Наредба на Община Пловдив за реда и условията за намаляване на замърсяването с отпадъци от излезли от употреба МПС

Print Friendly

( ОТМЕНЕНА с Решение 215, взето с Протокол 12 от 10.07.2014г.)

НАРЕДБА  НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС

 

Г Л А В А П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази Наредба се регламентират:

1. Правата и задълженията на общинската администрация, физическите и юридически лица, свързани с намаляване на замърсяването с излезли от употреба моторни превозни средства и отпадъци от ИУМПС на територията на Община Пловдив;

2. Условията и реда за събирането, временното съхраняване, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на ИУМПС, разработени съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

3. Задълженията на лицата по чл.2;

 

Г Л А В А В Т О Р А

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦА – ПРИТЕЖАТЕЛИ

НА ИУМПС И ОТПАДЪЦИ ОТ ИУМПС

 

Чл. 2. Собствениците на излезли от употреба МПС от момента на превръщането им в такива до момента на предаването им на лица за следващо третиране, както и лицата, извършващи дейности по тяхното третиране съгласно условията на наредбата, са притежатели на отпадъци.

Чл. 3. Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване.

Чл. 4. Излезлите от употреба МПС могат да се съхраняват от собствениците им на поземлени имоти – тяхна собственост или на съсобствени имоти до предаването им на местата по чл.3.

Чл. 5. (1) Собствениците на ИУМПС самостоятелно могат да го предадат на площадка за събиране и временно съхраняване или център за разкомплектоване.

(2) Собствениците на излезли от употреба МПС подават декларация по образец в съответното кметство, удостоверяваща желанието на собственика на МПС да го предаде на площадка за временно съхраняване или център за разкомплектоване (Приложение № 1 към Наредбата).

(3) В декларацията по ал. 2 собственикът е длъжен да определи ден и час, в който да осигури присъствие за транспортирането на излязлото от употреба МПС.

(4) Когато собственик не изпълни задълженията си по ал.2, както и в случаите, когато ИУМПС не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен се прилага процедурата по чл.143 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 6. (1) Операторът на центъра за разкомплектоване и/или операторът на площадка за събиране и временно съхраняване издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за разкомплектоването му по чл.15, ал.1 от Наредба за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства.

(2) Удостоверението по ал.1 служи като доказателство съгласно чл.18 ал. 2 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на МПС и ремаркетата, теглени от тях (ДВ, бр. 31 от 2000 г.).

(3) Собственикът на излязлото от употреба МПС представя пред органите на МВР сектор „КАТ – Пътна полиция“ копие на удостоверението по ал. 1 като неразделна част от документите за прекратяване на регистрация съгласно чл.18, ал.2 Наредба № I-45 от 2000 г.

(4) Собственикът на излязлото от употреба МПС не дължи такси за издаването на удостоверението по ал. 1.

Чл. 7. Собствениците на излезли от употреба МПС, подали декларации по чл. 5, ал. 2 не заплащат такси и разноски за транспортирането им.

Чл. 8. Физическите и юридическите лица не могат:

1. да се освобождават от излезли от употреба МПС, техни компоненти или материали по начини, различни от предвидените в настоящата наредба;

2. да предават ИУМПС техни компоненти или материали по начини, на лица, които не притежават съответното разрешение по Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

3. да транспортират излезли от употреба МПС на собствен ход или по друг начин освен в случаите и по начините, определени в Наредбата.

 

Г Л А В А Т Р Е Т А

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

Чл. 9. (1) Кметът на общината:

1. Определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за събиране и временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината.

2. организира дейностите по събиране на ИУМПС, съхраняването им на площадките за събиране и временно съхраняване и предаването им центровете за разкомплектоване.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал.1 в случаите, когато производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор с организация по оползотворяване, ПУДООС, производители и вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства индивидуално, или с лица притежаващи съответните разрешителни по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Чл. 10. Кметът на общината контролира изхвърлянето на отпадъци от МПС на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища.

Чл. 11. На площадките за събиране и временно съхраняване се извършват дейностите по събиране и временно съхраняване на ИУМПС.

Чл. 12. Кметът на общината организира закриването на общинските площадки за събиране и временно съхраняване на излезли от употреба МПС и последващата рекултивация на терените.

