НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, ЧАСТ ОТ КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Print Friendly

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, ЧАСТ ОТ КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 ( ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 340, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 28.07.2016Г ., ИЗМ. И ДОП. С РЕШЕНИЕ № 247, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 14 ОТ 27.07.2017Г., ИЗМ. И ДОП. С РЕШЕНИЕ № 286, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 26.07.2018Г. )

  ( ПРИЛОЖЕНИЯ )

Р а з д е л  I

Общи положения

 

Чл.1. С настоящата Наредба се регламентират реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив, свързани с опазване културното наследство и памет, обогатяване на културната идентичност, развитие на творческия потенциал и капацитети, подобряване на достъпа до култура на жителите на общината, насърчаване на обмени и партньорства на местно, национално и световно ниво, създаване конкурентноспособни  културни продукти, развитие на изкуството, творческите и културни индустрии и културния туризъм, популяризиране на българската култура по света.

Чл.2. (1) Целта на Наредбата е в съответствие с действащата нормативна уредба да се допринесе за стимулиране на многообразието на културния живот в Пловдив и активното участие на гражданите в изпълнението на общинската политика в сферата на културата при спазване на принципите на равнопоставеност, максимална ефективност, публичност и контрол при разпределение на финансовите средства за култура на Община Пловдив.

(2) Наредбата кореспондира и със заложените цели на Общинския план за развитие на община Пловдив, Културната стратегия на Община Пловдив, Стратегията за развитие на туризма.

Чл.3. (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) (1) В Културния календар на Община Пловдив се включват следните компоненти, по които на конкурсен принцип се осигурява финансиране:

1. Компонент 1 – „Фестивали и значими събития“– обхваща организирането и провеждането на значими фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, отделни в събития в различните видове изкуства, социализация на културно историческото наследство, неформално образование в сферата на културата, стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и др. еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Пловдив, предназначени са за местното население и допринасят за запазване на идентичността на града и утвърждаване на Пловдив като културна столица и творчески град. Подкрепените събития се индивидуализират в Календара на културните събития на града.

2. Компонент 2 – „Мобилност“ – стимулира и подкрепя участия на пловдивски артисти и творчески формации в международни и национални културни събития, както и посещения на мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата, културни оператори и др. в Пловдив.

3. Компонент 3 – „Гражданска активност“ – подкрепя целогодишно реализирането на различни дейности в сферата на културата: инициативи на творчески формации и артисти, включително любителски и непрофесионални в различните жанрове на изкуството, реализирането на културни инициативи в районите на града, събития, свързани с обучение на деца по изкуства, привличането на хора в неравностойно положение и малцинствени групи към културния живот на града, поддържане на създадените традиции и народното творчество, както и създаване на нови форми и жанрове за привличане на различни публики и др. еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Пловдив с активното участие на местната общественост и са предназначени за местното население.

4. Компонент 4 – „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“- подкрепя подготовката до етап „електронна книга в PDF“ на произведения на пловдивски писатели и на важни за града издания.

(2) Финансират се проекти и дейности по четирите компонента, чиято реализация се осъществява в периода от месец февруари до 15 декември на всяка календарна година.

(3) По четирите компонента се подкрепят събития, при реализацията на които не се извършва икономическа дейност. В случаите на частични дейности с икономически характер, приходите от тях  не трябва да надвишават 20% от общите разходи за реализирането на проекта, а средствата получени от тях, следва да се разходват изцяло само за дейности, разписани в бюджета на проекта и предвидени като част от собственото финансиране. Получателите на финансиране водят аналитично счетоводство и представят отчет на приходите и разходите за реализация на проекта (аналитично) след приключването му.

(4) Подкрепените събития не трябва да оказват ефект върху пазарите и потребителите от съседните държави-членки на Европейския съюз и в резултат на изпълнението им да има привличане на стоки, услуги или инвестиции.

(5) За обстоятелствата по ал. 3 и ал. 4 кандидатите за финансиране подписват Декларация – Приложение 13 към настоящата Наредба. Декларацията и приложенията към нея са подават към момента на кандидатстване, а при одобрение на проекта – и преди сключване на договора.

Чл.4. (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) Наредбата се прилага за:

 1. български и чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и/или търговци;
 2. кооперации по Закона за кооперациите;

3. юридически лица, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт;

4. пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ или аналогичен регистър в държавата, в която са установени.

 

 

Р а з д е л  II

Условия и ред за финансиране

Чл. 5. (1) Финансовите параметри на ежегодните средства за дейност в сферата на културата през съответната календарна година се определят в Решението на ОбС, с което се приема бюджета на Община Пловдив като цяло и в частност бюджета на Дирекция „Култура и културно наследство” – Дейност 759 „Други дейности по културата”.

(2) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.) За финансиране на проекти се осигуряват средства в размер на 55 % от размера на средствата, заложени в Календара на културните събития на Община Пловдив през предходната година.

(3) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.) Средствата за финансиране по реда на Наредбата се разпределят както следва:

1. За Компонент 1 – до 85% от общата сума за финансиране, определена по ал.2.

2. За Компонент 2, Компонент 3 и Компонент 4  – разликата от средствата, определени в ал.2 и в ал.3, т.1.

Чл.6. (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) (1) Оценката и класирането на кандидатстващите за финансиране по четирите компонента се извършва от комисии, назначени със заповед на кмета на Община Пловдив.

(2) Проекти по Компонент 1 и Компонент 4 се оценяват от две комисии – „Комисия по допустимост“ и „Комисия по оценка на проекти“.

1. Комисиите по допустимост по ал.2 са петчленни, в т.ч. председател и служители на общинската администрация.

2. Комисиите по оценка на проекти по ал.2 се състоят от нечетен брой членове, в т.ч. председател, служители на общинската администрация, представители на общинска фондация „Пловдив 2019“ и външни експерти.

(3) Комисиите, оценяващи предложения по Компонент 2 и  Компонент 3 са петчленни, в т.ч. председател и служители на общинската администрация.

