Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в календара на културните събития на община Пловдив

Print Friendly

ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ 340 от 2016г. !!!

Н А Р Е ДБ А

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

( Приета с Решение №393,Пр.№18 от 29.10.2013г.; Изм. и доп. с Р. № 161,Пр.№ 9 от 29.05.2014г.;  Изм. и доп. с Р. № 184,Пр.№ 11 от 04.06.2015г, Изм. и доп. с Р. № 249,Пр.№ 09 от 02.06.2016г;)

 ( ПРИЛОЖЕНИЕ_1  Приложение_2 )

Р а з д е л I

Предмет и цел

Чл. 1. (1) По реда и условията, предвидени в тази Наредба, се регламентират реда и условията за финансиране на проекти в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив на конкурсен принцип, с оглед постигане на многообразие на културния живот в града.

(2) Наредбата се прилага за:

2.1. юридически лица с нестопанска цел; търговци по Търговския закон; кооперации по Закона за кооперациите;

2.2. юридически лица, създадени със закон или акт на изпълнителната власт;

2.3. културни организации по проекти, извън договорите за смесено финансиране по Чл.5 от Закона за закрила и развитие на културата;

2.4. физически лица, занимаващи се с творческа дейност на територията на Община Пловдив;

(3) Наредбата може да се прилага и в други случаи, когато това е изрично предвидено с решение на Общинския съвет.

Чл. 2. Целта на Наредбата е, в съответствие с действащата нормативна уредба и като се отчита спецификата на работата в сферата на културата, да подкрепи гражданските организации и културни оператори, да ги приобщи към изпълнението на общинската политика в сферата на културата и да осигури максимална ефективност, публичност и контрол при разпределение на финансовите средства на Община Пловдив. Да организира събития с национално и международно значение, които да привличат нови публики и да популяризират града.

Р а зд е л II

Финасиране и органи на управление

Чл. 3. (1) Финансовите параметри на ежегодните средства за дейност в сферата на културата през съответната календарна година се определят в Решението на ОбС, с което се гласува бюджета на Община Пловдив като цяло и в частност бюджета на Дирекция „Култура, образование и развитие” – Дейност 759 „Други дейности по култура”, Параграф 1098.

(2)Взимането на решения за финансиране на постъпили проекти се извършва веднъж годишно.

(3) Изм. и доп. с Р. № 249,Пр.№ 09 от 02.06.2016г) Проекти се набират в срок от 1 до 30 септември на всяка календарна година.

(4) (Изм. и доп. с Р. № 161,Пр.№ 9 от 29.05.2014г.; ) Оценката и класирането на кандидатстващите за субсидия проекти се извършва от Комисия, която се състои от 5 члена, в т.ч. Председател.

Чл. 4. (1) (Изм. и доп. с Р. № 161,Пр.№ 9 от 29.05.2014г.;) (Изм. и доп. с Р. № 249,Пр.№ 09 от 02.06.2016г ) Комисията се назначава със Заповед на Кмета на Общината в срок до 1 октомври на всяка календарна година. Членовете на комисията подписват декларация след получаване на списъка с участниците, че не са свързани лица с кандидатите или с членовете на техните управителни или контролни органи, както и че нямат материален интерес от финансирането на определен кандидат или интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(2) Решенията на Комисията са законосъобразни, ако присъстват повече от половината от членовете й;

(3) Решенията на Комисията се вземат с мнозинство повече от половината от пълния й състав (50% +1 глас);

(4) За своята работа Комисията води протоколи, които се подписват от всички присъствали членове;

(5) (Изм. и доп. с Р. № 161,Пр.№ 9 от 29.05.2014г.;) Изм. и доп. с Р. № 249,Пр.№ 09 от 02.06.2016г) Комисията се произнася по оценката и класирането на кандидатстващите за субсидия проекти в срок до 30 октомври на всяка календарна година и внася протоколите от заседанията за утвърждаване от Кмета. Протоколите отразяват извършените действия и взетите от комисията решения, резултат от извършената оценка и класиране на предложените проекти. Кметът утвърждава класирането или връща протоколите в комисията за доработване.

