Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Print Friendly

СТАРА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА !!!

Н А Р Е Д Б А

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО

ИМУЩЕСТВО

 

Изм. и доп. Р. № 225, Пр. № 18 от 24.06.2010г.; изм. и доп. с Р. № 73,Пр. № 8 от 17.03.2011г.; изм. и доп. с Решение №158, Пр №9 от 17.05.2012г., изм. с Решение № 413, взето с Протокол № 17 от 10. 10. 2012 г., влиза в сила от 01.11.2012 г.)

 

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. (1) Тази наредба има за цел, в съответствие със Закона за

общинската собственост (ЗОС) и другите действащи нормативни актове, да уреди условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти

и вещи – общинска собственост, както и конкретните правомощия на кмета на община Пловдив, кметовете на райони, на общинската и районните администрации.

(2) Наредбата не се прилага за:

1. разпореждане с общински имоти, извършвано по реда на Закона за

приватизация и следприватизационен контрол;

2. упражняване правата върху общинската част от капитала на

търговските дружества с общинско участие и върху капитала на

едноличните търговски дружества;

(3) С отделни наредби на Общинския съвет се уреждат условията и реда за:

1. поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия върху свободни площи, общинска собственост;

2. управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие;

3. установяване на жилищни нужди за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им;

4. управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд

5. рекламната дейност на Община Пловдив

6. гробищни паркове

7. зелената система на Община Пловдив

 

Чл. 2. (1) Общинската собственост е публична и частна, съгласно

определението по чл. 3, визирано в ЗОС. Определянето или промяната на

предназначението на обектите на общинската собственост става с решение

на Общинския съвет, съгласно изискванията на чл. 6 от ЗОС.

(2) Решенията се вземат с мнозинство повече от 2/3 от общия брой на съветниците – при обявяване на имот – публична общинска собственост в

частна общинска собственост, а при обявяване на имот – частна общинска

собственост, в публична общинска собственост, с мнозинство – повече от

половината от общия им брой.

(3)(Изм. и доп. Р. № 225, Пр. № 18 от 24.06.2010г.) Цялостни или

частични подробни устройствени планове или техни изменения, засягащи

недвижим имот – общинска собственост, както и промяна на

градоустройственото предназначение на имоти – общинска собственост, по смисъла на Наредба № 7/ 2003 г. за правила и нормативиза устройство на отделните видове територии и устройствени зони, седопускат със заповед на Кмета на Общината, след становище на комисия,назначена от Кмета на Общината. Когато измененията на подробния устройствен план предвиждат мероприятия, които налагат промяна на общинската собственост от публична в частна, Общинският съвет обявява имотите, публична общинска собственост, засегнати от изменението на плана, за частна общинска собственост, съобразно чл. 6, ал. 1 от ЗОС.

(4) Въз основа на решенията по ал.2, длъжностното лице, отговарящо за актуването, изготвя съответния акт за общинска собственост.

(5) Не може да се извършва промяна в публичния характер на

собствеността, когато това е забранено със закон.

 

Чл. 3. (1) Застроените имоти, публична общинска собственост,

задължително се застраховат.

(2) Кметът на общината внася за одобрение в Общински съвет предложение със списък на недвижимите имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. На задължително застраховане

подлежат имотите – частна общинска собственост, предназначени за

осъществяване на здравна, културна, образователна и социална дейност,

както и имотите, предназначени за други дейности за трайно задоволаване

на обществени потребности от местно значение, които не са обявени от

Общинския съвет за публична общинска собственост.

(3) Кметът на общината със заповед определя вещите – общинска

собственост, които подлежат на задължително застраховане.

(4) Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите са предоставени за управление. Застрахователните вноски за имотите, предоставени под наем, за ползване или на концесия, са за сметка на наемателите, ползвателите и концесионерите.

 

Чл. 4. (1) Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на Общинския съвет;

(2) Предоставянето под наем и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършват чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено друго.

(3) Кметът на общината, респ. кметът на района, управлява с грижата на добър стопанин имотите и вещите – общинска собственост, намиращи се на територията на общината, респ. района. При продажба или отдаване под

наем на имоти, предоставени за управление на кметовете на райони, не

по-малко от 30% от средствата, придобити от продажбата или отдаването

под наем, се превеждат по сметка на района по местонахождението на

съответния имот и се използват за изпълнение на дейности от местно

значение, определени от общинския съвет. Конкретният размер на средствата, които се превеждат по сметка на района, се определя със заповед на кмета на община Пловдив.

(4) Кметът на района или определен от него служител на района, по един общински съветник от ППГОС, посочен от ръководствата им и двама

нечленуващи в група съветници се включва в състава на комисиите по

провеждане на търгове или конкурси, касаещи имоти на територията на

съответния район, когато предоставянето под наем или разпореждането с

имоти на територията на района се извършва от кмета на общината.

(5) Определени от кмета на общината служители, по един общински

съветник от ППГОС, посочен от ръководствата им и и двама нечленуващи в

група съветници се включват в състава на комисиите по провеждане на

търгове или конкурси, касаещи имоти на територията на съответния район,

когато предоставянето под наем или разпореждането с имоти на територията на района, се извършва от кмета на района.

(6) Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската

собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината.

Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа:

1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;

3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното

придобиване;

4. други данни, определени от общинския съвет.

(7) В изпълнение на стратегията по ал. 6 общинският съвет приема

годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска

собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се

извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска

собственост;

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в

капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни

права или за предоставяне на концесия;

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно

описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи

в замяна;

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

5. други данни, определени от общинския съвет.

(8) Стратегията по ал. 6 и програмата по ал. 7, както и промените в тях се обявяват на населението чрез поставяне на таблото за обяви в община Пловдив и по райони, и публикуване на интернет страницата на общината.

 

 

Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Раздел І

Общи разпоредби

 

Чл. 5. (1) Имоти и вещи – общинска собственост, се управляват в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.

(2) Управлението се изразява в използване, поддържане, ремонт и

опазване на общинската собственост.

(3) Използването на общинската собственост може да се извършва:

1. пряко от администрацията;

2. чрез специализирани звена на бюджетна издръжка;

3. чрез общински предприятия;

4. чрез отдаване под наем;

5. чрез предоставяне за ползване.

(4) Имоти и вещи – общинска собственост се използват съобразно

предназначението им и за нуждите, за които са предоставени.

(5) Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за

ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.

(6) Поддръжката и ремонтът на общинската собственост може да се

извършва:

1. от общината;

2. от специализирани звена на бюджетна издръжка;

3. от общински предприятия;

4. от наемателите

5. от ползвателите

6. чрез възлагане на обществени поръчки;

(7) Опазването /охраната/ на общинската собственост може да се

извършва:

1. чрез контролни административни органи;

2. чрез специализирани звена за охрана;

3. чрез възлагане на търговски дружества

 

 

Раздел ІІ

Предоставяне за управление на имоти и вещи – общинска собственост

 

Чл. 6. (1) Управлението на имоти и вещи – общинска собственост, се

осъществява от лицата, на които те са предоставени.

(2) Предоставянето на имоти и вещи – общинска собственост се

осъществява чрез:

1. безвъзмездно предоставяне за управление;

2. отдаване под наем

3. учредяване право на ползване

(3) Имотите и вещите – публична общинска собственост, предназначени за осъществяване на функциите на Общински съвет и администрацията на община Пловдив, се управляват пряко от кмета на общината.

(4) Имотите и вещите – публична общинска собственост, предназначени за осъществяване на функциите на районните администрации, се управляват пряко от кмета на съответния район.

(5) Имотите и вещите – частна общинска собственост, които не са

предоставени за управление на други лица, и са включени в годишната

програма за управление по чл. 4, ал. 7, т. 2 като имоти, които общината

има намерение да предложи за предоставяне под наем, и които съгласно

същата са предоставени за управление на кмета на съответния район, се

управляват от кмета на района, на чиято територия се намират. Имотите,

невключени в програмата по чл.4, ал.7, т.2 се управляват от кмета на

община Пловдив.

(6) Имотите и вещите – общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, се управляват от управителния орган на юридическото лице, респ. от ръководителя на съответното звено.

(7) Имотите и вещите – общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, се управляват от управителния орган на

юридическото лице, респ. от ръководителя на съответната структура, като

същите осъществяват управлението от тяхно име, за тяхна сметка и на тяхна отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

(8) Имотите и вещите – публична общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, с въведена

система на делегирани бюджети, се управляват от директора на съответното училище или детска градина, респ. ръководителя на съответното обслужващо звено, като същите осъществяват управлението от тяхно име, за тяхна сметка и на тяхна отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

 

Чл. 7. (1) Имотите и вещите – общинска собственост, се предоставят

безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, със заповед на кмета на общината.

(2) Имотите и вещите – общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни

териториални структури, със заповед на кмета на общината след решение

на Общински съвет. Въз основа на решението на Общински съвет, кметът на

общината сключва договор, в който се уреждат правата и задълженията на

двете страни.

(3) Производството по реда на ал. 2 започва по искане на

заинтересованите лица, към което се прилагат следните документи:

удостоверение за актуално правно състояние, документ, установяващ

обстоятелството, че юридическото лице е на бюджетна издръжка,

обстоятелствата, обосноваващи искането за предоставяне, и други

документи.

(4)(Изм. и доп. Р. № 225, Пр. № 18 от 24.06.2010г.) Общинският съвет може да откаже да даде съгласие за предоставяне на имоти и вещи –

общинска собственост, когато на територията на Общината има държавни

имоти, които да задоволят потребностите на държавните органи или на

техните териториални звена.

(5)(Отменена с Р. № 225, Пр. № 18 от 24.06.2010г.)

 

Чл. 8. (1) Когато нуждата от предоставения безвъзмездно за управление имот отпадне, или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл. 11 от ЗОС/ не се управлява в интерес на населението на общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин/, имотът се отнема със заповед на кмета на общината.

(2) Ползването на безвъзмездно предоставения за управление имот по чл. 7, ал. 1 може да бъде прекратено със заповед на кмета на общината, при

възникване на необходимост същият имот да бъде предоставен за ползване

за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на

общинска бюджетна издръжка, без задължение от страна на община Пловдив

за предоставяне на друг общински имот.

 

Чл. 9. Поддържането и ремонтите на имотите и вещите – общинска

собственост, както и заплащането на консумативни разходи, данъци, такси

и застрахователни вноски, се извършват от лицата, на които са

предоставени за управление, като необходимите средства се предвиждат

ежегодно по бюджетите им.

 

 

Раздел ІІІ

Отдаване под наем на имоти – общинска собственост

 

Чл. 10. Отдаването под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, се осъществява чрез:

1. публичен търг или публично оповестен конкурс;

2. с решение на Общинския съвет, без провеждане на търг или конкурс;

3. със заповед на кмета на общината, без провеждане на търг или

конкурс.

 

Чл. 11. (1) Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост,

които не са необходими на органите на общината или на юридически лица на

издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица

за срок не по-дълъг от 10 (десет) години.

(2) Имотите по ал.1, включени в годишната програма за управление по чл. 4, ал. 7, т. 2 като имоти, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, и които съгласно същата са предоставени за

управление на кмета на съответния район, се отдават под наем от кмета

на района, на чиято територия се намира имотът, след провеждане на

публичен търг или публично оповестен конкурс. В останалите случаи

отдаването под наем се осъществява от кмета на общината.

 

Чл. 12 (1) Части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на имотите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем на трети лица за срок до 5 години, след решение на Общински съвет за

провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, и при

условие, че наемането не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.

(2) Редът за провеждане на търгове или конкурси се определя от

настоящата наредба. Въз основа на резултатите от търга или конкурса и

след влизане в сила на заповедта, съответно решението на Общински съвет, за определяне на спечелилия участник, се сключва договор за наем

от кмета на общината/ кмета на района или от оправомощено от него

длъжностно лице. Копие от договора за наем се изпраща в звеното за

регистриране и отписване на общинската собственост на община Пловдив в

7-дневен срок от подписването му.

 

Чл. 13. (1) Отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, се извършва от директорите на съответните заведения, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Процедурата по провеждане на публичен търг или публично

оповестен конкурс се открива с решение на директора на съответното

заведение.

(2) Отдаването под наем за почасово или еднократно ползване на части от имоти по ал. 1, се извършва без търг или конкурс, от директора на

съответното заведение.

(3) Началният размер на наема по ал. 1 и 2 не може да бъде по-нисък от определения в Тарифата за началния размер на наема на помещения и

терени общинска собственост, приета с Решение № 48, взето с Протокол №

7/27.03.2008 г.

(4) Договорът за наем с определения наемател се сключва от директора на съответното звено.

 

Чл. 14. (1) С решение на Общинския съвет, без провеждане на търг или конкурс, могат да се отдават под наем само свободни нежилищни имоти –

частна общинска собственост, в следните случаи:

1. на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в

обществена полза, които са реализирали или реализират проекти с

обществена насоченост на територията на общината.

