Наредба за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно – информационни елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив

Print Friendly

ПРЕДИШНА   ВЕРСИЯ НА  ДОКУМЕНТА   !!! 

Н А Р Е Д Б А

за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно – информационни

елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив

 

Нова с Р. № 68, взето с Пр.№ 7 от 18.03.2010 г.; Изм. и доп. с Р. № 121,

Пр. № 11 от 14.04.2011г.

 

 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Тази наредба определя реда и условията за поставяне, регистриране и премахване на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ на територията на гр.Пловдив в съответствие с Чл. 57 от Закона за устройство на територията / ЗУТ/.

 

Чл. 2. РИЕ по смисъла на тази наредба е съоръжение със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, което се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект и служи за носител на рекламно-информационна площ. РИЕ могат да се поставят върху имоти държавна, общинска и частна собственост. Разполагането върху частни имоти има само разрешителен режим.

 

Чл. 3. РИЕ по тази наредба не представляват недвижими имоти по чл.110 от Закона за собствеността, не се нанасят в кадастралната карта, не се записват в кадастралните регистри, а за удостоверяване на правото на собственост или на други права върху тях не се съставят или издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър.

 

Чл. 4. С Наредбата се определят устройствените изисквания при поставяне на РИЕ на територията на Община Пловдив, правомощията на административните органи на районите и Община Пловдив, относно реда за издаване на разрешения, режима на ползване и поддържане на обектите и заплащане на дължимата цена.

 

Раздел IІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

 

Чл. 5. (1) Рекламно-информационните елементи независимо от техния вид или собственост на имота, в който са поставени трябва:

1. да отговарят на изискванията на тази наредба;

2. да не нарушават условията на обитаване;

3. да не застрашават безопасността на движение по улиците, като закриват или наподобяват пътни знаци;

4. да не закриват други рекламно-информационни елементи, елементи от архитектурния вид на сградите, търговски или друг обществен обект, както и да не се затруднява подхода към тях;

5. да са изработени от трайни материали, устойчиви на вятър, дъжд и други атмосферни условия;

6. да бъдат пожарообезопасени;

7. да съдържат отбелязани името и адреса на собствениците на РИЕ и номера на разрешението за поставянето на съответното РИЕ;

8. да не пропагандират под каквато и да е форма омраза и насилие, расова или етническа нетърпимост;

9. да не рекламират забранени за употреба вещества и препарати с наркотично и/или стимулиращо действие, лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове;

10. да не се рекламират полезни свойства на тютюневи изделия, алкохолни напитки, порнографски материали, оръжия;

11. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

(2) Не се разрешава разполагането на РИЕ на територията на Община Пловдив върху/във:

1. сгради обявени за паметник на културата, както индивидуални и архитектурно- исторически ансамбли, освен за случаите съгласувани с Национален институт за паметници на културата /НИПК/;

2. скулптурни паметници и др. елементи на декоративната пластика, както и непосредствено във визуалния обсег на възприятието им;

3. територията на градските паркове и зелените площи, отредени съгласно действащ ПУП;

4. дървета и едроразмерна растителност;

5. ажурни и декоративни огради;

6. стени на гробищни паркове, както и в самите такива;

7. разделителна пътна ивица с ширина по-малка от 6 м.;

8. елементи от системата за регулиране на движението по пътищата;

9. сгради на представителните институции на държавната и общинска власт;

10. частни имоти, ако РИЕ излиза извън границите на имота;

11. територии на детски градини, училища и читалища, които рекламират тютюневи и алкохолни изделия, както и на рекламни постери с еротично съдържание;

(3) Община Пловдив не носи отговорност за щети нанесени от трети лица на РИЕ, монтирани на нейна територия;

 

Раздел IІI. ПОСТАВЯНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА РЕКЛАМНО-

ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

 

Чл. 6. Върху недвижими имоти могат да се поставят РИЕ въз основа на

разрешение за поставяне, издадено по ред установен от тази Наредба.