 

Г Л А В А Ч Е Т В Ъ Р Т А

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ

 

Чл. 13. (1) В центровете за разкомплектоване се приемат излезли от употреба МПС за по-нататъшно третиране от площадките за временно съхраняване.

(2) Собственикът на излязло от употреба МПС може да го предаде самостоятелно в центъра за разкомплектоване за по-нататъшно третиране.

 

Г Л А В А П Е Т А

ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ

 

Чл. 14. (1) Кметовете на райони назначават комисия, съгласувано с районните полицейски управления за установяване на ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства) и на техните собственици в състав:

1. Служител от съответния район;

2. Инспектор от районното управление на полицията;

3. Служител от Организацията за оползотворяване на ИУМПС, с която Общината има подписан договор и/или неин подизпълнител;

4. Представител на Общинско предприятие „Паркиране и репатриране”;

(2) Предписанието към собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани по тротоарите, улиците, площадките, откритите обществени паркинги, зелените площи или други терени държавна или общинска собственост, се залепва на видно място на моторното превозно средство и представлява стикер по образец, съгласно Приложение № 2 към Наредбата, който съдържа:

1. Наименованието „Предписание за преместване на ИУМПС” и номер;

2. Собственик, вид, марка, модел, цвят на МПС, регистрационен номер, ако има такъв и адрес на паркиране;

3. Указание за преместването на МПС в охраняеми паркинги, лицензирани центрове за временно съхранение/разкомплектоване или в частен имот;

4. Посочване на собственика на крайната дата за изпълнение на предписанието в 14-дневен срок и адрес на мястото, на което ще бъде преместено;

5. Предупреждение, че при неспазване на срока МПС, ще бъде принудително преместено за разкомплектоване;

6. Дата на поставяне, подпис, име и фамилия на длъжностните лица.

(3) За извършените предписания по ал. 2 се съставя констативен протокол за техническото състояние на излязло от употреба моторно превозно средство в 3 (три) екземпляра съгласно образец, Приложение № 3 към Наредбата, който се подписва от членовете на комисията. В Протокола се вписва адреса на паркиране и състоянието на МПС по външен оглед, както и мястото, на което е поставен стикерът. При поискване екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.

(4) Изискването за връчване на предписанието за преместване на превозното средство в 14-дневен срок се счита изпълнено с поставяне на стикера. Срокът за преместване започва да тече от деня, следващ посочената на стикера дата на поставяне и изтича в 24:00 часа на четиринадесетия ден. Когато последният ден на срока е неработен, то срокът изтича в 24:00 часа на първия следващ работен ден.

(5) В случай че собственикът е известен и същият не изпълни предписанието за преместване по ал.2, комисията по ал.1 съставя акт за установяване на административно нарушение.

(6) Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на предписанието по ал.2;

Чл.15. За неизпълнение на предписанието по ал.2 на предходния член, комисията съставя протокол за преместване /Приложение №4/ и ИУМПС се транспортира до площадка за събиране и временно съхраняване от Организацията по оползотворяване на ИУМПС, с която Общината има подписан договор и/или неин подизпълнител.

Чл.16. (1) При приемането на ИУМПС в площадка за събиране и временно съхраняване, фирмата, която го стопанисва извършва отбелязване върху протокола за техническо състояние на автомобила и прави вписване в „Отчетна книга” по реда на Наредба № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

(2) Организацията по оползотворяване на ИУМПС, с която Общината има подписан договор и/или неин подизпълнител незабавно уведомява сектор „Пътна полиция” и съответното ОД на МВР за репатрираните и предадени за временно съхраняване ИУМПС, като представи описанието на автомобила и адреса на последното му паркиране.

(3) ИУМПС се съхраняват в площадка за временно съхраняване. Те се предават за разкомплектоване в център не по-рано от 14 дни от датата на приемането им. Ликвидацията и разкомплектоването се извършват съобразно чл. 143 от Закона за движението по пътищата.

(4) В срока по предходната алинея, собственикът има право да поиска връщане на автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва след като собственикът заплати разходите по принудителното преместване и временното съхранение.

(5) В случаите, в които собственик не потърси автомобила си, то ИУМПС се предава за разкомплектоване.