2. на търговски дружества, еднолични търговци и физически лица, когато се касае до отдаване под наем на поземлени имоти и същите са

необходими като терени за временно използване, за спомагателни и

допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането,

ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура.

Отдаването под наем в този случай е за срока на ремонтно- строителните

дейности.

3. на лица, определени от специален закон.

(2) Въз основа на решението на Общински съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

 

Чл. 15. (1) Със заповед на кмета на общината, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, нежилищни имоти – частна общинска собственост, могат да бъдат отдавани под наем за срок до 3 години, в следните случаи:

1. за нуждите на общинските ръководства на политическите партии,

отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии,

като наемът се определя при условията на Закона за политическите

партии, и е в размер на амортизационните отчисления, като към тях се

добавят и експлоатационните разходи, ако има такива. След издаване на

заповедта се сключва договор за наем от кмета на общината.

2. за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации.

След издаване на заповедта се сключва договор за наем от кмета на

общината.

(2) Предоставените помещения на политически партии не могат да се

преотдават под наем, да се преотстъпват за ползване, както и да се ползват съвместно по договор с трети лица, освен когато подпомагат

дейността на партията и се запазва основното им предназначение.

 

Чл. 16. След след влизане в сила на решението на Общински съвет,

съответно на заповедта на кмета, бъдещият наемател е длъжен да внесе

депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена. Всеки

наемател е длъжен да поддържа по време на целия срок на договора такава

сума, че тя да покрива минимум един месечен наем.

 

Чл. 17. (1) Наемните правоотношения се прекратяват на следните

основания:

1. поради неплащане на наемната цена за повече от 1 месец или поради системното й неплащане в срок;

2. поради извършване на ново строителство, надстрояване или

пристрояване, разрешени по установения ред, когато се засягат

ползваните помещения;

3. поради лошо управление;

4. с изтичане срока за настаняване;

5. когато наемател по чл. 14, ал. 1, т. 1 придобие в собственост

помещения от същия вид, годни за постоянно ползване.

6. когато наемател по чл. 15, ал. 1, т. 2 придобие в собственост

помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, които са достатъчни за задоволяване на нуждите му.

7. когато наемателят престане да отговаря на условията, установени с настоящата наредба;

8. когато помещенията се ползват в нарушение на забраните по чл.11 от ЗОС;

9. поради неплащане на консумативните разноски за повече от един месец или поради неплащане на повече от една застрахователна вноска за

отдадения под наем обект.

10. поради възникване на належаща общинска нужда, както и при

възникване на необходимост същият имот да бъде предоставен за ползване

за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на

общинска бюджетна издръжка

11. други основания, определени в договора за наем.

(2) При прекратяване на наемните правоотношения на основание чл. 17, ал.1, т.2 от настоящата наредба на наемателя се предоставя друго

помещение от същия вид, за остатъка от срока на прекратения договор.

(3) Наемните правоотношения с политическите партии се прекратяват

поради:

1. неплащане на наемната цена за повече от три месеца или поради

системното й неплащане в срок;

2. при нарушение на чл. 15 ал. 2 от настоящата наредба;

3. при придобиване в собственост на помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, които са достатъчни за задоволяване на нуждите;

4. когато политическата партия престане да отговаря на условията,

предвидени в Закона за политическите партии;

5. с изтичането на срока за настаняване;

6. други основания, определени в договора за наем.

(4) Наемателите, настанени в общински имот, са длъжни ежемесечно, при заплащане на наемната цена да представят копия от квитанции за платени

консумативни разноски в дирекцията по общинска собственост или дирекцията по стопанска дейност на община Пловдив, респективно съответния район.

 

Чл. 18. (1) Наемните правоотношения по чл. 11 и чл. 12 от настоящата наредба, се прекратяват с предизвестие по реда на Закона за задълженията и договорите.

(2) Наемните правоотношения по чл. 14 и чл. 15 се прекратяват със

заповед на съответния кмет, сключил договора за наем, в която се посочва основанието за прекратяване на наемното правоотношение, събраните доказателства и срокът на опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) Заповедта по предходната алинея може да се обжалва пред

административния съд по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението на

заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

 

Чл. 19. (1) При възникване на належаща общинска нужда наемателите на помещения по чл. 14 и 15 са длъжни да ги освободят в срок от 3 месеца от

връчване на съобщението за освобождаване.

(2) Ако имотът по ал. 1 не бъде освободен доброволно, той се

освобождава по административен ред въз основа на заповед на кмета на

общината, която се привежда в изпълнение със съдействието на органите

на полицията.

(3) Заповедта по предходната алинея може да се обжалва пред

административния съд по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението на

заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

(4) В едномесечен срок от прекратяване на договора за наем Дирекция  „ОСИП” е длъжна да изземе имота с приемо-предавателен протокол като не се допуска ползването на имота без наемно правоотношение.

(5) В срок до 30. 09. 2010 г. да се създаде публичен регистър за

отдадените от Община Пловдив или съответните райони недвижими имоти –

частна общинска собственост, в който да са отбелязани началната и

крайна дата на договора.

 

Чл. 20. Отдаването под наем на вещи – частна общинска собственост, се извършва съобразно разпоредбите на чл. 12, ал.2 от настоящата наредба,

само чрез провеждане на публичен търг.

 

Чл. 21. (1) Поддържането и ремонтите /текущи и основни/ на имотите и вещите – общинска собственост, отдадени под наем или предоставени за

ползване, както и заплащането на консумативни разходи, данъци, такси и

застрахователни вноски, се извършва от наемателите или ползвателите им в

съответствие с разпоредбите на ЗЗД.

(2) С решение на Общински съвет, когато това е необходимо за привеждане на обекта във вид, позволяващ неговата експлоатация съгласно

предназначението му, необходимият ремонт може да се извърши срещу

дължимия наем;

 

Чл. 22. Паметниците на културата, които са общинска собственост, се

ползват при условията и реда определени в специалните закони.

 

 

Г л а в а  т р е т а

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ ОТ ОБЩИНАТА

 

Раздел І

Придобиване на имоти и вещи

Придобивни способи – общи разпоредби

 

Чл. 23. (1) Община Пловдив придобива възмездно или безвъзмездно

собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти чрез правна

сделка, по давност или по друг начин, определен в закон.

(2) Решение на Общински съвет е необходимо за придобиване на

собственост върху недвижими имоти при:

1. закупуване на недвижим имот със средства на общината;

2. изграждане на недвижими имоти на общинска земя или върху терени, където в полза на Общината е учредено право на строеж, надстрояване

или пристрояване.

3. учредяване в полза на Общината на ограничени вещни права по силата на правна сделка, разрешена от закона;

4. срещу учредено право на строеж или друго вещно право върху недвижим общински имот;

5. замяна на общински недвижим имот, с недвижим имот, собственост на други физически и юридически лица;

6. делба

7. предоставяне на Общината с акт на компетентен държавен орган

8. извършване на ново строителство, в съответствие с инвестиционната програма, приемана от Общинския съвет ежегодно;

9. чрез дарение или завещание в полза на общината, в случаите

определени в тази наредба;

(3) Община Пловдив придобива без решение на Общински съвет възмездно в собственост имоти при условията на чл.15 и чл.17 от ЗУТ с изключение на

случаите, когато се изисква решение на общински съвет съобразно настоящата наредба.

(4) Община Пловдив придобива без решение на Общински съвет възмездно в собственост имоти при прекратяване на съсобственост чрез

покупко-продажба, когато предмет на сделката е имот до 30 кв.м. В тези

случаи сделката се извършва със заповед на кмета на общината, въз

основа на която се сключва договор.

(5) С акт на Кмета на Общината се придобива собственост в следните

случаи:

1. определени със закон;

2. чрез дарение или завещание в полза на общината, в случаите

определени в тази наредба;

3. чрез завладяване /заемане/ на безстопанствени имоти на територията на Общината, чиито собственик не може да бъде установен;

4. чрез позоваване на придобиване на давност в полза на Общината,

включително при спор позоваването на придобивната давност може да се

извърши от пълномощника на общината по съдебно дело;

5. по приращение

6. по преработка и присъединяване съгласно чл. 94 от ЗС

(6) Общината владее и управлява безстопанствените имоти на своята

територия.

(7) Регистрирането на даден имот като безстопанствен се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която влизат

представители на отдели “Правно-нормативно обслужване”, “Общинска

собственост”, устройство на територията и по един общински съветник от

ППГОС, посочен от ръководствата им и двама нечленуващи в група

съветници. Комисията съставя констативен протокол за наличието на имота

и за неговото състояние.

(8) Кметът на общината издава заповед за завземане на имота.

(9) Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за

управление на съответния вид имот частна общинска собственост, указан в

настоящата наредба или в наредбата по чл. 45а от ЗОС.

(10) Кметът на общината със заповед прогласява придобивната давност по отношение на завладените безстопанствени имоти при условията на чл.79, ал.1 от ЗС. Заповедта се изготвя след съставяне на протокол от комисия, включваща в своя състав представители от отдели “Правно-нормативно

обслужване”, “Общинска собственост”, устройство на територията, по един

общински съветник от ППГОС, посочен от ръководствата им и двама нечленуващи в група съветници. С протокола се установява, че по отношение на община Пловдив е изтекъл десетгодишният законов срок от издаване на заповедта на кмета на общината за завладяване на безстопанствения имот, или се установява наличието на обстоятелства, че през този период общината е владяла и управлявала имота. Към протокола се прилагат договори за наем или други договори за управление, или ползване на имота за нуждите на органите на община Пловдив или на юридически звена на бюджетна издръжка, които удостоверяват непрекъснато владение върху имота.

 

Чл. 24. (1) Кметът на Община Пловдив със заповед прогласява погасеното по давност право на строеж при условията на чл.67, ал.1 от ЗС. Заповедта се издава въз основа на доклад, изготвен от кмета на съответния район, придружен от протокол от комисия, образувана към всеки район, включваща в своя състав служители от звената по общинска собственост,

правно-нормативно обслужване и архитектура и градоустройство, по един

общински съветник от ППГОС, посочен от ръководствата им и двама нечленуващи в група общински съветници, която да установи, че е изтекъл петгодишния законов срок от сключването на договора и няма построена, въз основа на одобрени архитектурни проекти, издадени разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво, сграда в груб строеж съгласно §5 т.46 от Закона за устройство на територията.

(2) Кметът на Община Пловдив със заповед прогласява придобивна давност в полза на община Пловдив по отношение на имоти, предмет на

реституционните закони /ЗВСОНИ, ПМС № 226/1992 г./. Заповедта на Кмета

на Общината се издава въз основа на доклад, изготвен от кмета на

съответния район, придружен от протокол от комисия, определена със

заповед на кмета на съответния район, включваща в своя състав служители

от звената по общинска собственост, правно-нормативно обслужване и

архитектура и градоустройство, по един общински съветник от ППГОС,

посочен от ръководствата им и двама нечленуващи в група съветници. С

протокола се установява, че по отношение на община Пловдив е изтекъла

десетгодишната придобивна давност. Към протокола се прилагат договори

за наем или други договори за управление, или данни за ползване на имота за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на бюджетна издръжка, които удостоверяват непрекъснатото владение върху имота.

 

Чл. 25. (1) При придобиване на имущества, включително и на идеални части от имущество, на основание покупка, замяна или делба, същото трябва да бъде освободено от ипотека и други вещни тежести.

(2) Договорите и другите актове, с които се придобива или прехвърля право на собственост или други вещни права върху недвижими имоти,

общинска собственост, подлежат на вписване в службата по вписванията;

(3) Ипотекирането и обременяването с вещни тежести на недвижими имоти общинска собственост, става с решение на Общинския съвет.

 

Чл. 26. Придобиването на вещи от страна на община Пловдив, се извършва без решение на общински съвет, съобразно регламентираните в специалните закони процедури.

 

Придобиване на движими вещи

 

Чл. 27. (1) Движими вещи /машини, съоръжения, транспортни средства и други дълготрайни активи/, необходими за осъществяване дейността на

общината, се извършва в рамките на предвидените бюджетни средства;

(2) Закупуването на движими вещи, необходими за дейността на Общинския съвет и общинската администрация се закупуват от кмета на общината или упълномощено от него лице. Кметовете на райони или упълномощено от тях лица закупуват движимите вещи, предвидени по техните бюджети.

(3) Закупуването на вещите се извършва по реда на Закона за

обществените поръчки, когато размера на покупката попада в границите,

регламентирани в закона и актовете, издадени по неговото приложение.

 

Чл. 28. Придобиването на движими вещи от общината може да става и:

1. по силата на закон;

2. чрез решение на Общинския съвет за закупуване, до размера на

утвърдените бюджетни средства, съгласно действащите нормативни

документи.

3. замяната на движими вещи на общината с движими вещи на физически и юридически лица се извършва от кмета на общината, съотв. кмета на района, при спазване на действащото законодателство.

4. чрез дарение от физически и юридически лица. Даренията на движими вещи в собственост на общината се приемат съгласно разпоредбите в тази наредба.

