Наредба на Община Пловдив за подпомагането, развитието и укрепването на новорегистрирани фирми, собственост на лица на възраст до 35 години, със седалище и арес на управление в град Пловдив

Print Friendly

Н А Р Е Д Б А

НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО И УКРЕПВАНЕТО НА

НОВОРЕГИСТРИРАНИ ФИРМИ, СОБСТВЕНОСТ НА ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ ДО

35 ГОДИНИ, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ В ГР. ПЛОВДИВ

      (  Приложение към Решение № 481, взето с Протокол № 18 от 4 октомври 2007 г. )

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Тази Наредба има за цел да подпомогне развитието и укрепването на новорегистрирани фирми мажоритарна собственост на лица на възраст до 35 години включително, с адрес на управление на територията на Община Пловдив.

 

Чл. 2. За реализиране на целите по предходната алинея Община Пловдив изгражда рекламно-информационни елементи (РИЕ) – билбордове тип „Пиза“, на местата посочени в Приложение № 1 към Наредбата.

 

Чл. 3. (1) Право на безплатна реклама на дейността си върху РИЕ на

Община Пловдив имат всички фирми:

1. мажоритарна собственост на лица ненавършили 35 (тридесет и пет)

години.

2. със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив.

3. регистрирани не по-рано от 1 (една) година от датата на подаване на заявление за използване на РИЕ на Община Пловдив.

(2) Изключения по ал. 1 са:

1. Фирми със средносписъчна численост на персонала над 10 души

включително.

2. Фирми със средна възраст на персонала над 40 години.

3. Следните капиталови дружества – АД, КД, КДА, АДСИЦ.

4. Фирмите добили известност пред обществото и с финансови резултати, позволяващи на същите да рекламират дейността си по пазарни цени.

 

II. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

 

Чл. 4. Ред за кандидатстване за рекламиране върху РИЕ на Община Пловдив:

1. Кандидатът подава молба-декларация до органа по чл. 12, в която иска да му бъде предоставена рекламна площ и декларира, че разходите по

изработването и монтирането на рекламните материали върху посочения РИЕ

са изцяло за негова сметка.

2. Молбата трябва да съдържа – данни за фирмата, адрес за

кореспонденция, телефон за връзка, периода от време през който фирмата

желае да бъде рекламирана нейната дейност.

3. Към молбата се прилагат копия от:

- съдебна регистрация;

- БУЛСТАТ регистрация;

- удостоверение за актуално състояние на фирмата;

- цветен проект (формат А4) на рекламата, която смята да разположи върху РИЕ;

- лична карта на представляващия фирмата.

4. Към молбата се прилага и декларация от управителя на фирмата, че не е получавал в периода от три последователни фискални години други

минимални помощи от различни източници и под друга форма, които заедно

с исканата помощ не надхвърлят допустимия таван от левовата равностойност на 200 000 (двеста хиляди) евро, съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Европейската комисия от 15 декември 2006 г.

5. Молби-декларациите се подават в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1.

 

Чл. 5. Ред за класиране на подадените молби-декларации:

1. При подаването на молба-декларация приемащият деловодител в Община Пловдив поставя входящ номер, който съдържа:

- пореден номер по възходящ ред;

- дата, месец и година на приемане;

- точен час на приемането.

2. При молби-декларации подадени по пощата с обратна разписка, по

куриер, по факс и др. подобни за валиден се счита единствено входящият

номер поставен от деловодителя в Община Пловдив.

3. Органът по чл. 12 в едномесечен срок разглежда подадените молби- декларации и писмено уведомява кандидатите относно взетото решение на адресите посочени от кандидатстващите фирми.

 

Чл. 6. Критерии при оценка и класиране на кандидатите отговарящи на

изискванията по чл. 3:

1 . Когато за един и същ период от време (45 дни) има повече от един кандидат, желаещ да рекламира дейността си, с предимство се ползва

този, подал по-рано своята молба-декларация. Горното обстоятелство се

установява по входящия номер на молбата.

