Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им

Print Friendly

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ,

ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ПРОДАЖБАТА ИМ

Приложение към Решение № 49, взето с Протокол № 7 от 22.03.2005г.; Доп. с Р. № 72, Пр. № 5 от 23.03.2006г.; Изм. и доп. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006г.; Изм. с Р. № 385, Пр. № 21 от 13.11.2008г.; Изм. и доп. с Р. № 20, Пр. № 2 от 21.01.2010г.; Изм. и доп. с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 50, Пр. № 2 от 02.02.2012г.; изм. и доп. с Р. № 202,Пр. № 11 от 04.06.2015г,; изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016г.; изм. и доп. с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.;Изм. и доп. с Р.№ 308, Пр.№ 14 от 02.08.2018г.;)

 (ПРИЛОЖЕНИЕ)

Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища за отдаване под наем, ведомствени и резервни жилища на община Пловдив, както и условията и редът за продажбата им.

Чл. 2. (1) По своето предназначение общинските жилища са:

1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

2. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;

3. ведомствени;

4. резервни.

(2) Жилищата по ал. 1 се определят от Общинския съвет по предложение на кмета на общината и могат да се променят съобразно потребностите в общината.

(3) Не се допуска пренаемане на общински жилища.

(4) Предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди се забранява.

(5) Забраната по ал. 4 не се прилага в случаите, когато общината разполага със свободни жилища за настаняване, за които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по чл. 43 и чл. 45 от ЗОС. В тези случаи използването на общински жилища за нежилищни нужди е допустимо след промяна на предназначението им по реда на ЗУТ и след решение на Общинския съвет.

Чл. 3. (1)( Изм. и доп. с Р. № 50, Пр. № 2 от 02.02.2012г.) Кметът на община Пловдив чрез дирекция „Общинска собственост” организира, ръководи и контролира управлението на застроените и незастроените общински жилищни и вилни имоти; на жилищата, предназначени за продажба, на резервните и ведомствените жилища на община Пловдив

(2) Кметовете на райони организират и ръководят управлението на жилища – общинска собственост, предназначени за отдаване под наем.

(3) Незастроените урегулирани поземлени имоти, предназначени по ПУП за индивидуално жилищно или вилно строителство, се считат съответно за жилищни или вилни имоти.

Чл. 4. По реда на тази наредба се извършва настаняване в жилища, предназначени за отдаване под наем, в резервни и ведомствени общински жилища.

Чл.4а (нов с Р. № 202,Пр. № 11 от 04.06.2015г.) При извършване на услугите, предвидени в тази наредба, които изискват предоставяне на документи, издавани от администрацията на община Пловдив, респективно от районните администрации, необходимата информация или документите за услугата се осигуряват по служебен път, освен ако в закон или подзаконов нормативен акт е предвидено друго

Г л а в а  в т о р а

НАСТАНЯВАНЕ В ЖИЛИЩА ОТ ФОНД

„НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ“

Чл. 5. (1) Жилищата за отдаване под наем са определените с решение на Общинския съвет.

(2) Не се допуска настаняване под наем в свободни общински жилища, определени от Общинския съвет за продажба.

Чл. 6. (1)(изм. и доп. с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.) В жилища за отдаване под наем се настаняват за не повече от 10 години :

1. лица с жилищни нужди, установени по реда на тази глава;

2. наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция;

3. лица, жилищата на които са възстановени на бившите им собственици по реда на чл. 7 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти.

(2) По изключение, с решение на Общинския съвет, в жилища от фонд “Настаняване под наем“ могат да бъдат настанявани спортни, културни, научни и други изявени деятели и личности на община Пловдив, когато те и членовете на семейството им не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти на територията на община Пловдив, освен когато същите са освидетелствани със заповед по реда на чл. 195 от ЗУТ.

(3) (Нова с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016г.) По изключение, с решение на Общински съвет, в жилища от фонд  „Настаняване под наем” могат да бъдат настанявани  и семейства /домакинства,  в които има непълнолетни деца – три или повече близнака, когато членовете на семейството/домакинството отговарят на условията по чл. 7, ал. 1

Чл. 7. (1)(Изм. и доп. с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.)(изм. и доп. с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.)Право дакандидатстват и да бъдат настанени в общински жилища от фонд “Настаняване под наем” по чл.6, ал.1 имат нуждаещи се от жилище български граждани и техните семейства/домакинства, на които поне един член от семейството/домакинството е български гражданин и когато всички отговарят едновременно на следните условия:

1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, освен когато същите са освидетелствани със заповед по реда на чл. 195 от ЗУТ;

2. не са носители на право на строеж, включени в индивидуално или групово жилищно строителство, или член-кооператори в жилищностроителна кооперация;

3. (доп. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) не притежават жилищен или вилен урегулиран поземлен имот в районите на населени места от 0, I и II функционален тип; урегулиран поземлен имот в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица или идеални части от такъв имот, които вследствие на делба и промяна на ПУП биха могли да бъдат обособени в самостоятелен урегулиран поземлен имот съгласно нормите на чл. 19 от ЗУТ;

4. не притежават нежилищни имоти, предназначени за търговска или стопанска дейност, или идеални части от такива имоти (фабрики, работилници, магазини, ателиета, складове и др.);

5.(изм. и доп. с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.) не са носители на право на ползване върху жилищен или вилен имот по т. 1 или реално обособена част от такъв имот, както и да не са извършвали отказ от учреденото, отстъпено или запазено в тяхна полза право на ползване не по-малко от 10 години преди датата на депозиране на заявление за настаняване в общинско жилище.