(4) Изборът на външни експерти по Компонент 1 се извършва на база критерии, определени в Приложение № 12 от настоящата наредба. Одобрените външните експерти се включват в постоянен списък, който при необходимост се актуализира и от който се назначават експерти в комисията по оценка на проекти по Компонент 1 с оглед постъпилите проектни предложения.

(5) Изборът на външни експерти по Компонент 4 се извършва от постоянен списък на лица – специалисти в областта на литературата, книгоиздаването и книгоразпространението. Списъкът се изготвя и ежегодно се допълва в срок до 30 март на всяка календарна година по предложения на културните институти и организации, професионални и творчески организации и съюзи, училищата по изкуствата, висши учебни заведения, медиите, издателски къщи и други юридически лица, с предмет на дейност, свързан с културата. Външните експерти се назначават в комисията по оценка на проекти по Компонент 4 с оглед постъпилите проектни предложения.

(6) С избраните като членове на комисиите външни експерти по ал.4 и ал.5 се сключват договори и същите получават възнаграждение.

Чл. 7. (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.) (1) Членовете на комисиите не могат да са свързани лица с кандидатите или с членовете на техните управителни или контролни органи и/или да са в конфликт на интереси, за което подписват декларация след получаване на списъка с участниците в съответната процедура.

(2) В случай, че се установи несъответствие с изискването на ал.1, съответният член на комисията се заменя по реда на чл.6, ал.1.

(3) Решенията на Комисиите са законосъобразни, ако присъстват повече от половината от членовете им;

(4) Решенията на Комисиите се вземат с мнозинство повече от половината от пълния им състав (50% +1 глас);

(5) За своята работа Комисиите водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове.

(6) Комисиите по Компонент 1 се назначават след изтичане на срока за приемане на проекти за всяка календарна година. Комисията по допустимост се произнася с решение за допускането до оценяване на кандидатстващите за финансиране в срок от 15 работни дни след крайния срок за подаване на документи. Решенията се утвърждават от Кмета и се оповестяват публично на сайта на Община Пловдив www.рlovdiv.bg. Комисията по оценка на проекти оценява и класира кандидатстващите за финансиране в срок до 20 октомври на всяка календарна година и внася в 5-дневен срок протоколите от заседанията за утвърждаване от кмета на Община Пловдив. Протоколите отразяват  взетите от комисията решения. Кметът утвърждава класирането или връща протоколите в комисията за доработване. Класираните и утвърдени проекти се включват в предложение до Общински съвет-Пловдив за утвърждаване на Календар на културните събития на Община Пловдив за следващата календарна година.

(7) Комисиите по Компонент 2 и Компонент 3 се назначават след приемането на бюджета на Община Пловдив. Комисиите заседават поне веднъж месечно при наличието на внесени предложения. След всяко заседание комисията по всеки от двата компонента се произнася с решение за допускане, оценка и класиране на кандидатите за финансиране и протокола от заседанието се внася в 5-дневен срок за утвърждаване от Кмета на Община Пловдив. Кметът утвърждава класирането или връща протокола в съответната комисия за доработване. С класираните и утвърдени кандидати за финансиране по компонента се сключва договор по реда на Раздел VІІ.

(8) Комисиите по Компонент 4 се назначават след изтичане на срока за приемане на проекти за всяка календарна година. Комисията по допустимост се произнася с решение за допускането до оценяване на кандидатстващите за финансиране в срок от 15 работни дни след крайния срок за подаване на документи. Решенията се утвърждават от Кмета и се оповестяват публично на сайта на Община Пловдив www.рlovdiv.bg. Комисията по оценка на проекти оценява и класира кандидатстващите за финансиране в срок до 10 септември на всяка календарна година и внася в 5-дневен срок протоколите от заседанията за утвърждаване от кмета на Община Пловдив. Протоколите отразяват  взетите от комисията решения. Кметът утвърждава класирането или връща протоколите в комисията за доработване. С класираните и утвърдени кандидати за финансиране по компонента се сключва договор по реда на Раздел VІІ.

(9) Допускането, оценката и класирането се извършва съгласно Методики за оценяване на проектите по всеки един Компонент – от Приложение № 7 до Приложение № 10 към настоящата наредба.

Чл.8. (1) Контрол върху дейността на комисиите по чл.6 се осъществява от Кмета на Община Пловдив.

(2) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.) Мандатът на комисиите е както следва:

1. Мандатът на комисиите по допустимост по Компонент 1 и Компонент 4 приключва с утвърждаване на протокола от работата им и публично оповестяване на допуснатите кандидати за оценяване на сайта на Община Пловдив;

2. Мандатът на комисията по оценяване на проекти по Компонент 1 приключва с утвърждаване на Календара на културните събития на Община Пловдив от Общински съвет – Пловдив;

3. Мандатът на комисиите по Компонент 2 и Компонент 3 е със срок от една календарна година от назначаването им.

4. Мандатът на комисията по оценяване на проекти по Компонент 4 приключва с утвърждаване на протокола от работата ѝ и публично оповестяване на одобрените проекти на сайта на Община Пловдив.

Р а з д е л  IІІ 

Условия и ред за кандидатстване и критерии за оценка по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ 

Чл.9. (1) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.) Документите за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ се приемат ежегодно от 1 до 31 август в годината, предхождаща реализирането на проектите, в Деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“; завеждат се в регистър и се разглеждат от комисиите по чл.6, ал.2 в сроковете и по реда, регламентирани в настоящата Наредба.

(2) При обявяване на сесия за приемане на документи на сайта на Община Пловдив се посочва дата и краен час в съответствие със сроковете на ал.1.

(3) Документи могат да се подават в сроковете и по реда на ал.1 и по електронен път, на адрес: culture@plovdiv.bg, подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице.

