НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

Print Friendly

                                                   

НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

( приета с решение № 14, взето с протокол № 1 от 22. 01. 2019 г.;)

ПРИЛОЖЕНИЕ_1 )

Раздел І

Общи положения

Чл.1 С тази наредба се уреждат редът и условията за упражняване правата на собственост на община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала.

Чл.2 Общински съвет – Пловдив упражнява правата на собственост на община Пловдив в търговските дружества с общинско участие в капитала, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и настоящата наредба.

Чл.3 С тази наредба се определят:

1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества;

2. участието в търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества, в които община Пловдив притежава повече от 50 на сто от капитала;

3. участието на община Пловдив в други търговски дружества;

4. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите за тяхното възлагане; съставът и компетенциите на органите за управление и контрол; редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;

5. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото на общинските еднолични търговски дружества;

6. създаването и поддържането на публичен регистър за търговските дружества с общинско участие в капитала.

Раздел II

Образуване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско  участие в капитала

Чл.4 (1) Търговските дружества се образуват, преобразуват и прекратяват с решение на Общински съвет – Пловдив по реда и при условията на Търговския закон, Закона за общинската собственост, Закон за лечебните заведения и други относими нормативни актове.

(2) Дружествата с общинско участие в капитала могат да бъдат:

1. еднолични дружества с ограничена отговорност;

2. еднолични акционерни дружества;

3. търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества, в които община Пловдив притежава част от дяловете или част от акциите;

4. търговски дружества, в които едноличните общински търговски дружества притежават целия или част от капитала;

5. по изключение, общината може да участва и в други търговски дружества, определени в Търговския закон, стига тя да не участва в тях като неограничено отговорен съдружник.

Чл.5 (1) При образуване на търговско дружество с общинско участие в капитала Общинският съвет – Пловдив решава всички въпроси от компетентността на учредителя по смисъла на Търговския закон и в зависимост от избраната правна форма.

(2) Решението на Общинския съвет съдържа:

1. фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;

2. предмета на дейност и срока, за който се създава дружеството, когато има такъв;

3. размера на капитала, брой дялове или акции, вид на акциите, номинална стойност на 1 /една/ акция, особени условия за прехвърляне, ако има такива;

4. учредителен (дружествен) акт/ устав на дружеството;

5. паричните и непаричните вноски по вид и стойност;

6. органите на управление и контрол.

(3) Преобразуването на общинско еднолично търговско дружество, както и на такова с общинско участие в капитала се извършва с решение на Общински съвет – Пловдив по реда на глава шестнадесета от Търговския закон чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, както и чрез промяна на правната форма на дружеството.

(4) Прекратяването на общински еднолични търговски дружества, както и на такива с общинско участие в капитала се извършва по реда на Търговския закон, Закон за лечебните заведения и други относими нормативни актове с решение на Общински съвет – Пловдив.

Чл.6 (1) Имоти и вещи или вещни права върху имоти – частна общинска собственост, могат да се внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества, въз основа на решение на Общински съвет – Пловдив, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници, по реда предвиден в Търговския закон, Закона за общинската собственост и Закона за лечебните заведения.

(2) По решение на Общински съвет – Пловдив, капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като непарична вноска в капитала им.

(3) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие, придобиват статут на частна общинска собственост от влизането в сила на решението по ал.2 и се управляват по ред, определен от общинския съвет.

            (4) Общински съвет – Пловдив със свое решение се произнася по характера на собствеността и предоставянето за управление на имота (вещта) или вещните права, придобити от общината след приключване на производството по ликвидация на еднолични търговски дружества с общинско участие.

Р а з д е л ІІІ

Органи за управление и контрол на еднолични търговските дружества с

общинско участие в капитала 

Чл.7 Едноличен собственик на капитала на търговските дружествата с ограничена отговорност и на акционерните дружества, с изцяло общинско участие е община Пловдив. Общински съвет – Пловдив упражнява правата на собственост на общината върху дяловете или акциите на дружествата по реда на Търговския закон, Закона за общинската собственост, Закона за лечебните заведения, настоящата наредба и другите относими нормативни актове.

Чл.8 (1) Органи за управление на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност /ЕООД/ са:

1. Общински съвет – Пловдив, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала;

2. Управителят.

(2) Органи за управление на общинските еднолични акционерни дружества /ЕАД/ са:

1. Общински съвет – Пловдив, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала;

2. Съветът на директорите /едностепенна система на управление/ или надзорният и управителният съвет /двустепенна система на управление/.

(3) Органите за управление на търговските дружества, в които община Пловдив е съдружник или акционер, се формират при условията и по реда на ТЗ.

Чл.9 Общинският съвет избира представителите на общината в органите за управление  на търговските дружества с общинско участие в капитала, при условията и по реда на Търговския закон и съгласно дружествените договори или уставите на тези дружества.

Чл.10 Общинският съвет може да предвиди избирането на контрольор в едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, който да следи за спазване на учредителния (дружествения) акт, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред общинския съвет.

Чл.11 (1) При вземане на решение за прекратяване на общинско еднолично търговско дружество, освен в случай на несъстоятелност, Общински съвет – Пловдив назначава ликвидатор, като Кметът на община Пловдив сключва договор с него. Договорът с ликвидатора се сключва по реда на Закона за задълженията и договорите, като при подписването му ликвидатора представя декларация за липса на обстоятелства по чл.17.

(2) При установено несъответствие по чл.17, договора се сключва в двуседмичен срок от отстраняване на пречките за това.

(3) В 7-дневен срок от сключване на договора по чл.11, екземпляр от него се представя в община Пловдив.

Чл.12 (1) Всяко еднолично търговско дружество с общинско участие в капитала е длъжно да  отчита изпълнението, респ. етапа на изпълнение на взетите, по отношение на дейността му,решения от Общински съвет – Пловдив до 10-то число на всеки месец, като представя информация (писмено и в електронен вид) в съответната дирекция на общинската администрация, чрез която решението е изпратено за изпълнение.

(2) Информацията по ал.1 се включва в отчета на Кмета на община Пловдив за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

Р а з д е л ІV

Състав на органите на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала

Чл.13 (1) Управител на общинско еднолично търговско дружество с ограничена отговорност може да бъде само дееспособно физическо лице, с висше образование и управленски опит в търговско дружество, извършващо дейност, сходна с дейността на дружеството.

(2) Контрольор на общинско еднолично търговско дружество с ограничена отговорност може да бъде само дееспособно физическо лице с висше образование.

(3) Управител, съответно изпълнителен директор, на общинско еднолично търговско дружество – лечебно заведение може да бъде само лице, отговарящо на условията предвидени в Закона за лечебните заведения и Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

(4)  Членове на съвета на директорите и членове на надзорния съвет на общинските еднолични акционерни дружества могат да бъдат дееспособни физически лица с висше образование и управленски опит в търговско дружество, извършващо дейност, сходна с дейността на дружеството.

(5) Броят на членовете на съвета на директорите или на надзорния съвет на общинските еднолични акционерни дружества е от трима души.

Чл.14 (1) Не могат да бъдат управители на общински еднолични дружества с ограничена отговорност физически лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2. участват в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;

4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотговорна длъжност до изтичането на срока на наказанието;

5. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

6. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;

7. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация;

8. работят по трудов договор, сключен с друг работодател;

9. са едновременно в трудови правоотношения с дружеството, в което са назначени като управители, освен с изрично писмено съгласие на едноличния собственик на капитала;

10. са обявени  в несъстоятелност, или са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 /две/ години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

(2) Забраните по ал.1, т.1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл.15 (1) Не могат да бъдат контрольори в общинско еднолично дружество с ограничена отговорност физически лица, които:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;

2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по т. 1;

3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат длъжности, свързани с упражняване на контрол, материалноотчетническа длъжност до изтичането на срока на наказанието;

4. управителите или членовете на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

5. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;

6. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинска администрация.

(2) Контрольор в общинско еднолично търговско дружество – лечебно заведение, може да бъде само лице с висше образование и най-малко 5 (пет) години трудов стаж по специалността.

Чл.16 (1) Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и на управителните съвети на общинските еднолични акционерни дружества физически лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2. участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и са прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат  материалноотговорна длъжност до изтичането на срока на наказанието;

4. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

5. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;

6. са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

7. са съпрузи, роднини по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по сватовство – до трета степен включително, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;

8. не отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

(2) Забраните по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

(3) Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

(4) Не могат да бъдат членове на надзорния съвет на общинското еднолично акционерно дружество наетите лица в дружеството.