 

Г Л А В А Ш Е С Т А

ГЛОБИ И САНКЦИИ

 

Чл. 17. (1) Наказва се с глоба от 300 до 1000 лв. физическо лице, което не предаде излязло от употреба МПС на площадки за временно съхраняване или в център за разкомплектоване или не го съхранява в имот, негова собственост.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 600 до 2000 лв.

Чл. 18. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3 000 до 10 000 лева едноличен търговец или юридическо лице, което предава или изхвърля излезли от употреба МПС на места, които не са предназначени за тази цел.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е от 6000 до 20 000 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. „Излязло от употреба МПС“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните условия:

а) моторното превозно средство е с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б) моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

г) моторното превозно средство е предадено от собственика на площадките за събиране и временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване срещу удостоверение за унищожаване по чл. 14 от Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства;

д) откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.

§ 2. „Отпадък от МПС“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включва:

а) излезли от употреба моторни превозни средства;

б) материали и компоненти от МПС и от ИУМПС;

§ 3. „Площадка за събиране и временно съхраняване“ е място за приемане и временно съхраняване на излезли от употреба МПС преди предаването им за третиране в центровете за разкомплектоване, чийто оператор притежаващи документ по чл.12, ал.1 и/или ал.4 от Закона за управление на отпадъците при спазване изискванията на Приложение №2 от Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства.

§ 4. „Собственик на МПС“ е лицето, упражняващо право на собственост върху МПС към момента на прекратяване на регистрацията му по смисъла на Наредба I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 5. Наредбата се приема на основание чл.19 от Закона за управление на отпадъците във връзка с Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства /обн. ДВ. бр.104 от 26 ноември 2004 г./ и ЗИД на ЗУО от 01.06.2011 г.

§6. Настоящата наредба отменя текстовете на Глава Седма, чл.33-38 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 144, взето с Протокол № 8 от 18.05.2006 г. на Общински Съвет – Пловдив.

§7. С приемането на тази наредба се отменят всички разпоредби от актове, приети от Общински съвет – Пловдив, които й противоречат.

§8. Разпоредбите на тази наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативен акт с по-висока степен.

§9. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Общината. Задължава Кмета на Община Пловдив да публикува настоящата наредба в два местни ежедневника.

§10. Наредбата влиза в сила от 01.06.2012 г.

§11. Наредбата е приета от Общински съвет с Пловдив с Решение № 161 взето с Протокол № 9 от 17. 05. 2012 г.

Приложение № 1

към чл. 5 ал. 1

До

Кмета на

район „……..“

гр. Пловдив

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

…………………………;

(име, презиме, фамилия)

с адрес ………………….;

(населено място, улица, №, тел. за връзка)

тел.: ……..

 

 

Уважаеми Г-н Кмет,

 

Уведомявам Ви, че притежавам излязло от употреба МПС марка ………..,

модел ….., рег. № ….., което е паркирано на ул. „……………“ № ….. и желая да предам същото на площадка за събиране и временно съхраняване/център за разкомплектоване /грешното се зачертава/.

На ….. 200. г. в ….. часа ще осигуря присъствие за транспортирането на излязлото от употреба МПС.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

 

 

 

 

 

 

С уважение:

(………………)

(име и фамилия)

Приложение № 2

към чл. 14 ал. 2

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „………………………………..“

––––––––––––––––––––––––

адрес; телефони за връзка

Предписание за преместване на излязло от употреба

моторно превозно средство

№ ………/……….. година

 

Днес ……………………….. година, на основание чл. 14 ал. 2 от Наредба на Община Пловдив за реда и условията за намаляване на замърсяването с отпадъци от излезли от употреба МПС уведомяваме собственика на:

вид МПС …………… цвят на МПС

…………………………………….

марка …………….. регистрационен номер (ако има такъв)

………………

модел …………….. адрес на паркиране

………………………………

собственик (ако е известен)

……………………………………………

в срок от 14 (четиринадесет) дни да освободи заеманото от собственото му МПС място, като го премести на собствен терен или го предаде в център за разкомплектоване.

При неспазване на посочения срок МПС ще бъде принудително преместено на адрес: гр. Пловдив, …………………. и предадено за разкомплектоване, ако в 14-дневен срок от преместването не бъде потърсено от собственика.