(6) (Нова с Р. № 184,Пр.№ 11 от 04.06.2015г.;) Оценката и класирането на проектите се извършва съгласно Методика за оценяване на проектите – Приложение № 2 към настоящата наредба. За финансова база се взема сума в размер до 80% от сумата, утвърдена от ОбС в бюджета на Дирекция „Култура, образование и развитие” – Дейност 759 „Други дейности по култура” за организиране на проявите от Календара на културните събития на Община Пловдив. Класирането се извършва според получените точки в низходящ ред. При подаден писмен отказ на някой от класираните кандидати, преди утвърждаването на Календара на културните събития от ОбС, мястото се заема от следващия проект, събрал най-голям брой точки.

(7) (Нова с Р. № 161,Пр.№ 9 от 29.05.2014г.;) След приемането на бюджета на Община Пловдив от ОбС, комисията излиза с окончателен протокол на одобрените проекти, които да бъдат включени в Календара на културните събития, като се съобразява с гласувания бюджет на Дирекция „Култура, образование и развитие” – Дейност 759 „Други дейности по култура”, Параграф 1098.”

Чл.5. (Изм. и доп. с Р. № 161,Пр.№ 9 от 29.05.2014г.; ) „Мандатът на Комисията се изчерпва с окончателното приемане на Календара на културните събития на Община Пловдив от Общински съвет.”

Р а зд е л III

Условия и ред за финансиране

Чл. 6. (1) (Изм. и доп. с Р. № 161,Пр.№ 9 от 29.05.2014г.; ) Общи условия, на които трябва да отговарят кандидатстващите за финансиране проекти:

1. Да са подадени в определения в чл.3, ал.4 срок;

2. Да са подадени с пълния набор коректно попълнени документи;

3. Да имат точно определен срок за реализация;

4. Да имат точно и ясно определен изпълнител на предложението;

5. Да имат осигурени не по-малко от 50% финансови ресурси от общия бюджет на предложението;

6. Да не решават въпроси, които са от компетентността на държавните органи;

7. Да не са свързани с изяви на политически партии;

8. Да отговарят на всички изисквания по чл.8 от настоящата Наредба.”

(2) (Изм. и доп. с Р. № 161,Пр.№ 9 от 29.05.2014г.; ) Критерии за оценка на постъпили предложения:

1. Да постигат високо качество на художествения продукт със значение не само на местно, но и на национално и международно ниво;

2. Да генерират ясен артистичен резултат чрез публични изяви /представления, изложби, нови кураторски решения, временни трансформации на градско пространство, представяне на иновативни продукти и решения в сферата на културата/ като с това привличат интереса на гражданите и гостите на града;

3. Да имат дълготраен ефект за културното развитие на артистичната сцена и възможности за доразвиване и мултиплициране на събитието;

4. Да съдържат реалистична визия за тяхната реализация;

5. Да имат ясно разчетени дейности по реализацията;

6. Да имат точно определени участници и изпълнители;

7. Да са насочени към реалистични, добре обмислени и ясно дефинирани целеви групи;

8. Да създават възможности за мобилизиране на гражданското участие и местната общественост;

9. Да са описани механизми, които дават възможности за привличане на потенциална аудитория;

10.Да имат публично представяне пред медиите и обществеността;

11. Да имат ясна визия и начини за популяризиране и рекламиране на проекта;

12. Да имат реалистичен и подробен предварителен бюджет и да предлагат разумно и ефективно изразходване на вложените средства;

13. При осигурен по-голям финансов ресурс за реализация на проекта от минимално изискуемия;

14. Да са посочени надеждни механизми за отчитане на изпълнението и оценка на проектите.

(3) Комисията има право да редуцира исканата финансова помощ, съобразно целесъобразността на разходите, представени в бюджета.

Чл. 7. (1) Документи за финансиране на проекти по реда и условията на настоящата Наредба се приемат в Деловодството на Община Пловдив, завеждат се в регистър, и се разглеждат от Комисията в срокове и по начин, регламентирани в Чл.4 от настоящата Наредба.