6.(Изм. и доп. с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) (изм. и доп. с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.) не са прехвърляли имоти по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 на други лица не по-малко от 10 години преди датата на депозиране на заявление за настаняване в общинско жилище , с изключение на прекратяване на съсобственост, или дарение в полза на държавата или общината.;

7. (отм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.)

8. (доп. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.)( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016)(изм. и доп. с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.) чиито среден брутен доход на член от кандидатстващото семейство/домакинство не надвишава повече от 1, 75 минимални работни заплати, с изключение на брутния доход на едночленно семейство, който не трябва да надвишава две минимални работни заплати;

9. (доп. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.;Изм. и доп. с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) Поне един член от семейството/ домакинството е български гражданин и има постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пловдив, като към момента на картотекиране адресната регистрация в гр. Пловдив е без прекъсване за последните 10 години, с изключение на случаите когато лицата са учащи и/или командировани в други населени места.;

10. ( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016) наемното правоотношение за общинско жилище, в което са били настанени като общински наематели, не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за общинската собственост.

(2)( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016) Обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 1-9 се установяват с  саморъчно подписана декларация на гражданите, към която се прилагат съответните документи, удостоверяващи всяко едно от декларираните обстоятелства, а по т. 10 - от комисията по чл. 12, ал. 1, съответно по чл. 12, ал. 3 от настоящата наредба.

Чл. 8. (Отм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.)

Чл. 9. (1) Лицата и семействата, които отговарят на условията по чл. 7, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

1. незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.;

2. живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения ред;

3. семейства и/или домакинства, живеещи въз основа на свободно договаряне;

4. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл. 19.

(2) (Изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) Заемането на помещенията по ал. 1, т. 1, 2 и 4 е основание за еднократно установяване и степенуване на жилищната нужда на обитателите. Повторното им обитаване от други лица не поражда права за ново определяне на жилищната нужда.

(3) При невъзможност да бъде определена група жилищна нужда в случаите, когато не са налице хипотезите на чл. 9, ал. 1, т. 1-4, на лицата се отказва картотекиране, макар същите формално да отговарят на условията на чл. 7.

(4) При отказ за картотекиране по реда на ал. 3 лицето има право да подаде нова молба за картотекиране само при промяна на жилищните условия.

(5) (Нова с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) При картотекиране на семейства и/или домакинства, живеещи въз основа на свободно договаряне, групата жилищна нужда се определя на цялото домакинство.

(6)(Нова с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.)( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016) При картотекиране на семейства/домакинства, заемащи недостатъчна жилищна площ, на същите се отказва картотекиране в случаите, когато родителите на картотекиращите се семейства притежават повече от един жилищен имот.

Чл. 10. (1) В районите на община Пловдив се съставят и поддържат картотеки на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които отговарят на условията по чл. 7.

(2) Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз основа на молба и декларация по образец, утвърден от кмета на общината, в която се посочват:

1. броят, трите имена, възрастта, семейното положение и продължителността на адресната регистрация на членовете на семейството;

2. имотно състояние по чл. 7, ал. 1, т. 1-5;

3. извършвани сделки с недвижими имоти;

4. (изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) материално положение по чл. 7, ал. 1 т. 8; (общ годишен доход на членовете на семейството за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем, земеделски земи под аренда и др.);

5. жилищните условия, при които живее семейството към момента на представяне на молбата; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), размера и собствеността на обитаваните помещения, брой съжителстващи семейства;

6. данни за родителите на картотекираните – трите имена, имотно състояние, месторождение, местоживеене и настояща адресна регистрация;

7. данни за предишни картотеки.

Чл. 11. (1)( Изм. и доп. с Р. № 50, Пр. № 2 от 02.02.2012г.)( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016) Заявления, отнасящи се до жилищни проблеми на граждани и техните семейства/домакинства, както и саморъчно подписани декларации по чл. 10, ал. 2 се подават до кмета на съответния район по местоживеене.

(2) Декларацията се подава лично от молителя или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно в съответната районна служба “Жилищно настаняване“.

(3)( Изм. и доп. с Р. № 50, Пр. № 2 от 02.02.2012г.) Районната администрация не може да откаже приемане на заявления и декларации, отнасящи се до жилищни проблеми на граждани и техните семейства/домакинства

Чл. 12. (1)( Изм. и доп. с Р. № 50, Пр. № 2 от 02.02.2012г.) Кметовете на райони назначават комисии за картотекиране и за разглеждане на заявления, отнасящи се до жилищни проблеми на граждани и техните семейства/домакинства, в които се включват служители от общинската администрация /технически специалисти, юристи, лекари и др.

(2)( Изм. и доп. с Р. № 50, Пр. № 2 от 02.02.2012г.) Комисиите по ал. 1 комплектоват и разглеждат в тримесечен срок подадените заявления и декларации, и предлагат писмени мотивирани становища по разглежданите преписки по всеки един конкретен случай

(3) Кметът на община Пловдив назначава комисия за осъществяване на вътрешнослужебен административен контрол върху дейността на районните комисии по чл. 12, ал. 1 и службите „Жилищно настаняване“ по райони.

(4) Решенията на комисиите по чл. 12, ал. 1 и ал. 3 се оформят в протокол, който се утвърждава от кмета на района, съответно от кмета на община Пловдив.

(5) Утвърдените от съответния районен кмет решения на районните комисии по чл. 12, ал. 1 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред комисията по чл. 12, ал. 3 при община Пловдив, а утвърдените от кмета на община Пловдив решения на комисията по чл. 12, ал. 3 при община Пловдив подлежат на обжалване по реда на АПК.

Чл. 13. (1)(Изм. И доп. с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) Гражданите подали заявления и декларации по образец и картотекирани по реда на тази наредба, са длъжни до 31 декември на всяка календарна година да подават нова декларация по съответния образец.