 

 

 

КОМИСИЯ:

1. ………………………..

(………….)

2. ………………………..

(………….)

3. ………………………..

(………….)

Приложение № 3

към чл. 14 ал. 3

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „………………………………..“

––––––––––––––––––––––––

К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л

№ ………./…….. година

за техническото състояние на излязло от употреба моторно

превозно средство

 

Днес ……………… 200… година, в гр. Пловдив, комисия назначена със Заповед № ………./……..200… г. във връзка с чл. 14 ал. 3 от Наредба на Община Пловдив за реда и условията за намаляване на замърсяването с отпадъци от излезли от употреба МПС в състав:

1. ………………………, ЕГН ………………, служител от район

име, презиме, фамилия

„…………………………….“

2. ………………………, ЕГН ………………, инспектор от

име, презиме, фамилия

………. районно полицейско управление при РДВР Пловдив;

3. ………………………, ЕГН ………………, служител на Организация по оползотворяване и/или неин подизпълнител

име, презиме, фамилия

4. …………………, ЕГН……………, служител на ОП „Паркиране и репатриране”

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като установи следното:

вид МПС: …………………………

марка: ………………………….. модел:

…………………………..

цвят на МПС: ……………………..

рег. номер (ако има такъв): ………..

адрес на паркиране:

…………………………………………………..

място, на което е поставен стикера:

…………………………………….

СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД:

 

I. Външно състояние на превозното средство:

1. Наличие на двигател:

……………………………………………………………..

2. Наличие на скоростна кутия:

……………………………………………………………..

3. Състояние на купето (кабината, каросерията):

……………………………………………………………..

4. Наличие на врати:

……………………………………………………………..

5. Наличие на калници:

……………………………………………………………..

6. Наличие на капаци:

……………………………………………………………..

7. Наличие на седалки:

……………………………………………………………..

8. Наличие на арматурно табло:

……………………………………………………………..

9. Наличие на стъкла:

……………………………………………………………..

10. Осветителни тела:

а) Фарове:

………………………………………………………

б) Габарити и мигачи – предни:

………………………………………………………

в) Стоп, габарити, мигачи – задни:

………………………………………………………

11. Наличие и състояние на колелата и гумите:

……………………………………………………………..

12. Допълнителни данни по показания на свидетели:

……………………………………………………………..

Становище на комисията: …………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

Настоящият констативен протокол се състави в 3 екземпляра.

 

КОМИСИЯ:

1. ………………………..

(………….)

2. ………………………..

(………….)

3. ………………………..

(………….)

4. ………………………..

(………….)

Приложение № 4

към чл. 15

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „………………………………..“

––––––––––––––––––––––––

К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л

№ ………./…….. година

За преместване на излязло от употреба моторно превозно средство

 

 

Днес ……………… 200… година, в гр. Пловдив, комисия назначена със Заповед № ………./……..200… г. във връзка с чл. 15 от Наредба на Община Пловдив за реда и условията за намаляване на замърсяването с отпадъци от излезли от употреба МПС в състав:

1. ……………………………, ЕГН ………………, служител от район

 

име, презиме, фамилия „…………………………….“

2. ………………………, ЕГН ………………, инспектор от

име, презиме, фамилия

………. районно полицейско управление при РДВР Пловдив;

3. ………………………, ЕГН ………………, служител на Организация по оползотворяване и/или неин подизпълнител

име, презиме, фамилия

4. …………………, ЕГН……………, служител на ОП „Паркиране и репатриране”

състави настоящия протокол за преместване на излязло от употреба МПС, като установи следното:

Собственикът на вид МПС: …………………………

марка: ………………………….. модел: …………………………..

цвят на МПС: ……………………..

рег. номер (ако има такъв): ………..

адрес на паркиране: …………………………………………………..

Не е изпълнил предписание за преместване №……………………., поставено на ………..20…..г., поради което същото следва да бъде транспортирано до площадка за събиране и временно съхраняване.

Становище на комисията: …………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Настоящият констативен протокол се състави в 3 екземпляра.

КОМИСИЯ:

1. ………………………..

(………….)

2. ………………………..

(………….)

3. ………………………..

(………….)

4. ………………………..

(………….)