(2) На лице, което оспорва извършеното от нето нарушение и/или размера на наложената му глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати наложената му глоба, се съставя акт за установяване на административно нарушение.

(3) При пътуване с подправен или неистински превозен документ нередовният пътник слиза от превозното средство на следващата спирка по маршрута и му се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН. Подправеният документ се изземва и се предава в ОП „Организация и контрол на транспорта”.

(4) При пътуване с блокиран превозен документ, нередовният пътник се заставя да слезе от превозното средство на следващата спирка по маршрута и му се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН. Блокираният превозен документ се изземва и се предава в ОП „Организация и контрол на транспорта”.

(5) Пътник, на който е съставен акт за административно нарушение, има право на възражение срещу акта в тридневен срок от съставянето му.

(6) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.

(7) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения,  посочени в настоящия член от наредбата, Кметът на община Пловдив или определен от него заместник-кмет издават наказателни постановления.

(8) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на

наказателните постановления се извършват по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, доколкото в тази наредба не е установен друг ред.

(9)  глобата по чл.32, ал.3 се определя в размер на 20лв.;

(10) за нарушенията, посочени в чл. 33, ал. 3 и ал.4 от наредбата, глобата по наказателното постановление се определя в размер на – 100 лв.

Чл. 34. (1) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, но не са навършили 18, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

(2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили. За целта се изготвя констативен протокол, въз основа на който на единия от родителите, попечителите или настойниците се съставя акт за административно нарушение по реда на ЗАНН.

Чл. 35. Директорът на ОП „Организация и контрол на транспорта” има право да привлича за целите на осъществявания контрол служители на ОД на МВР Пловдив при проверки по редовността на пътниците в превозните средства.

Чл. 36. (1) За неспазване на разпоредбите по чл. 18 от настоящата наредба на

нарушителя се съставя акт за административно нарушение. Глобата по наказателното

постановление се определя в размер на 50 лв. и пътникът се сваля от превозното средство.

(2)  За нанесени щети на превозните средства или съоръжения в обхвата на спирките, констатирани от контролните органи, се съставя констативен протокол. В протокола се посочват данните на причинителя на щетата, вида на щетата, мястото, деня и часа на настъпването й. Същият се подписва от контролния орган, водача на превозното средство /в приложимите случаи/ и причинителя на повредата.

(3) При отказ на причинителя да подпише констативния протокол, съшият се удостоверява с подписа на контролния орган, водача на превозното средство /в приложимите случаи/ и един свидетел.

(4)  Възмездяването на стойността на щетата се извършва по съдебен ред, освен ако лицето-причинител заплати доброволно същата.

Чл. 37. За подобряване сигурността и безопасността на пътниците община Пловдив или транспортните оператори могат да монтират в превозните средства системи за видеоконтрол.

Глава VI. ВЪЗРАЖЕНИЯ И ДУБЛИКАТИ

Чл. 38. Купувачът на превозен документ има право на възражение за погрешно посочени в него данни или неточно върната сума.

Чл. 39. Превозен документ, издаден/зареден за една линия може да се замени за друга маршрутна линия за същия период на валидност при промяна на маршрута. Замяната се извършва в пунктовете за продажба на превозни документи, а при невъзможна замяна му се възстановява частта от сумата за неизползвания документ.

Чл. 40. Персонализирана абонаментна карта на електронен носител може да бъде блокирана по искане на лицето, на чието име е издадена, след попълване на заявление по утвърден образец и представяне на документ за самоличност или служебна бележка от ОД на МВР. Електронната карта на хора с увреждания с право на придружител, в случай на кражба или унищожаване, може да бъде блокирана след подаване на заявление по утвърден образец, подписано от двамата придружители и след представяне на документ за самоличност или служебна бележка от ОД на МВР на придружителите и правоимащия.

Чл. 41 (1) Дубликат на превозен документ на хартиен носител не се издава.

(2)  Дубликат на карта за преференциални пътувания на хартиен носител се издава еднократно в рамките на периода на валидност.

(3)  Дубликат на персонализирана електронна карта се издава след блокирането й. Периодът, нетаксуваните пътувания и сумата от електронния портфейл, заредени в блокираната карта, се зареждат в нова електронна карта. Не се издава нова електронна карта на лице, на което е блокирана електронната карта при условията на настоящата наредба, до заплащане на глобата.

VII.     ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. Обществен градски транспорт“ е превоз на пътници по вътрешноградските основни автобусни линии от общинската транспорт на схема на община Пловдив

2. Превозно средство“ е автобус, с който се осъществява обществен градски транспорт на територията на община Пловдив;

3. „Пътник“ е всеки, ползващ услугите на обществения градски транспорт, който с качването си в превозното средство приема да спазва изискванията на тази наредба;

4. „Електронна карта “ – абонаментна карта на електронен носител (ЕК), издавана от ОП“ОКТ“;

5. „Валидиране ” – процесът на удостоверяване правото на пътуване на ползвателите на градския транспорт с електронни карти посредством специализирани устройства /четци за безконтактни карти/ – елементи на внедрената системата за електронно таксуване”.

6. „Блокиране ” – преустановяване чрез системата за електронно таксуване” на валидността на издадени превозни документи при условията на настоящата наредба.

7. „Система за електронно таксуване ” – част отr „Система за управление на градския транспорт” /СУГТ/, като включва използването на СМАРТ карти, автобусно бордово оборудване и системи, портативни устройства за проверка и контрол, автомати за продажба на билети, техническо оборудване и софтуерни системи за обслужване на клиенти и оборудване и системи за съхранение и обработка на данни;

VIII.    ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Цените на превозните документи се приемат с решение на компетентния местен орган – Общински съвет-Пловдив при съобразяване с разпоредбите на относимото национално и общностно законодателство.

§ 2. Редът и начинът за определяне необходимостта и съответното изплащане на компенсация за изпълнение на задължението за изпълнение на обществената услуга, предоставени на определени категории пътници от община Пловдив се осъществява, съгласно приет с решение на Общински съвет – Пловдив подзаконов нормативен акт.

§ 3. Отношенията между превозвачите и община Пловдив, касаещи издаването на превозните документи и разпределението на акумулираните средства от продажбата им, се уреждат между страните в договорите за възлагане на обществен превоз на пътници, при съобразяване с разпоредбите на относимото национално и общностно законодателство.

§ 4. Всички образци, споменати в настоящата наредба, се одобряват със заповед на Кмета на община Пловдив.

§ 5. Издадените до влизане в сила на наредбата абонаментни карти запазват своето действие до изтичане на указания в тях срок на валидност.

§ 6. Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 75-80 от АПК, във връзка с чл. 8, чл. 26 и чл. 28 ЗНА, във връзка с чл. 36, ал. 4 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози и във връзка с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент, и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/1969 и (ЕИО) № 1107/1970 на Съвета, публикуван в OBL 315, 03/12/2007 г.

§ 7. Настоящата наредба влиза в сила от 01.04.2016г.