Чл.17 (1) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2. участват в търговски дружества в качеството на неограничено отговорни съдружници;

3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичането на срока на наказанието;

4. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

(2) Забраните по ал.1, т.1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

(3) Ликвидатор на общинско еднолично търговско дружество – лечебно заведение, може да бъде само лице, отговарящо на изискванията, посочени в Закона за лечебните заведения. 

Раздел V

Правомощия на органите на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала

Чл.18 Общинският съвет, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в търговски дружества с ограничена отговорност, има следните правомощия:

1. изменя и допълва учредителния (дружествения) акт на дружеството;

2.дава разрешение за съществена промяна или допълнение в предмета на дейност на дружеството, промяна на адреса на управление или други съществени организационни промени;

3.  взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по който това следва да се извърши;

4. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределяне на печалбата, за изплащане на дивидент и за неговия размер;

5. взема решение за извършване на непарична вноска в капитала на търговски дружества по реда и при условията, регламентирани със Закона за общинската собственост, Търговския закон и Закона за лечебните заведения;

6. взема решения за извършването на допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от Търговския закон;

7. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

8. избира и освобождава контрольор, в случаите когато е предвидено, и определя възнаграждението му;

9. утвърждава избора на регистриран одитор за проверител на годишния финансов отчет на дружеството;

10. взема решение за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на управление и за възлагане на контрол;

11. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

12. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

13. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;

14. взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството;

15.взема решение за обявяване на дружеството в ликвидация; определя, а при необходимост и удължава срока на ликвидацията; назначава ликвидатор и определя възнаграждението му;

16. взема решения за придобиване или разпореждане на недвижими имоти и вещни права върху тях;

17. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества;

18. взема решения за придобиване, разпореждане и/или сключване на лизингови договори за дълготрайни материални активи (само движими вещи) на стойност над 20 000 (двадесет хиляди) лева с ДДС;

19. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи на дружеството с обща стойност за текущата година, която надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31-ви декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 (три) години, независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив, с изключение на наемните договори, сключени по реда на чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения;

20. дава съгласие за сключване на договори за кредит; за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;

21. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

22. одобрява избора на застраховател, преди сключване на договорите за задължително застраховане на имуществото (движимо и недвижимо), и за задължителна застраховка „Професионална отговорност“;

23. дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура и приема доклада за самооценка на дружеството – лечебно заведение;

24.дава разрешение за предоставяне на целеви субсидии, одобрени с общинския бюджет за финансиране дейността на дружеството в предвидените от закон случаи, при спазване на реда и условията предвидени в Закона за лечебните заведения и Закона за държавните помощи;

25. дава разрешение за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ, при спазване на Закона за държавните помощи;

26. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност съгласно действащото законодателство и от учредителния (дружествения) акт.

Чл.19 (1) Управителят на едноличното дружество с ограничена отговорност:

1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт на дружеството, настоящата наредба и решенията на Общински съвет – Пловдив;

2. представлява дружеството;

3. решава всички въпроси на ниво оперативно управление на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общински съвет – Пловдив;

4.изпълнява функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и общината;

5. предприема действия в защита интересите на община Пловдив в качеството й на едноличен собственик на капитала в търговското дружество;

6.взема решения за отдаване под наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи на дружеството, когато общата им стойност за текущата година е под 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31-ви декември на предходната година или срокът на договора за наем не надхвърля 3 (три) години, или наемните  договори се сключват по реда на чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения;

7. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;

8. изпълнява и други дейности, възложени му с договора за управление.

(2) Управителят на едноличното дружество с ограничена отговорност – лечебно заведение освен правата и задълженията по предходна алинея има и следните правомощия:

1. контролира финансовото състояние на лечебното заведение и отговаря за финансовата му стабилност;

2. извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;

3. възлага на началниците на структурните звена контролирането на финансовото им състояние;

4.  свиква медицински съвет към лечебното заведение;

5. предоставя при поискване информация за медицинските дейности, ресурсите за тяхното обезпечаване и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика, на финансиращия орган и на Министерството на здравеопазването.

 

Чл.20 Общински съвет – Пловдив, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в акционерни дружества, има следните правомощия:

1. взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството;

2. изменя и допълва устава на дружеството;

3. дава разрешение за съществена промяна или допълнение в предмета на дейност на дружеството, промяна на адреса на управление или други съществени организационни промени;

4. взема решения за откриване, преместване или закриване на клонове на дружеството;

5. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който това следва да се извърши;

6. взема решение за извършване на непарична вноска в капитала на търговски дружества по реда и при условията, регламентирани със Закона за общинската собственост, Търговския закон и Закона за лечебните заведения;

7. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, и определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

8. определя размера на гаранцията за управление, предоставяна от членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и на управителния съвет;

9. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;

10. избира и освобождава регистриран одитор;

11. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор и годишния доклад за дейността на дружеството; одобрява предложението на управителния съвет, респ. на съвета на директорите, за разпределение на печалбата и взема решение за извършване на посоченото разпределение, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;

12. назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

13. взема решения за предявяване на иск срещу членовете на съвета на директорите или срещу членовете на надзорния и управителния съвет и назначава представители за водене на процес;

14. взема решения за придобиване или разпореждане на недвижими имоти и вещни права върху тях;

15. дава разрешение за придобиване или за разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества;

16. взема решение за придобиване, разпореждане и/или сключване на лизингови договори за дълготрайни материални активи /само движими вещи/ на стойност над 20 000 (двадесет хиляди) лева с включено ДДС;

17. дава разрешение за отдаване под наем и/или разпореждане с движими и недвижими вещи, съставляващи дълготрайни материални активи на дружеството с обща стойност за текущата година, която надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31-ви декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 (три) години, независимо от балансовата стойност на дълготрайния актив, с изключение на наемните договори, сключени по реда на чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения;

18. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;

19. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица, за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

20. одобрява избора на застраховател, преди сключване на договорите за задължително застраховане на имуществото (движимо и недвижимо), и за задължителна застраховка „Професионална отговорност“.

21. дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура и приема доклада за самооценка на лечебното заведение – търговско дружество;

22. дава разрешение за предоставяне на целеви субсидии, одобрени с общинския бюджет за финансиране дейността на дружеството в предвидените от закон случаи, при спазване на Закона за държавните помощи;

23. дава разрешение за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ, при спазване на Закона за държавните помощи;

24. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството. 

Чл.21 (1) Съветът на Директорите:

1. представлява дружеството;

2. възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, определя възнаграждението им и сключва с тях договор за възлагане на управлението;

3. приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове;

4. взема решения по всички въпроси на оперативното управление на дружеството, с изключение на посочените в чл.20 от настоящата наредба;

5. изпълнява функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на община Пловдив в качеството на едноличен собственик на капитала;

6. свиква редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца.

7. съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството до 31-ви март ежегодно и ги представя на избрания от Общински съвет – Пловдив регистриран одитор;

8. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, когато  общата им стойност за текущата година е под 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните материални активи, собственост на дружеството, към 31-ви декември на предходната година или срокът на договора за наем не надхвърля 3 (три) години, или наемните  договори се сключват по реда на чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения;

(2) Надзорния съвет:

1. приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове;

2. избира членове на управителния съвет, определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;

3. представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет;

4. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общински съвет – Пловдив и управителния съвет;

5. свиква редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца;

6. проверява годишния финансов отчет, годишният доклад за дейността на дружеството и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им ги представя за приемане от Общински съвет – Пловдив.

(3) Управителният съвет:

1. управлява и представлява дружеството под контрола на надзорния съвет;

2. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общински съвет – Пловдив и на надзорния съвет;

3. предприема в защита интересите на община Пловдив в качеството й на едноличен собственик на капитала в търговското дружество;

4. докладва за дейността си най-малко веднъж на 3 (три) месеца пред надзорния съвет на дружеството;

5. съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството до 31-ви март ежегодно и ги представя на избрания от Общински съвет – Пловдив регистриран одитор;

6. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, когато  общата им стойност за текущата година е под 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните материални активи, собственост на дружеството, към 31-ви декември на предходната година или срокът на договора за наем не надхвърля 3 (три) години, или наемните  договори се сключват по реда на чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.

Чл.22 Ликвидаторите на общински еднолични търговски дружества имат правата и задълженията, предвидени в Търговския закон, Закона за лечебните заведения и други относими нормативни актове.