Чл.10. (1) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.) Предложенията следва да съдържат:

 1. Попълнена Апликационна форма и Бюджет в съответствие с Приложение №1 – в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. Бюджетът се попълва задължително в Ексел и на електронния носител се записва работният файл;
 2. Попълнени декларации по образец в съответствие с Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение №13 и Приложение № 14 – в един екземпляр на хартиен носител;
 3. Документ за собственост на обекта за провеждане на събитието или друг документ, доказващ съгласие на собственика за провеждане на събитието /ако е приложимо/ – в един екземпляр на хартиен носител. За събития, провеждани на открито, не се изисква представяне на документ.
 4. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от законен представител на кандидата.
 5. Документи /в оригинал или официално заверени, ведно с легализиран превод на български език/, удостоверяващи актуалното състояние на кандидата и/или данни относно публичните регистри, в които се съдържа подобна информация – за чуждестранни лица.

(2) При подаване на документи по електронен път, всички изискуеми документи се попълват в един екземпляр.

(3) По преценка на кандидатстващите за финансиране могат да бъдат представени допълнителни материали за дейността им, декларации за партньорство, подкрепителни писма, отзиви в медиите, рекламни материали и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по предложението.

(4) По преценка на комисиите по чл.6, ал.2 могат да бъдат изискани допълнителни сведения и доказателства, удостоверяващи попълнените в предложението и приложените документи данни.

(5) Подадените документи не подлежат на връщане.

Чл. 11. (1) Общи условия за допустимост, на които трябва да отговарят кандидатите и проектите за финансиране по компонента:

 1.  Конкурсното предложение да е представено в определения в чл. 9 срок;
 2.  Да е подаден пълният набор коректно попълнени документи по чл. 10;
 3.  Да имат осигурени не по-малко от 30% собствено финансиране от общия бюджет на предложението;

(2) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.) Не могат да кандидатстват за финансиране лица, които:

1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, а в случай, че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. се намират в ликвидация, а в случай, че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

3. не са изпълнили коректно проект по предоставено от Община Пловдив финансиране по настоящата Наредба за предходните три години.

(3) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.) За обстоятелствата по ал.2, т.1 – т.3 кандидатите попълват декларация по образец – Приложение № 6. При установяване на обстоятелства по предходната алинея, комисията не допуска кандидата до оценяване.

(4) Не се финансират:

 1. Предложения за проекти, за които кандидатите са получили финансиране с общински средства по друга линия или от общинска фондация „Пловдив 2019“.
 2. Придобиване на авторски произведения в областта на изобразителното изкуство, музиката и литературата и др.;
 3. Честването на лични юбилеи, бенефиси и др. подобни;
 4. Предложения  за финансиране организирането или участието в събития извън Община Пловдив.

(5) Допустимите разходи са две групи: административни разходи и разходи по проектни дейности.

1. (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.) Административните разходи не следва да превишават 5 на сто (5%) от директните разходи по приложението  (преки разходи по дейности). Те могат да бъдат:

1.1. Разходи за възнаграждение и осигуровки на персонала, свързан с администриране на проекта;

1.2. Разходи за командировки на персонала.

2. Разходите по проектни дейности могат да бъдат:

2.1. Разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни вноски, начислени за сметка на осигурителя – за физически лица, наети от Изпълнителя единствено за изпълнението на дейностите по проекта;

2.2. Разходи за командировки– за физически лица, наети от Изпълнителя единствено за изпълнението на дейностите по проекта– пътни, дневни и  квартирни, съгласно Наредбата за командировки в страната;

2.3. Разходи за закупуването на материали за нуждите на проекта;

2.4. Разходи за външни услуги, който включват: разходи за наем, свързани с дейностите по проекта, аргументирани в апликационната форма; разходи за осигуряване на публичност; разходи за други външни услуги, свързани с дейностите по проекта.

3. Планирането на средствата за изпълнението на проекта следва да бъде по дейности, като всяка дейност да бъде подробно описана и да предвижда всички съпътстващи разходи.

4. Всички непредвидени разходи над одобрените по бюджета на конкретния проект се финансират със средства от собствено финансиране.

(6) Не се подкрепят предложения с бюджет, включващ:

1.  Консумативни разходи – телефонни разходи, абонамент за интернет услуги, вестници и списания, канцеларски материали, представителни разходи, коктейли, банкови такси и пр.;

2. Разходи за текуща дейност, поддръжка на сгради, покриване на режийни разноски, данъци, такси и др. еквивалентни;

3.  Разходи за възнаграждения на служители  в общински и държавни институции;

4.  Разходи за закупуването на дълготрайни материални активи – техника, музикални инструменти и др., с изключение на  сценични костюми и декор.

(7) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.) За всички постъпили предложения Комисията по допустимост изготвя таблица за оценка на административното съответствие. В случаите, в които не са спазени изискванията на ал.1 и/или ал.3 – ал.6, комисията публикува съобщение на сайта на Община Пловдив www.plovdiv.bg, като дава тридневен срок за отстраняване на пропуските и повторно внасяне на коригираните документи в деловодството на Община Пловдив. В съобщението се посочват членовете от Наредбата, на които не съответства подаденото предложение. Членовете на комисията по допустимост и служители на дирекция „Култура и културно наследство“ не могат да консултират кандидатите за финансиране във връзка с пропуските в документацията. Ако грешките не бъдат отстранени в посочения в съобщението срок или при повторно констатирани грешки в документацията, участникът се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса. В случаите на установяване на обстоятелства по ал.2, комисията отстранява участника от по-нататъшно участие.

(8) (отм. с Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.)

Чл.12. Критерии за оценка на постъпилите предложения:

1. Качество на предложения проект – оригинална творческа концепция и възможности за реализирането ѝ;

2. Художествена стойност на проектното предложение;

3. (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.) Значимост на предложението за местната общност;

4. Иновативност и развиване на нови пространства за култура;

5. Възможности за мобилизиране на гражданско участие, привличане на нови публики, достъпност на групи хора в неравностойно положение;

6. Реалистичност на проекта – разчетени дейности, участници, изпълнители;

7. Устойчивост на проекта и възможности за доразвиване и мултиплициране на събитието;

8. Комуникационен план, реклама и ПР обхват;

9. Реалистичност на бюджета и разумно и ефикасно разходване на средствата.

Чл.13. (1) Комисията по оценка на проекти разглежда и оценява допуснатите предложения, съобразно Методиката за оценяване – Приложение № 7.

