НАРЕДБА за символиката и отличията на община Пловдив

Print Friendly

НАРЕДБА

ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

  /Приета с Решение №455, взето с Протокол №20 от 29.11.2018г./

Г л а в а   п ъ р в а

Общи положения

Чл. 1. Настоящата наредба урежда:

1. Вида, съдържанието и начина за използване на символите и знаците на Община Пловдив;

2. Вида на почетни отличия и звания, които се присъждат от Пловдивски общински съвет, както и реда за удостояване и тяхното връчване.

Чл. 2. Символите на Община Пловдив са:

1. Знаме на град Пловдив;

2. Девиз на град Пловдив;

3. Герб на град Пловдив;

4. Химн на град Пловдив;

5. Празник на град Пловдив.

Чл. 3. Знаците на Община Пловдив са:

1. Официален печат на Община Пловдив;

2. Почетна книга на Община Пловдив.

Чл. 4. Отличията и званията на град Пловдив, във възходяща последователност, са:

1. „Почетна значка на град Пловдив“;

2. „Почетен знак на град Пловдив“;

3. „Почетен гражданин на град Пловдив“.

 

Г л а в а   в т о р а

Символи на Община Пловдив

 

I. Знаме и девиз на град Пловдив

Чл. 5. Знамето на град Пловдив е символ с първостепенно значение, който изразява самоуправлението на общината и демократичните принципи, които го характеризират. Статутът на Знамето e приет с Решение № 229, взето с Протокол № 16 от 29.08.1997г. на Общински съвет – Пловдив.

Чл. 6. Знамето се изработва като уникат от копринен плат. На светлосин фон, символизиращ свобода, мир и демокрация, в средата е разположена бяла лента, символизираща мъдрост и чистота. Върху бялата лента е разположен гербът на Пловдив. Гербът се извезва с копринени конци. Под герба върху жълта лента със зелен цвят се извезва девизът „Древен и вечен“.

Чл. 7. Оригиналът на знамето се съхранява в кабинета на Кмета на Община Пловдив.

Чл. 8. Знамето на Пловдив може да бъде възпроизвеждано в различни варианти при спазване на пропорциите и цветовете, утвърдени с Решение № 229, взето с Протокол № 16 от 29.08.1997г. на Общински съвет – Пловдив, след получено писмено съгласие от Община Пловдив.

Чл. 9. Знамето на град Пловдив е постоянно издигнато:

            1. Пред сградата на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“№1;

            2. В залата за провеждане на заседания на Общински съвет – Пловдив;

            3. В кабинета на председателя на Общински съвет –Пловдив.

            4. В ритуалните зали на Община Пловдив.

            5. Пред сградите на районните администрации и на общинските училища.

Чл. 10. Участието на знамето в чествания, тържества и други се осъществява в следните случаи:

1. Националния празник на Република България 3-ти март;

2. Официалните празници на Република България;

3. Празника на град Пловдив;

4. Празници и чествания на годишнини от събития с важна роля в историята на Община Пловдив и България;

5. Тържествени заседания на Общински съвет – Пловдив.

Чл. 11. Редът за участие на знамето в тържествата и честванията по чл.10 се урежда от отдел „Протокол и връзки с обществеността и медиите“, при спазване на изискванията на Закона на държавния протокол и Правилника за прилагането му.

Чл. 12. Тиражирани варианти на знамето могат да се поставят на фасадите на държавни и общински институции (музеи и др.); по улици, площади и булеварди на града; на фасадите на домовете на пловдивчани; могат да бъдат използвани по време на спортни, културни, социални и други събития по начин, който не уронва престижа на знамето и Община Пловдив.

Чл. 13 Забранява се използването на знамето и негови тиражирани варианти за политически, религиозни и антибългарски послания.

 

II. Герб на град Пловдив

Чл. 14. Гербът на град Пловдив е символ на местното самоуправление. Статутът на герба е приет с Решение №202, взето с Протокол №13 от 18.07.1997г. на Общински съвет – Пловдив.

Чл. 15. Гербът на град Пловдив представлява правоъгълен щит. Над щита има елементи от крепостна стена. Щитът е разделен на две части. В първата част е представена сцена, изобразяваща Съединението на България от 1885г. От ляво на дясно – лъв с корона (Княжество България), лъв без корона (Източна Румелия). Лъвовете държат правоъгълен щит с корона на Обединена България. Във втората част са изобразени седемте хълма и река Марица. Цветовете на герба са: тъмно зелено (тепета, фон на лъвовете и външен контур), тъмно червено (фон на щита на Обединена България), жълто (лъвове, крепостна стена, фон на тепетата и река Марица, корони), тъмно синьо (река Марица), светло зелено (езици и нокти на лъвовете).