 

Дарение

 

Чл. 29. Дарители на община Пловдив могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

 

Чл. 30. На Община Пловдив могат да бъдат дарявани, съответно тя може да приема дарения под формата на:

1. труд и услуги;

2. вещи;

3. пари;

4. недвижими имоти

 

Чл. 31. Получатели на даренията (дарени) могат да бъдат:

1. община Пловдив,

2. районите администрации;

3. общинските предприятия;

4. общинските образователни, културни и социални учреждения.

 

Чл. 32. (1) Съобразно вида и стойността на даренията, същите се приемат, както следва:

1. дарения на имоти – със заповед от кмета на община Пловдив; а

даренията на имоти с условия или тежести – от общински съвет;

2. дарения на пари, вещи и труд/услуги:

а. до 20 000 лв. –от кмета на община Пловдив, съгласно волята на

дарителя

б. над 200 000 лв. – от общински съвет- Пловдив.

(2)(изм. и доп. с Р. № 73, Пр. № 8 от 17.03.2011г.) Оценката на

стойността на даренията по т. 2 на предходната алинея се прави от

независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към

Камарата на независимите оценители в България, на базата на пазарни цени на съответните вещи или дейности. Съответното длъжностно лице носи отговорност за преценката си и решава дали да приеме дарението или давнесе в Общински съвет предложение за приемане на дарението.

 

Чл. 33. Дарения в полза на образователни или културни учреждения се

приемат от техните директори, само ако чрез даренията не се оказва пряко

или косвено въздействие върху учебната програма и съдържанието на

обучението или на културната и репертоарна програма на съответното

учреждение.

 

Чл. 34. Дарения в полза на общински предприятия се приемат от кмета на община Пловдив, ако не се оказва пряко или косвено въздействие върху

тяхното управление и изпълнението на поставените им задачи.

 

Чл. 35. Дарения, за реализирането на чиято цел се налага съфинансиране от община Пловдив, независимо от техния размер, се приемат от Общински съвет – Пловдив.

 

Чл. 36. (1) Даренията на имоти в полза на община Пловдив се приемат със заповед на кмета на общината, а даренията с условия или тежести- с

решение на Общински съвет- Пловдив.

(2) Отказват се дарения на недвижими имоти с условия, които не могат да бъдат изпълнени.

(3) Договорите за дарение на имот в полза на общината се сключват в писмена форма от кмета на община Пловидв, на основание негова заповед,

респ. решение на Общински съвет- Пловдив за приемане на дарението.

Договорите подлежат на впиване в Службата по вписвания по

местонахождението на имота.

 

Чл. 37. (1)(изм. и доп. с Р. № 73, Пр. № 8 от 17.03.2011г.) Дарението напарични средства и/или вещи или дарения под формата на безвъзмезднопредоставяне на услуги чрез изпълнение на строителни и монтажни работи,поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване идруги благоустройствени дейности в полза на общината, се приема от кмета

на съответния район или кмета на община Пловдив с писмен договор и чрез„

предаване на вещта/извършване на услугата, при спазване на разпоредбите

на чл. 32. Стойността на вещите/извършените услуги се оценяват от

независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България или се доказват чрез представяне на финансово- счетоводни отчетни документи, включително за

стойността на вложените материали и труд, които се прилагат към договора

за дарение.

(2) Издаването на необходимите разрешения и утвърждаването на проекти за осъществяване на дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги/труд от страна на дарителя, са за сметка на община Пловдив, освен ако дарителят поеме и тези разноски за своя сметка.

 

Чл. 38. (1) Всички дарения, направени в полза на община Пловдив,

районите администрации, общински предприятия и образователни, културни и

социални учреждения се обявяват в публичен регистър в интернет, с копие

на хартиен носител.

(2) Регистърът съдържа информация за даренията по раздели:

1. дарения на труд/услуги;

2. дарения на вещи;

3. дарения на пари;

4. дарения на имоти.

(3) Всеки от разделите на регистъра съдържа информация, както следва:

1. дата на дарението;

2. дарител;

3. дарен (бенефициент)

4. вид на дарението (пари, вещ, услуга, вид на имота)

5. стойност на дарението;

6. условие на дарението;

7. информация за изпълнение волята на дарителя.

(4) Всяко длъжностно лице, упълномощено по силата на тази глава от

наредбата, да получава дарения в полза на община Пловдив (кмет, кмет на

район, директори на образователни, културни и социални учреждения) е длъжно в петнадесет дневен срок от получаването на дарението да го обяви в публичния регистър. Необявяването на дарение дава основание на

Общински съвет- Пловдив да поиска проверка за установяване на евентуален опит за прикриване на факти и обстоятелства около дарението,

които противоречат на нормите на тази наредба.

(5) Информацията в регистъра се съхранява безсрочно.

 

 

Глава четвърта

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

 

Раздел І

Общи разпоредби

 

Чл. 39. (1) Имотите и вещите – публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица.

(2) По изключение върху имоти – публична общинска собственост, могат да се учредяват ограничени вещни права, по условия и ред, определени в закон.

(3) Разпореждането с имоти – частна общинска собственост, се осъществява чрез:

1.      продажба на имоти или на идеални или реално определени части от тях;     2.     замяна съгласно рапоредбите на чл. 40 от ЗОС

3.      учредяване на ограничено вещно право на строеж, надстрояване и пристрояване;

4.      учредяване на ограничено вещно право на ползване;

5.      внасяне (апорт) на собственост и/или ограничени вещни права в капитала на търговски дружества

6.      доброволна делба;

7.      съдебна делба (спогодба);

8.      премахване на сгради, постройки и съоръжения;

9.      дарение;

10.     сделки по чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 и чл. 17, ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ

11.     по силата на закон

(4) Разпореждането с вещи – частна общинска собственост, се осъществява чрез:

1. продажба;

2. замяна;

3. учредяване на ограничено вещно право на ползване;

4. дарение;

5. съдебна спогодба;

6.       доброволна делба;

7.      бракуване.

(5) При висящо съдебно дело, включително и за собственост, между общината и физически или юридически лица, на основание чл.234 от ГПК, както и на основание чл.365 от ЗЗД, може да се сключи спогодба при спазване изискванията на действащите нормативни актове. Предложението за спогодба се разглежда от комисия, назначена от кмета на община Пловдив, в състав от тринадесет души, от които седем общински съветници, като в състава на комисията задължително се включват с предимство правоспособни юристи, директор на дирекция „ПНО”, директор на дирекцията по общинска собственост. Комисията разглежда и докладва на кмета на община Пловдив предложенията за сключване на спогодби. Въз основа на доклада на комисията, Кметът на община Пловдив сключва спогодба при спазване на изискванията на действащото законодателство. Кметът на община Пловдив може да откаже сключването на спогодба. Решенията на кмета на общината се вземат в срок от пет работни дни от представяне на доклада на комисията. При предложение за сключване на спогодба относно разпореждане и придобиване на недвижими имоти, както и други сделки, за които Законът за местното самоуправление и местната администрация и Законът за общинската собственост изискват решение на Общинския съвет, комисията изготвя доклад и го внася на първото следващо заседание за вземане на решение. На основание решението на Общинския съвет, Кметът на община Пловдив сключва спогодба. При предложение за сключване на съдебна спогодба по висящо съдебно дело, до вземане на решение, същото се спира по взаимно съгласие на основание чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК. Комисията взема решения в условията на закрито заседание с обикновено мнозинство от присъстващите. За заседанията на комисията се подготвя дневен ред, като материалите за него следва да са на разположение на членовете на комисията най-малко три дни преди деня на заседанието. Предложението за сключване на спогодба се прави служебно от Кмета на община Пловдив или от другата страна писмено, с конкретно предложение. При внасяне на предложение за сключване на съдебна спогодба от другата страна по делото, дирекция „Правно-нормативно обслужване” представя оригинала на делото на комисията, като при съдебни дела, разпределени на юрист от район или друга дирекция или на граждански договор, същите се изискват незабавно. Към всяко предложение за спогодба задължително се прилага писмено становище от дирекция „Правно – нормативно обслужване” относно законосъобразността на предлаганата спогодба. Комисията заседава при необходимост, но не по-малко от един път месечно. За участие в работата на комисията, Кметът на община Пловдив определя възнаграждение за всяко заседание.

 

Чл. 39. а) (1) (нов с Решение №158, Пр. №9 от 17.05.2012г) Продажбата на движими вещи, които не са необходими за дейността на общината, се осъществява чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на тази наредба.

 

(2) (нов с Решение №158, Пр. №9 от 17.05.2012г) Замяната на движими вещи става с договор, сключен с кмета на общината по реда и условията на Закона за задълженията и договорите, след решение на Общинския съвет.

(3) (нов с Решение №158, Пр. №9 от 17.05.2012г) Възмездно право на ползване върху движими вещи става с договор, сключен с кмета на общината по реда и условията на Закона за задълженията и договорите, след решение на Общинския съвет.

 

(4) (нов с Решение №158, Пр. №9 от 17.05.2012г) Безвъзмездно право на ползване върху движими вещи се предоставя от кмета на общината след решение на Общински съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой общински съветници.

(5) (нов с Решение №158, Пр. №9 от 17.05.2012г) Дарения на движими вещи (картини, други предмети на изкуството и сувенири) – общинска собственост, на стойност до 1000 (хиляда) лева, на гости от страната и чужбина на държавно или общинско ниво или на граждани на държавата и общината за особени заслуги към Пловдив, както и на юридически лица на бюджетна издръжка при юбилей или други особени чествания, става със заповед на кмета на общината.Във всички останали случаи дарение на движими вещи се извършва след решение на Общинския съвет.

(6) (нов с Решение №158, Пр. №9 от 17.05.2012г) Стойността на новозакупените движими вещи, предназначени за дарение по ал.5, се определя по експертна оценка на компетентните специалисти, на базата на пазарни оценки, изготвени от оценители по реда на чл.22, ал.3 от ЗОП.

(7)Негодните движими вещи, които не са закупени след провеждането на търг или конкурс за продажбата им, се бракуват със заповед на кмета на общината въз основа на протокол с предложение за бракуване, изготвен от назначена от него комисия.”

Чл. 40. (1)(изм. и доп. с Р. № 73, Пр. № 8 от 17.03.2011г.) Молбите/заявленията за разпореждане с имоти, общинска собственост, се приемат в деловодството на Община Пловдив, ведно с всички посочени в обявения образец документи. Така постъпилите молби/заявления се доокомплектоват от дирекцията по общинска собственост към община Пловдив, като в зависимост от вида на разпореждане, се изискват допълнително съответните непредставени при подаването на молбата/ заявлението документи. При непредставяне на изисканите документи в 14-дневен срок от съобщението за това, преписката по подадената молба/заявление се прекратява. В 7-дневен

срок от постъпване на молбата/ заявлението съответните специалисти

изпращат искане: до отдел „Общински имоти” за актуален акт, справка за

общинската собственост, когато е необходимо, актуална скица, издадена от

„Службата по геодезия, картография и кадастър” и ситуационен план с

нанесена регулация; до дирекция „Устройствено планиране, общ устройствен

план, архитектура и благоустройство и инвестиционни проекти” – за справка и извадка от действащия ПУП с нанесено предвиденото застрояване и справка за подземните проводи и съоръжения; до районната администрация

– за комбинирана скица с нанесени съответните площи на УПИ и на

отделните части от имота, становище от главния архитект на района за

състоянието на имота, характера и параметрите на застрояване, справка за

ползването на имота, наличие на реституционни претенции, вещни тежести и висящи съдебни спорове. В 14-дневен срок от получаване на искането,

длъжностните лица от отдел ОИ, дирекция УПОУПАБИП и от районната

администрация изпращат служебно поисканите документи в дирекцията по

общинска собственост на община Пловдив.

(2)(изм. и доп. с Р. № 73, Пр. № 8 от 17.03.2011г.) Окомплектованите съгласно предходния текст преписки се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. В състава на комисията задължително следва да участват архитект, специалист кадастър и регулация,

юрисконсулт от община Пловдив, специалисти от дирекцията по общинска

собственост, специалист от дирекцията по финанси, по един общински

съветник от ППГОС и един нечленуващ в група общински съветник.

(3)(отменена с Р. № 73, Пр. № 8 от 17.03.2011г.)

(3)(преномерирана с Р. № 73, Пр. № 8 от 17.03.2011г.) Комисията може да заседава, ако присъстват не по-малко от половината от членовете на

комисията.

(4)(преномерирана с Р. № 73, Пр. № 8 от 17.03.2011г.) Комисията взема решения при мнозинство половината от присъстващите членове на комисията.

(5)(нова с Р. № 73, Пр. № 8 от 17.03.2011г.) При положително становище на комисията, заявителите се уведомяват за взетото решение, както и за избор на оценител от списъка на независимите оценители, с които Община

Пловдив има сключен рамков договор за изготвяне на оценка.