Чл.23 Учредителните (дружествени) актове или уставите на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала се приемат от Общински съвет-Пловдив и се подписват от председателя на Общински съвет – Пловдив. 

Р а з д е л VI

Задължения на представителите на Община Пловдив в търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник

Чл.24 В търговските дружества, в които община Пловдив е съдружник или акционер, представителите й в органите на дружеството се определят с решение на Общински съвет – Пловдив.

Чл.25 Общински съвет – Пловдив упълномощава със свое решение общински съветник или трето лице да представлява общината в общото събрание на търговско дружество, в което община Пловдив е съдружник или акционер.

Чл.26 (1) Представителите на община Пловдив в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, защитават нейните интереси при осъществяване дейността на дружествата.

(2) Представителите на община Пловдив внасят информация за икономическите резултати, финансовото състояние на дружествата, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване всяко шестмесечие в Общински съвет – Пловдив и до Кмета на община Пловдив.

(3) Когато се констатира умишлено нарушение на интересите на община Пловдив от неин представител в търговско дружество, Общински съвет – Пловдив взема решение за неговото отстраняване и определя нов представител.

Чл.27 В дружествата, в които община Пловдив е съдружник, лицата, упълномощени да я представляват в Общото събрание на съдружниците, вземат предварително писмено съгласие от Общински съвет – Пловдив под формата на решение, за да изразят становище и да гласуват по следните въпроси:

1. изменяне или допълване на дружествения договор;

2. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

3. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и изплащането на дивидент;

4. избиране на управителя, определяне възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;

5. назначава и освобождава регистриран одитор;

6. намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;

7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. решение за допълнителни парични и непарични вноски;

9. решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

10. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

11. преобразуване и прекратяване на дружеството;

12. обезпечения в полза на трети лица;

13. сключване на договори за кредитиране на трети лица;

14. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.

Чл.28 (1) В акционерните дружества, в които Община Пловдив е акционер, лицата, упълномощени да я представляват в общото събрание на акционерите, вземат предварително писмено съгласие от Общински съвет – Пловдив под формата на решение, за да изразят становище и да гласуват по следните въпроси:

1. изменяне или допълване на устава на дружеството;

2. намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;

3. преобразуване и прекратяване дружеството;

4. избиране и освобождаване членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет;

5. определяне възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

6. назначава и освобождава регистриран одитор;

7. одобряване на годишния финансов отчет, след заверка от назначения регистриран одитор, както и решението за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;

8. назначаване на ликвидатор при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. за внасяне на непарични вноски;

10. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

11. даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи;

12. освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;

13. обезпечения в полза на трети лица;

14. сключване на договори за кредитиране на трети лица;

15. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;

16. други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

(2) При избор на членове на съвети на директорите или на надзорни съвети в дружествата по ал. 1 упълномощеното от Общинския съвет лице предлага такъв брой членове, който съответства на не по-малко от пропорционалното участие на общината в капитала на търговското дружество.

Чл.29 Ред и условия за упълномощаване на представител в Общото събрание на акционерите или съдружниците:

1. пълномощното следва да включва: трите имена и ЕГН на законния представител на упълномощителя, ЕИК и седалище/адрес на управление на упълномощителя; трите имена, ЕГН и номер на лична карта на упълномощеното лице; броя на представляваните акции (при АД); дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите; дата и подпис;

2. в пълномощното да се посочи изрично дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от Търговския закон, като изрично се посочва дали в тези случаи пълномощникът има право на преценка за начина на гласуване;

3. преупълномощаването с права по даденото пълномощно, е нищожно;

4. пълномощникът може да се отклони от пълномощното, ако са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на поканата за общо събрание, и отклонението е необходимо за запазване на интересите на Община Пловдив в търговското дружество;

5. пълномощникът има възможност да иска присъствие на нотариус на провеждането на Общото събрание по негова преценка.

Чл.30 Лицата, упълномощени да представляват общината в Общото събрание на съдружниците или акционерите:

1. отчитат дейността си писмено пред Общински съвет най-малко един път на шест месеца;

2. внасят писмена информация за състоянието на дружеството след приемане на годишния отчет на дружеството;

3. представят копие от годишния финансов отчет за съответната година на Кмета на община Пловдив;

4. при поискване от Общински съвет и от Кмета на община Пловдив изготвят информация за финансово-икономическото и организационно състояние на дружеството;

5. представят на Общински съвет – Пловдив и Кмета на община Пловдив копие от поканата за свикване на Общо събрание на акционерите или съдружниците;

6. представят на Общински съвет – Пловдив и Кмета на община Пловдив материалите по дневния ред, в случай че не са приложени към поканата, като ги изискват от дружеството;

7. изготвят и представят писмено становище по обявения в поканата дневен ред до Общински съвет – Пловдив и Кмета на община Пловдив;

8. в тридневен срок от провеждане на Общото събрание на акционерите или съдружниците, докладват на Общински съвет – Пловдив и Кмета на община Пловдив за взетите решения, като прилагат протокол за тях;

9. изпращат до длъжностното лице водещо публичния регистър на общинските търговски дружества съгласно тази наредба, заверени преписи от актовете, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване в Регистъра на търговските дружества с общинско участие, в срок до седем дни след издаването им.

Р а з д е л VII

Възлагане на управлението и контрола на едноличните общински търговски дружества

Чл.31 (1) Управлението на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност се възлага с договор за управление, сключен между съответния управител и Кмета на община Пловдив, оправомощен с решение на Общински съвет.

(2) Управлението на общински еднолични акционерни дружества с едностепенна система на управление се възлага с договор за управление, сключен с всеки от членовете на съвета на директорите с Кмета на община Пловдив, оправомощен с решение на Общински съвет.

(3) Отношенията между съвета на директорите и изпълнителния член (изпълнителен директор) се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен с председателя на съвета на директорите по решение на съвета на директорите.

(4) При общинските еднолични акционерни дружества с двустепенна система на управление договорите за възлагане на управлението се сключват между председателя на надзорния съвет и всеки член на управителния съвет.

(5) Контролът за изпълнението на учредителния (дружествения) акт и за опазване имуществото на общинското еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, се възлага с договор за контрол, сключен между съответния контрольор и Кмета на община Пловдив, оправомощен с решение на Общински съвет

(6) Договорите за управление и договорите за контрол в общинските еднолични търговски дружества се сключват по типова форма, одобрена от Общински съвет -Пловдив за срок от 3 години.

(7) Договорите по ал.1, 2 и 5 се подписват в три еднообразни екземпляра – по един за дружеството, за лицето, на което е възложено управлението/контрола и за община Пловдив.

Чл.32 (1) Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на конкурс по реда и при условията на настоящата наредба.

(2) Конкурсът се открива с решение на Общински съвет – Пловдив.

(3) Управлението на общински еднолични търговски дружества, учредени по реда на Закона за лечебните заведения, се възлага след провеждане на конкурс в съответствие с изискванията, регламентирани в Наредба № 9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

Чл.33 Конкурсът на общинските еднолични търговски дружества, с изключение на тези по чл.32, ал.3 се провежда на три етапа:

1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

2. представяне от кандидатите на бизнес програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период;

3. събеседване с кандидатите.

Чл.34 (1) Решението на Общински съвет – Пловдив за откриване на конкурса съдържа:

1. обект на конкурса;

2. изисквания към кандидатите;

3. необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени;

4. дата, час и място на провеждане на конкурса;

5. критерии за оценка на бизнес програмата, представена от кандидата;

6. критерии за оценка на проведеното събеседване.

(2) Минималните изисквания към кандидатите са:

1. висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

2. най-малко 3 години управленски опит;

3. да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако са реабилитирани;

4. да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност и да заемат материалноотговорна длъжност.

(3) Изискуеми документи:

1. писмено заявление за допускане до участие в конкурса;

2. автобиография;

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

4. актуално свидетелство за съдимост;

5. копие от трудова/служебна книжка, удостоверяващо наличие на управленски стаж минимум 3 (три) години;

6. медицинско удостоверение;

7. декларация по образец, че лицето не е съдружник в събирателно дружество, командитно дружество или дружество с ограничена отговорност; не е общински съветник, народен представител, министър, областен управител, кмет и техните заместници, ръководител на държавна институция, държавен служител или служител на щатна длъжност в общинската администрация; не извършва от свое или от чуждо име търговски сделки; не е лишено с присъда да заема материалноотговорна длъжност; не е управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско търговско дружество;

8. Бизнес програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период;

(4) За участие в конкурса се подават два отделни непрозрачни плика, както следва:

1. Плик №1 съдържа изискуемите от кандидата документи за участие в конкурса, описани в чл.34, ал.3.