(2)Документи могат да се подават и по електронен път на адрес: culture@plovdiv.bgако кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице притежава електронен подпис.

(3) Предложенията следва да съдържат:

1. Заявление по образец / може да бъде изтеглено от сайта на Община Пловдив или получено на хартиен носител в отдел „Култура”/;

2. Попълнена апликационна форма / може да бъде изтеглена от сайта на Община Пловдив или получена на хартиен носител в отдел „Култура”/;

3. Попълнена декларация по образец;

4. По преценка на кандидатстващите за финансиране могат да бъдат представени допълнителни материали за дейността на творческата формация или субект, отзиви в медиите, рекламни материали, адрес на интернет сайт и др., удостоверяващи обстоятелствата по чл. 6 от настоящата Наредба.

5. Подадените документи не подлежат на връщане.

Чл. 8. (Изм. и доп. с Р. № 161,Пр.№ 9 от 29.05.2014г.; )

(1) Не се подкрепят:

1. Предложения за финансиране организирането или участието в конферентни прояви, семинари, обучения, панаири на изкуствата и др. подобни извън Пловдив;

2. Предложения за финансиране на консумативни разходи – телефонни разходи, абонамент за интернет услуги или вестници и списания, канцеларски материали, представителни разходи, коктейли, банкови такси и пр.;

3. Разходи за текуща дейност по поддръжка на сгради, покриване на режийни разноски, дългове и т.н. на общински и държавни имоти;

4. Разходи за възнаграждения на служители в общински и държавни институции;

5. Предложения за финансиране закупуването на дълготрайни материални активи – техника, музикални инструменти и др., с изключение на сценични костюми и декор;

6. Проекти с неуредени права, съгласно Закона за авторските и сродни права;

7. Откупки на авторски работи в областта на изобразителното изкуство, музиката и литературата;

8. Честването на лични юбилеи, бенефиси и др. подобни;

9. Предложения за финансиране на прояви, които са получили финансиране с общински средства по друга линия или прояви вече финансирани изцяло от НПО, друга организация или по европейски програми, като с искането се цели разширяване или променяне на първоначалния проект.”

(2) (Нов с Р. № 161,Пр.№ 9 от 29.05.2014г.; ) До участие не се допускат проекти, подадени от лица, които не са изпълнили условия по предходно финансиране.

Р а зд е л IV

Сключване на договори за финансиране на проект, мониторинг и отчетност

Чл. 9. Одобрените от комисията по Чл. 4 проекти се включват в Календара на културните събития на Община Пловдив, който се внася за гласуване от ОбС Пловдив.

Чл. 10. След влизане в сила на Решението на ОбС, с който е гласуван Календара на Културните събития на Община Пловдив за одобрените проекти се сключват договори от Кмета на общината или упълномощен от него да сключва договори във връзка с дейността на Дирекция „Култура, образование и развитие” зам. кмет от една страна и от кандидат-изпълнителя на проект от друга страна. Одобреното проектно предложение се счита за неразделна част от договора;

Чл. 11. Получателят на финансиране отговаря за цялостната подготовка и изпълнение на проекта.

Чл. 12. Специалистите от отдел „Култура” осъществяват цялостен контрол върху изпълнението на проекта.

Чл. 13. (1) Финансовите средства, предоставени за изпълнението на проекта се отчитат, съгласно условията и срока на сключените договори.

(2) (Изм. и доп. с Р. № 161,Пр.№ 9 от 29.05.2014г.; ) Изпълнителят по одобрен проект представя подробен финансов отчет, както за получените общински средства, така и за собственото финансиране, съгласно декларираното в проекта. Общинското финансиране се отчита със заверени копия на първичните счетоводни документи, а собственото финансиране – освен с регламентираните в Закона за счетоводство документи и с договори за: дарение, спонсорство, медийно партньорство, доброволен труд; протоколи-решения на Изпълнителя за остойностяване и/или вътрешна ставка на труда на членовете и сътрудниците му; месечни отчети за извършената работа; банкови документи; декларация от Изпълнителя за изплатени хонорари на участници, когато сключените с тях договори имат изрична клауза за конфиденциалност и други подобни, удостоверяващи собствения принос и участие в проекта.