(2) След оценяване на проектните предложения, Комисията определя сумата, която ще бъде разпределена за финансиране на проекти за следващата календарна година. Тя се съобразява с условието по чл.5, ал.3 от Наредбата.

(3) Комисията класира оценените проекти в низходящ ред – от най-високата към най-ниската оценка. Списъкът на класираните проекти приключва с изчерпване на определената сума за финансиране на проекти по компонента или с достигане на минималния изискуем брой точки, определен в Методиката за оценяване.

(4) Комисията изготвя списък на класираните проекти, които да бъдат включени в Календара на културните събития, както и списък с до 10 резервни проекта, събрали най-голям брой точки, но не по-малко от изискуемия минимум.

Чл.14. (1) При оценяване на проектните предложения Комисията по оценка на проекти има право да прави редукция на бюджета, като намалява сумите по дейности, за които счита, че са завишени или биха могли да се реализират с по-малко средства, с оглед разумното и ефективно разходване на публични средства.

(2) В случаите, когато комисията класира проект за включване в Календара на културните събития, но направи редукция на определени разходи по бюджетни дейности, водеща до смяна на структурата на бюджета, кандидатът е длъжен в двуседмичен срок след публичното оповестяване на класирането на сайта на Община Пловдив, писмено да потвърди, че ще реализира проекта съобразно новите финансови условия и да заведе в деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“ актуализиран бюджет на разходите.

Чл.15. В случай, че кандидат за финансиране не спази сроковете по чл.14, проектът отпада и неговото място се заема от проект, включен в списъка с резерви и събрал най-голям брой точки, при спазване изискванията на чл.14, ал.2. 

Р а з д е л  IV

Условия и ред за кандидатстване и критерии за оценка по Компонент 2 „Мобилност“

Чл.16. (1) Компонент 2 „Мобилност“ осигурява средства за транспортни разходи на произведения на изкуството и инструменти, артисти, творчески формации, мениджъри, продуценти, културни оператори, които осъществяват творчески междукултурен обмен по покана на културни институти и организации при условията и реда на чл.17 до чл.22 от настоящата Наредба.

(2) Финансират се индивидуални и групови пътувания както следва:

 1. Индивидуални пътувания – до 500лв.
 2. Групови пътувания – до 2500лв.
 3. Транспорт на произведения на изкуството и инструменти – до 3000лв.

(3) Един кандидат може да получи финансиране в рамките на Компонент 2 само веднъж в рамките на една календарна година. Неодобрени проекти не се разглеждат повторно от комисията в рамките на календарната година.

(4) (нова – Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.) Финансирането по Компонент 2 може да бъде кумулирано – за пътуване (т.1 или т.2 на ал.2) и транспорт на произведения на изкуството или инструменти, свързани с конкретното пътуване (ал.2, т.3)

Чл.17. (1) Документи за финансиране се приемат целогодишно  в деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“. Завеждат се в регистър и се разглеждат от комисията по Компонент 2, уредена в чл.6, ал.3, в срокове и по реда, регламентирани в настоящата Наредба.

(2) Документи могат да се подават в сроковете и по реда на ал.1 и по електронен път на адрес: culture@plovdiv.bg подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице.

Чл.18. (1) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) Предложенията следва да съдържат:

 1. Попълнена Апликационна форма и Бюджет в съответствие с Приложение № 2  – в един екземпляр на хартиен носител;
 2.  Оферта за транспортна услуга или цена на билети. В случай, че пътуването се осъществява с личен транспорт се посочват данни за вида и марката на личното моторно превозно средство, маршрута и разстоянията в километри, цената на горивото към момента на кандидатстване.

3.Попълнени декларации по образец в съответствие с Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение №13 и Приложение № 14– в един екземпляр на хартиен носител;

4.Копие от покана за участие, с превод на български език, заверено с „Вярно с оригинала“, подпечатано и подписано от лицето, представляващо кандидатстващата организация. Поканата трябва да съдържа информация за организатора и за поканеното лице, наименование на културното събитие, точно определен срок и място на реализация.

5. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от законен представител на кандидата.

6.Документи /в оригинал или официално заверени, ведно с легализиран превод на български език/, удостоверяващи актуалното състояние на кандидата и/или данни относно публичните регистри, в които се съдържа подобна информация – за чуждестранни лица.

(2) По преценка на кандидатстващите за финансиране могат да бъдат представени допълнителни материали за дейността на творческата формация или субект, отзиви в медиите, рекламни материали, подкрепителни писма и писма за партньорство и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по предложението.

(3) По преценка на комисията могат да бъдат изискани допълнителни сведения и доказателства, удостоверяващи попълнените в предложението и приложените документи данни.

(4) Подадените документи не подлежат на връщане.

Чл. 19. (1)  Общи условия за допустимост, на които трябва да отговарят кандидатите и предложенията за финансиране по компонента:

 1. Да е подаден пълният набор коректно попълнени документи по чл.18;

2. Пътуването, за което се кандидатства, да се осъществява не по-рано от два месеца след датата на подаване на документите;

3. Предложението, с което се кандидатства, да е за участие на пловдивски артисти и творчески формации в международни и национални културни събития или за посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата, културни оператори и др. в Пловдив.

(2) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) Не могат да кандидатстват за финансиране лица, които:

1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, а в случай, че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. се намират в ликвидация, а в случай, че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

3. не са изпълнили коректно проект по предоставено от Община Пловдив финансиране по настоящата Наредба за предходните три години.

(3) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) За обстоятелствата по ал.2, т.1 – т.3 кандидатите попълват декларация по образец – Приложение № 6. При установяване на обстоятелства по предходната алинея, комисията не допуска кандидата до оценяване.

(4) Не се подкрепят предложения за:

 1. пътувания, свързани с дългосрочно обучение и стипендии;
 2. участия в тясно специализирани научни форуми, извън дейностите, свързани с областта на културата;
 3. пътувания, за които кандидатът  е получил финансиране с общински средства по друга линия или от общинска фондация „Пловдив 2019“.