2. Отпадналите кандидати автоматично се класират за следващия период от време (45 дни), ако са посочили такъв в молба-декларацията си.

 

Чл. 7. (1) Една фирма може да рекламира своята дейност върху РИЕ на

Община Пловдив не повече от един период от време – 45 дни в рамките на

една календарна година.

(2) Повторното кандидатстване е на общо основание съгласно процедурите, предвидени в настоящата Наредба.

(3) Изключения от ал. 1 могат да се правят при липса на кандидати.

 

Чл. 8. (1) При трайна липса (повече от шест месеца) на кандидати,

отговарящи на изискванията по чл. 3, РИЕ могат да бъдат използвани от

други фирми, които заплащат наем съгласно действащата тарифа приета от

Общински съвет – Пловдив.

(2) Договорът по предходната алинея не може да бъде за срок по-дълъг от три месеца, като при появата на кандидат, отговарящ на изискванията по

чл. 3 се изчаква изтичането му и същият не се подновява.

 

Чл. 9. С оглед популяризирането на проекта и набирането на рекламодатели Община Пловдив пуска обява поне веднъж годишно най-малко в един местен ежедневник относно възможността за преференциална реклама на фирми отговарящи на изискванията по чл. 3.

 

Чл. 10. Върху РИЕ на Община Пловдив не могат да бъдат поставяни рекламни материали, които не отговарят на изискванията на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 45, взето с Протокол № 5/26.02.1999 г. на Общински съвет – Пловдив.

 

Чл. 11. При подписването на договор между Община Пловдив и кандидата в същия задължително се упоменава, че демонтажът е за сметка на

рекламиращата фирма.

 

III. УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

 

Чл. 12. Разглеждането на постъпилите молби-декларации се извършва от назначена от Кмета Комисия за управление на РИЕ на Община Пловдив, в

чийто състав влизат поне по един представител от отдел „Рекламна дейност“, дирекция „ПНО“ и дирекция „УПАБ“ при Община Пловдив.

 

Чл. 13. Комисията по чл. 12 заседава поне веднъж месечно, като

заседанията се свикват от Председателя й.

 

Чл. 14. Органа по чл. 12 заседава при кворум от 50% плюс един от

членовете му.

 

Чл. 15. Всички решения се взимат с обикновено мнозинство от

присъстващите членове на Комисията.

 

IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Отдел „Рекламна дейност“ при Община Пловдив поддържа регистър и предоставя информация на Министерството на финансите за предоставените

минимални помощи в съответствие с разпоредбите на чл. 11, ал. 4 от Закона за държавните помощи (ЗДП) и чл. 8 от Правилника за прилагане на ЗДП.

 

§ 2. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2008 г.

 

Приложение № 1

към чл. 2

 

С П И С Ъ К

на

местата за разполагане на рекламно-информационни елементи

на Община Пловдив

 

1. бул. „Руски“ – кръговото движение на Централна гара;

2. бул. „Цар Борис III Обединител“ – кръстовището с бул. „6-ти

септември“;

3. бул. „Източен“ – кръстовището с бул. „Христо Ботев“;

4. бул. „Санкт Петербург“ – срещу МЕТРО;

5. бул. „Освобождение“ – срещу МЕТРО;

6. бул. „Цар Борис III Обединител“ – между бул. „България“ и ул. „Ибър“;

7. бул. „България“ – срещу новата сграда на ПУ „П. Хилендарски“;

8. бул. „Цариградско шосе“ – в отсечката от ул. „Ландос“ до ул.

„Прохлада“;

9. бул. „Източен“ – кръстовището с бул. „Санкт Петербург“;

10. бул. „Найчо Цанов“ – кръстовището с ул. „Менделеев“.

 

Резервни места (в случай, че някои от горните се

окажат неподходящи):

 

11. бул. „Освобождение“ – срещу 15-ти блок в ЖК „Тракия“;

12. бул. „Цар Борис III Обединител“ – над автомобилния подлез;

13. бул. „Пещерско шосе“ – кръстовището с ул. „Царевец“;