(2)(Изм. И доп. с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) При промяна на данните по съответните декларации по образец през текущата година, гражданите и техните семейства/домакинства подали заявления и декларации по образец и картотекирани по реда на тази наредба, са длъжни в едномесечен срок да уведомят писмено съответната служба „Жилищно настаняване”.

(3)(Изм. И доп. с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 и ал. 2, се счита, че жилищната нужда на лицата е отпаднала, картотеката и комплектованите преписки, във връзка с подадените заявления се архивират.

Чл. 14. (Отменен с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.)

Чл. 15. Изваждат се от картотеката лицата, неотговарящи на условията по чл. 7 от настоящата наредба, и настанените в общинско жилище. Изваждането от картотеката става въз основа на решение на съответната комисия.

Чл. 16. Поредността по групи на картотекираните граждани се актуализира всяка година при положение, че същите са изпълнили задължението си по чл. 13.

Чл. 17. (1) Въз основа на определената към 31.12. на предходната година поредност по групи жилищна нужда, броя и вида на жилищата, които ще се разпределят през годината, комисиите по чл. 12, ал. 1 изготвят проект за годишен списък по райони на гражданите, които ще бъдат настанени под наем.

(2) Въз основа на представените от районните комисии проекти, комисията по чл. 12, ал. 3 при община Пловдив обобщава и изготвя проекта за единен годишен списък за община Пловдив на гражданите, които ще бъдат настанени под наем.

(3) При изготвяне на списъка по ал. 2 се вземат предвид броят и видът на новоизградените общински жилища, на тези, които се очаква да бъдат освободени през годината, и на придобитите по силата на сключени договори и на други правни сделки.

(4) (Изм. и доп. с Р.№ 308, Пр.№ 14 от 02.08.2018г.;) Проектосписъкът се обявява до 20.02. на текущата година, като за изготвянето му се публикува съобщение, което се обявява  на определеното за целта място в община Пловдив. Обявлението се публикува и на интернет страницата на общината.

(5) ( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016;Изм. и доп. с Р.№ 308, Пр.№ 14 от 02.08.2018г.;)В 14-дневен срок от публикуванет на съобщението, гражданите могат да правят възражения и искания по списъка. Постъпилите възражения и искания се разглеждат в едномесечен срок от комисията по чл. 12, ал. 3 и след произнасяне по тях се изготвя окончателен единен годишен списък, който се утвърждава от Кмета на община Пловдив. Публикува се съобщение за утвърдения окончателен списък, което се обявява на определеното за целта място в община Пловдив. Обявлението се публикува и на интернет страницата на общината.

(6)( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016;Изм. и доп. с Р.№ 308, Пр.№ 14 от 02.08.2018г.;) Утвърденият от кмета на община Пловдив списък може да се обжалва пред Общинския съвет в 7-дневен срок от публикуване на съобщението. Общинският съвет се произнася по жалбите на следващото заседание, но не по-късно от 2 месеца след изтичане на срока за обжалване и решението му е окончателно.

Чл. 18. (1) (Изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) Настаняването на гражданите и техните семейства/домакинства в общинско жилище се извършва по поредността на утвърдения списък по чл. 17, ал. 2 и съгласно нормите на чл. 19.

(2) Настаняването на гражданите по списъка по чл. 17, ал. 2 продължава и след приключване на календарната година, до утвърждаването на нов списък за следващата година.

(3)(Изм. И доп. с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) Гражданите, включени в списъка от предходната година, не поканени и неполучили жилище се включват в началото на списъка през текущата година, при спазване на установената поредност, но само при положение, че същите са изпълнили изискванията по чл.13 и отговарят на условията по чл.7.

(4) Настаняването се извършва със заповед на кмета на съответния район, в който се намира предоставеното под наем жилище.

(5) В заповедта за настаняване се посочват: трите имена и ЕГН на настаненото лице, броят, трите имена и ЕГН на членовете на семейството/ домакинството, вида, местонахождението и границите на жилището, срока за настаняване и начина за определяне на наемната цена.

(6) Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор за наем между управителя на ОП „Жилфонд“ и настаненото лице, в който се определя: редът за предаване и приемане на имота, правата и задълженията на страните, наемната цена, срока, отговорността при неизпълнение, поддържането (текущи и основни ремонти) и др. условия по наемното правоотношение.

(7) (Изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) ( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016)Гражданите, настанени под наем в жилища за отдаване под наем, представят ежегодно до 31.12. на текущата година, саморъчно подписани декларации за обстоятелствата по чл. 7 от наредбата. Декларациите се представят лично или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно в съответната служба „Жилищно настаняване“ към районните администрации. Неизпълнението на това задължение води до започване на процедура за прекратяване на договора за наем.

(8)(Нова с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) Гражданите, включени в списъка от предходната година, поканени за предложение и избор на общинско жилище за настаняване под наем, неявили се за избор, след надлежна покана, както и явили се и неосъществили такъв /депозиране на писмен или устен отказ/, не се включват в началото на списъка през текущата година и картотеките им се архивират.

Чл. 19. (1) Установяват се следните норми за жилищно задоволяване:

1. на едночленно семейство – до 25 кв. м жилищна площ;

2. на двучленно семейство/домакинство – до 40 кв. м жилищна площ;

3. на тричленно и четиричленно семейство/домакинство – до 55 кв. м жилищна площ;

4. на семейство/домакинство с 5 и повече членове – до 15 кв. м жилищна площ в повече за следващите членове;

(2) При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди.

(3) Допустимо е надхвърляне на нормите за жилищно задоволяване до 5 кв. м жилищна площ, като за същите се заплаща по-висока наемна цена.

(4) Надхвърлянето на нормите по ал. 3 следва да се отчита само при настаняване в общинско жилище под наем с оглед заплащането на пазарна наемна цена, но не и при определяне на група жилищна нужда при картотекиране.