(5) Допустимост на разходите:

1.  По „Програма „Мобилност“ се финансират само разходи за транспорт: автомобилен, въздушен, морски, железопътен.

2.  Пътуванията могат да бъдат реализирани с обществен, личен транспорт и от лицензиран превозвач;

3.  При ползване на собствен транспорт разходите за гориво се изчисляват на база вида моторно превозно средство и се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.

(6) Не се подкрепят предложения с бюджет, включващ разходи за: такси за участие, хотелско настаняване, визи, магистрални такси, командировъчни разходи и др. подобни.

(7) В случаите, в които не са спазени изискванията на чл.19, ал.1 – ал.6 или са допуснати грешки в бюджета, кандидатите се отстраняват от по-нататъшно участие в конкурса.

Чл.20. Критерии за оценка на постъпили предложения:

1. Значение на събитието, в което ще се участва в контекста на международния културен обмен и на национално ниво;

2. Пътувания, при които ще бъдат установени международни партньорства и подписани стратегически споразумения за взаимодействие в областта на културата;

3. Събития, в резултат, на които ще бъдат ангажирани пловдивски артисти с участия зад граница.

4. Пътувания, свързани с представяне и популяризиране на пловдивското изкуство и култура на територията на страната и в чужбина.

5. Получени награди и отличия, професионална квалификация и опит на кандидатстващия.

Чл.21. Комисията по чл.6, ал.3 разглежда и оценява допуснатите предложения на базата на критерии, определени в Методика за оценяване – Приложение 8.

Чл.22. След всяко заседание, въз основа на оценката на кандидатите, Комисията взема решение за одобряване за финансиране  с мнозинството, определено в чл.7, ал.4 от  настоящата Наредба.

 

Р а з д е л  V

Условия и ред за кандидатстване и критерии за оценка по Компонент 3  „Гражданска активност“

 

Чл.23. (1) По Компонент  „Гражданска активност“ се финансират целогодишно проекти и инициативи, описани в чл.3, ал.1, т.3, които се реализират на територията на Община Пловдив по реда и условията на чл.24 до чл.29 от настоящата Наредба.

(2) Максималният размер на финансиране на проект е до 4000лв.

(3) Един кандидат може да получи финансиране в рамките на Компонент 3 за реализирането на един проект в рамките на една календарна година. Проектът следва да се реализира на територията на Община Пловдив. Неодобрени проекти не се разглеждат повторно от комисията в рамките на календарната година.

Чл.24. (1) Документи за финансиране се приемат целогодишно  в деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“. Завеждат се в регистър и се разглеждат от комисията по Компонент 3, уредена в чл.6, ал.3, в срокове и по реда, регламентирани в настоящата Наредба.

(2) Документи могат да се подават в сроковете и по реда на ал.1 и по електронен път на адрес: culture@plovdiv.bg подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице.

Чл.25. (1) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) Предложенията следва да съдържат:

 1. Попълнена Апликационна форма и Бюджет в съответствие с Приложение № 3  – в един екземпляр на хартиен носител;

2. Попълнени декларации по образец в съответствие с Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение № 13 и Приложение № 14 – в един екземпляр на хартиен носител;

3.    Документ за собственост на обекта за провеждане на събитието или друг документ, доказващ съгласие на собственика за провеждане на събитието /ако е приложимо/ – в един екземпляр на хартиен носител. За събития на открито не се изисква документ.

4. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от законен представител на кандидата.

5.Документи /в оригинал или официално заверени, ведно с легализиран превод на български език/, удостоверяващи актуалното състояние на кандидата и/или данни относно публичните регистри, в които се съдържа подобна информация – за чуждестранни лица.

(2) По преценка на кандидатстващите за финансиране могат да бъдат представени допълнителни материали за дейността на творческата формация или субект, отзиви в медиите, рекламни материали, подкрепителни писма и писма за партньорство и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по предложението.

(3) По преценка на комисията могат да бъдат изискани допълнителни сведения и доказателства, удостоверяващи попълнените в предложението и приложените документи данни.

(4) Подадените документи не подлежат на връщане.

Чл. 26. (1) Общи условия за допустимост, на които трябва да отговарят кандидатите и проектите за финансиране по компонента:

1.  Да е подаден пълният набор коректно попълнени документи по чл.25;

2.  Проектът, за който се кандидатства, да е с начална дата на реализация не по-рано от два месеца след датата на подаване на документите;

3. Да имат осигурени не по-малко от 10% собствено финансиране от общия бюджет на предложението.

(2) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) Не могат да кандидатстват за финансиране лица, които:

1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, а в случай, че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. се намират в ликвидация, а в случай, че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

3. не са изпълнили коректно проект по предоставено от Община Пловдив финансиране по настоящата Наредба за предходните три години.

4. са получили финансиране по Компонент 1 на наредбата и проектът е включен в Календара на културните събития на Община Пловдив за текущата календарна година.

(3) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) За обстоятелствата по ал.2, т.1 – т.3 кандидатите попълват декларация по образец – Приложение № 6. При установяване на обстоятелства по предходната алинея, комисията не допуска кандидата до оценяване.

(4) Не се финансират:

 1. Предложения за проекти, за които кандидатите са получили финансиране с общински средства по друга линия или от общинска фондация „Пловдив 2019“.
 2. Придобиване на авторски произведения в областта на изобразителното изкуство, музиката и литературата;
 3. Честването на лични юбилеи, бенефиси и др. подобни;
 4. Предложения за финансиране организирането или участието в събития извън Община Пловдив.

(5) Допустимост на разходите:

1. Допустими са разходите по проектни дейности, които могат да бъдат:

1.1. Разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни вноски, начислени за сметка на осигурителя – за физически лица, наети от Изпълнителя единствено за изпълнението на дейностите по проекта;

1.2. Разходи за командировки– за физически лица, наети от Изпълнителя единствено за изпълнението на дейностите по проекта – пътни, дневни и  квартирни, съгласно Наредбата за командировки в страната;

1.3. Разходи за закупуването на материали за нуждите на проекта;

1.4. Разходи за външни услуги, който включват: разходи за наем, свързани с дейностите по проекта, аргументирани в апликационната форма, разходи за осигуряване на публичност, разходи за други външни услуги, свързани с дейностите по проекта.