2. Плик №2 съдържа Бизнес програмата за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период, изготвена от кандидата.

Двата плика се поставят в общ запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, дружеството, за което кандидатства, и телефон за връзка.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на община Пловдив и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко постъпило заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

(5) Изисквания към съдържанието на Бизнес програмата за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период:

1. анализ на демографските и икономически фактори, оказващи влияние върху дейността на търговското дружество;

2. сравнителен анализ на финансово-икономическото състояние на търговското дружество;

3. на база очертаното финансово-икономическото състояние, формулиране на основни цели и приоритети, подцели и конкретни задачи за развитие на търговското дружество. Планиране на мероприятия за постигане на поставените цели;

4. перспективи за развитие на търговското дружество;

(6) Критерии за оценка на Бизнес програмата за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период:

1. съответствие на Бизнес програмата с нормативните изисквания, уреждащи дейността на дружеството;

2. степен на реална приложимост на поставените цели и задачи за развитие на търговското дружество;

3. съответствие на формулираните цели и задачи с предмета на дейност на търговското дружество;

4. съответствие на програмата с обективното състояние на търговското дружество;

5. логическа структура на разработката.

(7) Критерии за оценка на проведеното събеседване:

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на търговското дружество;

2. степен на познаване на нормативната уредба;

3. управленска компетентност;

4. административни умения, професионални и делови качества;

5. комуникативни и организационни способности.

Чл.35 (1) С решението по чл.34, ал. 1 Общински съвет – Пловдив назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния състав – членове, председател и секретар. Комисията е в състав от 5 (пет) души, от които поне един правоспособен юрист.

(2) Комисията:

1. публикува обява за провеждане на конкурса в един местен и/или един национален ежедневник и на официалната интернет страница на община Пловдив, най-малко 20 (двадесет) календарни дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие;

2. организира приемането на документите, подготовката и провеждането на конкурса;

3. предоставя на кандидатите информация за дружеството, включваща: последния годишен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя, както и отчет за приходите и разходите и баланс за изтеклите тримесечия на текущата финансова година;

4. разглежда постъпилите заявления, оценява представените от кандидатите бизнес програми за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период и провежда събеседване с кандидатите;

5. предлага за одобрение от Общински съвет – Пловдив кандидата, класиран на първо място, и класирането по ред на следващите участници. В случай, че е обявен конкурс за всичките трима членове на съвета на директорите, комисията предлага за одобрение от Общински съвет – Пловдив до трима от представилите се най-успешно на проведения конкурс кандидати и класирането по реда на следващите участници.

(3) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват председателят и една втора от състава й.

(4) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите членове.

(5) За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове.

(6) Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса.

Чл.36 (1) В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие.

(2) Пликът, съдържащ бизнес програмата за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на изискванията, определени с решението Общински съвет – Пловдив.

(3) До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на бизнес програмата не по-ниска от мн.добър 4,50. Преди провеждане на събеседването комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.

(4) Оценката на бизнес програмата и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки един от определените критерии.

(5) Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от бизнес програмата и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.

(6) В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50, Общински съвет – Пловдив прекратява процедурата по конкурса и взема решение за провеждане на нов конкурс по реда на чл. 34.

(7) В случаите, когато няма подадени заявления, комисията предлага на Общински съвет – Пловдив да се удължи срока за подаване на заявленията с 15 (петнадесет) календарни дни. Решението за удължаване на срока се публикува по реда на чл.35, ал.2, т.1. Когато след удължаване на срока няма кандидат, Общински съвет – Пловдив прекратява процедурата по конкурса.

Чл.37 (1) В тридневен срок от приключване на последния етап на конкурса комисията изготвя протокол, с който предлага за одобрение от Общински съвет – Пловдив кандидата, класиран на първо място, и класирането по ред на следващите участници. В случай че е обявен конкурс за всичките членове на Съвета на директорите, комисията представя на Общински съвет – Пловдив решение за определяне на представилите се най-успешно трима кандидати на проведения конкурс и класирането по ред на следващите участници.

(2) Предложеното от комисията класиране се утвърждава на първото, след провеждането на конкурса, заседание на Общински съвет – Пловдив, но не по-късно от двумесечен срок от получаване решението на комисията.

Чл.38 След утвърждаване решението на комисията, класирането се обявява на официалната интернет страница на община Пловдив и се уведомяват участниците за това.

Чл.39 При нарушение на процедурата по провеждане на конкурса участниците могат да подават писмени възражения до Общински съвет – Пловдив в тридневен срок от уведомяването им, но не по късно от 10 (десет) календарни дни от обявяване на класирането на определеното за това място.

Чл.40 (1)  Общински съвет – Пловдив се произнася по направените възражения на свое заседание.

(2) Когато Общински съвет – Пловдив установи, че възражението е основателно, той отменя предложеното от комисията класиране.

(3) В случаите по ал. 2 Общински съвет – Пловдив възлага на съответната комисия да проведе отново конкурса, от момента на установеното нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс.

Чл.41 (1) В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл.39 от настоящата наредба, а за решения, подлежащи на вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията – от датата на вписване, кметът на община Пловдив сключва договор за възлагане на управлението или за контрол на съответното еднолично търговско дружество с общинско участие в капитала.

(2) При подписване на договорите по чл.31, ал. 1, 2 и 5, избраните членове на органите на управление или контрол представят декларация за липса на обстоятелства по чл. 14, съответно по чл.15 или чл.16, както и декларация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в случаите, когато е необходимо.

(3) Договорите по чл. 31, ал.3 и 4 се сключват в срока по ал. 1, като при подписването им изпълнителните членове представят на председателя на съвета на директорите/ управителния съвет декларация за липса на обстоятелства по чл.16, както и декларация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в случаите, когато е необходимо.

(4) При установено несъответствие по чл. 14-16, договорите се сключват в двуседмичен срок от отстраняване на пречките за това.

(5) В 7-дневен срок от сключване на договора по чл. 31, ал.3 и 4, екземпляр от него се представя в община Пловдив.

Чл. 42. (1) В договора за управление или за контрол се определят:

1. правата и задълженията на страните;

2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;

3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;

4. видът и размерът на гаранцията, която членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и на управителния съвет дават за своето управление;

5.основанията за прекратяване на договора.

(2) Гаранцията по ал.1, т.4 се връща след прекратяването на договора и след решение на Общински съвет – Пловдив за освобождаване от отговорност.

Чл. 43. (1) Органите на управление на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала изготвят бизнес-програма, която съдържа най-малко следната информация:

1. състояние на дружеството – анализ на активите и пасивите, приходите и разходите, паричните потоци, човешките ресурси и други;

2. цели и намерения за развитие на дружеството;

3. организационни и финансови мероприятия за постигане на целите и намеренията – необходими ресурси, инвестиционни разходи, в т.ч. със собствени средства;

4. очаквани резултати – приходи от оперативна дейност, печалба или намаляване на загуба, задължения, в т. ч. към финансови предприятия и други дългове.

(2) Годишният отчет за изпълнението на бизнес-програмата е елемент от годишния доклад за дейността, който се приема от Общински съвет – Пловдив с приемането на годишния финансов отчет на дружеството.

(3) Органите на управление на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие, представят в община Пловдив писмен отчет за дейността си, който съдържа най-малко следната информация:

1. анализ на финансовото и икономическото състояние на дружеството;

2. анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес-програмата по показателите, заложени в нея;

3. изпълнение на мероприятията, включени в бизнес-програмата, съответно етапа на изпълнение;

4. съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване.

(4) Органите за контрол на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие представят в община Пловдив и в Общински съвет – Пловдив писмен отчет за дейността си, който съдържа и информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството, съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване.

Чл. 44. (1) Договорите с управителите, контрольорите, членовете на съветите се прекратяват с изтичане срока на договора, както и предсрочно:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. по искане на лицето с предизвестие не повече от 3 месеца;

3. с решение на Общински съвет – Пловдив – в интерес на работата;

4. при преобразуване или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество;

5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение;

6. при възникване на обстоятелство, обуславящо нормативно определена забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции;

7. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни.

8. при други условия, посочени в договора.

(2) Договорите с управителите и с членовете на съветите на директорите могат да бъдат прекратени преди изтичането на срока с решение на Общински съвет – Пловдив, без предизвестие:

1. при неизпълнение на решения на Общински съвет – Пловдив, като представител на собственика на капитала на дружеството.