Чл. 16. Гербът на Пловдив има следните форми:

1. Пластична;

2. Графична – в два варианта – цветна и черно-бяла.

Чл. 17. Графичният вариант на герба присъства като елемент в знамето на Пловдив, официалния печат на Община Пловдив, почетните отличия на град Пловдив и е задължителен елемент от официалната бланка за кореспонденция на Община Пловдив.

Чл. 18. Пластичният вариант на герба се поставя:

            1. На фасадата на сградата на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“ №1;

            2. В залата за провеждане на заседания на Общински съвет-Пловдив;

            3. В кабинета на председателя на Общински съвет –Пловдив;

            4. В кабинета на Кмета на Община Пловдив и на районните кметове;

            5. В ритуалните зали на Община Пловдив.

Чл. 19. Гербът може да се възпроизвежда в различни варианти при спазване на съотношенията между отделните елементи в него, утвърдени с Решение №202, взето с Протокол №13 от 18.07.1997г. на Общински съвет – Пловдив, след получено писмено съгласие от Община Пловдив.

Чл. 20. Забранява се използването на герба и тиражирани негови варианти за политически, религиозни и антибългарски послания.

 

III. Химн на град Пловдив

Чл. 21. Химнът на град Пловдив, който e прослава и възхвала на града, е приет с Решение №256, взето с Протокол№19 от 08.07.2010 г. на Общински съвет – Пловдив.

Чл. 22. Химнът е разписан за изпълнение от симфоничен оркестър, смесен хор с клавирен съпровод, вокал с клавирен съпровод, смесен хор и симфоничен оркестър.

Чл. 23. Химнът на Пловдив се изпълнява по време на:

            1. Официални тържествени събития, организирани във връзка с националния празник на Република България, Празника на град Пловдив и други поводи с важна роля в историята на Пловдив и България;

            2. Преди заседанията на Общински съвет – Пловдив;

            3. По време на културни и спортни изяви.

Чл. 24. Забранява се изпълнението на химна в различни аранжименти за политически, религиозни и антибългарски послания.

 

IV. Празник на град Пловдив

 

Чл. 25. Официалният празник на град Пловдив е 6-ти септември и съвпада с Деня на Съединението на България. Празникът е определен с Решение №14, взето с Протокол №1 от 15 януари 1993г. на Общински съвет – Пловдив.

Чл. 26. На 6-ти септември се организира тържествена заря-проверка пред Паметника на Съединението, а общинската администрация организира програма за гражданите и гостите на Пловдив.

 

Г л а в а   т р е т а

ЗНАЦИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

V. Официален печат

 

Чл. 27. Официалният печат на Община Пловдив има кръгла форма. В централната му част е изобразен гербът на град Пловдив, над него надпис „ОБЩИНА“, под него – надпис „ПЛОВДИВ“.

Чл. 28. Официалният печат се съхранява от кмета или изрично упълномощено от него лице и се полага след подписа на кмета на общината върху оригиналите на:

1. Споразумения, договори и други документи с важно за Община Пловдив значение;

2. Пълномощни за представителство на Община Пловдив в отношенията с други държави и побратимени градове;

3. Декларации от името на Община Пловдив;

4. Удостоверения за удостояване с наградите на Община Пловдив;

5. Други документи с представителен за Общината характер или изискуеми по закон.

 

VI. Почетна книга

 

Чл. 29. В почетната книга се вписват имената на официални гости, на български и чуждестранни граждани с принос в развитието на град Пловдив, удостоени с отличия, звания и награди.

Чл. 30. Вписването в Почетната книга става при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни годишнини, чествания и др.

Чл. 31. Почетната книга на Община Пловдив се съхранява от отдел „Протокол и връзки с обществеността и медиите“.

 

Г л а в а   ч е т в ъ р т а

ОТЛИЧИЯ И ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

VII. Почетна значка на град Пловдив

 

Чл. 32. Почетната значка на град Пловдив изобразява герба и знамето на града.

Чл. 33. С почетна значка на град Пловдив се отличават български и чуждестранни граждани и юридически лица, имащи заслуги в изпълнението на своя граждански и служебен дълг, с принос в развитието на града.

Чл. 34. Носителят на почетната значка на град Пловдив се записва в специална книга, съхранявана в деловодството на Пловдивски общински съвет.