(3) (Изм. и доп. с Р. № 161,Пр.№ 9 от 29.05.2014г.; ) Освен финансов отчет изпълнителят представя и протокол за изпълнение с приложен към него подробен наративен отчет по следните показатели:

1. Затруднения и успехи при реализацията на проекта;

2. Осъществен PR и реклама;

3. Медийни партньори;

4. Привлечена публика;

5. Мониторинг на проекта – медийно отразяване.

Чл. 14. Изпълнителят на проект е длъжен да съхранява цялостната документация по проекта за срок от 5 години след неговото приключване.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1.Не подлежат на разглеждане апликационни форми попълнени неправилно или неотговарящи на реда за внасяне и условията за кандидатстване.

§ 2.Служителите на отдел „Култура” не могат да консултират вносителите на предложения и да участват пряко или непряко в изпълнението на проектите.

§ 3. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 18 от Закона за закрила и развитие на културата /ЗЗРК/ и влиза в сила в тридневен срок след приемането й от ОбС Пловдив.

§ 4.Неразделна част от настоящата Наредба са образец на Заявление, Апликационна форма и Декларация, изискуеми по Чл.7 (3) – Приложение № 1; и допълнено с Решение №161, взето с Протокол №9 от 29.05.2014г  Приложение №2 -  Методика за оценяване на проекти

§ 5. Финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития за 2014 г. се извършва по реда на настоящата Наредба, при следните срокове:

• За подаване на документите – 15.12.2013г.

• За произнасяне с Решение на Комисията по Чл.4. – 10.01.2014г.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 към Наредба за реда

и условията за финансиране на инициативи

в сферата на културата и включването им

в Календара на културните събития на

Община Пловдив

ОБРАЗЕЦ № 1

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от …………………………………………………………………………………

(трите имена)

 

ЕГН ………………………………,л.к. № ……………………………………..

 

изд. на ………………………………от МВР …………………………………..

 

представляващ: …………………………………………………………………

(наименование на творчески субект или организация)

 

БУЛСТАТ/ЕИК …………………………………………………………………

 

адрес: …………………………………………………………………………….

 

тел.: …………………………………………… E-mail: ………………………………

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Представям на Вашето внимание следния проект, с който кандидатствам за финансиране, съгласно Наредбаза реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив:

 

име на проекта

…………………………………………………………………………………………………………………

очаквана субсидия/% от общия бюджет

……………………………………………………………………………………………………………….

 

С настоящото давам съгласието си за обработване на предоставените лични данни и данни на организацията.

 

Прилагам следните документи: …………………………………………

………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………..

 

Гр. Пловдив С уважение:

Дата: …………. /подпис и печат/

 

ОБРАЗЕЦ № 2

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ

( попълва се задължително на компютър или пишеща машина)

I. Обща информация

1. Наименование на проекта:

 

 

 

 

 

2. Кандидатстваща организация или субект:

 

Организация/субект:

Булстат/ЕИК:

Име на вносителя:

Длъжност:

Координати:

адрес, тел.,GSM,факс, e-mail

 

3. Координатор по реализацията на предложението:

 

Име на координатора:

Длъжност:

Координати:

адрес, тел.,GSM,факс, e-mail

ІІ. Обща стойност на проекта

 

 

 

 

ІІІ. Искана субсидия/% от общия бюджет

 

 

 

 

ІV. Място на реализация на проекта

Моля, опишете накраткомястото на реализация и капацитета на залата и очаквана посещаемост

 

 

 

 

 

 

V. Описание на проекта

Направете подробно описание на същността на проекта. Опишете с кои институции, организации и изпълнители имате намерение да работите за осъществяването на предложението. Дефинирайте целевите групи.Приложете конкретни писма за подкрепа, сключени договори, ако има такива.

 

 

 

 

 

 

VІ. Цели на предложението

Формулирайте кратко основната цел на предложението

 

 

 

 

 

VІІ. Дейности по предложението

Моля, опишете кратко по какъв начин смятате да постигнете целта на предложението, като попълните дадената форма на работен план-график по дейности и срокове.