2. Залагането на прогнозните суми за изпълнението на проекта следва да бъде по дейности, като всяка дейност да бъде подробно описана и да предвижда всички съпътстващи разходи.

3. Всички непредвидени разходи над одобрените по бюджета на конкретния проект се финансират със средства от собствено финансиране.

(6) Не се подкрепят предложения с бюджет, включващ:

1.  Консумативни разходи – телефонни разходи, абонамент за интернет услуги или вестници и списания, канцеларски материали, представителни разходи, коктейли, банкови такси и пр.;

2. Разходи за текуща дейност, поддръжка на сгради, покриване на режийни разноски, данъци, такси и др. еквивалентни;

3.  Разходи за възнаграждения на служители  в общински и държавни институции;

4.  Разходи за закупуването на дълготрайни материални активи – техника, музикални инструменти и др., с изключение на  сценични костюми и декор.

(7) Не се разглеждат предложения с допуснати грешки в бюджета.

(8) В случаите, в които не са спазени изискванията на ал.1 до ал.7, кандидатите се отстраняват от по-нататъшно участие в конкурса.

Чл.27. Критерии за оценка на постъпили предложения:

1.  Активно ангажиране в културния живот на Пловдив на гражданите и общността, развитие на нови пространства за култура и децентрализация на културните процеси;

2.  Привлечени преки участници в реализацията на проекта – различни възрастови групи и групи хора в неравностойно положение; формиране на нови публики;

3. Артистичен резултат и качество на художествения продукт;

4. Нееднократност и устойчивост на събитието – поредица от дейности, в които активно участват гражданите на Пловдив;

5. Стимулиране и развиване на таланта и творческия капацитет;

6.  Реалистичност на проекта – разчетени дейности, участници, изпълнители;

7.  Реалистичност на бюджета и разумно и ефикасно разходване на средствата;

Чл.28. Комисията по чл.6, ал.3 разглежда и оценява допуснатите предложения на базата на критерии, определени в Методика за оценяване – Приложение 9, като въз основа на оценката на кандидатите, Комисията взема решение за одобряване за финансиране  с мнозинството, определено в чл.7, ал.4 от  настоящата Наредба.

Чл.29. (1) При оценяване на проектните предложения Комисията има право да прави редукция на бюджета, като намалява сумите по дейности, за които счита, че са завишени или биха могли да се реализират с по-малко средства, с оглед разумното и ефективно разходване на публични средства.

(2) В случаите, когато комисията одобри за финансиране проект, но направи редукция на определени разходи по бюджетни дейности, водеща до смяна на структурата на бюджета, кандидатът е длъжен в двуседмичен срок след публичното оповестяване на класирането на сайта на Община Пловдив, писмено да потвърди, че ще реализира проекта съобразно новите финансови условия и да заведе в деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“ актуализиран бюджет на разходите. При неспазване на този срок, проектът отпада от одобрените за финансиране по Компонента проекти.

Р а з д е л  VI

Условия и ред за кандидатстване и критерии за оценка по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“

(загл. изм. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) 

Чл.30. (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.) (1) По Компонент „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ се финансира веднъж годишно подготовката до етап „електронна книга в PDF“ на творби в област: художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, книга за деца), литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография, литературна анкета; историческа литература; краезнание; изкуствознание; културология; други (вече издавани  творби, важни за Пловдив) по реда и условията на чл.31 до чл.36 от настоящата Наредба.

(2) Финансирането е в размер както следва:

1. Стихосбирка – до 800лв.

2. Белетристична творба – до 3500лв.

(3) Могат да кандидатстват издателства, които представят пловдивски писатели или важни за града издания.

Чл.31. (1) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) Документи за финансиране се приемат веднъж годишно – от 1 до 15 юли на всяка календарна година в деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“. Завеждат се в регистър и се разглеждат от комисиите по чл.6, ал.2 в сроковете и по реда, регламентирани в настоящата Наредба.

(2) Документи могат да се подават в сроковете и по реда на ал.1 и по електронен път на адрес: culture@plovdiv.bg подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо лице.

Чл.32. (1) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) Предложенията следва да съдържат:

1.    Попълнена Апликационна форма и Бюджет в съответствие с Приложение № 4  – в един екземпляр на хартиен носител;

2. Попълнени декларации в съответствие с Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение № 13 и Приложение № 14 – в един екземпляр на хартиен носител. Приложение 14 се попълва както от кандидата или представляващия го, така и от автора.

3. Текст на ръкописа на електронен носител (CD, USB, DVD).

4.    Документ за постоянен или настоящ адрес на автора

5. Писмено съгласие от автора (в свободен текст) издателството да участва в конкурсната процедура с неговото произведение или (ако е приложимо) – документ за уредени авторски права.

6. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от законен представител на кандидата.

7. Документи /в оригинал или официално заверени, ведно с легализиран превод на български език/, удостоверяващи актуалното състояние на кандидата и/или данни относно публичните регистри, в които се съдържа подобна информация – за чуждестранни лица.

(2) По преценка на кандидатстващите за финансиране могат да бъдат представени допълнителни материали за дейността на твореца или творческия колектив, отзиви в медиите, рекламни материали, подкрепителни писма и писма за партньорство и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по предложението.

(3) По преценка на комисията могат да бъдат изискани допълнителни сведения и доказателства, удостоверяващи попълнените в предложението и приложените документи данни.

Чл. 33. (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.) (1) Общи условия, на които трябва да отговарят кандидатстващите за финансиране:

1.  Да са подадени с пълния набор коректно попълнени документи по чл.32;

2. Авторът на произведението да има постоянен и/или настоящ адрес в Пловдив.

(2) Не могат да кандидатстват за финансиране лица, които:

1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, а в случай, че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. се намират в ликвидация, а в случай, че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

3. кандидатът не е изпълнил коректно проект по предоставено от Община Пловдив финансиране по настоящата Наредба за предходните три години.