(1) Заявление за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ се отправя до:

1. Кмета на Община Пловдив, когато се отнася за рекламни съоръжения,разположени върху недвижими имоти общинска и държавна собственост;

2. Кмета на съответната районна администрация, когато се касае за разполагане на РИЕ върху частни имоти;

(2) В поземлени имоти и сгради частна собственост, разрешението за поставяне на РИЕ се издава въз основа на нотариално заверено писмено съгласие от собственика на поземления имот или на сградата, или въз основа на нотариално заверен писмен договор за наем на заетата от РИЕ площ;

(3) Върху сгради с етажна собственост разрешението за поставяне на РИЕ се издава въз основа на нотариално заверено писмено съгласие на етажните собственици или нотариално заверено писмено съгласие /договор за наем/ с органа представляващ собствениците на основание Чл.11, ал.1, т.10, буква „д” от ЗУЕС;

(4) Върху недвижими имоти – културни ценности, в техните граници и охранителни зони, разрешение за поставяне на РИЕ се издава след съгласуване с Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности.

 

Чл. 7 (1) Разрешение за поставяне на РИЕ върху недвижими имоти общинска собственост се издава от кмета на общината въз основа на одобрена схема от главния архитект на общината, за имоти собственост на физически и юридически лица – от кмета на района, вьз основа на одобрена схема от главния архитект на съответния район;

(2) За имоти държавна собственост разрешение за поставяне на РИЕ се издава от кмета на общината въз основа на схема одобрена от главния архитект при спазване на процедурата на Чл.8, ал.1, т.4.4;

 

Чл. 8 (1)За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ върху недвижими имоти общинска собственост се представят следните документи:

1. заявление-образец и квитанция за платена такса;

2. проектна документация, подписана от лица с проектантска правоспособност, която съдържа:

2.1. архитектурна част;

2.2. дизайнерска част – фотомонтажи, перспективи, колажи и др. доказващи адаптиране на обекта в градската среда и спрямо съществуващите РИЕ;

2.3. инженерна част;

- конструктивен проект;

- проект за ел. инсталации с указан начин на захранване;

3. съгласуване със специализираните контролни и съгласувателни органи, ако местоположението на РИЕ е в зоната на републиканската пътна мрежа, на територията на общината;

4. Схема за рекламна локация – изготвя се върху актуален ситуационен план – копие от действащия план с нанесена регулация, където в мащаба на плана е ситуиран РИЕ със съответните параметри и са нанесени отстоянията от тротоарен ръб, имотни и регулационни граници и други съществуващи рекламни съоръжения в радиус от 30м.

4.1. Схемите за поставяне се одобряват от главния архитект на общината, след решение на Експертна комисия (ЕК), назначена със Заповед на Кмета на Общината в състав от 9 души, от които четирима представители на общинската администрация и пет общински съветника – по един представител от ППГОС , посочен от ръководствата им и нечленуващия в група общински съветник Даниела Желязкова. На заседанията на Експертната комисия без право на глас могат да присъстват общински съветници от Общински съвет – Пловдив. Дневния ред на заседанията на Експертната комисия се публикуват в интернет страницата на Община Пловдив най-малко три дни преди заседанието.

4.2 Всяко заседание на Експертната комисия (ЕК) се протоколира, като се указват допустимите местоположения на РИЕ. В четиринадесет дневен срок ЕК уведомява за решенията си заявителите.

4.3 При обсъждането на схемите за поставяне, в работата на Общинска експертна комисия за РИЕ, могат да присъстват представители на браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват рекламна дейност чрез рекламни елементи, както и заявителят на искането за разполагане на РИЕ. Съобщение за дневния ред, мястото, датата и часа на провеждане на заседанието на Експертната комисия се поставя седем дни преди заседанието, на адреса на Дирекция „Реклама, контрол на концесии и договори”.

4.4 За държавните имоти схемата за поставяне се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областния управител.

(2) За РИЕ, които не са трайно прикрепени към терена, не се изискват схеми за разполагане и разрешение за поставяне.

 

Чл. 9. (1) Разрешение за поставяне на рекламни елементи се издава за:

1. имоти общинска и държавна собственост за срок не по-малко от три години.

2. за имоти собственост на физически и юридически лица за срока на договора.