Чл. 20.(1) В едно жилище се настанява само едно семейство/домакинство.

(2) Две или повече семейства/домакинства могат да се настаняват в едно жилище само с изрично писмено съгласие.

(3) ( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016) Служебна настанителна заповед за пренастаняване в друго общинско жилище се издава:

1.В случай на смърт – в 3-месечен срок наемателите подават молба за настаняване в друго жилище съобразно нормите по чл. 19.

2.На лица, настанени в жилища, попадащи в хипотезата на чл. 52 от настоящата Наредба;

3.При належаща общинска нужда .

4. При специфични жилищни нужди.“

(4)( Нова с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016) В случай че наемателите не направят искане в посочените срокове, органът по настаняване издава служебно настанителна заповед за жилище, отговарящо на нормите за настаняване.

(5)(Нова с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.) В случай, че наемателите направят искане за настаняване в друго общинско жилище, след вземане на решението за настаняване от съответните комисии, преписките на семействата/домакинствата, поканени за предложение и избор на общинско жилище за настаняване под наем, неявили се за избор, след надлежна покана, както и явили се и неосъществили такъв /депозиране на писмен или устен отказ/, се прекратяват.

Чл. 20а.(Нов с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) Кметът на Община Пловдив и/или кмета на съответния район ежегодно до 30.04 на текущата година обявява списък, изготвен и предложен от ОП „Жилфонд” на общинските жилища, които са „негодни за ползване по предназначение -недовършени или разбити”. Гражданите и техните семейства/домакинства,отговарящи на условията за настаняване, определени в настоящата наредба и включени в Списъците на Община Пловдив и/или районните администрации,могат да бъдат приоритетно настанявани в жилищата от този списък потяхно писмено заявление до кмета на общината и/или кмета на съответния район. Същите се настаняват след положително решение на Комисиите по чл.12, ал. 1 и Комисията по чл. 12, ал. 3 от НУРУЖННОЖП, и съобразно поредността по списъците и техните заявления.

Чл. 21. Преди издаване на настанителната заповед гражданите подават нова декларация за обстоятелствата по чл. 7. Настаняване се извършва само при положение, че всички членове на семейството/домакинството отговарят на чл. 7.

Чл. 22. Настанителната заповед има действие за всички членове на семейството и/или домакинството на настанения.

Чл. 23. Заповедта се връчва по реда на ГПК и има действие от датата на фактическото предаване на жилището. В съобщението се насрочва дата на фактическото предаване.

Чл. 24. Влезлите в сила заповеди се изпълняват от ОП „Жилфонд“. Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта наемателите не заемат посоченото жилище, органът, издал заповедта, я отменя, като картотеката на лицето се архивира.

Чл. 24а. (Нов с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.) След изтичане на 10- годишния срок по чл. 6, ал. 1 и в случай, че наемното правоотношение не е прекратено на друго основание и лицата отговарят на изискванията за настаняване в общинско жилище, се издава нова настанителна заповед за срок, не по-дълъг от 10 години.

Г л а в а т р е т а

НАСТАНЯВАНЕ В ЖИЛИЩА

ОТ ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 25.(1)(Изм. И доп. с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) В резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица, чиито постоянен адрес или настоящ адрес е на територията на община Пловдив и с непрекъсната адресна регистрация в гр. Пловдив не по-малко от 5 /пет/ години.:

1. жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване, когато същите се намират на територията на община Пловдив;

2. в семействата на които са налице остри социални и здравословни проблеми.

3.(Нова с Р. № 20, Пр. № 2 от 21.01.2010г.) Младежи в неравностойноположение;

(2) (Отм. с Р. №385, Пр. №21 от 13.11.2008г.)

Чл. 26. (1)(Изм. И доп. с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) Право да кандидатстват за настаняване в жилища от фонд “Резервен”, имат български граждани и техните семейства/ домакинства, на които поне един член от семейството/домакинството е български гражданин, по отношение на които, освен посочените в чл.25, ал.1 предпоставки, са налице и следните обстоятелства.:

1. не притежават друго жилище, вила или реално обособена част от такива имоти;

2.(Изм. И доп. с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) не са носители наограничено вещно право на ползване върху жилищен или вилен имот по т.1, или реално обособена част от такива имоти, след откриване на предпоставките по чл. 25, ал.1 за настаняване в жилище от фонд „Резервен”;

3. (отм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.)

4.( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016) (изм. и доп. с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.) Чиито среден брутен доход на член от кандидатстващото семейство/домакинство не надвишава повече от 1, 75 минимални работни заплати, с изключение на брутния доход на едночленно семейство, който не трябва да надвишава две минимални работни заплати;

5.( Отменена с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.)

6. (Нова с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.) Наемното правоотношение за общинско жилище, в което са били настанени като общински наематели, не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за общинска собственост, с изключение на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗОС – след представяне на доказателства за изцяло издължаване на дължимите суми или сключени споразумения за разсрочено плащане на задълженията.

(2) ( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016) Обстоятелствата по чл. 26, ал. 1 се установяват с саморъчно подписана декларация на гражданите, към която се прилагат съответните документи, удостоверяващи всяко едно от декларираните обстоятелства.

(3) (Отм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.)

Чл. 27. (1) Кандидатстването за настаняване под наем в жилище от фонд „Резервен“ се извършва въз основа на молба и декларация по образец, утвърден от кмета на общината, в която се посочват:

1. броят, трите имена, възрастта, семейното положение и адресната регистрация на членовете на семейството;

2. основанието, въз основа на което се иска настаняване в жилище от фонд „Резервен“;

3. имотно състояние по чл. 26, ал. 1, т. 1 и т. 2;

4. (изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) материално положение по чл. 26, ал. 1, т. 4 (общ годишен доход на членовете на семейството за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем, земеделски земи под аренда и др.);

5. жилищните условия, при които живее семейството към момента на представяне на молбата; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), размера и собствеността на обитаваните помещения, брой съжителстващи семейства.