(3) За обстоятелствата по ал.2, т.1 – т.3 кандидатите попълват декларация по образец – Приложение № 6. При наличие на обстоятелства по предходната алинея, комисията не допуска кандидата до оценяване.

(4) Не се подкрепят:

 1. Творби на автори, чийто постоянен и настоящ адрес е извън територията на Община Пловдив.
 2. Предложения  за финансиране, които вече са получили такова с общински средства по друга линия или от общинска фондация „Пловдив 2019“.

(5) Допустимост на разходите:

 1. По Компонент 4 се финансират разходи за авторски хонорари, редакторска и коректорска дейност, дизайн.
 2. Не се финансират разходи за представяне и рекламиране на проекта.

(6) За всички постъпили предложения Комисията по допустимост изготвя таблица за оценка на административното съответствие. В случаите, в които не са спазени изискванията на ал.1 и/или ал.3 – ал.5 или се установи грешка в бюджета, комисията публикува съобщение на сайта на Община Пловдив www.plovdiv.bg, като дава тридневен срок за отстраняване на пропуските и повторно внасяне на коректно попълнени документи в деловодството на Община Пловдив. В съобщението се посочват членовете от Наредбата, на които не съответства подаденото предложение. Членовете на комисията и служители на дирекция „Култура и културно наследство“ не могат да консултират кандидатите за финансиране във връзка с пропуските в документацията. Ако грешките не бъдат отстранени в посочения в съобщението срок или при повторно констатирани грешки в документацията, участникът се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса. В случаите на установяване на обстоятелства по ал.2, комисията отстранява участника от по-нататъшно участие.

Чл.34. Критерии за оценка на постъпили предложения:

 1. (изм. и доп. с Р. № 247, Пр. № 14 от 27.07.2017г.) Произведението да е с високо художествено и/или научно съдържание;
 2. Произведението да има значение за развитието на културния живот на града, опазване на културно-историческото наследство и запазване на историческата памет.
 3. (отм. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.)

Чл.35. (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.)Комисията по оценка на проекти разглежда и оценява допуснатите предложения на базата на критерии, определени в Методика за оценяване – Приложение 10.

Чл.36. (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.) След оценка на постъпилите творби, Комисията по оценка на проекти взема решение за одобряване за финансиране  с мнозинството, определено в чл.7, ал.4 от  настоящата Наредба.

Р а з д е л  VІІ

Сключване на договори за финансиране, мониторинг и отчетност

Чл. 37. Одобрените от комисията по Компонент 1 проекти се индивидуализират в Календара на културните събития на Община Пловдив, който се внася за приемане от ОбС Пловдив, а за Компонент 2, Компонент 3 и Компонент 4 с Календара се определя финансовата рамка за съответната календарна година.

Чл. 38. (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) След влизане в сила на Решението на ОбС, с който е приет Календара на Културните събития  и Решението за бюджета на Община Пловдив за одобрените по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ проекти и след представяне на актуални документи по чл.3, ал.5 и по чл.10, ал.1, т.5 /ако е приложимо/, се сключват договори между Община Пловдив, представлявана от кмета или упълномощен от него да сключва договори заместник- кмет, и финансираното лице. Одобреното проектно предложение се счита за неразделна част от договора.

Чл. 39. (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) След решение на комисиите по Компонент 2, Компонент 3 и Компонент 4 и след представяне на актуални документи по чл.3, ал.5, както и по чл.18, ал.1, т.6, чл.25, ал.1,т.5 или чл.32, ал.1, т.7 /ако е приложимо/, с класираните и утвърдени по реда на чл.7, ал.6 – ал.9 кандидати за финансиране се сключват договори между Община Пловдив, представлявана от кмета или упълномощен от него да сключва договори заместник-кмет, и финансираното лице. Одобреното проектно предложение се счита за неразделна част от договора. В договорите по Компонент 4 се включват клаузи, които задължават получателя на финансиране да публикува готовия продукт в следващата една година.

Чл. 40. (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) Получателят на финансиране отговаря за цялостната подготовка и изпълнение, съгласно клаузите на сключения по реда на предходните разпоредби договор. При промяна в датите и мястото на реализация на проект, включен в Календара на културните събития по Компонент 1, настъпила поради непредвидими обстоятелства, изпълнителят подава писмено искане до финансиращата страна  и съгласува със заместник кмет с ресор култура новия период и място, но не по-късно от 30 дни преди началото на събитието.

Чл. 41. Мониторинг при изпълнението на проектите се осъществява от служителите на дирекция „Култура и културно наследство”  и/или от външен независим мониторинг.

Чл. 42. (1) Предоставените финансовите средства се отчитат, съгласно условията и срока на сключените договори.

1. Разходите се считат за допустими и се приемат, когато отговарят едновременно на следните условия;

1.1. Да са законосъобразни;

1.2. (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) Да са извършени за дейности, предмет на договора по чл.38 или чл.39 от наредбата;

1.3. Да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност, съгласно националното законодателство;

1.4. Да са действително извършени и платени през периода за допустимост  на разходите, а именно от подписване на договора до срока за предаване на окончателния отчет от Възложителя;

1.5. Да са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление и при търсена на икономически най-изгоден вариант

2. Извършени разходи извън предварително описаните в предложението не се признават.

3. Допуска се изменение в размер до 10% между отделните позиции в рамките на всяка дейност с предварително писмено уведомление от финансираната страна, заведено в деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“.

(2) Отчитането на  финансови средства  се извършва чрез изготвяне и представяне   междинен  и окончателен финансов отчет при следните условия:

1 Финансовият отчет  включва отчитането на всички планирани по бюджета на проекта разходи. Същият в табличен вид показва изпълнението на бюджета по бюджетни раздели и дейности, съгласно договорените условия.

2 Изпълнителят представя разходооправдателни документи за всички действително извършени разходи, ведно с необходимата документация, доказваща разхода.

3.В случай, че само част от разходите по представените фактури се отчитат по проекта, то следва да се приложи и  документ – разпределителен протокол, декларация, от която е видно каква част от разплатените разходи се отчитат по проекта.