 

Вид дейност Очаквани

резултати Изпълнение във времето Координатор

1.

2.

 

VІІІ. История и устойчивост на проекта

Моля, опишете накратко историята на събитието, а ако се провежда за първи път по какъв начин ще осигурите продължаване на дейностите след приключване на предложението.

 

 

 

 

 

 

 

ІХ. Бюджет

Моля, представете бюджета на предложението в предоставената форма в български лева.

Бюджетни категории Искана сума от Община Пловдив Собствено

финансиране Обща сума на проекта

I. Възнаграждения

Хонорари

Сума по т. I

II. Директни разходи

по предложението

Материали

Транспорт

Сума по т. II

III. Специфични разходи по предложението

-

-

Сума по т. III

Общо разходи (I+II+III)

 

 

Попълнете сметката на вносителя на апликационната форма, както следва:

 

Титуляр на сметката:

Име на банката:

Адрес на банката:

BIC код:

IBAN сметка:

 

 

 

дата:

Изготвил /подпис и печат/:

телефон/GSM за връзка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ № 3

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от …………………………………………………………………………………

(трите имена)

 

ЕГН ………………………………,л.к. № ……………………………………..

 

изд. на ………………………………от МВР …………………………………..

 

представляващ: …………………………………………………………………

(наименование на творчески субект или организация)

 

БУЛСТАТ/ЕИК …………………………………………………………………

 

 

Декларирам, че:

 

1. Запознат съм с условията за кандидатстване, съгласно Наредбаза реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на културните събития на Община Пловдив и за непълни и неверни данни проектът губи право да участва в конкурса и няма да бъде разглеждан.

2. Попълнените в този формуляр данни са верни и пълни.

3. Всички изброени приложения са представени към Заявлението за кандидатсване.

4. Редовно ще бъдат изплащани отчисления за авторски и сродни права, съгласно сключените договори.

5. Ще предоставя в отдел „Култура” в едномесечен срок след приключване на проекта подробен отчет и копия от финансово-отчетните документи, пресдосие, рекламни материали и други изискуеми по договора документи.

 

 

 

 

 

Пловдив Декларатор: ……………………

Дата……………. /подпис и печат/

                               Приложение № 2 към Наредба за реда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                            и условията за финансиране на инициативи

                                                                                          в сферата на културата и включването им

                                                                                 в Календара на културните събития на

                                                                                                Община Пловдив

 

 

 

                                                                                           

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ

 

Всяко проектно предложение се разглежда и оценява от петчленна Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Пловдив по реда на чл. 4, ал. 1 от настоящата Наредба.

По отношение на всички проектни предложения,  подадени от кандидати и заведени в регистър, се извършва преценка за:

 

І. Проверка на административното съответствие и допустимостта

 

Преди да пристъпи към разглеждане по същество и оценяване на постъпилите предложения, Комисията преглежда документите за спазване на изискванията на настоящата Наредба, включително и на общите условия по чл. 6, ал. 1 от същата.

В случай, че участникът не отговаря на заложените в нормативния акт изисквания, същият се отстранява от процедурата.

ІІ. Оценка на допуснатите до участие проектни предложения и класиране

 

Оценката на проектите се извършва от всеки един член на Комисията на база критерии и индикатори, определени в Матрица за оценяване – неразделна част от настоящата Методика. За всеки индикатор, посочен в Матрицата за оценяване, се дава оценка по скала, чиито степени варират от 1 до 15. Оценката се документира чрез попълване на индивидуални оценителни таблици от всеки един член на Комисията и впоследствие се вписва в съставения за дейността на комисията протокол. При оценката членовете на Комисията се основават на информацията,  която се съдържа в Апликационната форма за кандидатстване и съпътстващите приложения. Това не изключва ползването и на други релевантни източници на информация, които оценителите могат да използват по своя инициатива или кандидатът да предостави по тяхно искане.