(2)  (Отменен с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.)

Чл. 28. (1) (Изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) Молбата за настаняване в жилище от фонд „Резервен“ се подава до кмета на община Пловдив или до кмета на съответния район по местоживеене.

(2) (Изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) Декларацията по чл. 27, ведно с необходимите към нея документи, се представят лично или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно в съответната служба „Жилищно настаняване“ към районните администрации.

(3) (Отм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.)

(3)(Нова с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) Районната администрацияне може да откаже приемане на молба, заявление, декларация и др. закандидатстване за настаняване в общинско жилище от фонд „Резервен”.

Чл. 29. Постъпилите молби и декларации за настаняване в жилище от фонд „Резервен“ се разглеждат най-късно в 2-месечен срок от постъпването им от районната комисия по чл. 12, ал. 1 с оглед установяване на обстоятелствата по чл. 26, ал. 1, след което с мотивирано становище и предложение за настаняване в жилище от фонд „Резервен“ се изпращат за разглеждане от комисията по чл. 30 при община Пловдив.

Чл. 30. (1) ( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016)Кметът на община Пловдив назначава комисия за разглеждане на постъпилите от районните администрации или администрацията на община Пловдив преписки за настаняване в жилища от фонд „Резервен“, която установява дали по отношение на лицата са налице предпоставките и условията за временно настаняване под наем в жилища от този фонд.

(2) Решенията на комисията се оформят в протокол, който се утвърждава от кмета на община Пловдив.

(3) Утвърдените от кмета на община Пловдив решения на комисията подлежат на обжалване по реда на АПК.

(4) (Нова с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.) Комисията осъществява вътрешнослужебен административен контрол върху дейността на районните комисии по чл. 12, ал. 1 и разглежда и взема решения по депозирани жалби срещу техни становища.

Чл. 31. (1) Настаняването под наем на одобрените за настаняване в жилище от фонд „Резервен“ лица се извършва съобразно нормите за жилищно задоволяване, установени в чл. 19 от настоящата наредба, със заповед на кмета на община Пловдив.

1.(Нова с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) След вземане на решението за настаняване, семействата/домакинствата, поканени за предложение и избор на общинско жилище за настаняване под наем, неявили се за избор,след надлежна покана, както и явили се и неосъществили такъв /депозиране на писмен или устен отказ/, отпадат от списъка за настаняване в общински жилища от фонд „Резервен” и преписките им се архивират.

(2) В заповедта за настаняване се посочват: трите имена и ЕГН на настаненото лице, броят, трите имена и ЕГН на членовете на семейството/ домакинството, вида, местонахождението и границите на жилището, срока за настаняване и начина за определяне на наемната цена.

(3) Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор за наем между управителя на ОП „Жилфонд“ и настаненото лице, в който се определя: редът за предаване и приемане на имота, правата и задълженията на страните, наемната цена, срока, отговорността при неизпълнение, поддържането (текущи и основни ремонти) и др. условия по наемното правоотношение.

(4) Гражданите, настанени под наем в резервни жилища, са длъжни при промяна на данните по чл. 26 в едномесечен срок да уведомят писмено съответната служба „Жилищно настаняване“, като попълнят нова декларация.

Чл. 32. (1) В едномесечен срок преди изтичане на 2-годишния срок за настаняване по чл. 25, ал. 1 наемното правоотношение се прекратява със заповед на кмета на община Пловдив, считано от датата на изтичане на срока за настаняване, и резервното жилище се изземва по реда на чл. 65 от ЗОС със заповед на кмета на съответния район.

(2)(Нова с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) След изтичане на двугодишния срок за настаняване, по предложение на Комисията по чл.30, ал. 1 от НУРУЖННОЖП, преписки на наематели на общински жилища от фонд „Резервен”, настанени по реда на чл. 25, ал. 1 т. 2, с доказани чрез предоставяне на медицински документи заболявания, както и младежите в неравностойно социално положение, се разглеждат от Комисията по чл.12, ал.3 от НУРУЖННОЖП и при положение, че отговарят на условията на чл. 7 от НУРУЖННОЖП за настаняване в общинско жилище по общия ред, жилищните нужди на гражданите се удовлетворяват трайно, като им се издават настанителни заповеди за заеманите от тях резервни жилища и същите се прехвърлят /преминават/ във фонд „Настаняване под наем”.

(2)(Отменена с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.)

Чл. 33. При настаняване под наем в жилища от фонд „Резервен“ се прилагат съответно правилата, установени в чл. 20-24 от настоящата наредба.

Г л а в а ч е т в ъ р т а

НАСТАНЯВАНЕ ВЪВ ЖИЛИЩА

ОТ ФОНД „ВЕДОМСТВЕН“

Чл. 34. (1) (Нова с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) ( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016)(изм. и доп. с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.) В жилища от фонд „Ведомствен“ се настаняват служители от администрацията на община Пловдив или звената на бюджетна издръжка, ако те и членовете на семейството/домакинството отговарят на следните условия:

1.Не притежават жилище или идеални части от жилищни имоти на територията на Община Пловдив, освен когато същите са освидетелствани със заповед по реда на чл. 195 от ЗУТ.

2. Не са се разпореждали с такива имоти три години преди подаване на молбата за настаняване.