(3) (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) Общинското финансиране се отчита със заверени копия на първичните счетоводни документи с „Вярно с оригинала”, като на фактурите за извършените разходи по проекта изрично да е записано следния текст; „Разходите са извършени по проект / име на проекта и номер на сключения договор/”.

(4) Собственото финансиране се отчита, освен с регламентираните в Закона за счетоводство документи и с договори за: дарение, спонсорство, медийно партньорство, доброволен труд; протоколи-решения на Изпълнителя за остойностяване и/или вътрешна ставка на труда на членовете и сътрудниците му; месечни отчети за извършената работа; банкови документи; декларация от Изпълнителя за изплатени хонорари на участници, когато сключените с тях договори имат изрична клауза за конфиденциалност, и други еквивалентни документи, удостоверяващи собствения принос и участие в проекта.

1. Собственото финансиране (собствен принос) може да бъде финансов и нефинансов /принос в натура/. Стойността на собствения принос за Компонент 1 (финансов или нефинансов) е задължително минимум 30% от общия бюджет на проекта, като до 10% от стойността на собственото финансиране от страна кандидата може да бъде нефинансов принос. Собственият принос (финансов или нефинансов) по Компонент 3 е минимум 10 %.

1.1 Финансов принос:

Разходите, извършени със средства от финансовия принос на Изпълнителя, следва да отговарят на същите правила и изисквания за документална отчетност и обоснованост, както и разходването на финансовите средства, предоставени от Община Пловдив.

1.2 Нефинансовият принос (принос в натура) включва предоставено недвижимо имущество, оборудване и/или материали или доброволен труд за целите на проекта.

(5) Отчетените средства следва да съответстват на допустимите разходи по компонента. Непризнатите разходи в частта на извършеното с общински средства финансиране се приспадат от дължимите по сключения договор суми, а в случай, че ги надвишават, разликата подлежи на възстановяване.

(6) Освен финансов отчет изпълнителите по Компонент 1, Компонент 2 и Компонент 3 представят и подробен отчет по показатели – Приложение № 11.

(7) (нова – Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) В случаите, в които по проекта се реализират  частични дейности с икономически характер – изпълнителите представят ОПР и оборотна ведомост (аналитично) за доказване на разходваните средства по проекта, в т.ч. и реализираните приходи и тяхното разходване изцяло за дейности, разписани в бюджета в частта на собственото финансиране. При констатиране на нарушение на правилата за държавни или минимални помощи, възстановяването на сумите, ведно с лихвата от датата на предоставяне до датата на пълно възстановяване, се извършва по реда на Закон за държавните помощи.

Чл. 43. Получателят на общинско финансиране по настоящата Наредба е длъжен да съхранява цялостната документация за срок от 5 години след приключване на договора и да я представя при необходимост пред контролни органи.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на настоящата Наредба:

 1. (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) „Конфликт на интереси“ е налице, когато служители на Община Пловдив или наети от нея лица извън нейната структура, които участват в комисиите по чл.6 от Наредбата или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с дейността им.
 2. „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
 3. (нова – Р. № 286, Пр. № 13 от 26.07.2018г.) „Икономическа дейност” е дейност по смисъла на §1, т.13 от Допълнителната разпоредба на Закона за държавните помощи.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Служителите на на Община Пловдив и външните експерти, включени в комисиите по чл.6, ал.2 и ал.4 от Наредбата, не могат да консултират вносителите на предложения и да участват пряко или непряко в изпълнението на проектите.

§ 3. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 18 от Закона за закрила и развитие на културата /ЗЗРК/ и влиза в сила от 1 август 2016г., с изключение на раздел V и раздел VІ, които влизат в сила от 01.01.2017г.

§ 4. Настоящата наредба отменя  Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив, приета  с решение № 393, взето с протокол № 18 от 29.10.2013г., изм. и доп. с Решение № 161, взето с протокол № 9 от 29.05.2014г., изм. и доп. с Решение № 184, взето с протокол № 11 от 04.06.2015г., изм. и допълнена с Решение № 249 взето  с  протокол  № 9 от  02. 06. 2016 г. на Общински съвет – Пловдив.

§ 5. Одобрените по реда на Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив проекти се финансират по досегашния ред.

§ 6. (изм. и доп. с Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.) Неразделна част от Наредбата са:  Приложение № 1 – Апликационна форма и бюджет по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“, Приложение № 2 – Апликационна форма и бюджет по Компонент 2 „Мобилност“, Приложение № 3 – Апликационна форма и бюджет по Компонент 3 „Гражданска активност“, Приложение № 4 – Апликационна форма и бюджет по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“, Приложение № 5 и Приложение № 6 – декларации,  Приложение № 7 – Методика за оценяване на проекти по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“, Приложение № 8 – Методика за оценяване на проекти по Компонент 2  „Мобилност“, Приложение № 9 – Методика за оценяване на проекти по Компонент 3  „Гражданска активност“, Приложение № 10 – Методика за оценяване на проекти по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“, Приложение № 11 – Отчет по показатели, Приложение № 12 – Критерии за избор на външни оценители, Приложение № 13 – Декларация относно  приложимост режима на държавни или минимални помощи, Приложение № 14 – Декларация за съгласие на субекта на данните.

Преходни и заключителни разпоредби

(Р. № 286, Пр. № 13  от 26.07.2018г.)

§33.  Документи за кандидатстване през 2018г. по Компонент 1 от Наредбата се приемат от 1 до 30 септември 2018г., като комисията по оценка на проекти оценява и класира кандидатстващите за финансиране в срок до 20 ноември 2018г.

§34.  Документи за кандидатстване през 2018г. по Компонент 4 от Наредбата се приемат от 1 до 15 август 2018г., като комисията по оценка на проекти оценява и класира кандидатстващите за финансиране в срок до 5 октомври  2018г.

§35. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив е приета с решение № ….., взето с протокол № …… от ………………. на Общински съвет – Пловдив и влиза в сила от 01.08.2018г.