2. при нарушаване на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на настоящата наредба;

3. при извършване на действия или бездействие на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството или, от които са произтекли вреди за него;

4. при предоставяне на невярна информация за състоянието на дружеството или при съставяне или утвърждаване на документи с невярно съдържание;

5. при извършено от управителя/член на съветите умишлено престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;

(3) Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока без предизвестие с решение на Общински съвет – Пловдив

Чл. 45. (1) В договора с ликвидатора по чл.11 от наредбата се определят:

1. правата и задълженията на страните;

2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;

3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;

4. срокът за приключване на работата.

(2) Договорите с ликвидаторите се прекратяват с изтичане срока на договора, както и предсрочно:

1. по реда на чл. 44, ал. 1, т. 1-3, 5-8 от наредбата.

Чл.46 Договорът с управителя, съответно член на съвет, както и с ликвидатора се счита за прекратен от датата на заличаване на името на лицето, заемащо съответната длъжност, в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Чл. 47. (1) Лицата, работещи по договори за управление и контрол в общинските еднолични търговските дружества, се осигуряват задължително за всички социални рискове и подлежат на задължително здравно осигуряване.

(2) Осигурителният доход, осигурителните вноски и разпределението им между осигурителя и осигурения се определят в размери и по ред, установени от закона.

(3) Времето, през което лицата са работили по договори за управление и контрол в общинските еднолични търговски дружества и са осигурявани за всички осигурителни случаи, се зачита за осигурителен стаж.

(4) Изпълнителните членове на съветите на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност имат право да ползват 25 (двадесет и пет) платени неприсъствени дни в рамките на една календарна година, извън празничните и почивни дни. Неизползваните платени неприсъствени дни не могат да бъдат прехвърляни в следваща година, както и не могат да бъдат финансово компенсирани или обезщетявани при прекратяване на договора за управление.

Р а з д е л VIII

Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролните органи в едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала

Чл.48 (1) Възнагражденията на членовете на управителните органи на общинските еднолични търговски дружества се определят съобразно с поетите задължения и отговорности в сключените договори за възлагане на управлението, стойността на дълготрайните активи, числеността на персонала, финансовия резултат от основната дейност и другите специфични показатели.

(2) Възнагражденията на членовете на управителните органи на едноличните общински търговски дружества са за сметка на дружеството и не се гарантират от собственика на капитала.

(3) Възнаграждението на членовете на съвета на директорите на едноличните акционерни търговски дружества с общинско участие, които не са овластени да представляват дружеството се определя посредством комплексна оценка, образувана въз основа на резултатите от финансовите отчети за тримесечие по показатели и критерии, характеризиращи стойността на предоставените за управление дълготрайни материални активи, числеността на персонала, обслужването на задълженията, размера на средната работна заплата и постигнатите финансови резултати. Показателите, критериите, броят и размерът на тегловните единици, формиращи комплексната оценка са посочени в Приложение №1 – неразделна част от настоящата наредба. Съветът на директорите сключва договор за възлагане на управлението с изпълнителния директор, овластен да представлява дружеството, като му определя възнаграждение, посредством комплексна оценка образувана при същите условия. Членовете на съвета на директорите получават възнаграждение, определено при стойност на една тегловна единица от 150 (сто и петдесет) лева. Възнаграждението на изпълнителните директори е определено при стойност на една тегловна единица в размер на 500 (петстотин) лева.

(4) Възнаграждението на управителите на общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност се определя посредством комплексна оценка, образувана въз основа на резултатите от финансовите отчети за тримесечие по показатели и критерии, характеризиращи стойността на предоставените за управление дълготрайни материални активи, числеността на персонала, обслужването на задълженията, размера на средната работна заплата и постигнатите финансови резултати. Показателите, критериите, броят и размерът на тегловните единици, формиращи комплексната оценка са посочени в Приложение №1 – неразделна част от настоящата наредба. Възнаграждението на управителите е определено при стойност на една тегловна единица в размер на 500 (петстотин) лева.

(5) Изпълнителните директори, членовете на съвета на директорите и управителите на търговските дружества могат да получат тантиеми, извън размера на начисленото през годината възнаграждение, когато в годишните финансови отчети за съответната година са регистрирали:

• ръст на счетоводната печалба, спрямо предходната година;

• липса на просрочени задължения;

Решението за получаване на тантиеми от изпълнителните директори, членовете на съвета на директорите и управителите се взема от Общински съвет – Пловдив, след приемане на годишните финансови отчети на дружествата. Размерът на тантиемите не може да бъде по-висок от 20 на сто от начисленото годишно възнаграждение на ръководните екипи. Тантиемите са за сметка на нетната печалба, след заделяне на нормативно определения резерв за дружеството (за акционерните ЕТД) и изплатен дивидент за общината. Начисляването на тантиемите става в дружеството, при стриктно изпълнение на посочените условия и при наличие на остатък от печалбата, равен или по-голям от размера на тантиемите.

(6) Възнаграждението на контрольорите на общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност се определя в размер на една и половина минимални работни заплати, установени за страната за съответната година.

Р а з д е л ІХ

Контрол върху дейността на едноличните търговските дружества на Община Пловдив

Чл.49 (1) Общински съвет – Пловдив оправомощава Кмета на община Пловдив да осъществява контрол върху стопанисването и управлението на имуществото и дейността на общинските еднолични търговски дружества, като:

1. има достъп до всички работни места в дружествата;

2. изисква от управителните органи и контрольора на търговските дружества всякаква информация, свързана с дейността на дружеството;

3. определя срокове, в рамките на които управителните органи или контрольорът, или ликвидаторът на едноличните търговски дружества са длъжни да предприемат мерки за отстраняване на констатирани в процеса на осъществения контрол пропуски и недостатъци в работата на дружествата;

4. намалява размера на определеното в договора за възлагане на управлението възнаграждение на органите на управление на едноличните търговски дружества с до две месечни възнаграждения, в случай че не е изпълнено негово разпореждане, разпоредбите на тази наредба или са осъществени действия в нарушение на нормативната уредба;

5. разрешава на органите на управление на общинските еднолични търговски дружества ползването на 25 (двадесет и пет) платени неприсъствени дни в рамките на съответната календарна година, без право на прехвърляне;

6. командирова със заповед в страната и чужбина органите на управление на общинските еднолични търговски дружества; в седемдневен срок от завръщането си командированият представя писмен отчет за целесъобразността и резултатите от извършената работа.

(2) Кметът на общината упражнява предоставените му по ал. 1 правомощия лично или чрез определени от него лица.

Чл.50 (1) Общински съвет – Пловдив възлага на Кмета на Община Пловдив във връзка с дейността на търговските дружества с общинско участие в капитала, в които общината е акционер или съдружник, да:

1. упълномощава представител на общината в Общото събрание на акционерите или съдружниците, след решение на Общински съвет, по реда на тази наредба;

2. получава поканите за свикване на Общо събрание на акционерите или съдружниците;

3. получава материалите по дневния ред, в случай че не са представени, както и да ги изисква при търговските дружества с общинско участие в капитала;

4. изисква писмено или устно становище от представителя на общината в Общото събрание, по обявения дневен ред;

5. получава доклад за взетите решения в тридневен срок, считано от провеждане на Общото събрание;

6. предприема действия за оспорване на решения на Общото събрание, като внася искове в компетентния съд;

7. изисква от представителите да изпращат до длъжностното лице, водещо публичния регистър на общинските търговски дружества съгласно тази наредба, заверени преписи от актовете, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, в срок до седем дни след издаването им;

8. изисква от представителите информация за финансово-икономическото и организационно състояние на дружеството, за промяна в размера на акционерното/дяловото участие на община Пловдив в дружеството и друга информация от оперативен характер.

 

Чл.51 (1) Органите на управление на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичането на всяко тримесечие, представят в Община Пловдив тримесечен финансов отчет с натрупване от началото на годината, съдържащ отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс, отчет за собствения капитал и паричен поток. Финансовият отчет е придружен от писмен доклад за дейността, за финансово-икономическото състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване. Отчетът съдържа и информация за структурата на финансовия резултат, за полагащото се и изплатено възнаграждение на ръководните органи за периода, за договорените и събрани приходи от наеми на отдадено недвижимо имущество и за просрочените задължения.