(2)(Нова с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.)( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016) Във ведомствени жилища могат да се настаняват и лица, които заемат изборна длъжност в звена на общинска бюджетна издръжка – за срока на мандата им, ако те и членовете на семействата им отговарят на следните условия:

1.Не притежават жилище или идеални части от жилищни имоти на територията на Община Пловдив, освен когато същите са освидетелствани със заповед по реда на чл. 195 от ЗУТ.

2. Не са се разпореждали с такива имоти три години преди подаване на молбата за настаняване.

(3) ( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016) Настаняването в жилища от фонд „Ведомствен“ се извършва еднократно, като при прекратяване на наемните правоотношения, служителите нямат право да бъдат отново настанени в жилище, собственост на Община Пловдив.

Чл. 35. Кандидатстването за настаняване под наем в жилище от фонд “Ведомствен“ се извършва въз основа на молба и декларация по образец, утвърден от кмета на община Пловдив, в която се посочват:

1. броят, трите имена, възрастта, семейното положение и адресната регистрация на членовете на семейството;

2. длъжността, която лицето заема в структурата на администрацията или звеното на бюджетна издръжка;

3. продължителността на трудовия/служебния стаж в администрацията на община Пловдив или звеното на бюджетна издръжка;

4. имотното състояние по чл. 34;

5. общ годишен доход на членовете на семейството за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем, земеделски земи под аренда и др.;

6. жилищните условия, при които живее семейството към момента на представяне на молбата; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), размера и собствеността на обитаваните помещения, брой съжителстващи семейства.

7.(Нова с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) Препоръка от прекия ръководител, във връзка със заеманата длъжност в структурата на администрацията или звеното на бюджетна издръжка.

Чл. 36. Молбата за настаняване и декларацията по чл. 35 се подават до кмета на съответния район – за служителите от районните администрации на община Пловдив, и до кмета на община Пловдив – за служителите от администрацията на община Пловдив и звената на бюджетна издръжка.

Чл. 37. (1) Постъпилите молби и декларации за настаняване в жилище от фонд „Ведомствен“ на служителите от общинската администрация се разглеждат от комисията по чл. 12, ал. 1 – за служителите от районната администрация, и от комисията по чл. 12, ал. 3 – за служителите от администрацията на община Пловдив, с оглед установяване на обстоятелствата по чл. 34, след което с мотивирано становище и предложение за настаняване под наем в жилище от фонд „Ведомствен“ се изпращат за разглеждане от комисията по чл. 38.

Чл. 38. (1) Кметът на община Пловдив назначава комисия за одобряване и класиране на служителите от общинската администрация, кандидатстващи за настаняване под наем в жилище от фонд „Ведомствен“.

(2) Решенията на комисията се оформят в протокол, който се утвърждава от кмета на община Пловдив.

(3) Утвърдените от кмета на община Пловдив решения на комисията подлежат на обжалване по реда на АПК.

Чл. 39. (1) ( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016г.)Настаняването под наем на одобрените от комисията по чл. 38 служители от звена на общинска бюджетна издръжка за настаняване в жилище от фонд „Ведомствен“ се извършва със заповед на кмета на община Пловдив.

(2) Настаняването под наем на служители от звената на бюджетна издръжка в жилище от фонд „Ведомствен“ се извършва със заповед на кмета на община Пловдив след решение на Общинския съвет.

(3) В заповедта за настаняване се посочват: трите имена и ЕГН на настаненото лице, броят, трите имена и ЕГН на членовете на семейството/ домакинството, вида, местонахождението и границите на жилището, срока за настаняване и начина за определяне на наемната цена.

(4) Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор за наем между управителя на ОП „Жилфонд“ и настаненото лице, в който се определя: редът за предаване и приемане на имота, правата и задълженията на страните, наемната цена, срока, отговорността при неизпълнение, поддържането (текущи и основни ремонти) и др. условия по наемното правоотношение.

(5) Служителите, настанени под наем във ведомствени жилища, както и членовете на техните семейства, представят ежегодно до 31.12. на текущата година декларации за обстоятелствата по чл. 34 от настоящата наредба.

Чл. 40. При настаняване под наем в жилища от фонд „Ведомствен“ се прилагат съответно правилата, установени в чл. 20-24 от настоящата наредба.

Г л а в а п е т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИТЕ

ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл. 41. Наемните правоотношения се прекратяват поради:

1. (Изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) неплащане на наемната цена и/или на консумативните разноски за повече от 3 /три/ месеца.;

2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитаваните помещения;

3. нарушаване на добрите нрави;

4. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;

5. прекратяване на трудовите или служебните правоотношения на настаненото във ведомствено жилище лице;

6. изтичане на срока за настаняване;

7. отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище;

8. използване на жилището не по предназначение.

9.( Нов с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016г.) при неподаване в срок на декларация по чл. 18, ал. 7, чл. 31, ал. 4 и чл. 39, ал. 5

(2) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на органа, издал настанителната заповед. В заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и срокът за опразване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) При прекратяване на наемното правоотношение на основание ал. 1, т. 2 към заповедта по ал. 2 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.

(4) ( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016г.)Заповедта по ал. 2 може да се обжалва  по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът не разпореди друго.

Чл. 42. (1) След влизане в сила на заповедта по ал. 2 на предходния член, в случай че в срока за опразване на обитаваното жилище същото не бъде освободено доброволно, кметът на района по местонахождение на жилището издава заповед по чл. 65 от ЗОС за изземването му.

(2) (Отменен с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016г.)

(3) Заповедта се изпълнява в присъствие на лицето, което владее или държи общинския имот без основание, или в негово отсъствие, когато е надлежно уведомено, като за изпълнителните действия се съставя протокол за изземване на общинския имот, опис на наличните вещи и състоянието на иззетия имот.