(6)(нова с Р. № 73, Пр. № 8 от 17.03.2011г.) Преписките се

доокомплектоват с пазарна и данъчна оценка и се изготвя и внася предложение до Общински съвет – Пловдив, за извършване на разпоредителна

сделка, което трябва да съдържа данни за:

1.недвижимия имот с неговите характеристики: местонахождение, граници,предназначение, застроена и незастроена площ, етажност, съгласно

предвижданията на ПУП, благоустройствени показатели и фактическо ползване на имота;

2.нуждите, за които ще се използва имотът;

3.начина за разпореждане с имота и реда за определяне на лицата, страна по сделката;

4.срока на сделката;

5. препоръчителна пазарна стойност и начина на плащане

 

Чл. 41. При разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, не се допуска заплащане на цената, изцяло или частично, с компенсаторни

инструменти.

 

Чл. 42. Разпоредителни действия се извършват само с имоти, актовете за които са вписани по съответния ред в Служба по вписванията към Агенцията

по вписванията.

 

Чл. 43. (1) Разпоредителни действия с имоти – общинска собственост, се извършват от кмета на общината, като договорите за придобиване на

собственост и ограничени вещни права върху имоти, както и за разпореждане с имоти – общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота. Договорите за замени на имоти

- общинска собственост, с имоти – собственост на физически или

юридически лица, се вписват по местонахождението на общинския имот, а

при замени с имоти – държавна собственост – по местонахождението на

държавния имот.

(2) Договорите по предходната алинея се сключват след заповед на кмета на общината, която се издава в двумесечен срок от влизане в сила на

решението на Общински съвет, но не по-късно от шест месеца от негово

приемане, когато сделката се извършва след решение на Общинския съвет.

(3) В заповедта по ал.2, се посочват всички плащания, които следва да се извършат от страните по сделката.

(4) Плащанията следва да се направят в двумесечен срок от влизане в сила на заповедта, и не по-късно от три месеца от нейното издаване. При

неплащане в указания срок, преписката се прекратява. При обективни причини, налагащи удължаване на срока за заплащане, кметът на общината, със заповед може да удължи същия.

(5) Окончателните договори по чл. 39, ал. 3, т. 10 се сключват след подписан предварителен договор от кмета на община Пловдив.

 

Чл. 44. (1) Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз основа на пазарни оценки, определени по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, освен ако в закон не е предвидено друго. Оценките се одобряват от

Общинския съвет в случаите, когато Общинският съвет е органът, който

съгласно закона, е компетентен да вземе решение за извършване на

разпоредителната сделка, и не могат да бъдат по-ниски от данъчните.

Общинският съвет може да определи и по-висока оценка, освен ако в закон е установено друго. Началните цени при провеждането на търговете или

конкурсите не могат да бъдат по-ниски от определените от Общинския съвет.

(2) Когато разпореждането с имоти, частна общинска собственост се

извършва от кмета на общината, без решение на Общински съвет, договорът

се сключва по определената от лицензираните оценители пазарна оценка за общинския имот, а в случаите, в които пазарната оценка е по-ниска от данъчната, договорът се сключва по данъчната оценка.

(3) Разпореждането с имоти – общинска собственост, се извършва по

пазарни цени, актуални и валидни към момента на сключване на договора,

съгласно чл.43, ал. 4.

(4) При разпореждане с имот, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 3 %, изчислени върху данъчната основа, определена по реда на чл. 46, ал. 2, т. 1 от Закона за местните данъци и такси:

1. на имота, предмет на продажба,/ съответно – на ограниченото вещно право, което се учредява;

2. на имота с по-висока данъчна основа при замяна;

3. на реалния дял, който придобиват лицата при делба.

(5)(отменена с Р. № 73, Пр. № 8 от 17.03.2011г.)

 

Чл. 45. В общината се създава и поддържа публичен регистър за

разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост. В регистъра се

вписват данни за имотите според акта за собственост, по видове

разпоредителни сделки, както и:

1. пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните права,

оценката, определена от общинския съвет, и крайната цена на сделката;

2. начинът на разпореждане – чрез публичен търг, публично оповестен конкурс, решение на общинския съвет или заповед на кмета на общината;

3. насрещната страна по сделката;

4. други данни, определени с решение на общински съвет

 

 

Р а з д е л II

Разпореждане с общински нежилищни

имоти чрез правни сделки

 

Продажба

 

Чл. 46. (1) Сделки по чл. 39, ал. 3 се извършват след решение на

Общинския съвет, с изключение на случаите, когато съгласно действащото

законодателство и настоящата наредба разпоредителната сделка се извършва

след заповед на кмета на община Пловдив.

(2) Продажбата на имоти – частна общинска собственост, се осъществява чрез:

1. публичен търг или публично оповестен конкурс;

2. с решение на Общинския съвет, без провеждане на търг или конкурс;

3. със заповед на кмета на общината, без провеждане на търг или

конкурс.

 

Чл. 47. Продажба на имоти – частна общинска собственост, се извършва от кмета на общината, след решение на Общински съвет за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Редът за провеждане на

публичен търг или публично оповестен конкурс се определя от настоящата

наредба. Въз основа на резултатите от проведения търг, съответно след

влизане в сила на решението на Общински съвет за определяне на

спечелилия публично оповестения конкурс участник, кметът на общината

издава заповед и сключва договор за продажба.

 

Чл. 48. (1) Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, може да се извърши без търг или конкурс, по решение на Общински съвет, в следните случаи:

1. между общината и държавата или между общини;

2. когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон.

(2) Въз основа на решението на Общинския съвет кметът на общината

издава заповед и сключва договор за продажба.

 

Чл. 49. (1) Продажбата на земя – частна общинска собственост, по чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на собственик на законно построена върху нея сграда се извършва след заповед на кмета на общината, без решение на Общинския

съвет.

(2) Продажба по предходната алинея се извършва при следните условия:

1. наличие на урегулиран поземлен имот или поземлен имот в

урбанизираната територия на община Пловдив;

2. да е налице законно учредено право на строеж или същото да е

признато – в случаите по § 6 от ПР на Закона за собствеността.

(3) Продажба не може да бъде извършена в случайте, когато:

1. сградата е построена в урегулиран поземлен имот с предназначение – комплексно застрояване;

2. при липса на законно учредено право на строеж или признато такова.

(4) Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост,

притежаващи идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да придобият съответната идеална част от правото на собственост

върху земята, при положение, че отговарят на условията по предходните

алинеи.

(5) При наличие на градоустройствена възможност от имота, върху който е реализирано правото на строеж, да бъдат образувани два или повече

урегулирани поземлени имота, кметът на общината може да откаже да извърши продажба на имота по реда на ал. 1.

(6)(изм. И доп. с Р. № 73, Пр. № 8 от 17.03.2011г.) Заявленията на

лицата по предходните алинеи за закупуване се подават до кмета на Община Пловдив, като към тях се прилагат:

- договор за учреденото право на строеж или удостоверение за признатоправо на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона засобствеността;

- документ за собственост върху сграда или обект в сграда, или

констативен акт от общинската администрация, че сградата е завършена

в груб строеж;

- удостоверение за наследници;

- скица от Службата по геодезия, картография и кадастър

- ситуационен план с нанесена регулация, площ и предвиденото

застрояване по действащия ПУП

- разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;

- други документи, при необходимост.

(7) Молбите/ заявленията се доокомплектоват от дирекцията по общинска собственост към община Пловдив, като при необходимост, от лицата,

отправили молбата/ заявлението, се изискват допълнително съответните

непредставени при подаването на молбата/ заявлението документи. При

непредставяне на изисканите документи в 14- дневен срок от съобщението

за това, преписката по подадената молба/ заявление се прекратява.

(8) В 7-дневен срок от постъпване на молбата/ заявлението съответните специалисти изпращат искане до районната администрация, на чиято територия се намира имотът, за комплектоване на преписка по молбата/

заявлението. В 14-дневен срок от получаване на искането, длъжностните

лица от районната администрация изпращат служебно в дирекцията по общинска собственост на община Пловдив, следните документи:

- становище на главния архитект на района за реализираното и

предвиденото застрояване, както и параметрите;

- становище на главния архитект на района за законност на

съществуващите сгради;

- становище на главния архитект на района относно възможността за

поделяемост на имота;

- справка за наличие на реституционни претенции.

(9) Съответното звено от дирекцията по общинска собственост към община Пловдив, отговарящо за комплектоването на преписките по разпореждане, служебно набира и другите, взависимост от конкретния случай, необходими документи, както и акт за общинска собственост, надлежно вписан в Службата по вписвания

(10) Продажбата се извършва от кмета на общината, който издава заповед и сключва договор.

(11) За неприключените производства за продажба на земя – частна

общинска собственост, на собственици на законно построена върху нея

сграда, образувани по отменения § 27 от преходните и заключителните

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за

собствеността (ДВ, бр. 33 от 1996 г.), за които има подадена молба до

кмета на общината до 17.06.2008 г., цената на земята се определя, като

данъчната оценка се увеличи с 20 на сто.

(12) Във всички останали случаи цената се определя по пазарни цени.

 

Чл. 50. (1) Разпоредителни сделки на основание чл.15, ал. 3 във връзка с ал.5 и чл.17, ал. 3 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на

територията се извършват след:

1. решение на Общинския съвет и заповед на кмета на община Пловдив – когато площта на общинската част надхвърля 80 кв.м;

2. заповед на кмета на община Пловдив – в останалите случаи;

(2) Предварителният договор по ал. 1 се сключва въз основа на проект за изменение на плана за регулация, приет от общинския експертен съвет по устройство на територията.

(3) Когато с проекта за изменение на плана за регулация се засяга имот – публична общинска собственост, след влизане в сила на заповедта,

Общинският съвет следва да обявяви имота/ частта от имота – публична

общинска собственост, засегнат от изменението на плана, за частна

общинска собственост.

(4) Предварителният и окончателният договор по чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 и чл. 17, ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията се сключват в писмена форма от кмета на общината на

основание чл. 18 от Закона за собствеността и чл. 34, ал. 7 от Закона

за общинската собственост. Окончателният договор подлежи на вписване от

Служба по вписванията към Агенцията по вписвания по местонахождението

на имота.

(5) Сделка по чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 и чл. 17, ал. 3 във

връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията може да се сключи

по искане на собствениците или по предложение на кмета на общината.

Оценката на имотите, предмет на сделката, се извършва по реда на чл.22

ал.3 и 4 от Закона за общинската собственост.

(6) Предварителният договор по ал. 2 съдържа цените на придаваемата и на придобиваната земя и се сключва въз основа на проект за изменение на действащия подробен устройствен план. В предварителния договор изрично се вписват условията по ал. 7, 8, 9. Цената по предварителния договор се заплаща в едномесечен срок от подписване на същия, като изменението на подробния устройствен план се одобрява след заплащане на всички дължими суми по предварителния договор.

(7) В случай че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила шест месеца след сключването на предварителния договор, се

извършва актуализация на оценката на придаваемата и на придобиваната

земя, въз основа на която се сключва окончателният договор.

(8) В случай че експертният съвет по чл. 5, ал. 4 от Закона за

устройство на територията установи, че проектът по ал. 6 не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на предварителния договор.

(9) Окончателният договор се сключва в срок до три месеца след влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на подробния устройствен план. След изтичане на този срок общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред.

 

Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между Общината и други лица

 

Чл. 51. (1) Съсобственост върху недвижими имоти между Общината и други лица се прекратява чрез:

1. доброволна делба;

2. съдебна делба

3. продажба на частта на общината на съсобствениците;

4. откупуване от общината на частта на съсобствениците;

5. замяна

(2) При прекратяване на съсобствеността по ал. 1 се прилагат

разпоредбите на Закона за собствеността и на ГПК.

(3) При прекратяване на съсобственост в случаите по ал. 1, в сделката следва да участват всички съсобственици, като искането за прекратяване на съсобственост следва да бъде направено или потвърдено от всички.

(4) Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината и други лица, се извършва след решение на Общинския съвет.

(5) В случаите по ал. 1, т. 3, когато община Пловдив притежава до 30 кв.м. от съсобствен имот, продажбата на частта на общината, се извършва

от кмета на община Пловдив, без решение на Общинския съвет.

(6) Алинея 5 се прилага само в случаите, когато предмет на сделката е земя, и община Пловдив не притежава собственост или съсобственост в построена върху същата сграда.

 

Делба

 

Чл. 52. Доброволна делба общината може да осъществи, ако:

1. придобива в дял реална част от имота

2. предоставя на съсобствениците за изкупуване по пазарни цени своята идеална част от имота;

 

Чл. 53. (1) Съдебна делба се предприема при изчерпани възможности за прекратяване на съсобствеността, когато инициативата е започната от

Общината и не може да приключи в обичайните срокове.

(2) При висящо съдебно дело за делба между общината и физически или юридически лица, когато предмет на делбата е неподеляем имот, и

решението за допускане на делбата е влязло в сила, комисията по чл. 39,

ал. 5 разглежда документите по съдебната преписка. Комисията изготвя

доклад до кмета, който взема решение за внасяне на предложение в

Общински съвет за участието на община Пловдив във фазата по извършване

на делбата. При вземане на положително решение Общински съвет възлага

на комисията да определи цената, въз основа на която общината да придобие имота, като упълномощава кмета на общината или оправомощено от

него лице да участва във фазата по извършване на делбата.