Средният общ бал на проектното предложение се формира, като се съберат точките, присъдени от всеки един оценител и сборът се раздели на броя на оценителите. Оценката се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – МАТРИЦА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Максималният брой точки е 85

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Брой точки

1.Степен на значимост на предложения художествен продукт на местно, национално и международно ниво

 • Висока – 5 точки
 • Задоволителна – 3 точки
 • Ниска – 1точка

 

 

 

2. Степен на артистичен резултат

 • Висока – 5 точки
 • Задоволителена – 3 точки
 • Ниска – 1точка

 

 

3. Устойчивост на проекта

 • Висока – 5 точки
 • Задоволителена – 3 точки
 • Нисъка – 1точка

 

 

4.Реалистичност на проекта

 • Висока – 5 точки
 • Задоволителна – 3 точки
 • Ниска – 1точка

 

 

5. Степен на ясно дефиниране на конкретните дейности

 • Висока – 5 точки
 • Задоволителна – 3 точки
 • Ниска – 1точка

 

 

6. Степен на точно и ясно определяне на участниците и изпълнителите

 • Висока – 5 точки
 • Задоволителна – 3 точки
 • Ниска – 1точка

 

 

7. Степен на ясно дефиниране на целевите групи, към които е насочен проектът

 • Висока – 5 точки
 • Задоволителна – 3 точки
 • Ниска – 1точка

 

 

8. Възможност за мобилизиране на гражданското участие

 • Голяма – 5 точки
 • Задоволителна – 3 точки
 • Ниска – 1точка

 

9. Степен на публичност на проекта и възможности за привличане на потенциална аудитория

 • Висока – 5 точки
 • Задоволителна – 3 точки
 • Ниска – 1точка

 

 

10 . Брой пресконференции и представяния на проекта в национални медии

 • 7 и повече – 5 точки
 • 4 до 6 – 3 точки
 • 1 до 3 – 1 точка

 

 

11. Ниво на рекламен и PR обхват

 • Високо – 10 точки
 • Задоволително – 6 точки
 • Ниско –2 точки

 

 

12. Степен на адекватно, разумно и ефективно използване на вложените средства

 • Висока – 5 точки
 • Задоволителна – 3 точки
 • Ниска – 1точка

 

 

13. Процент на осигурен финансов ресурс от изпълнителя, спрямо общия бюджет на проекта

 • При осигурено над 81% финансиране – 15 точки
 • При осигурени от 71 до 80% финансиране – 9 точки
 • При осигурени от 61 до 70% финансиране – 6 точки
 • При осигурени от 51 до 60% финансиране – 3 точки

 

 

14. Степен на надеждни механизми за индикиране на изпълнението

 • Висока – 5 точки
 • Задоволителна – 3 точки
 • Ниска – 1точка

 

 

 

След оценяване на проектните предложения, комисията пристъпва към класиране, което се извършва в низходящ ред – от най-високата към най-ниската оценка. Списъкът на класираните проекти приключва с изчерпване на сумата за финансиране на проекти, съгласно чл.4, ал.6 от настоящата Наредба. Комисията изготвя и Списък с резервни проекти, в който включва до 10 проекта, събрали най-висок бал от точки.

 

ІІІ. Одобряване на проекти за включване в Календара на културните събития на Община Пловдив

               След приемането на бюджета на Община Пловдив като цяло и в частност бюджета на Дирекция „Култура, образование и развитие” – Дейност 759 „Други дейности по култура”, Параграф 1098 от ОбС, комисията определя сумата, която ще бъде разпределена за финансиране на проекти. При своята работа тя се съобразява с условието да бъде запазено процентното съотношение между частта „Проекти по Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на Културните събития на Община Пловдив” и останалите средства за дейности в Календара от предходната година.
               Комисията изготвя списък на одобрените проекти, които да бъдат включени в Календара на културните събития, като в него влизат класираните проекти по низходящ ред до изчерпване на сумата за финансиране.

Решението за одобряване на класираните предложения и включването им в Календара на културните събития се взема от комисията с мнозинство по чл.4, ал.3 от  настоящата Наредба. Член на комисията, който е против взетото решение, може да подпише протокола с особено мнение и да изложи писмено мотивите си.

Мандатът на Комисията се изчерпва с окончателното приемане на Календара на културните събития на Община Пловдив от Общински съвет.