(4)( изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016г.)Имуществото (вещите) по ал. 3 се съхранява в съответната районна администрация на отговорно пазене, за срока на което лицето дължи заплащане на обезщетение, включващо транспортни разходи и наем за съхраняване.

(5) При необходимост заповедта се изпълнява със съдействието на органите на полицията.

(6) Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението й, освен ако съдът не разпореди друго.

Г л а в а ш е с т а

ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл. 43. (1) Общинските жилища, включени във фонд „Продажба“, могат да бъдат продавани след решение на Общинския съвет на:

1. (Отменена с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.);

2. лица, чийто жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на глава трета от ЗОС с влязло в сила решение на Общинския съвет – Пловдив, за откриване на производство по отчуждаване.

(2) Общинските жилища от фонд „Настаняване под наем“ и фонд „Ведомствен“ могат да бъдат продавани след решение на Общинския съвет на настанените в тях общински наематели, отговарящи на условията за закупуване на жилища, определени в тази глава.

(3)(Нова с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) При продажба на жилищатапо чл.20а от наредбата не се прилага чл. 45, ал. 1, т. 3 от същата.

Чл. 44. (1) Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя броя, вида и местонахождението на жилищата, предназначени за продажба на лицата по чл. 43, ал. 1, т. 1 и т. 2, като същите се отделят в два отделни подфонда.

(2) В жилищата по чл. 43, т. 1 и т. 2 не се допуска настаняване под наем на общински наематели.

Чл. 45. (1) Жилище от фонд „Настаняване под наем“ може да бъде продавано след решение на Общинския съвет на правоимащ наемател, ако са налице следните условия:

1. да е български гражданин;

2. да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище от фонд „Настаняване под наем“;

3.(Изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.; Изм. И доп. с Р. № 149,Пр. № 12 от 12.05.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 50, Пр. № 2 от 02.02.2012г.) Да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед за жилище от фонд „Настаняване под наем” не по-малко от десет години без прекъсване

4. да отговаря на нормите за настаняване по чл. 19;

5. да е направил писмено искане за закупуване до кмета на общината;

6. (нова с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) да няма неизплатени задължения за наем и консумативни разноски.

(2) (Доп. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) (Отменена с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.)

Чл. 46. (1) Ведомствените жилища на община Пловдив могат да бъдат продавани само на служители от общинската администрация, настанени по реда на глава четвърта от настоящата наредба.

(2) Ведомствените жилища на общината могат да бъдат продавани след решение на Общинския съвет на настанените в тях служители от общинската администрация, които отговарят на следните условия:

1. да е български гражданин;

2. да отговаря за настаняване в общинско жилище от фонд „Ведомствен“;

3. да има не по-малко от пет години стаж без прекъсване в общинската администрация;

4. да отговаря на нормите за настаняване по чл. 19;

5. да е направил писмено искане за закупуване до кмета на общината;

6. (нова с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) да няма неизплатени задължения за наем и консумативни разноски.

7.(Нова с Р. № 50, Пр. № 2 от 02.02.2012г.;Изм. и доп. с Р.№ 308, Пр.№ 14 от 02.08.2018г.;) да е наемател на общинско жилище от фонд „Ведомствен” не по-малко от пет години без прекъсване от датата на настаняване.

Чл. 47. (1) (изм. и доп. с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.) Молбите за покупка на общинско жилище по чл. 45 и чл. 46, ал. 2, придружени с мотивирано становище на комисията по чл. 12, ал. 3 от настоящата наредба, се разглеждат от разпоредителната комисия по чл.40, ал. 2 от НРПУРОИ, като се прилага редът, предвиден за продажба на общинските недвижими имоти.

(2)(Изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.; Изм. и доп. с Р. № 149,Пр. № 12 от 12.05.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 50, Пр. № 2 от 02.02.2012г. ) Цените на общинските жилища по чл. 43 се одобряват от Общинския съвет и представляват пазарната оценка на имота, определена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС. Продажбата не може да се извърши на цена, по-ниска от данъчната оценка на имота.

Чл.47 а)(нов с Р. № 50, Пр. № 2 от 02.02.2012г.) Общинските жилища, определени като негодни за обитаване и настаняване съгласно протокол, съставен от длъжностни лица към ОП „Жилфонд” и съобразно списък, изготвен въз основа на представените протоколи, могат да бъдат продавани чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС и Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. Продажбата не може да се извърши на цена, по-ниска от данъчната оценка на имота.

Чл. 48. Не могат да се продават жилища, в които са настанени лица, неотговарящи на условията по чл. 45 и чл. 46, ал. 2.

Чл. 49. Жилищата от фонд „Резервен“ не подлежат на продажба.

Чл. 50. (Доп. с Р. № 72, Пр. № 5 от 23.03.2006 г.; Изм. и доп. с Р. №149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) (изм. и доп. с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.) Жилища от фонд „Ведомствен”, в които са настанени  служители от звената на бюджетна издръжка по реда на глава четвърта или предоставени за управление на съответните звена на бюджетна издръжка, не подлежат на продажба.

Чл. 51. (1) Жилищата, заемани от две или повече семейства, представляващи домакинство, могат да се продават само в съсобственост, при писмено съгласие на лицата.

(2) Не могат да се продават жилища, в които са настанени две или повече семейства, които не образуват домакинство.

Чл. 52. изм. и доп. с Р. № 202,Пр. № 11 от 04.06.2015г.) По реда на тази наредба не могат да се продават общинските жилища в сгради – къщи, както и тези, предвидени за премахване, за ново строителство, за надстрояване или пристрояване по действащия ПУП или освидетелствани по реда на чл. 195 от ЗУТ.

Чл. 53.(Изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) (1) Замяна на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти, собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва при условията и по реда на чл. 40 от Закона за общинската собственост.