 

                                     Замяна

 

Чл. 54. (1) Не може да се извършва замяна на имот – частна общинска

собственост, на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж с имот или право на строеж – собственост на държавата, на физически лица или на

юридически лица, освен в случаите, посочени в закон.

(2) Замяна на имот – частна общинска собственост, или на право на

строеж върху имот – частна общинска собственост, с имот или с право на строеж – собственост на физически лица или на юридически лица, може да

се извърши, когато:

1. е способ за прекратяване на съсобствеността на общината и на

физически или юридически лица.

2. е единствен способ за изпълнение на задължения, произтичащи от

международен договор;

3. имотите, предмет на замяна, са включени в проект за уедряване по чл. 37е и 37з от Закона за собствеността и ползването на земеделските

земи.

4. е между общината и държавата;

5. това е предвидено в други случаи, определени в закон.

(3) В случаите по ал. 2 кметът на общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти.

Предложение за замяна до кмета на общината могат да правят и

заинтересованите собственици или съсобственици на имоти по ал. 2. В

предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права.

При постигане на съгласие кметът на общината внася предложението за замяна в общинския съвет.

(4) За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува на интернет страницата на общината. В

обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на

предложението за замяна. Обявлението се поставя и на определените места

в сградата на общината, района, кметството или населеното място по

местонахождението на общинския имот.

(5) Предложенията по ал. 3 се внасят в общинския съвет от кмета на

общината не по- рано от един месец от публикуване на обявлението.

Когато в този срок постъпят повече от едно предложения за един общински имот, те се внасят заедно в общинския съвет. При постъпили предложения за замяна на един и същ общински имот от две или повече лица общинският съвет може да реши разпореждането с имота да се извърши чрез търг или конкурс.

(6) Предложенията по ал. 3 не обвързват общинския съвет за извършване на замяна. Отказите на общинския съвет за извършване на замяна не подлежат на обжалване.

(7) Не се допускат замени:

1. когато имотите – собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;

2. на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно

строителство, срещу нежилищни имоти, освен в случаите по ал. 2, т. 2;

3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за

вещни права върху общински имоти са прекратени по тяхна вина или с

които общината води съдебни имуществени спорове;

4. в други случаи, определени в закон

(8) Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на

решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и

сключва договор за замяна.

(9) Замяна на общински жилища с жилищни имоти на физически лица в

изпълнение на социални програми, приети от Общинския съвет, се извършва

с решение на Общинския съвет, съобразно приети от Общинкия съвет

критерии и одобрен от същия списък на правоимащи. Замяната се извършва

по данъчната оценка на заменяните жилищни имоти. По този ред замяна

може да бъде извършена само еднократно и само за един жилищен имот –

собственост на физическо лице, с един общински жилищен имот. Учредяване

на ограничени вещни права – право на строеж, надстрояване и

пристрояване

 

Чл. 55. (1) Право на строеж върху недвижим имот – частна общинска

собственост, може да се учреди възмездно или безвъзмездно, безсрочно или

за определен срок, и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен

устройствен план.

(2) Възмездно право на строеж се учредява след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез провеждане на публичен търг или

публично оповестен конкурс.

(3) В условията на търга или конкурса може да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда.

 

Чл. 56. (1) Възмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс, след решение на общински съвет:

1. на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас, по предложение на Българската агенция за инвестиции.

2. за изграждане или разширение на подземни и надземни обществени

далекосъобщителни мрежи и съоръжения, по предложение на министъра на

транспорта и съобщенията, на обществените далекосъобщителни оператори.

 

3. за изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти или на части от тях, по предложение на министъра на енергетиката и

енергийните ресурси, на енергийните предприятия.

4. на граждани с жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват само такива лица, по ред определен в

наредбата по чл.45а, ал.1 от ЗОС- за строеж на жилищна сграда;

5. на юридически лица на бюджетна издръжка;

6. на религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за

вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени

или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за

храмове и манастири;

7. други лица, когато това е предвидено в закон.

(2) Решенията по ал.1 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(3) Въз основа на решението на Общинския съвет кметът на общината

издава заповед и сключва договор.

 

Чл. 57. (1) Безвъзмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс, след решение на общински съвет на :

1. юридически лица на бюджетна издръжка;

2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за

вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени

или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за

храмове и манастири;

3. други лица, предвидени в закон

(2) Решенията по ал. 1 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(3) Въз основа на решението на Общинския съвет кметът на общината

издава заповед и сключва договор.

 

Чл. 58.(Изм. и доп. Р. № 225, Пр. № 18 от 24.06.2010г.) Безвъзмездно право на строеж мое да се учреди без търг или конкурс и на лица, извънпосочените в чл. 56, след решение на Общински съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници. Въз основа на решението на Общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва

договор.

 

Чл. 59. Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след

изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива

безвъзмездно собствеността на построения обект.

 

Чл. 60. (1) Право на надстрояване и пристрояване на сгради, частна

общинска собственост, или на сгради, построени върху имот – частна общинска собственост, се учредява на трети лица, извън собственика на сградата/ собствениците на обекти в сградата, с решение на общински съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) В случаите по ал. 1, когато сградите, построени върху общинския имот, са частна собственост, надстрояването и пристрояването се

учредява при условията на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ.

 

Чл. 61. Право на надстрояване и пристрояване на сгради, собственост на физически или юридически лица, построени върху имоти – частна общинска

собственост, се учредява без решение на общинския съвет, от кмета на

община, на собственика на сградата, както и на собственици на жилища и

други обекти в сгради, етажна собственост, или на техни сдружения, при

условията на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ.

 

Чл. 62. Безвъзмездно право на надстрояване и пристрояване може да се учреди по реда и при условията на чл. 57, чл. 58 и чл. 59.

 

Чл. 63. (1) Кметът на община Пловдив учредява право на строеж,

надстрояване или пристрояване в съсобствени между общината и трети лица

имоти, без решение на Общински съвет и без провеждане на търг или

конкурс, на основание чл. 183, ал. 3 от ЗУТ.

(2) В случаите по ал. 1, правото на строеж се учредява срещу пазарната стойност на правото на строеж, съответстващо на идеалната част от

имота, собственост на общината, като заплащането на цената на правото

на строеж или на част от нея може да се извърши с равностоен имот в

новопостроената сграда.

(3) Възмездното право на строеж, надстрояване или пристрояване се

учредява въз основа на пазарни оценки, определени по реда на чл.22 ал.3 от Закона за общинската собственост, и не могат да бъдат по-ниски от

данъчните, като заплащането на цената на правото на строеж или на част

от нея може да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда.

 

Чл. 64. (1) Кметът на община издава заповед за учредяване на право на строеж, надстрояване или пристрояване. След заплащане на дължимата цена,

режийни разноски, данъци и такси се сключва договор за учредяване на

право на строеж, надстрояване или пристрояване.

(2) В случаите, когато правото на строеж се учредява на трети лица

извън съсобствениците на имота или само в полза на един или някои от

съсобствениците, преди сключването на договор с община Пловдив за

учредяване право на строеж/ надстрояване или пристрояване, съобразно

притежаваната от нея идеална част от имота, се представя договор за

учредяване право на строеж/ надстрояване или пристрояване в нотариална

форма с останалите собственици и третото лице/ съответно с останалите

съсобственици.

 

Чл. 65. Кметът на общината дава в писмена форма със заповед съгласие по чл. 183, ал. 2 от ЗУТ за надстрояване или пристрояване на сгради етажна собственост, в които община Пловдив притежава обекти в собственост.

 

Чл. 66. (1) В случаите, при които община Пловдив е учредила право на строеж, пристрояване или надстрояване, и когато преди заверка от

специализираните органи на кота “било” на строежа, са одобрени изменения

в работните проекти, които водят до промяна в разгъната застроена площ

на обекта и промяна в обема на учреденото право на строеж, за разликата

в площта кмета издава заповед и сключва анекс към договора.

(2) В случаите, при които съобразно предвижданията на влязъл в сила ПУП е проведен конкурс за учредяване на право на строеж, като за същото е сключен предварителен договор, и когато след съгласуване/одобряване на идеен/ работен проект, се установи, че има увеличаване на квадратурата по предварителния договор, то окончателният договор за учредяване на право на строеж се сключва за квадратурата по идейния/ работния проект, като за разликата се заплаща допълнително съобразно достигнатата конкурсна цена, съответно съразмерно се увеличава квадратурата на обектите, които община Пловдив следва да получи като цена на учредяваното право на строеж.

(3) Дирекцията по устройство на територията, както и службите към

районната администрация, които одобряват изменения в работните проекти

в хипотезата на ал.1 и съгласуват/одобряват идейни/работни проекти в

хипотезата на ал. 2, служебно изпращат преписката в дирекцията по

общинска собственост за предприемане на съответните действия.

 

Учредяване право на ползване и сервитутни права

 

Чл. 67. (1) Възмездно право на ползване върху имоти и вещи – частна

общинска собственост се учредява след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по

реда и условията на тази наредба за срок до 10 години, освен ако

специален закон не разпорежда по-дълъг срок.

(2) Възмездно право на ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост се учредява след решение на Общинския съвет от кмета на общината без търг или конкурс, в случаите, когато лицата, на които може

да се учреди, са определени със закон.

(3) Безвъзмездно право на ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост може да се учреди от кмета на общината след решение на

Общинския съвет, взето с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.

(4) Безвъзмездно право на ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост може да се учреди от кмета на общината след решение на

Общинския съвет, взето с мнозинство повече от половината от общия брой

на съветниците, когато лицата, на които може да се учреди, са

определени със закон.

 

Чл. 68. (1) Кметът на община със заповед може да учредява право на

преминаване през общински неурегулирани поземлени имоти по реда на чл.

192 от ЗУТ.

(2) Правото на преминаване по ал. 1 се учредява въз основа на становище на експертен съвет по устройство на територията или на районния

експертен съвет по устройство на територията и на оценителен протокол

на комисията по чл. 210 от ЗУТ.

(3) Когато преминаването е през урегулиран поземлен имот, общинска

собственост, операторите по ал. 1 представят одобрена план-схема по чл.108, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

(4) Когато преминаването е през неурегулиран поземлен имот, общинска собственост, операторите по ал. 1 представят одобрен парцеларен план по чл. 110, ал.1,т.5 от Закона за устройство на територията.

 

Чл. 69. (1) Кметът на община Пловдив със заповед може да учредява право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти по реда на чл. 193 от ЗУТ.

(2) Правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по ал. 1 се учредява въз основа на

становище на общинския експертен съвет по устройство на територията и

на оценителен протокол на комисията по чл. 210 от ЗУТ.

 

 

Глава пета

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ГАРАЖИ И АТЕЛИЕТА ЗА

ИНДИВИДУАЛНА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 70. (1) Ателие за индивидуална творческа дейност, по смисъла на тази Наредба, е помещение извън жилището, предназначено за упражняване на

художествена, литературна, архитектурна, инженерно-техническа, научна

или друга творческа дейност, чието упражняване изисква самостоятелно

помещение, както и помещение, в което се упражнява разрешен по надлежния

ред художествен занаят.

(2) С Решение на Общинския съвет, по предложение на Кмета на Общината, се определят ателиетата за индивидуална творческа дейност, които:

1. са предназначени за настаняване под наем на хабилитирани научни работници и членове на творчески съюзи;

2. могат да бъдат продавани на настанени в тях по административен ред лица, отговарящи на изискванията на чл.71, ал.1 и чл. 72, ал. 1 и ал.2.

3. могат да бъдат продавани чрез търг или конкурс.

 

Чл. 71. (1) Право на настаняване в общински ателиета имат лицата, които отговарят на следните условия:

1. притежават документ, че са хабилитирани научни работници или

членове на творчески съюзи;

2. не притежават собствено ателие;

3. не са закупували ателие от общината или държавата след 13 март 1990 г.;

4. не са прехвърляли жилище, вилен имот или ателие на трети лица след 13 март 1990г.;

(2) Желаещите да наемат ателие, подават молба до кмета на общината, придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по ал. 1.

(3) Подалите молби се картотекират в дирекцията по култура на община Пловдив. Отдаването под наем на общински ателиета се извършва със

заповед на кмета на общината въз основа на която се сключва договор за наем.

 

Чл. 72. (1) Продажбата на ателиета се извършва след решение на Общински съвет на настанените под наем лица, които отговарят на следните

изисквания;

1. Български граждани

2. Да са наематели на ателието на основание настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване

(2) Право да закупят ателиетата от списъка по ал.1 имат правомерно

настанените в тях лица преди повече от пет години от датата на подаване

на молбата за закупуване.