(2) Органите на управление на общинските еднолични търговски дружества в срок до 1-ви март на годината следваща отчетната, представят в община Пловдив годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор (когато е определен такъв), придружен с писмен доклад за дейността, за финансово-икономическото състояние на дружеството, информация за структурата на финансовия резултат, за полагащото се и изплатено възнаграждение на ръководните органи за периода, за договорените и събрани приходи от наеми на отдадено недвижимо имущество, за просрочените задължения, отчет за командировките на органите на управление, опис на заведените дела и годишен отчет за степента на изпълнение на бизнес програмата.

(3) Органите на управление на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала представят в община Пловдив копия от актовете за собственост на недвижими имоти, внесени в капитала им с решение на Общински съвет.

Р а з д е л Х

Особени правила при сключване на някои видове договори

Чл.52 (1) Сключването на договори за продажба, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на общинските еднолични търговски дружества, както и за продажба и наем на други дълготрайни активи на дружествата се извършва след провеждане на публичен търг или на публично оповестен конкурс, при условията и по реда на настоящата наредба.

(2) Алинея 1 може да не се прилага при:

1. сключване на договори с други търговски дружества, в които община Пловдив е собственик на капитала, мажоритарен съдружник или акционер;

2. сключване на договори с община Пловдив;

3. организации на бюджетна издръжка на община Пловдив;

(3) Сключването на договорите по ал. 2 се извършва от управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност или от изпълнителния член на съвета на директорите, съответно от управителния съвет, на едноличните акционерни дружества след решение на Общински съвет – Пловдив, в качеството на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в общинските търговски дружества. С решението Общински съвет – Пловдив одобрява проект на договора.

(4) Не се изисква решение на Общински съвет – Пловдив за сключване на договори за наем за срок до 3 (три) години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с обща стойност за текущата година, която не надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи, собственост на дружеството, към 31-ви декември на предходната година, както и за наемните  договори, сключени по реда на чл.102, ал.4 от Закона за лечебните заведения.

Чл.53 (1) Сключването на договори за наем и/или разпоредителни сделки с дълготрайни активи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, с изключение на разпоредителни сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, с държавата, други общини или търговски дружества, в които държавата или друга община е едноличен собственик на капитала, може да се извършва без провеждане на публичен търг или на публично оповестен конкурс.

(2) Сключването на договорите по предходната алинея се извършва от управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност или от изпълнителния член на съвета на директорите, съответно от управителния съвет, на едноличните акционерни дружества, след решение на Общински съвет – Пловдив, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските търговски дружества. С решението Общински съвет – Пловдив одобрява проект на договора.

Чл.54 (1) Паричните постъпления от сделките по чл. 52, ал.1, остават в дружеството, без да се използват за възнаграждения и заплати.

(2) Паричните постъпления от продажба или отдаване под наем на вещи, съставляващи дълготрайни материални активи на еднолично общинско търговско дружество – лечебно заведение, остават изцяло в дружеството и могат да се ползват само за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност.

Чл.55 Продажбата на дълготрайни материални активи от общинските еднолични търговски дружества се извършва по цена, не по-ниска от справедливата пазарна оценка, определена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители. Наемните цени не могат да бъдат по-ниски от определените от Общински съвет – Пловдив базисни наемни цени за общински имоти.

Чл.56 Замяна на дълготрайни материални активи на общински еднолични търговски дружества се извършва от управителния орган на съответното търговско дружество, след решение на Общински съвет – Пловдив. Въз основа на решението на общинския съвет управителният орган сключва договор за замяна.

Чл.57 (1) Управителните органи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала възлагат извършването на строителство, доставки и услуги при стриктно спазване на условията и реда, определени със Закона за обществените поръчки, или друг нормативен акт от действащото в страната законодателство.

(2) Застроените имоти – собственост на търговски дружества, чийто капитал е повече от 50 % общинска собственост, подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения, от застраховател, предложен от управителя, съответно изпълнителния директор на дружеството, одобрен с решение на Общински съвет – Пловдив.

Чл.58 (1) Публичният търг се открива с решение на Общински съвет-Пловдив, което съдържа:

1. описание на обекта;

2. вида на търга – с тайно или с явно наддаване;

3. начална тръжна цена;

4. стъпка на наддаване – при търговете с явно наддаване, чрез която се увеличава началната тръжна цена, като стъпката се определя като цяла стойност;

5. размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да бъде по-малко от 10 % от началната тръжна цена;

6.  ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена, място и краен срок за нейното получаване;

7. място  и краен срок за подаване на документи за участие;

8. условия за оглед на обекта, предмет на търга;

9. дата, място и час на провеждане на търга, респективно на повторното провеждане на търга;

10. специални изисквания към участниците и/или други тръжни условия, когато това се налага от вида на обекта, или произтича от закон или решението на Общински съвет – Пловдив (респ. управителния орган на дружеството);

11. начина и срока на плащане на цената от спечелилия търга участник.

(2) С решението по ал.1 Общински съвет – Пловдив утвърждава тръжна документация, ведно с проект на договор и упълномощава управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и да сключи договор със спечелилия търга участник.

(3) При сключване на договори за наем за срок до 3 (три) години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с обща стойност за текущата година, която не надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи, собственост на дружеството, към 31-ви декември на предходната година, търгът се открива с решение на управителния орган на дружеството, което съдържа условията на търга по ал.1. Управителният орган на дружеството назначава комисия за провеждане на търга.

Чл.59 (1) Подготовката, организацията и провеждането на публичен търг се извършва от комисия, назначена от  управителния орган на едноличното общинско търговско дружество и се състои от председател, заместник- председател и членове.

(2) Комисията по ал. 1 се състои от 5 члена като задължително в нейния състав се включват длъжностно лице от отдел „Търговски дружества, общински предприятия и здравеопазване“ на Община Пловдив и правоспособен юрист. В състава на комисията може да се предвиди участието на външни експерти, когато има необходимост от специални знания.

(3) Не могат да участват в състава на комисията лица, които са заинтересовани от резултатите на търга, или са свързани лица, по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, с участници в търга, както и с членовете на техни управителни или контролни органи.

(4) Членовете на комисията подписват декларация за обстоятелствата по ал. 3 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците и техните предложения.

Чл.60 (1) Комисията може да заседава и взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете й, като е задължително присъствието на председателя или на заместник-председателя, както и на юрист.

(2) Комисията приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване.

(3) За своята работа комисията води протокол, който се подписва от всички присъствали членове.

Чл.61 (1) Публичен търг се провежда въз основа на тръжна документация, утвърдена с решение на Общински съвет – Пловдив, респективно с решение на управителния орган на дружеството.

(2) Тръжната документация съдържа:

1. описание на обекта – предмет на търга;

2. вида на търга – с тайно или явно наддаване;

3. начална тръжна цена;

4. стъпката на наддаване – при търговете с явно наддаване, чрез която се увеличава началната тръжна цена, като стъпката се определя като цяла стойност;

5. размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да бъде по-малко от 10 % от началната тръжна цена;

6. ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена, място и краен срок за нейното получаване;

7. място и краен срок за подаване на документи за участие;

8. условия за оглед на обекта, предмет на търга;

9. дата, място и час на провеждане на търга, респективно на повторното провеждане на търга;

10. специални изисквания към участниците и/или други тръжни условия, когато това се налага от вида на обекта, или произтича от закон или решението на Общински съвет – Пловдив (респ. управителния орган на дружеството);

11. начина и срока на плащане на цената от спечелилия търга участник.

12. образци на документи, които участникът следва да попълни;

13. проект за договор;

14. адрес и телефон за връзка.

Чл.62 (1) Условията на търга по предходните членове се разгласяват чрез обявление поне в един ежедневник и на официалната интернет страница на дружеството най-малко 14 (четиринадесет) календарни дни преди датата на провеждане на търга.

(2) Обявата трябва да съдържа информация за предмета на търга, цената на тръжните книжа, размера на депозитната вноска, дата и място на провеждане на търга, адрес и телефон за информация и други данни, съгласно разпоредбите на настоящата наредба.

Чл.63 Когато след изтичане на срока за закупуване на тръжната документация, за търга няма закупена такава, управителният орган на дружеството може:

1. да вземе решение за промяна датата на провеждането на търга и съответно удължаване срока за закупуването на тръжна документация;

2. да вземе решение за закриване на търга.

Чл.64 (1) Търгът се провежда от комисията, назначена с решение на управителния орган на дружеството, в деня, часа и мястото, посочени в тръжната документация.

(2) Търгът се открива от председателя на комисията, а при негово отсъствие – от заместник-председателя, който прочита регистъра на подадените от кандидатите пликове с тръжни документи за участие в търга, по реда на тяхното постъпване.