(2) Замяната на общински жилища с нежилищни имоти се допуска само, ако има свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията за настаняване под наем в жилища от фонд “Настаняване под наем” и фонд “Резервен”, или ако върху имота, придобит в резултат на замяната, ще се изградят социални жилища.

Г л а в а с е д м а

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 54. Наемател на общинско жилище, който наруши забраната по чл. 2, ал. 3 за неговото пренаемане, се наказва с глоба до 500 лева.

Чл. 55. Който без законно основание завземе общинско жилище, се наказва с глоба от 100 до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 56. Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от влизането им в сила за освобождаване на общинско жилище, се наказва с глоба от 100 до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В едногодишен срок от влизането на настоящата наредба в сила жилищата, разпределени във фонд „Оборотен“, се прехвърлят във фонд “Настаняване под наем“ с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на община Пловдив.

§ 2. Лицата, настанени в жилище от фонд „Оборотен“, чиито жилища са били отчуждени по реда на ЗТСУ и неполучили дължимото им се имотно обезщетение, остават настанени в съответните общински жилища временно - до получаване на обезщетението.

§ 3. Наемните правоотношения с наематели по предходния параграф се прекратяват, когато наемател или член на неговото семейство притежава или придобие собствено жилище или вила, освен когато същите са освидетелствани със заповед по реда на чл. 195 от ЗУТ.

§ 4. Лицата, чиито жилища са били отчуждени по реда на ЗТСУ и неполучили дължимото им се имотно обезщетение, на които не е била издадена настанителна заповед за жилище от фонд „Оборотен“ и които отговарят на изискванията на § 3, се настаняват в жилище от фонд „Настаняване под наем“ временно – до получаване на дължимото обезщетение.

§ 5. (изм. и доп. с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.)„Семейство“ по смисъла на тази наредба са: съпрузите или съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, както и родителят, заедно с ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).

§ 6. (Изм. с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) „Домакинство“ по смисъла на тази наредба са живеещите заедно роднини по права линия без ограничение в степените и роднините по съребрена линия от втора степен включително.

§ 6а. (Нов с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) „Жилищна площ“ по смисъла на тази наредба е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение – дневни, спални, детски стаи и столови (без кухни-столови), измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи – стени и колони.

§ 7. Съобщенията от компетентните органи до заинтересованите лица се правят по реда на § 4 от ЗУТ.

§ 14.(Нов с Р. № 20, Пр. № 2 от 21.01.2010г.) (изм. и доп. с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.) „Младежи в неравностойно положение“ по смисъла на тази наредба са: младежи от социални заведения, завършили образованието си или навършили пълнолетие, но ненавършили 30 години.

§ 15.(Нов с Р. № 20, Пр. № 2 от 21.01.2010г.) Картотекираните младежи в неравностойно положение към момента на приемане на промените, засягащи въпросната група лица, се вписват в новите списъци за настаняване в жилища от фонд „Резервен”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.(Нов с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) По заявление на наемател,подадено в тримесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба,настанен във жилище от фонд „Ведомствен” по реда на чл. 34 от НУРУЖННОЖП със стаж не по-малко от три години без прекъсване в общинската администрация, след решение на комисията по чл.12, ал.3 за установяване на обстоятелствата по чл.7, на същия може да бъде издадена настанителна заповед за жилище от фонд „Настаняване под наем“.

§ 2.(Нов с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) (Отменен с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г.)

§ 3.(Нов с Р. № 149, Пр. № 12 от 12.05.2011г.) Започнатите производства за продажба на жилища се довършват по новия ред.

§ 8. В срок до 31.12.2005 г. лицата, картотекирани по реда на ППЗОС, следва да актуализират картотеките си, като подадат нови молби и декларации по реда на настоящата наредба. В противен случай извършеното по реда на ППЗОС картотекране отпада и преписките се архивират.

§ 9. Разпоредбите на тази наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативен акт с по-висока юридическа сила.

§ 10. Настоящата наредба се приема на основание чл. 45а от Закона за общинската собственост.

§ 11. Изпълнението на настоящата наредба се възлага на кмета на община Пловдив и кметовете на райони.

§ 12. (Нов с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) Навсякъде в настоящата наредба Закона за административното производство се заменя с Административнопроцесуалния кодекс.

§ 13 (Нов с Р. № 462, Пр. № 23 от 14.12.2006 г.) Продажбата на общински жилища, за които има подадени молби до влизане в сила на изменението на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им, прието с Решение № 385, взето с Протокол № 21 от 13.11.2008 г. се довършва по досегашния ред.

(изм. и доп. с Р. № 207,Пр. № 7 от 17.05.2016г.)

§14. Навсякъде в текста думите „Управител на ОП „Жилфонд” да се четат „Директор на ОП „Жилфонд”;

§15. Навсякъде в текста вместо „ГПК” да се чете „Административнопроцесуалния кодекс”;

§17. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им, влиза в сила на 01.06.2016 г.

ІІ . Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Пловдив.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/приети с Р. № 448,Пр. № 22 от 18.12.2017г./

§ 18. Започналите производства по картотекиране, настаняване и продажба на общински жилища се извършват по реда на §2, т.З и § 4, т. 1 от настоящата наредба.

§ 19. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, приета с Решение № 448, взето с протокол № 22 от 18. 12. 2017 г. на Общински съвет – Пловдив, влиза в сила от 01. 01. 2018 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/приети с Р. № 308,Пр. № 14 от 02.08.2018г./

§ 4. Започналите производства по продажба на общински жилища се извършват по реда на § 2 от настоящата наредба

§ 5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, приета с Решение № 308, взето с протокол № 14 от 02. 08. 2018 г. на Общински съвет – Пловдив, влиза в сила от 01. 09. 2018 г.