 

VIII. Почетен знак на град Пловдив

 

Чл. 35. Почетният знак представлява релефно изображение на герба на град Пловдив. Отличието се поставя върху подложка в специална кутия с надпис „Почетен знак на град Пловдив“.

Чл. 36. Пловдивският общински съвет удостоява с това отличие български и чуждестранни граждани, юридически лица и институции, които имат съществен и значим принос за развитието на града и заслуги към неговите граждани.

Чл. 37. Носителят на почетния знак на град Пловдив се записва в специална книга, съхранявана в деловодството на Пловдивски общински съвет.

 

IX. Почетен гражданин на град Пловдив

 

Чл. 38. (1) Със званието „Почетен гражданин на град Пловдив” се удостояват:

            1. Изтъкнати български граждани, имащи изключителни заслуги и принос в областта на обществения живот, стопанската дейност, научните изследвания, здравеопазването, образованието, културата, спорта или други области, свързали своята дейност с град Пловдив и допринесли за неговото развитие, национален и международен престиж;

            2. Чуждестранни граждани със значителни постижения за развитието на град Пловдив и Република България;

            3. Граждани, проявили изключителен героизъм в екстремни или аварийни ситуации;

            4. Дарители, чиито дарения имат непреходна стойност и значение за развитието на Пловдив.

(2) Званието „Почетен гражданин на град Пловдив” може да се присъжда и посмъртно.

Чл. 39. На удостоените със званието „Почетен гражданин на град Пловдив” се връчва Почетен знак с лента, символизираща знамето на град Пловдив и удостоверение по образец, поставено в рамка.

Чл. 40. Удостоеният със званието „Почетен гражданин на град Пловдив” се вписва в Почетната книга на Община Пловдив.

Чл. 41. Пловдивският общински съвет може да отнема званията „Почетен гражданин на град Пловдив” на лица, осъдени за престъпления с влязла в сила присъда, на тези които с постъпките си петнят името на града и страната или при писмена молба от страна на удостоения.

Чл. 42. Предложения за удостояване с почетна значка, почетен знак и звание „Почетен гражданин на град Пловдив“ могат да правят:

1. Кметът на Община Пловдив;

2. Председателят на Пловдивски общински съвет;

3. Група от най-малко 10 общински съветници от Пловдивски общински съвет;

4. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 100 човека;

Чл. 43. Предложенията трябва да бъдат придружени от: подробни мотиви, биография и описание на дейността на кандидата и заслугите му към град Пловдив.

Чл. 44. Предложенията за удостояване с почетна значка, почетен знак и звание „Почетен гражданин на град Пловдив“ се внасят в деловодството на Пловдивски общински съвет.

Чл. 45. Внесените предложения се разглеждат от всички Постоянни комисии на Общинския съвет. Председателите на Постоянни комисии изготвят писмени мотивирани решения за всяка кандидатура до Председателя на Пловдивски общински съвет.

Чл. 46. Писмените мотивирани решения на Постоянните комисии по направените предложения се разглеждат на разширен Председателски съвет, в присъствието на председателите на политически представителните групи общински съветници (ППГОС) и представители на общинските съветници, нечленуващи в ППГОС. Председателят на Пловдивски Общински съвет внася предложенията на редовно заседание.

Чл.47. Решенията на Пловдивски общински съвет за удостояване с почетна значка и почетен знак на град Пловдив се вземат с явно гласуване, с мнозинство – повече от половината от общия брой на съветниците, а решенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Пловдив” се вземат с явно гласуване, с мнозинство – повече от две трети от общия брой на съветниците.

Чл. 48. Почетните отличия и звания се връчват от Кмета на Община Пловдив и/или Председателя на Пловдивски общински съвет, в тържествена обстановка.

 

Г л а в а    п е т а

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 49. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните лица се наказват с административно наказание – глоба или имуществена санкция, в размер от 50 до 500лв.

(2) При повторно нарушение виновните лица се наказват с глоба или имуществена санкция до 5000лв.

(3) Установените в тази наредба наказания се налагат, ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг нормативен акт от по-висока степен.

Чл. 50. Наказателните постановления за нарушенията по настоящата Наредба се издават от Кмета на Община Пловдив или определен от него заместник-кмет.

Чл. 51. За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателни постановления и тяхното изпълнение, се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Г л а в а  ш е с т а

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. С приемането на настоящата наредба се отменя „Правилник за почетните отличия и звания на град Пловдив, реда за удостояване и тяхното връчване”, приет с Решение №411, взето с Протокол №16 от 27.09.2012 г. на Пловдивски общински съвет.

§2. Наредбата влиза в сила от деня на приемането ѝ.