(3) От момента на откриване на търга участниците нямат право да разговарят по между си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация по между си по друг начин. При нарушение на изискванията по предходното изречение, по решение на комисията, съответният участник може да бъде отстранен от по-нататъшно участие в търга.

Чл.65 (1) Регистрирането на участниците в търга започва с тяхното допускане.

(2) Допускането на кандидатите до участие в търга се осъществява от комисията чрез отваряне на пликовете с тръжни документи на отделните участници по реда на тяхното постъпване, и извършване на проверка относно редовността и пълнотата на представените документи, съобразно изискванията, посочени в тръжните книжа.

(3) Всеки допуснат до участие в търга кандидат се вписва в регистъра на допуснатите до участие в търга кандидати.

Чл.66 Комисията отказва да допусне кандидат за участие в случай, че установи непълнота на представените документи или неспазване на изискванията, посочени в тръжните книжа.

Чл.67 След регистрирането на допуснатите кандидати за участие в търга, се пристъпва към процедурата по наддаване, в която участват само допуснатите кандидати.

Чл.68 (1) При търг с явно наддаване председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването, и обявява стъпката на наддаване, определена в решението на Общински съвет-Пловдив, респ. решението на управителния орган на дружеството.

(2) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка.

(3) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.

(4) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена след което закрива търга.

(5) Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена.

Чл.69 (1) Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в 2 (два) броя запечатани пликове – 1 (един) за изискуемите документи и 1 (един) за ценовата оферта.

(2) В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове и се запознава с редовността на подадените документи.

(3) По преценка на председателя на комисията заседанието й може да бъде открито или закрито.

(4) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата на кандидата, името му, платежния документ за внесен депозит, предложената цена и другите обстоятелства по редовността на подадените документи.

(5) Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената цена за обекта. В случай че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена.

(6) Обстоятелствата по ал. 4 и ал. 5 се констатират с протокол на комисията, който се подписва от всичките й членове.

(7) Когато при отваряне на всички оферти се установи, че наддавателните предложения са равни като цена, търгът се обявява отново, като се уведомяват участниците.

Чл.70 (1) В случай, че има закупени тръжни книжа, но за търга няма кандидат със заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи до обявения краен срок, търг не се провежда и същият се обявява за непроведен.

(2) В случай, че има закупени тръжни книжа и има кандидат/и със заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи до обявения краен срок, но в деня, часа и мястото, определени за провеждане на търга, не се яви нито един кандидат, провеждането на търга се отлага с два часа. Ако след изтичането им, отново не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно. Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил търга, при положение, че предложи цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка – при търг с явно наддаване, и по предложената от кандидата цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена – при търг с тайно наддаване.

Чл.71 При заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи само от 1 (един) кандидат, търгът се провежда, като след извършване на проверката относно редовността и пълнотата на представените документи, съобразно изискванията, посочени в тръжните книжа, ако кандидатът бъде допуснат до участие, същият се обявява за спечелил търга, при положение, че предложи цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка – при търг с явно наддаване, и по предложената от кандидата цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена – при търг с тайно наддаване.

Чл.72 В случай, че в резултат на отстраняване на кандидат/и от участие в търга бъде допуснат само 1 (един) кандидат, същият се обявява за спечелил търга, при положение, че предложи цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка – при търговете с явно наддаване, и по предложената от кандидата цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена – при търг с тайно наддаване.

Чл.73 Когато на търга се яви само 1 (един) кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с един час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил, при положение, че предложи цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка – при търговете с явно наддаване, и по предложената от кандидата цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена – при търг с тайно наддаване.

Чл.74 Ако нито един от кандидатите за участие в търга не бъде регистриран по реда от настоящата наредба, председателят на комисията закрива търга.

Чл.75  Когато след започване на процедурата по наддаване никой от участниците не обяви цена, по-висока от началната тръжна цена с определената стъпка на наддаване – при търговете с явно наддаване, търгът се закрива. Внесените депозити на участниците не се възстановяват.

Чл.76 (1)  Въз основа на резултатите от търга, управителният орган на дружеството сключва договор със спечелилия търга участник.

(2) За спечелил търга се определя участникът, предложил най-високата цена. Той е длъжен да заплати предложената цена в сроковете и съгласно условията на търга. При неизпълнение депозитът на първия участник се задържа, а за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена.

(3) Депозитът на спечелилият търга участник се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената.

(4) Депозитът за участие на поканените и отказали да сключат сделка участници не се възстановява.

(5) Внесените депозити за участие на нерегистрираните за търга кандидати и на неспечелилите търга участници се възстановяват по банков път по посочената от тях в тръжната документация банкова сметка. Върху тези суми не се дължат лихви.

.Чл.77 (1) Публично оповестения конкурс се открива с решение на Общински съвет – Пловдив, което съдържа:

1. описание на обекта на конкурса;

2. конкурсна цена;

3. размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да бъде по-малко от 10 % от конкурсната цена;

4. ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на плащане на нейната цена, място и краен срок за нейното получаване;

5. място  и краен срок за подаване на документи за участие и оферти;

6. условия за оглед на обекта, предмет на конкурса;

7. дата, място и час на провеждане на конкурса, респективно за повторното провеждане на конкурса;

8. начина и срока на плащане на цената от спечелилия конкурса участник;

9. общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта, или произтича от закон или решението на Общински съвет – Пловдив (респ. управителния орган на дружеството);

10. други условия в съответствие с целите на конкурса;

11. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;

12. методика за оценка на постъпилите кандидатури – задължителна част от конкурсната документация.

(2) С решението по ал.1 Общински съвет – Пловдив утвърждава конкурсна документация, ведно с проект на договор и упълномощава управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на конкурса, както и да одобри протокола от проведения конкурс и сключи договор със спечелилия конкурса участник.

(3) При сключване на договори за наем за срок до 3 (три) години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с обща стойност за текущата година, която не надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи, собственост на дружеството, към 31-ви декември на предходната година, публично оповестения конкурс се открива с решение на управителния орган на дружеството, което съдържа условията на конкурса по ал.1. Управителният орган на дружеството назначава комисия за провеждане на конкурса.

Чл.78 (1) Подготовката, организацията и провеждането на публично оповестен конкурс се извършва от комисия, назначена от  управителния орган на едноличното общинско търговско дружество и се състои от председател, заместник- председател и членове.

(2) Комисията по ал. 1 се състои от 5 члена като задължително в нейния състав се включват длъжностно лице от Дирекция „Търговски дружества, общински предприятия и здравеопазване“ на община Пловдив и правоспособен юрист. В състава на комисията може да се предвиди участието на външни експерти, когато има необходимост от специални знания.

(3) Не могат да участват в състава на комисията лица, които са заинтересовани от резултатите на конкурса, или са свързани лица, по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, с участници в конкурса, както и с членовете на техни управителни или контролни органи.

(4) Членовете на комисията подписват декларация за обстоятелствата по ал. 3 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците и техните предложения.

Чл.79 (1) Комисията може да заседава и взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете й, като е задължително присъствието или на председателя или на заместник-председателя, както и на юрист.

(2) Комисията приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване.

(3) За своята работа комисията води протокол, който се подписва от всички присъствали членове.

Чл.80 (1) Публично оповестен конкурс се провежда въз основа на конкурсна документация, утвърдена с решение на Общински съвет – Пловдив, респективно с решение на управителния орган на дружеството.

(2) Конкурсната документация съдържа:

1. описание на обекта – предмет на конкурса;

2. конкурсна цена;

3. размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да бъде по-малко от 10 % от конкурсната цена;

4. ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на плащане на нейната цена, място и краен срок за нейното получаване;

5. място  и краен срок за подаване на документи за участие и оферти;

6. условия за оглед на обекта, предмет на конкурса;

7. дата, място и час на провеждане на конкурса, респективно повторното провеждане на конкурса;

8. начина и срока на плащане на цената от спечелилия конкурса участник;

9. общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта, или произтича от закон или решението на Общински съвет – Пловдив (респ. управителния орган на дружеството);

10. други условия в съответствие с целите на конкурса;

11. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;

12. методика за оценка на постъпилите кандидатури – задължителна част от конкурсната документация;

13. образци на документи, които участникът следва да попълни;

14. проект за договор;

15. адрес и телефон за връзка.

(3) В конкурсната документация се посочва изрично, че офертата на кандидата се поставя в отделен непрозрачен плик, който се отваря след проверката по допустимост на всички кандидати.