(3) Цените на ателиетата по ал.1, се одобряват от Общински съвет и

представляват не по-малко от 80 % от пазарната цена, определена въз

основа на изготвената по реда на чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската

собственост оценка. Продажбата не може да се извърши на цена, по-ниска

от данъчната оценка на имота. Въз основа на решението на Общински съвет

кметът на общината издава заповед и след заплащане на всички дължими суми, определени в заповедта, сключва договор за продажба.

 

Чл. 73. (1) Проджбата на свободни ателиета за индивидуална творческа дейност, се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) Търговете или конкурсите се провеждат по реда на Глава ІХ от

настоящата наредба.

 

Чл. 74. (1) Със заповед на кмета на общината, се утвърждава списъци на общинските:

1. Гаражи, предназначени за обезщетяване на отчуждени собственици

2. Гаражи, предназначени за отдаване под наем за задоволяване на лични нужди на ползвателите;

3. Гаражи, предназначени за продажба на лица, настанени в тях по

административен ред;

4. Гаражи, предназначени за продажба чрез търг или конкурс

(2) Промени в списъците могат да се правят през текущата година само със заповед на кмета на общината.

 

Чл. 75. (1) Въз основа на утвърдения по реда на предходния член списък по чл. 74, ал. 1, т. 2, желаещите да наемат гараж по чл. 74, ал. 1, т. 2 подават молба до кмета на съответния район по местоживеене.

(2) Право да ползват под наем общински гараж от списъка по чл. 74,

ал.1, т. 2 имат граждани, които:

1. Притежават МПС за задоволяване на лични нужди;

2. Не притежават гараж, не са преустройвали или прехвърляли такъв на трети лица;

(3) Определянето на наематели на общински гаражи се извършва в следния ред:

1. Инвалиди – наематели или собственици на жилище в сградата, в която или близо до която са построени гаражите

2. Граждани – наематели или собственици на жилище в сградата, в която са построени гаражите. Ако кандидатите са повече от гаражите, се

разиграва явен търг само между тях, за определяне на наемната цена.

3. Граждани – наематели или собственици на жилище в сграда, близо до която са построени гаражите. Предимство имат живеещите по близо до

гаражите, а ако кандидатите, отговарящи на едни и същи условия са

повече от гаражите се постъпва по реда на предходната точка.

4. Други граждани, чрез търг или конкурс.

 

Чл. 76. (1) Свободни гаражи по чл. 74, ал. 1, т. 4, се отдават под наем чрез търг или конкурс по общите правила за отдаване под наем на общинско имущество.

(2) Процедурата за продажба чрез търг се извършва по реда на тази

наредба.

 

Чл. 77. Продажбата на гаражите от списъка по чл. 74, ал.1, т.3 се

извършва по начин, аналогичен на продажбата на общински ателиета, описан

в тази наредба.

 

Чл. 78. Гаражите, от списъка по чл. 74, ал. 1, т. 4 за продажба чрез търг се продават по процедурата за продажба на общинска недвижима

собственост, определена от тази наредба.

 

 

Глава шеста

ПРЕМАХВАНЕ НА СГРАДИ, ПОСТРОЙКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Чл. 79. (1) Общински сгради, постройки и съоръжения се премахват със заповед на кмета на общината или кмета на района по местонахождението на имота, при спазване изискванията на чл. 197, ал. 1 от Закона за

устройство на територията.

(2) Общински сгради, постройки и съоръжения, освидетелствани по реда на чл. 195 от Закона за устройство на територията, се премахват със

заповед на оправомощено по реда на § 1, ал. 2 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията лице.

(3) Премахването на поставени върху общински имот временни преместваеми съоръжения се извършва със заповед на оправомощено по реда на § 1, ал. 2 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията лице, по реда на чл. 56-57а от ЗУТ, за сметка на лицето, което владее или държи без основание общинския имот.

 

 

Глава седма

ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 80. (1) Изземването на общински имоти, които се владеят или държат без основание, не се използват по предназначение, или необходимостта от

които е отпаднала, се извършва със заповед на кмета на района по

местонахождението на имота.

(2) Заповедта се издава въз основа на констативен акт за наличие на обстоятелствата по ал. 1, съставен от длъжностни лица, определени със

заповед на кмета на района.

(3) Заповедта се изпълнява в присъствие на лицето, което владее или държи общинския имот, или в негово отсъствие, когато е надлежно

уведомено, като за изпълнителните действия се съставя протокол за изземване на общинския имот, опис на наличните вещи и състоянието на иззетия имот.

(4) Имуществото (вещите) по ал. 3 се съхранява в съответната районна администрация на отговорно пазене, за срока на което лицето дължи

заплащане на обезщетение, включващо транспортни разходи и наем за

съхраняване, определен съгласно тарифа, приета от Общинския съвет.

(5) Заповедта по ал. 1 се изпълнява по административен ред със

съдействието на полицията.

(6) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на АПК, като

обжалването не спира изпълнението й, освен ако съдът не разпореди друго.

(7) Лицата, от които са иззети имоти по ал.1, нямат правата по чл. 72 – 74 от Закона за собствеността.

 

Г л а в а  о с м а

НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 81. Община Пловдив удостоверява възникването, изменението и

погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска

собственост.

 

Чл. 82. (1) Дирекцията по устройствено планиране уведомява дирекцията по общинска собственост за нови урегулирани поземлени имоти, образувани в резултат на приемане на подробни устройствени планове или изменение на съществуващи планове, с оглед съставяне на актове за общинска

собственост, като към уведомленията се прилагат задължително скици на

новообразуваните урегулирани поземлени имоти, с необходимите показатели,

както и заверено копие от влязлата в сила заповед.

(2) Търговските дружества с едноличен собственик на капитала общината, както и търговските дружества с участие на община Пловдив в капитала им, придобили права или вещни права върху недвижими имоти, са длъжни в едномесечен срок от възникване на придобивното основание да уведомят дирекцията по общинска собственост, както и дирекцията по стопански дейности, като представят необходими документи, легитимиращи ги като собственици.

(3) Кметовете на райони подпомагат дирекцията по общинска собственост при осъществяване на функциите и задачите й, чрез извършване на

справки, предоставяне на документи и извършване на други действия

 

Чл. 83. Актове за общинска собственост се съставят за всички недвижими имоти – общинска собственост, с изключение на имотите, посочени в чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост, освен ако в специален

закон е предвидено друго.

 

Чл. 84. (1) Актът за общинска собственост се съставя в два екземпляра от длъжностно лице, определено от кмета на общината, по утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на

правосъдието образец. Актът се подписва от актосъставителя, съгласува се

с юрисконсулт, и се утвърждава от кмета на община Пловдив.

(2) В седемдневен срок от утвърждаване на акта за общинска собственост, същият се предоставя за вписване по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър в Служба по вписванията, към Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието.

(3) В Служба по вписванията се представят двата оригинала на акта,

ведно с три заверени копия.

(4) Вписаният оригинал на акта за общинска собственост се съхранява в община Пловдив, дирекцията по общинска собственост, ведно с вписаното копие от акта.

(5) Препис от вписания акт се изпраща от съответното длъжностно лице, в седмодневен срок от вписването му на Службата по геодезия, картография и кадастър и на лицата, на които е предоставен имотът.

(6) В акта за общинска собственост се отбелязват действията по

управление или разпореждане с имота, включително и предоставянето им на

концесия, като промените се вписват съгласно чл. 84 от настоящата наредба.

 

Чл. 85. За всеки общински имот се съставя досие по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, към което се прилага копие от акта за собственост и документите, удостоверяващи възникването, изменението и прекратяването на правото на собственост на общината, предоставените права на трети лица, както и други данни, определени в наредбата по чл. 63, ал. 3 от ЗОС.

 

Чл. 86. (1) Актът за общинска собственост за имот, прехвърлен

безвъзмездно в собственост на общината от държавата, както и за имот,

придобит в собственост на общината чрез покупко-продажба от държавата,

се съставя след отписването му от актовите книги за държавна собственост

по ред, определен от Министерския съвет.

(2) Актът за общинска собственост за имот – държавна собственост,

преминал в собственост на общината по силата на закон, се съставя по

реда на чл. 84, ал. 1. Препис от акта се изпраща на областния управител

в 7-дневен срок от вписването му в службата по вписванията. Въз основа

на вписания акт за общинска собственост областният управител отписва

имота от актовите книги за държавна собственост.

(3) Когато при изменение в подробните устройствени планове се образуват нови урегулирани поземлени имоти – общинска собственост, за всеки

новообразуван урегулиран поземлен имот се съставя нов акт за общинска

собственост, в който се посочват номерът и датата на стария акт.

Промяната се отбелязва и в стария акт и в съответния регистър.

(4) При промяна на характера на собствеността от публична в частна или обратно се съставя нов акт, като това обстоятелство се отбелязва в

новия и в стария акт и в регистрите.

 

Чл. 87. Всяко ново вписване в актовете за общинска собственост се

подписва от съответното длъжностно лице, съгласува се с юрисконсулт, и

се утвърждава от органа, утвърдил акта. Върху акта за общинска собственост на имот, който е престанал да бъде собственост на общината, или за който е съставен нов акт, се отбелязва това обстоятелство и той се съхранява в дирекцията по общинска собственост.

 

Чл. 88. След съставянето на всеки акт за общинска собственост данните и обстоятелствата констатирани в него, се вписват в главен регистър за публичната общинска собственост и главен регистър за частната общинска

собственост, по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие

и благоустройството и министъра на правосъдието. Актовете за общинска

собственост, главните регистри и досиетата на имотите се съхраняват

безсрочно.

 

Чл. 89. (1) Недвижимите имоти – общинска собственост, неправилно

актувани като такива, както и тези, основанието за актуването на които е

отпаднало, се отписват със заповед на кмета на община Пловдив.

(2) Отписването се извършва въз основа на писмено искане на

собственика, подадено до дирекцията по общинска собственост, като към

искането се прилагат доказателства за собственост.

(3) Споровете, касаещи собствеността върху имоти, се решават по съдебен ред.

 

Чл. 90. (1) Актовите книги за общинските имоти са общодостъпнии и всеки може да иска справка по тях като подаде писмено искане до дирекцията по общинска собственост.

(2) В двуседмичен срок от подаване на искането по ал.1, дирекцията по общинска собственост изготвя исканата справка.

(3) Дирекцията по общинска собственост няма право да предоставя данни, представляващи “лични данни” по смисъла на Закона за защита на личните данни.

 

 

Г л а в а  д е в е т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

 

Раздел І

Общи разпоредби

 

Чл. 91. (1) По реда и условията на тази глава се провеждат публични

търгове или публично оповестени конкурси за сключване на сделка за

управление или разпореждане с общинско имущество (имоти и вещи),собственост на община Пловдив, с изключение на случаите, уредени със

специална наредба.

(2) Публичен търг или публично оповестен конкурс за сключване на сделка за управление или разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, се провежда след решение на компетентния с оглед вида на сделката орган, в съответствие с разпоредбите на настоящата наредба.

(3) Компетентен да вземе решение за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за сключване на сделка за управление или

разпореждане, е Общински съвет – Пловдив, с изключение на случаите, когато съгласно настоящата наредба, компетентостта е предоставена на кмета на общината или на кмета на района, на чиято територия се намира имотът/ вещта.

 

Чл. 92. (1) Публичен търг или публично оповестен конкурс за разпореждане с имот – общинска собственост, или за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, се провежда след решение на

общински съвет, и заповед на кмета на общината.

(2) Публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, включени в годишната програма

за управление по чл. 4, ал. 7, т. 2 като имоти, които общината има

намерение да предложи за предоставяне под наем, и които съгласно същата

са предоставени за управление на кмета на съответния район, се провежда

след заповед на кмета на района. Във всички останали случаи търгове или

конкурси за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост,

се провеждат след заповед на кмета на общината.

(3) Със заповед кметът на община Пловдив може да възложи на кмета на района, на чиято територия се намира имотът или вещта, да назначи

комисия, в която да бъдат включени по един общински съветник от ППГОС,

посочен от ръководствата им и двама нечленуващи в група съветници, за

подготовка, организация и провеждане на търга или конкурса, да утвърди

тръжната/ конкурсната документация, да проведе търга/конкурса и да

сключи договора със спечелилия участник.

 

Чл. 93. Когато предоставянето под наем се извършва от кмета на района, преди издаването на заповедта за откриване на процедурата, задължително се изисква съгласувателно становище на заместник-кмета по общинска собственост или директора на дирекцията по общинска собственост на

община Пловдив.

 

 

Р а з д е л II

Подготовка и организация на търговете и конкурсите

 

Чл. 94. (1) Подготовката, организацията и провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс се извършва от комисия, назначена със

заповед на кмета на общината, респективно кмета на района, и се състои

от председател, заместник- председател и членове. В състава на комисията

се включват по един общински съветник от ППГОС, посочен от ръководствата

им и двама нечленуващи в група съветници.

(2) Когато търгът или конкурсът се провеждат след решение на Общински съвет – Пловдив, то решението включва определен брой общински съветници в състава на комисията по ал. 1.

(3) Комисията по ал. 1 се състои от нечетен брой членове, като в

състава й задължително се включва правоспособен юрист и по един общински съветник от ППГОС, посочен от ръководствата им и двама нечленуващи в група съветници, а при публичен търг или публично оповестен конкурс за извършване на сделка за разпореждане с имот – общинска собственост, – и архитект.

(4) Кметът на района или определен от него служител се включва в

състава на комисията по ал. 1, в случаите, в които предоставянето под

наем или разпореждането с имоти на територията на района, се извършва

от кмета на общината.

(5) Определени от кмета на общината служители се включват в състава на комисията по ал. 1, в случаите, в които предоставянето под наем или разпореждането с имоти – общинска собственост, се извършва от кмета на

района.

(6) В случаите, когато предмет на търга или конкурса е имот или част от имот, предоставен за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, в състава на комисията задължително се включват и техните ръководители.

(7) Не могат да участват в състава на комисията лица, които са

заинтересовани от резултатите на търга или конкурса, или са “свързани

лица” по смисъла на Търговския закон с участници в търга или конкурса,

както и с членовете на техни управителни или контролни органи.

(8) Членовете на комисията подписват декларация за обстоятелствата по ал. 7 и за неразпространение на търговска и служебна информация,свързана с участниците и техните предложения.

(9) Със заповедта по ал. 1 се определя и възнаграждението на членове на комисията.

 

Чл. 95. (1) Комисията може да заседава и взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете й, като е задължително присъствието или на председателя или на земестник-председателя, както и на юрист, а при публичен търг или публично оповестен конкурс за извършване на сделка за разпореждане с имот – общинска собственост, – и на архитект.

(2) Комисията приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване.

(3) За своята работа комисията води протокол в три екземпляра, които се подписват от всички присъствали членове.

 

Чл. 96. (1) Публичен търг или публично оповестен конкурс за сключване на сделка за управление или разпореждане с общинско имущество, се провежда въз основа на тръжна/ конкурсна документация, изготвена от комисията по чл. 94, ал. 1.

(2) При разпореждане с недвижим имот, към документацията задължително се прилагат: акт за общинска собственост, скица на имота по действащия ПУП с нанесена кадастрална основа и описани съседи, справка от

дирекцията по архитектура и градоустройство относно градоустройствения

статут на имота, извадка от подземен кадастър и данъчната оценка на имота;

 

Чл. 97. Документацията по чл. 96 се съгласува с директора на дирекцията по правно- нормативно обслужване на община Пловдив, респективно с ръководителя на звеното по правно-нормативно обслужване на съответния

район, и се утвърждава от кмета на община Пловдив, респективно кмета на

района.

 

Чл. 98. (1) Въз основа и в съответствие с утвърдената документация,

комисията по чл. 94, ал. 1 обявява търга или конкурса в електронната

страница на община Пловдив, в един национален и един местен ежедневник,

както и на таблото за обяви на дирекцията по общинска собственост в

сградата на общината и в сградата на съответната районна администрация.

(2) Обявата трябва да съдържа информация за предмета на търга или

конкурса, цената на книжата, размера на депозитната вноска, дата и

място на провеждане, адрес и телефон за информация и други данни,

съгласно разпоредбите на настоящата наредба.

 

Чл. 99. (1) Не се допуска промяна на обявените условия на търга или

конкурса, с изключение на отлагане провеждането на търга или конкурса за

по-късна дата. Промяната се извършва със заповед на кмета на общината,

респективно кмета на района.

(2) В случай, че необходимостта от промяната се установи до изтичане на срока за закупуване на тръжна/конкурсна документация, заповедта за промяна се прилага към тръжната/конкурсната документация, както и се

съобщава на лицата, които до датата на издаване на заповедта за промяна

са закупили тръжна/конкурсна документация. Съобщаването се извършва

чрез устно уведомяване за съдържанието на заповедта по телефон или по

друг подходящ начин, в присъствието на двама свидетели – длъжностни

лица, което се удостоверява чрез съставянето на протокол и подписването

му от извършилото съобщаването длъжностно лице и от двамата свидетели –

длъжностни лица.

(3) В случай, че необходимостта от промяната се установи след изтичане на срока за закупуване на тръжна/конкурсна документация, за промяната се уведомяват всички лица, които са я закупили. Съобщаването се

извършва чрез устно уведомяване за съдържанието на заповедта по телефон

или по друг подходящ начин, в присъствието на двама свидетели – длъжностни лица, което се удостоверява чрез съставянето на протокол и подписването му от извършилото съобщаването длъжностно лице и от двамата свидетели – длъжностни лица.

 

Чл. 100. Когато след изтичане на срока за закупуване на тръжната/конкурсната документация, за търга/ конкурса няма закупена

тръжна документация/ конкурсна документация, кметът на община Пловдив,

респ. кметът на района, може :

1. да издаде заповед за промяна датата на провеждането на търга/

конкурса и съответно удължаване срока за закупуването на тръжна /конкурсна документация

2. да издаде заповед за закриване на търга/ конкурса.

 

Чл. 101. (1) Разходите по организиране, обявяване и провеждане на търг или конкурс се осигуряват от бюджета на община Пловдив.

(2) Приходите от продажбата на документацията се внасят в съответните извънбюджетни сметки на община Пловдив или на съответния район.

 

 

Раздел IІІ

Търгове

 

Чл. 102. Търговете се провеждат с явно или тайно наддаване.

 

Чл. 103. Търговете се провеждат след решение на общински съвет,

съответно заповед на кмета на община Пловдив, респ. кмета на района.

 

Чл. 104. Процедурата по провеждането на търга се открива със заповед на кмета на общината, съотв. на кмета на района, която съдържа:

1. състава на комисията за подготовка, организиране и провеждане на търга, в която се включва по един общински съветник от ППГОС, посочен

от ръководствата им и двама нечленуващи в група съветници;

2. описание на имота или вещите – предмет на търга.

3. вид на търга – с тайно или с явно наддаване

4. начална тръжна цена.

5. стъпка за наддаване – при търговете с явно наддаване;

6. депозит за участие

7. възнаграждение на членовете на комисията;

 

Чл. 105. (1) Подготовката на документите за изготвяне на тръжната

документация се извършва от дирекцията по общинска собственост на община

Пловдив, или съответното звено към районните администрации.

(2) Тръжната документация съдържа :

1. описание на имота или вещите – предмет на търга.

2. начална тръжна цена.

3. вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да бъде по-малък от 10 % от началната тръжна цена.

4. краен срок за закупуване на тръжната документация и краен срок за подаване на документите за участие

5. начина и срока на плащане на цената от спечелилия търга участник.

6. други условия, произтичащи от закона или решението на ОС.

7. дата, място и час на провеждане на търга.

8. условията за оглед на предмета на търга.

9. образци на документи, които участникът следва да попълни.

10. проект за договор.

11. копие от акта за общинска собственост, скица на имота по

действащия ПУП с нанесена кадастрална основа и описани съседи, справка

от дирекцията по архитектура и градоустройство относно градоустройствения статут на имота, извадка от подземен кадастър и данъчната оценка на имота; – при разпореждане с недвижим имот.

12. стъпката на наддаване – при търговете с явно наддаване, чрез която се увеличава началната тръжна цена, като стъпката се определя като

цяла стойност.

13. адрес и телефон на организатора.

 

Чл. 106. (1) Търгът се провежда от комисията по чл. 104, т. 1., в деня, часа и мястото, посочени в тръжната документация

(2) Търгът се открива от председателя на комисията, а при негово

отсътвие – от заместник-председателя, който прочита регистъра на подадените от кандидатите пликове с тръжни документи за участие в търга, по реда на тяхното постъпване в деловодството.

(3) От момента на откриване на търга участниците нямат право да

разговарят по между си, да провеждат телефонни разговори, както и да

разменят информация по между си по друг начин. При нарушение на изискванията по предходното изречение, по решение на комисията, съответният участник може да бъде отстранен от по-нататъшно участие в търга.

 

Чл. 107. (1) Регистрирането на участниците в търга започва с тяхното допускане.

(2) Допускането на кандидатите до участие в търга се осъществява от комисията по чл. 104, т. 1 чрез отваряне на пликовете с тръжни

документи на отделните участици по реда на тяхното постъпване в деловодството, и извършване на проверка относно редовността и пълнотата

на представените документи, съобразно изскиванията, посочени в тържните

книжа.

(3) Всеки допуснат до участие в търга кандидат се вписва в регистъра на допуснатите до участие в търга кандидати.

 

Чл. 108. Комисията отказва да допусне кандидат за участие в случай, че установи:

1. непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в тръжните книжа;

2. участникът е лице, неизправно по договор, сключен с община Пловдив или район.

 

Чл. 109. След регистрирането на допуснатите кандидати за участие в

търга, се пристъпва към процедурата по наддаване, в която участват само

допуснатите кандидати.

 

Чл. 110. (1) При търговете с явно наддаване процедурата по наддаване започва с обявяване от председателя (заместник-председателя) на

комисията на началната тръжна цена и стъпката на наддаване, след което

председателят (заместник-председателят) открива наддаването.

(2) Наддаването се извършва чрез устно обявяване от участниците на

последователни суми, всяка от които е по-висока от предходната с една

стъпка на наддаване, разграничени от председателя  (заместник-председателя) на комисията.

(3) Преди третото обявяване на всяка предложена сума, председателят  (заместник- председателят) на комисията прави предупреждение, че е последно, и ако няма друго предложение обявява приключването на наддаването със звуков сигнал, след което закрива търга.

 

Чл. 111. (1) При търгове с тайно наддаване, процедурата по наддаване се провежда чрез отваряне от комисията по търга на пликове с наддавателни  (ценови) предложения, като се отварят пликовете с наддавателните  (ценовите) предложения само на допуснатите кандидати.

(2) Представянето от страна на кандидатите на пликовете с

наддавателните (ценовите) предложения се прави пред комисията по търга,

в деня и часа, определени за начало на търга, след което се пристъпва

към процедурата по допускане на кандидатите до участие, като се

прилагат чл. 106-109 от настоящата наредба.

(3) Върху плика се отбелязват името на участника или името на

упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга.

(4) В предложението, поставено в плика, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на

участника или името на упълномощеното лице.

(5) Всяко предложение, поставено в незапечатен плик или което не

съдържа данните по ал. 1, 2, и 3, е недействително.

 

Чл. 112. (1) Председателят (заместник-председателят) или упълномощен от него член на комисията при отваряне на всеки плик проверява редовността на предложението и оповестява предложената цена.

(2) Предложенията се заверяват от председателя (заместник-председателя) и се подреждат според размера на посочените суми.

(3) При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с открито наддаване, което започва от тази цена.

Стъпката на наддаване в този случай се определя на 2 % от началната тръжна цена.

 

Чл. 113. (1) В случай, че има закупени тръжни книжа, но за търга няма кандидат със заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи до обявения краен срок, търг не се провежда и същият се обявява за

непроведен.

(2) В случай, че има закупени тръжни книжа и има кандидат/и със заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи до обявения краен

срок, но в деня, часа и мястото, определени за провеждане на търга, не

се яви нито един кандидат, провеждането на търга се отлага с два часа.

Ако след изтичането им, отново не се яви кандидат, търг не се провежда и същият се обявява за непроведен.

 

Чл. 114. При заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи само от един кандидат, търгът се провежда, като след извършване на проверката относно редовността и пълнотата на представените документи,

съобразно изскиванията, посочени в тържните книжа, ако кандидатът бъде

допуснат до участие, същият се обявява за спечелил търга, при положение,

че предложи цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една

стъпка – при търг с явно наддаване, и по предложената от кандидата цена

– при търг с тайно наддаване.

 

Чл. 115. В случай, че в резултат на отстраняване на кандидат/и по чл. 106, ал. 3 и чл. 108, до участие в търга бъде допуснат само един

кандидат, същият се обявява за спечелил търга, при положение, че предложи цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка – при търговете с явно наддаване, и по предложената от кандидата цена – при търг с тайно наддаване.

 

Чл. 116. Ако нито един от кандидатите за участие в търга не бъде

регистриран по чл. 107, председателят на комисията закрива търга.

 

Чл. 117. Когато след започване на процедурата по наддаване никой от

участниците не обяви цена, по-висока от началната тръжна цена с

определената стъпка на наддаване, търгът се закрива. Внесените депозити

на участниците не се възстановяват.

 

Чл. 118. (1) В 14-дневен срок след приключване на търга кметът на

общината, респективно кмета на района, издава заповед, с която обявява

спечелилия участник.

(2) Заповедта по ал. 1 се връчва срещу подпис или се изпраща с

препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия търга участник и на

всички участници в търга.

(3) Заповедта на кмета на общината/кмета на района по предходната

алинея, подлежи на обжалване по реда на АПК.

 

Чл. 119. (1) Депозитът на спечелилият търга участник се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената.

(2) Внесените депозити за участие на нерегистрираните за търга

кандидати и на неспечелилите търга участници се възстановяват по банков

път по посочената от тях в тръжната документация банкова сметка в

14-дневен срок от изтичане по отношение на всеки един от тях на срока за обжалване на заповедта. Върху тези суми не се дължат лихви.

(3) Внесените депозити за участие на участниците, обжалвали заповедта по чл. 118, ал. 1 се задържат до влизане в сила на заповедта,

респективно до отмяната й. Върху тези суми не се дължат лихви.

 

Чл. 120. (1) В седемдневен срок след влизане в сила на заповедта по чл. 118, ал. 1 кметът на община Пловдив, респ.кмета на района, издава

заповед, с която определя дължимите от спечелилия участник плащания,

които следва да се извършат преди подписването на договора, както и срок

за сключване на същия.

(2) В случай, че спечелилият търга участник писмено откаже да подпише договора, или в едноседмичен срок след писмена покана не се яви в

община Пловдив, респ. съответния район, да получи заповедта с дължимите

плащания, или не внесе дължимите суми в определения в заповедта срок,

кметът на община Пловдив, респ. кмета на съотв. район, може:

1. да покани за сключване на договор класирания на второ място

участник или.

2. да прекрати търга.

(3) Депозитът за участие на поканените и отказали да сключат сделка участници не се възстановява.

 

 

Раздел ІV

Конкурси

(Изм. и доп. Р. № 225, Пр. № 18 от 24.06.2010г.)

 

Чл. 121. (1) Конкурси за разпореждане с имот – общинска собственост, или за отдаване под наем на имот – общинска собственост, се провеждат съобразно разпоредбите на настоящата наредба, от комисия, назначена със заповед на кмета на общината/ кмета на района по местонахождението на имота, в чийто състав се включват по един общински съветник от ППГОС, посочен от ръководствата им и двама нечленуващи в група съветници.

(2) Процедурата по провеждането на конкурса се открива със заповед на кмета на общината, съотв. на кмета на района, която съдържа:

1. състава на комисията за подготовка, организиране и провеждане на конкурса;

2. описание на имота или вещите – предмет на конкурса.

3. начална конкурсна цена.

4. депозит за участие

5. възнаграждение на членовете на комисията;

 

Чл. 122. (1) Подготовката на документите за изготвяне на конкурсната документация се извършва от дирекцията по общинска собственост на община Пловдив, или съответното звено към районните администрации.

(2) Конкурсната документация съдържа: :

1. описание на имота или вещите – предмет на конкурса.

2. конкурсна цена.

3. конкурсни условия

4. начина и срока на плащане на цената от спечелилия конкурса

участник.

5. вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие,

6. други условия, произтичащи от закона или решението на общински

съвет.

7. дата, място и час на провеждане на конкурса.

8. условията за оглед на предмета на конкурса

9. място и краен срок за закупуване на конкурсната документация.

10. краен срок за подаване документи за участие и оферти.

11. образци на документи, които участникът следва да попълни.

12. проект за договор.

13. копие от акта за общинска собственост, скица на имота по

действащия ПУП с нанесена кадастрална основа и описани съседи, справка

от дирекцията по архитектура и градоустройство относно градоустройствения статут на имота, извадка от подземен кадастър и данъчната оценка на имота; – при разпореждане с недвижим имот

(3) В конкурсната документация се посочва изрично, че офертата на

кандидата се поставя в отделен непрозрачен плик, който се отваря след

допускането на всички кандидати.

 

Чл. 123. (1) Конкурсът се открива от комисията по чл. 121, ал. 1 в деня, часа и мястото, посочени в конкурсната документация.

(2) Конкурсът се открива от председателя (заместник-председателя) на комисията, който прочита регистър за подадени от участниците конкурсни

документи, по реда на тяхното постъпване в деловодството.

(3) От момента на откриване на конкурса участниците нямат право да

разговарят по между си, да провеждат телефонни разговори, както и да

разменят информация по между си по друг начин. При нарушение на

изискванията по предходното изречение, по решение на комисията,

съответният участник може да бъде отстранен от по- нататъшно участие в

конкурса.

 

Чл. 124. (1) Регистрирането на участниците в конкурса започва с тяхното допускане.

(2) Допускането на кандидатите до участие в конкурса се осъществява от комисията, която в присъствието на всички кандидати отваря плика с надпис „Документи за допустимост” и извършва проверка на представените от кандидатите документи, относно тяхната редовност и пълнота, съобразно изскиванията, посочени в конкурсните книжа.

 

Чл. 125. Комисията отказва да допусне кандидат за участие в случай, че установи:

1. непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в конкурсните книжа;

2. участникът е лице, неизправно по договор, сключен с община Пловдив или район.

 

Чл. 126. (1) След регистрирането на допуснатите до участие в конкурса кандидати, комисията продължава работата си в едно или няколко закрити заседания, като разглежда офертите само на допуснатите кандидати.

(2) Комисията разглежда офертите и взема решение в закрито заседание.

(3) Комисията започва разглеждането на офертите по реда на

регистрирането на участниците.

(4) Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на конкурса незабавно писмено да уведомяват комисията за промени в обстоятелствата, заявени и посочени в офертата.

 

Чл. 127. (1) Комисията оценява и класира представените оферти.

(2) Комисията не класира кандидат, чиято оферта не отговаря на

изискванията на конкурсната документация, или на условията, при които е

обявен конкурсът.

 

Чл. 128. (1) В случай, че има закупени конкурсни книжа, но за конкурса няма кандидат със заявено участие чрез подаване на плик с конкурсни документи до обявения краен срок, конкурс не се провежда и същият се обявява за непроведен.

(2) В случай, че има закупени конкурсни книжа и има кандидат/и със

заявено участие чрез подаване на плик с конкурсни документи до обявения

краен срок, но в деня, часа и мястото, определени за провеждане на

конкурса, не се яви нито един кандидат, провеждането на конкурса се

отлага с два часа. Ако след изтичането им, отново не се яви кандидат,

конкурс не се провежда и същият се обявява за непроведен.

(3) При заявено участие чрез подаване на плик с конкурсни документи само от един кандидат, конкурсът се провежда, като след извършване на проверката относно редовността и пълнотата на представените документи, съобразно изскиванията, посочени в конкурсните книжа, ако кандидатът бъде допуснат до участие, комисията разглежда представената от него оферта.

(4) В случай, че в резултат на отстраняване на кандидат/и по чл. 123, ал. 3 и чл. 125, до участие в конкурса бъде допуснат само един

кандидат, конкурсът се провежда, като комисията разглежда представената

от него оферта.

 

Чл. 129. Ако нито един от кандидатите за участие в конкурса не бъде

регистриран по чл. 124, председателят на комисията закрива конкурса.

 

Чл. 130. (1) В тридесетдневен срок след приключване на конкурса, кметът на общината, съответно кмета на района, въз основа на изготвен от

конкурсната комисия доклад, внася в Общински съвет предложение, който

със свое решение определя спечелилия конкурса участник.

(2) Решението по ал. 1 се изпраща с препоръчано писмо с обратна

разписка на спечелилия конкурса участник и на всички участници в

конкурса.

(3) Решението на Общински съвет по предходната алинея, подлежи на

обжалване по реда на АПК.

 

Чл. 131. След влизане в сила на решението на Общински съвет по чл. 130, ал. 1 за определяне на спечелилия конкурса участник, кметът на общината, съответно кметът на района издава заповед, с която определя дължимите плащания и окончателните условия по сделката. Заповедта се връчва срещу подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на

спечелилия конкурса участник и след изпълнение на съдържащите се в нея

условия, кметът на общината, респ. кметът на района сключва договор със

спечелилия конкурса участник.

 

Чл. 132. В случаите, в които предмет на конкурса е учредяване право на строеж или продажба, като цената се заплаща с равностойни имоти в

новопостроените сгради, след влизане в сила на решението по чл. 130, ал. 1, със спечелилия конкурса участник се сключва предварителен договор,

който съдържа съществените елементи на сделката. Окончателен договор се

сключва след изпълнение на условията по предварителния договор.

 

Чл. 133. (1) Депозитът на спечелилия конкурса участник се възстановява след подписване на съответния договор.

(2) Внесените депозити за участие на недопуснатите за конкурса

кандидати и на неспечелилите конкурса участници се възстановяват по

банков път по посочената от тях в конкурсната документация банкова

сметка в 14-дневен срок от изтичане по отношение на всеки един от тях

на срока за обжалване на решението по чл. 130, ал. 1 за определяне на

спечелилия конкурса участник. Върху тези суми не се дължат лихви.

(3) Внесените депозити за участие на участниците, обжалвали решението по чл. 130, ал. 1 се задържат до влизане в сила на решението,

респективно до отмяната му. Върху тези суми не се дължат лихви.

 

Чл. 134. (1) В случай, че класираният на първо място участник писмено откаже да подпише договора или в едноседмичен срок след връчване на

заповедта по чл. 131 не се яви и не изпълни условията по сделката,

посочени в заповедта, кметът на общината, съответно кметът на района

прекратява процедурата.

(2) Депозитът за участие на отказалия да сключи договор участник се задържа.

 

Чл. 135. (1) Ако за участие в конкурса няма подадени оферти, конкурсът се прекратява със заповед на кмета на общината/ кмета на района, като може да бъде обявен повторно, или да бъде внесено в Общински съвет

предложение за отмяна на решението, когато конкурсът се провежда след

решение на Общинския съвет.

(2) Ако офертите на допуснатите кандидати не отговарят на предварително обявените условия в конкурсната документация, комисията предлага на съответния кмет да издаде заповед за прекратяване на конкурса, и да бъде внесено предложение в Общински съвет за отмяна на решението,

когато конкурсът се провежда след решение на Общинския съвет.

 

Чл. 136. Документите от конкурсите, вкл. и всички подадени оферти се съхраняват в община Пловдив, съответно в района за срок не по-кратък от

10 /десет/ години.

 

 

Глава десета

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 137. Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не

съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се

наказват по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за

причинените вреди.

 

Чл. 138.(доп. с Решение № 413, взето с Протокол № 17 от 10.10. 2012 г.) Наемател на общински имот, който наруши забраната за неговото пренаемане, се наказва с глоба до 1 500 лева, а за едноличните търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер до 1 500 лв.

 

Чл. 139.(доп. с Решение № 413, взето с Протокол № 17 от 10.10. 2012 г.) Който без законно основание завземе общински имот, се наказва с         глоба от 500 до 1 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание, а за едноличните търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер от 500 до 1 500 лв..

 

Чл. 140.(доп. с Решение № 413, взето с Протокол № 17 от 10.10. 2012 г.) Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от

влизането им в сила за освобождаване на общински имот, се наказва с

глоба от 100 до 1 000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание, а за едноличните търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер от 100 до 1 000 лв..

 

Чл. 141.(доп. с Решение № 413, взето с Протокол № 17 от 10.10. 2012 г.) За нарушение на тази наредба се налага административно наказание – глоба до 1 500 лева, освен ако със закон не е предвидено друго, а за едноличните търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер до 1 500 лв..

 

Чл. 142. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от

длъжностни лица, определени от кмета на общината, съответно от

длъжностни лица, определени от кмета на района.

 

Чл. 143. (1) За актове, съставени от длъжностни лица на общинската

администрация, наказателните постановления се издават от кмета на

общината.

(2) За актове, съставени от длъжностни лица на районните администрации, наказателните постановления се издават от кметовете на районите.

 

Чл. 144. Административнонаказателното производство за нарушенията се извършва по реда на ЗАНН.

 

 

Глава единадесета

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. “Длъжностно лице” по смисъла на тази наредба е служител на община Пловдив, на когото са възложени определени функции по длъжностна

характеристика.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице дава съгласие за заличаване на законните ипотеки, учредени в полза на

общината върху продадените с разсрочено плащане на цената недвижими

имоти, частна общинска собственост, след удостоверяване за пълното

изплащане на цената по сделката.

 

§ 2. Кметът на общината със заповед дава съгласие по чл. 33 и чл. 66 от Закона за собствеността.

 

§ 3. Разпоредбите на тази наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативен акт с по-висока юридическа сила.

 

§ 4. Настоящата наредба се издава на основание на чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

 

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината и

кметовете на районите.

 

§ 6. Тази Наредба отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, приета с решение № 47, взето с

протокол № 7 от 22.03.2005 г. на Общински съвет – Пловдив, изм. и доп. с

решение № 1, взето с протокол № 1 от 19.01.2006 г. на Общински съвет -

Пловдив, решение № 421, взето с протокол № 20 от 09.11.2006 г. на

Общински съвет – Пловдив, изм. с решение № 164 на ПОС от 22.02.2007 г.,

оставено в сила с решение № 11096 на ВАС от 13.11.2007 г., решение №

416, взето с протокол № 22 от 04.12.2008 г. на Общински съвет – Пловдив,

и решение № 115, взето с протокол № 6 от 26.03.2009 г. на Общински съвет

– Пловдив;

 

§ 7. Наредбата е приета с решение № 172, взето с протокол № 15 от 27. 05. 2010 г. на Общински съвет – Пловдив и влиза в сила от датата на

влизане в сила на решението.