(2) В случай на предсрочно прекратяване на договора или съгласието по реда на чл.6, ал.2 и 3 от тази наредба, срокът на разрешението за поставяне се счита за изтекъл и обектите подлежат на премахване по реда на Раздел IV от наредбата.

(3) Собствениците на РИЕ са длъжни, в едномесечен срок преди изтичане на срока на действие на разрешението за поставяне, да искат презаверка на издаденото разрешение. Органът издал разрешението за поставяне го презаверява (удължава) след проверка дали съществуващият елемент отговаря на одобрената проектна документация.

 

Чл.10. Правила за поставяне на РИЕ в района на транспортната инфраструктура на общината.

(1) Премостващи РИЕ (над пътното платно) се разполагат както следва:

1.1. На разстояние между края на пътното платно и началото на конструкцията – минимум 0,70м.

1.2. На разстояние между терена и долното ниво на конструкцията – минимум 5,20м.

1.3. На разстояние между 2 премостващи арки по посока на движение – минимум 150,00м.

(2). РИЕ с размер на едностранна рекламна площ над 12 кв.м. се разполагат както следва:

2.1. На разстояние от уличната регулационна линия до рамката на конструкцията – минимум 1,00 м.

2.2. На разстояние между терена и долното ниво на конструкцията – минимум 5,20м.

2.3. На разстояние между 2 РИЕ от същия вид по посока на движение минимум 100,00м.

(3) РИЕ с размер на едностранна рекламна площ от 9 кв.м. до 12 кв.м. се разполага както следва:

3.1. На разстояние от външния ръб на бордюра – 1,00м.;

3.2. На разстояние до жилищна сграда с траен устройствен статут – минимум 5,00м. от фундамента;

3.3. На минимално разстояние между 2 РИЕ от същия вид по посока на движение: 30м.

(4) РИЕ с размер на едностранна рекламна площ до 3 кв.м. поставено на самостоятелна стойка се разполага при ширина на тротоара минимум 3,00м.

4.1. На разстояние от външния ръб на бордюра – 0,80 м.

4.2. На разстояние от рекламен елемент от същия вид – минимум 15м.

4.3. На разстояние до маркировката за пешеходно преминаване – минимум 6,00 м.

(5) Вертикалният ръб на информационно-указателна табела, разположена върху тротоара или прикрепена към стълб за осветление, трябва да бъде поставен на разстояние навътре от края на уличното табло не по-малко от 0.70м.

(6) Долният хоризонтален ръб на информационно-указателната табела, прикрепена към стълб за осветление трябва да бъде на височина не по-малко от 2.80 м. от нивото на терена. При конзолно прикачане на табелата към уличното табло – минималната височина на долния хоризонтален ръб трябва да бъде не по-малко от 4.00 м.

(7) При монтиране на свободностоящи РИЕ фундаментите на съоръженията трябва да бъдат изцяло под нивото на терена, като тротоарната настилка, в близост до тях, както и прокопаването на отделни части от нея за захранване с ел. ток, се възстановяват за сметка на рекламоразпространителната фирма, поставила съответния елемент.

(8) Описаните по-горе минимални отстояния при отделните видове РИЕ важат за елементите поставени по посока на движението и само за нови предложения за разполагане на РИЕ.

 

Раздел IV. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 11. Кметът на общината и кметовете на райони упражняват общ надзор по спазването на тази наредба.

 

Чл. 12. (1) За отстраняване и недопускане на незаконно поставени РИЕ, със заповед на кмета на общината се възлага на длъжностни лица от Общинската администрация, във връзка с чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и във връзка с чл. 37, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, да съставят констативни актове за нарушения по смисъла на чл. 57а, ал.1 от ЗУТ § 3, ал.2 от Преходните разпоредби на ЗУТ. Същите се съобщават на нарушителите по предвидения законов ред.

(2) Когато собственикът на РИЕ, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 2 кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

(3) Когато собственикът на РИЕ, поставен върху имот общинска и държавна собственост е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на адреса на Дирекция „Реклама, контрол на концесии и договори”. РИЕ се премахва в десетдневен срок от издаване на заповедта за премахване за сметка на Община Пловдив.

(4)(Отм.стара и приета нова с Р. № 121, Пр. № 11 от 14.04.2011г.) Нарушенията по настоящата Наредба се установяват с актове за установяване на административни нарушения, съставени от длъжностни лица, упълномощени да упражняват контрол по спазване изискванията на Наредбата със Заповед на Кмета на Община Пловдив.

(5) След изтичане на тридневен срок от връчване на акта по ал.4 кметът на общината издава наказателно постановление, с което налага глоба на физически лица в размер от 100 до 5 000 лв., а на еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер от 1 000 до 50 000 лв., съобразно тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.

 

Чл.13.(1) Собственикът по чл.12, ал.3 се счита за неизвестен, ако по повод на поставянето на РИЕ не е заявил инициатива пред Община Пловдив и/или не отговаря на изискванията на чл.5, ал.2.

(2) На лице, подало в срок до една година след премахването по ал.1 заявление за връщане на демонтиран РИЕ, с приложени доказателства за собственост върху него, се налага парична глоба в размер от 100 до 300 лв. и РИЕ се предоставя след заплащане на направените от Община Пловдив разходи по демонтажа и съхранението.

 

Чл. 14. Рекламодател или друг възложител на обществена или политическа кампания, който допусне поставянето на рекламни или агитационни материали в нарушение на тази наредба се наказва с глоба за физически лица в размер от 100 до 5 000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция в размер от 1 000 до 50 000 лв., съобразно тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.

 

Чл.15. Таксите за поставяне на РИЕ върху недвижими имоти общинска собственост са определени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

 

Чл. 16. За неуредени в тази глава въпроси се прилага Законът за устройство на територията и Законът за административните нарушения и наказания.

 

Раздел V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. (1) Кметът и районните кметове, главният архитект на общината и на районните могат да прехвърлят свои функции по тази наредба на други длъжностни лица от общинската администрация.

(2) Функциите на кмета и на главния архитект на общината по тази наредба, произтичащи непосредствено от разпоредбите на Закона за устройство на територията, могат да се прехвърлят на други длъжностни лица от Община Пловдив по реда на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

 

§ 2. Указания по прилагането на тази наредба се дават от кмета и от главния архитект на общината.

 

Раздел VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 3. (1) Започнатите производства за поставяне на РИЕ се привеждат в съответствие с настоящата наредба.

(2) Собствениците на РИЕ, следва в тримесечен срок от влизане в сила на наредбата да приведат РИЕ в съответствие с Чл.5, ал.1, т.7 от същата.

(3) Собствениците на РИЕ, поставени без правно основание, са длъжни да ги премахнат за своя сметка след влизане в сила на тази наредба. При неизпълнение на това задължение обектите и/или елементите се премахват принудително, а на нарушителите се налагат санкции по Раздел IV.

 

§ 4. Кметът на Община Пловдив може да възложи със заповед премахването на незаконосъобразно поставените РИЕ на трети лица, след провеждане на процедура по реда на Закона за обществени поръчки.

 

§ 5 Кметът на общината е длъжен да проведе информационна кампания за нововъзникналите по силата на тази наредба права и задължения.

 

§ 6. За всички неуредени понятия в тази наредба се прилагат понятията от Закона за устройство на територията.

 

§ 7. Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 1 и Чл.56 от Закона за устройство на територията и влиза в сила от момента на обнародване на решението на Общински съвет Пловдив, с което е приета, в официалния сайт на Община Пловдив.

 

§ 8. Настоящата наредба отменя Наредба за рекламната дейност на територията на Община Пловдив, приета с Решение №414 взето с Протокол № 22 от 04. 12. 2008г.

 

§ 9. Всички издадени до приемане на настоящата наредба разрешения за поставяне, са валидни до изтичане срока на договора по тях.

 

§ 10. За разглеждане на заявления за издаване на разрешения за поставяне на РИЕ се заплаща такса, съгласно Закона за местни данъци и такси определени с наредбата за определяне и администриране на местни такси и за услуги, предоставени от Община Пловдив.