Чл.81 (1)Условията на конкурса се разгласяват чрез обявление поне в един ежедневник и на официалната интернет страница на дружеството най-малко 14 (четиринадесет) календарни дни преди датата на провеждане на конкурса.

(2) Обявата трябва да съдържа информация за предмета на конкурса, цената на конкурсните книжа, размера на депозитната вноска, дата и място на провеждане на конкурса, адрес и телефон за информация и други данни, съгласно разпоредбите на настоящата наредба. 

Чл.82 Когато след изтичане на срока за закупуване на конкурсната документация, за конкурса няма закупена такава, управителният орган на дружеството може :

1. да вземе решение за промяна датата на провеждането на конкурса и съответно удължаване срока за закупуването на конкурсна документация;

2. да вземе решение за закриване на конкурса.

Чл.83 (1) Конкурсът се провежда от комисията, назначена с решение на управителния орган на дружеството, в деня, часа и мястото, посочени в конкурсната документация.

(2) Конкурсът се открива от председателя на комисията, а при негово отсъствие – от заместник-председателя, който прочита регистъра на подадените от участниците конкурсни документи, по реда на тяхното постъпване.

(3) От момента на откриване на конкурса участниците нямат право да разговарят по между си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация по между си по друг начин. При нарушение на изискванията по предходното изречение, по решение на комисията, съответният участник може да бъде отстранен от по-нататъшно участие в конкурса.

Чл.84 (1) Регистрирането на участниците в конкурса започва с тяхното допускане.

(2) Допускането на кандидатите до участие в конкурса се осъществява от комисията, която в присъствието на всички кандидати отваря плика с надпис „Документи за допустимост“ и извършва проверка на представените от кандидатите документи, относно тяхната редовност и пълнота, съобразно изискванията посочени в конкурсните книжа.

Чл.85 Комисията отказва да допусне кандидат за участие в случай, че установи непълнота на представените документи или неспазване на изискванията, посочени в конкурсните книжа.

Чл.86 (1) След регистрирането на допуснатите до участие в конкурса кандидати комисията продължава работата си в едно или няколко закрити заседания, като разглежда офертите само на допуснатите кандидати.

(2) Комисията разглежда офертите и взема решение в закрито заседание.

(3) Комисията започва разглеждането на офертите по реда на регистрирането на участниците.

(4) Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на конкурса незабавно писмено да уведомяват комисията за промени в обстоятелствата, заявени и посочени в офертата.

Чл.87 (1) Комисията оценява и класира представените оферти.

(2) Комисията не класира кандидат, чиято оферта не отговаря на изискванията на конкурсната документация, или на условията, при които е обявен конкурсът.

(3) Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на управителния орган на дружеството да одобри протокола от проведения конкурс и да определи участника, спечелил конкурса. По своя преценка управителният орган на дружеството може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения.

Чл.88 (1) В случай, че има закупени конкурсни книжа, но за конкурса няма кандидат със заявено участие чрез подаване на плик с конкурсни документи до обявения краен срок, конкурс не се провежда и същият се обявява за непроведен.

(2) В случай, че има закупени конкурсни книжа и има кандидат/и със заявено участие чрез подаване на плик с конкурсни документи до обявения краен срок, но в деня, часа и мястото, определени за провеждане на конкурса, не се яви нито един кандидат, провеждането на конкурса се отлага с 2 /два/ часа. Ако след изтичането им, отново не се яви кандидат, конкурс не се провежда и същият се обявява за непроведен.

(3) При заявено участие чрез подаване на плик с конкурсни документи само от един кандидат, конкурсът се провежда, като след извършване на проверката относно редовността и пълнотата на представените документи, съобразно изискванията, посочени в конкурсните книжа, ако кандидатът бъде допуснат до участие, комисията разглежда представената от него оферта.

(4) В случай, че в резултат на отстраняване на кандидат/и от участие в конкурса бъде допуснат само един кандидат, конкурсът се провежда, като комисията разглежда представената от него оферта.

Чл.89 Ако нито един от кандидатите за участие в конкурса не бъде регистриран, председателят на комисията закрива конкурса.

Чл.90 (1) Въз основа на резултатите от конкурса, управителният орган на дружеството сключва договор със спечелилия конкурса участник.

(2) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса, като с уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай, че в срока не бъде сключен договорът по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.

(3) Депозитът на спечелилия конкурса участник се възстановява след подписване на съответния договор.

(4) Депозитът за участие на поканените и отказали да сключат сделка участници не се възстановява.

(5) Внесените депозити за участие на недопуснатите за конкурса кандидати и на неспечелилите конкурса участници се възстановяват по банков път по посочената от тях в конкурсната документация банкова сметка. Върху тези суми не се дължат лихви.

Чл.91 (1) Ако за участие в конкурса няма подадени оферти, конкурсът се прекратява с решение на управителния орган на дружеството, като може да бъде обявен повторно, или да бъде внесено в Общински съвет – Пловдив предложение за отмяна на решението, когато конкурсът се провежда след решение на Общинския съвет.

(2) Ако офертите на допуснатите кандидати не отговарят на предварително обявените условия в конкурсната документация, комисията предлага на управителния орган на дружеството да вземе решение за прекратяване на конкурса или да бъде внесено предложение в Общински съвет – Пловдив за отмяна на решението, когато конкурсът се провежда след решение на Общинския съвет.

Раздел ХI

Публични регистри на търговски дружества с общинско участие в капитала и на гражданските дружества, в които участва община Пловдив 

Чл.92 Община Пловдив води публичен електронен регистър на общинските еднолични търговски дружества и на търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник. Регистърът е достъпен чрез сайта на община Пловдив.

Чл.93 В регистъра за търговските дружества с общинско участие се вписват:

1. наименованието на търговското дружество;

2. данните за търговската регистрация на търговското дружество, в това число за преобразуването и прекратяването му;

3. размерът на общинското участие в капитала на търговското дружество;

4. лицата, които представляват общината в органите за управление и контрол на търговското дружество;

5. възнаграждението на лицата, които представляват общината в тези органи.

Чл.94 Вписването в регистъра се извършва от определените със заповед на Кмета на община Пловдив длъжностни лица. Възникналите промени в данните по предходния член се отразяват в срок не по-дълъг от един месец от вписване на съответните обстоятелства в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Чл.95 Регистърът се съставя, води и съхранява по реда, определен в Наредба № 8 за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.

Чл.96 Органите на управление на общинските еднолични търговски дружества и лицата, упълномощени да представляват община Пловдив в търговските дружества, в които е акционер или съдружник, изпращат на длъжностното лице, водещо регистъра, заверени преписи от актовете, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 51а, ал.4 и чл.54а от Закона за общинската собственост и отменя:

„Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, приета с решение на Общински съвет № 241, взето с протокол № 13 от 25.06.2009 г., последно изм. и доп. с Решение № 252, взето с протокол № 15 от 16.06.2011г.“.

§2. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат доколкото не противоречат на нормативен акт от по-висок ранг.

§3. За неуредените с тази Наредба въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за общинската собственост и другите действащи нормативни актове.

§4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 14, взето с Протокол № 1 от 22. 01. 2019 г. на Общински съвет – Пловдив и влиза в сила от 01. 02. 2019г.

§5. Когато учредителните актове на общинските еднолични търговски дружества противоречат на настоящата наредба, същите се привеждат в съответствие с нея не по-късно от 6 месеца от влизането й в сила.

§6. В случаите по §5 до приемане на решение на Общински съвет – Пловдив за изменение и допълнение на устава, съответно дружествения договор и вписване на промените в търговския регистър се прилага уставът, съответно дружествения договор и правилника за работа на управителните тела на съответното дружество.

§7. Сделките по продажба, отдаване под наем, учредяване на вещни права върху недвижими имоти на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, както и за продажба  или наем на други дълготрайни активи на дружествата, за които има взето решение на Общински съвет –Пловдив се приключват по досегашния ред. В срока по §5 процедурите по наемане на недвижими имоти и други дълготрайни активи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, за които не е необходимо вземане на решение от Общински съвет-Пловдив, се провеждат при спазване на устава, съответно дружествения договор и правилниците за работа на управителните органи на дружествата.

§8. Обявените, но неприключили до влизане в сила на наредбата конкурсни процедури за възлагане на управление, респ. контрол се довършват по досегашния ред.

§9. В едномесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба Общински съвет – Пловдив приема решение за утвърждаване на нови типови форми на договора за възлагане на управление и договора за възлагане на контрол.

§10. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината.