Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив

Print Friendly

НАРЕДБА

за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни

средства на територията на град Пловдив

               (приета с Решение № 14, взето с Протокол № 1 от 19. 01. 2012 г.; Изм. и доп. с Р. №99 , Пр. № 5 от 15.03.2012г; Изм. и доп. с Р. №245 , Пр. № 12 от 28.06.2012г; Изм. и доп. с Р. №395 , Пр. № 16 от 27.09.2012г); (Изм. и доп. с Р. №445 , Пр. № 23 от 18.12.2013г.); (Изм. и доп. с Р. №289 , Пр. № 15 от 11.09.2014г.); (Изм. и доп. с Р. №124 , Пр. № 8 от 23.04.2015г.;Изм. и доп. с Р. №195 , Пр. № 11 от 04.06.2015г.; Изм. и доп. с Р. №224 , Пр. № 12 от 18.06.2015г.; Изм. и доп. с Р. №335 , Пр. № 14 от 27.08.2015г.; Изм. и доп. с Р. № 157 , Пр. № 6 от 14.04.2016г.; Изм. и доп. с Р. № 205 , Пр. № 7 от 17.05.2016г.; Изм. и доп. с Р. № 400 , Пр. № 15 от 13.09.2016г.; Изм. и доп. с Р. № 245 , Пр. № 14 от 27.07.2017г.; Изм. и доп. с Р. № 369 , Пр. № 19 от 26.10.2017г.;Изм. и доп. с Р. № 415 , Пр. № 19 от 12.11.2018г.;)

ПРИЛОЖЕНИЕ )

ГЛАВА ПЪРВА

Раздел I.Общи положения

        Чл.1. Тази наредба урежда въпросите за местните изисквания за ограничения, забрани, санкции и контрол, свързани със спирането, престоя и паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на град Пловдив.

Чл.2. Допуска се въвеждането на временни ограничения на движението, спирането, престоя и паркирането на превозните средства на територията на града по разпореждане на компетентните общински органи, съгласувано със службите за пътен контрол. Ограниченията се сигнализират съобразно Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ и нормативните документи за  неговото прилагане.

ГЛАВА ВТОРА

Раздел І

Общи правила

Чл. 3. (1) На територията на община Пловдив, престой и паркиране, освен съгласно указания в нормативните актове ред, може да се извършва само:

1. В зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на  денонощието, определени по реда на гл. Втора, Раздел II от тази наредба. Местата за паркиране в тези зони се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране.

2. На специално отредени и сигнализирани за това места (паркинги), извън платното за движение. Паркингите могат да бъдат държавна, общинска или частна собственост на физически и/или юридически лица.

(2) Местата по ал.1, т.2 се определят на основание проект, утвърден от Главния архитект на Общината.

(3) Местата по ал.1, освен по предвидения от ЗДвП ред и свързаните с него подзаконови нормативни актове, могат допълнително да се обозначават  и обособяват, по начин, предвиден в проекта по ал.2, както и по преценка  на контролните общински органи.

(4) Не се допуска нерегламентирано поставяне и/или разполагане върху  общинска територия на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради,  знаци, табели, съоръжения, предмети и др. подобни, които затрудняват и/или възпрепятстват видимостта, преминаването, спирането, престоя и паркирането на моторните превозни средства, както и движението на пешеходците.

Чл. 4. (1)(Изм. и доп. с Р. № 157 , Пр. № 6 от 14.04.2016г.;) (Изм. и доп. с Р. № 245 , Пр. № 14 от 27.07.2017г.;)

Чл. 4. (1) Престоят и паркирането са забранени:

1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението, или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;

2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;

3. в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;

4. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;

5. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;

6. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването;

7. върху пътна лента, предназначена за движение на бавно движещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак.

(2) Паркирането е забранено:

1. пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;

2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;

3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

4. на места, определени за хора с трайни увреждания;

5. на пътя – за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато в Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“;

6. пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.

(3) Престоят и паркирането са забранени и:

1. На таксиметровите местостоянки, определени с решение на Общинския съвет, с изключение на регистрираните таксиметрови автомобили.

2. На служебни паркинги, разположени на общинска територия, освен в случаите на писмено съгласие на ползвателя.

(4) Освен в случаите на ал.3 паркирането е забранено и:

1. В паркове, градини и зелени площи, освен в случите, когато на територията им има специално обособени и обозначени за това места.

2. Пред стълбища и проходи, входове и изходи, около туристически и исторически места, спортни съоръжения и др., които са пешеходни зони, когато се затруднява движението на пешеходците.

3. Около съдовете за смет по начин, възпрепятстващ сметосъбирането.

4. Около противопожарните кранове по начин, възпрепятстващ използването им.

5. На пътни участъци в ремонт.

„Чл.4а. (Нов с Р. №124 , Пр. № 8 от 23.04.2015г.) Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка.“.

Чл.4б. (Нов с Р. № 157 , Пр. № 6 от 14.04.2016г.;) За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя, а на път с еднопосочно движение се допуска престой и от лявата страна по посока на движението, ако това не пречи на движението на пътните превозни средства.

Чл.5.(Изм. и доп. с Р. № 157 , Пр. № 6 от 14.04.2016г.;) Забранява се домуването на товарни автомобили от категория N2 и N3, автоцистерни, автобуси, ремаркета и полуремаркета, строителни машини и техника по улици, площади и в близост до жилищни сгради на територията на град Пловдив.

Чл.6. (1) Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най- малко 2 метра за преминаване на пешеходци.

(2) Във всички останали случаи не се допуска престой и паркиране на  моторни превозни средства върху тротоарите.

Чл.7. (1) Водачът на пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести на място, където е разрешено паркирането, или извън платното за движение.

(2) В случаите по ал. 1, когато изместването е невъзможно, водачът е длъжен да обозначи повреденото превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или по друг подходящ начин, така че то да бъде забелязано навреме от водачите на приближаващите се пътни превозни средства.

(3) Правилата по ал. 1 и ал. 2 се прилагат и за пътните превозни средства, които са спрели за оказване на помощ.

Чл. 8. Забранява се търговия от и на превозни средства в местата, разрешени за престой и паркиране, и платната за движение.

Чл. 9. (1) Забранява се оставянето/разполагането на неизправни, катастрофирали и спрени от движение превозни средства и/или част/и от тях на местата, разрешени за престой и паркиране.

(2) Принудително преместените превозни средства по ал.1 се съхраняват на специално отреден за целта общински паркинг.

Раздел ІІ

Зони за платено и безплатно паркиране

Чл.10. (1)( Изм. и доп. с Р. №99 , Пр. № 5 от 15.03.2012г)(Изм. и доп. с Р. № 157 , Пр. № 6 от 14.04.2016г.;) На територията на града се определят райони, пътища или части от пътища за зони за платено и безплатно паркиране /„Синя зона”/ в определени часове на денонощието, от понеделник до събота включително, с изключение на обявените с нормативен акт официални национални празници. в часовия диапазон от  08.30 до 17.30 часа. Таксуването се определя съобразно действителното време на паркиране в зоните за паркиране, като същото не може да бъде за по-малко от един час.

(2) (Изм. и доп. с Р. №445 , Пр. № 23 от 18.12.2013г.) (Изм. с Р. №224 , Пр. № 12 от 18.06.2015г.) За паркиране в „Синя зона” се заплаща цена в размер определен с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, с изключение на електрически превозни средства /ЕПС/, паркирали до зарядна колонка за ЕПС и намиращи се в режим на зареждане от същата.

(3) (Изм. и доп. с Р. № 205 , Пр. № 7 от 17.05.2016г.;) Обхватът на „Синя зона” се определя от Общински съвет Пловдив, съгласно одобрен списък, Приложение № 1 на настоящата Наредба. Условията и редът за паркиране в зоната, се указват с хоризонтална маркировка и вертикална пътна сигнализация от съответните звена на Община Пловдив, при спазване на действащите нормативни разпоредби и действащия Генерален план за организация на движението в гр. Пловдив.

Чл.11. (1) Установяване на заплащането и контрола на действителното времетраене на паркирането в „Синя зона” става с билет от инкасатор, с предварително закупен от водача талон, чрез изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS), чрез таксуване от паркинг-автомат, с представен пропуск за домуващи, с разрешително за предплатена услуга, с карта издадена при условията на чл. 17 от настоящата наредба или по друг начин, определен със Заповед на Кмет на община Пловдив.

(2) Вида и дизайна на талоните за паркиране се утвърждават със Заповед  на Кмет на община Пловдив. На талона задължително се изписват указанията за неговото ползване.

Чл.12. (1)(Изм. и доп. с Р. № 157 , Пр. № 6 от 14.04.2016г.;) При използване на талон за заплащане на престоя в зоната е необходимо да се отбележи върху него, по ясен и точен начин, съгласно указанията изписани на него, необходимите данни за паркирането и да се постави в долния десен ъгъл на предното стъкло на ППС, откъм вътрешната му страна, по начин осигуряващ видимостта му отвън.

(2) При заплащане чрез кратки съобщения, водачът е длъжен да изпрати кратко съобщение от мобилен телефон, следвайки точно указанията, изписани на указателните табели в зоната.

Чл.13. Дейностите по продажба на билетите, талоните за паркиране, предоставянето на SMS-услугата и паркинг автомати, както и всички други дейности по обслужване на зоната, заедно или поотделно, могат да се извършват от общинска администрация чрез нейно звено или чрез възлагане на външен изпълнител.

Чл. 14. Не се допуска в „Синя зона”:

1. Нарушения на правилата за движение, регламентирани в ЗДвП и свързаните с него подзаконови нормативни разпоредби.

2. Паркиране в нарушение на правилата за паркиране, регламентиращи зоната, както и указанията на техническия персонал, обслужващ зоната.

3. Паркиране извън обозначените места за паркиране или по начин, засягащ очертанията на мястото за паркиране и/или съседно място.

4. (Изм. с Р. №224 , Пр. № 12 от 18.06.2015г.) Паркиране на ППС, без да е направено заплащане на цената по реда на  чл.11, ал.1.

5. Паркиране на място, обозначено със знак Д21–„Инвалид”, на автомобили, без необходимото разрешение за това.

6. Паркиране на местата „Служебен ангажимент” без съгласието на ползвателя, на който е издадено разрешително.

7. Безплатното паркирането на автомобили, освен в случаите посочени в настоящата наредба.

Чл.14а. (Нов с Р. №289 , Пр. № 15 от 23.04.2015г.) (1) В обхвата на „Синя Зона” се допуска въвеждане на ограничителен режим на паркиране – Зона за платено паркиране „Зелена зона”.

(2) (Изм. и доп. с Р. №124, Пр. № 8 от 23.04.2015г.) В обхвата на „Зелена зона“ се разрешава паркиране само на собственици на МПС, с постоянен адрес в обхвата на зоната.“.

(3) (Изм. и доп. с Р. №124, Пр. № 8 от 23.04.2015г.) Посочените в предходната алинея ползватели на „Зелена зона“ се определят за домуващи.“.

(4) Обхватът на зоната по ал. 1 се определя с решение на Експертния съвет на Общинската комисия по безопасност на движението.

Раздел ІІІ

Паркиране и престой в Зоните за платено и безплатно паркиране за хора с

увреждания, лица със служебен абонамент и лица с постоянно

местожителство

Чл.15. (1) (Изм. и доп. с Р. №289 , Пр. № 15 от 11.09.2014г.) Във всяка „Синя зона” и „Зелена зона” се осигуряват фиксирани и обозначени със знак Д21–„Инвалид” места за безплатно паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от хора с увреждания.

(2)( Изм. и доп. с Р. №99 , Пр. № 5 от 15.03.2012г) (Изм. и доп. с Р. №289 , Пр. № 15 от 11.09.2014г.) На местата по ал.1, могат да престояват до 3 часа само автомобили, снабдени с  карта, удостоверяваща правото на ползване на такова място. Картата задължително съдържа международния знак „Инвалид”. Тя трябва да бъде поставена в долният десен ъгъл на предното стъкло на ППС, откъм вътрешната му страна, по начин, осигуряващ  видимостта на изображението отвън.

(3) Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от Кмет на общината или от упълномощено от него лице.

(4) Картата за паркиране по ал.2 трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с увреждания.

(5) Лица и деца с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% с постоянен/настоящ адрес в гр. Пловдив, желаещи да ползват карта за паркиране, при условията на ал.3, подават заявление до Кмет на Община Пловдив, като прилагат необходимите документи, определени със заповед.

(6) Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улесненията при паркиране, издадено от друга държава – членка на Европейския съюз, е валидна на територията на Република България, ако е издадена в съответствие с изискванията на препоръката по ал. 4.

(7) Картата по ал. 2 се издава за определен срок, като срокът не може да бъде по дълъг от срока, посочен в експертизата на ТЕЛК/НЕЛК/ЦЕЛК и РЕЛК

(8) (Нова с Р. №289 , Пр. № 15 от 11.09.2014г.) При недостиг на паркоместа по ал. 1, паркирането се извършва при режим на почасово платено паркиране.

Чл.16. Моторни превозни средства със специален режим на движение по чл. 91, ал. 3 от ЗДвП, могат да паркират в „Синя зона” при изпълнение на служебните си задължения, без заплащане и с неограничено времетраене.

Чл.16а. (Нов с Р. №289 , Пр. № 15 от 11.09.2014г.) За подобряване на сигурността на сградите на държавни институции, ведомства, общини и други организации на бюджетна издръжка или сдружения с идеална цел, при необходимост и при възможност се отреждат служебни паркоместа. Същите се разрешават по ред определен от Кмета на Общината и се предоставят за безвъзмездно ползване.

Чл.17. (1) (Изм. и доп. с Р. №124 , Пр. № 8 от 23.04.2015г.) (Изм. и доп. с Р. № 369 , Пр. № 19 от 26.10.2017г.;) Собственици или ползватели на МПС, с адресна регистрация в обхвата на „Синя зона“ и собственици на МПС, с постоянен адрес в обхвата на „Зелена зона“, или на които адресната регистрация попада в пешеходни зони в близост до зоната за кратковременно паркиране, имат право да паркират в тази зона на основание издаден пропуск за платено преференциално паркиране.

(2) Пропуските по предходната алинея се издават от Кмет на община Пловдив или упълномощено от него лице.

(3) (Изм. и доп. с Р. №124 , Пр. № 8 от 23.04.2015г.)

Пропускът може да бъде със срок до 1 /една/ година, като предоставеното с него право на паркиране се ползва за едно МПС на жилище, независимо от броя на семействата, живущи в него.

(4) (Изм. и доп. с Р. №195 , Пр. № 11 от 04.06.2015г.) Лицата, желаещи да им бъде издаден пропуск за платено преференциално паркиране по ал.1, подават заявление, към което прилагат следните документи:

1. За домуване в „Синя зона“:

а)       Заявление;

б)       Копие от регистрационен талон на МПС /сверява се с оригинала при подаване на документите/.

в)        Удостоверение за настоящ адрес /прилага се служебно/

2. За домуване в „Зелена зона“:

а)       Заявление;

б)       Копие от регистрационен талон на МПС /сверява се с оригинала при подаване на документите/.

в)       Удостоверение за постоянен адрес /прилага се служебно/;

(5) (Отм. Р. №124 , Пр. № 8 от 23.04.2015г.)

(6) Изм. с Р. №224 , Пр. № 12 от 18.06.2015г.) Лицата, желаещи да се възползват от режима по ал.1, заплащат цена в размер, определен с Наредба за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

(7) (Изм. и доп. с Р. №289 , Пр. № 15 от 11.09.2014г.) Не се издава пропуск по ал. 1 на лице притежаващо място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на които е постоянният/настоящият му адрес, попадащ в обхвата на „Синя зона”и „Зелена зона”  и е променен статута на същия.

(8) (Нова с Р. №289 , Пр. № 15 от 11.09.2014г.) При паркиране притежателят на пропуска е длъжен да го постави в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС, от вътрешна страна, така, че изображението да е ориентирано навън.

(9)(Нова с Р. № 369 , Пр. № 19 от 26.10.2017г.;) Назначеният помощен орган, с функции по одобряване или отхвърляне на исканията за издаване на пропуски по реда на настоящия член на Наредбата, преценява обстоятелствата и взема мотивирано решение за одобряване, отказ или издаване на пропуск за конкретни улици в близост до мястото, на което местодомува ППС на правоимащия. Решението се одобрява от Кмета на Община Пловдив или упълномощено от него лице.

(10) (Нова с Р. № 369 , Пр. № 19 от 26.10.2017г.;) При постъпване на заявление за издаване на пропуск за паркиране по местодомуване за улици от първостепенната улична мрежа, комисията задължително разглежда документите и с оглед обстоятелствата, взима решение за одобряване, отказ или издаване на пропуск за конкретни улици в близост до мястото, на което местодомува ППС на правоимащия.

Чл. 18. (1) (Изм. и доп. с Р. №289 , Пр. № 15 от 11.09.2014г.)

На територията на община Пловдив, в границите на „Синя зона” и „Зелена зона” и извън тях, се допуска режим на платено паркиране – „Служебен абонамент”.

(2)( Изм. и доп. с Р. №99 , Пр. № 5 от 15.03.2012г) Разрешението по ал.1 може да бъде със срок до 1 /една/ година. Редът за ползване на режим на платено паркиране „Служебен абонамент” се определя със Заповед на Кмет на Община Пловдив.

(3) (Изм. с Р. №224 , Пр. № 12 от 18.06.2015г.) Лицата, желаещи да се възползват от режима по ал.1, заплащат цена  в размер, определен с Наредба за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Чл. 19. (1)( Изм. Р. № 195 , Пр. № 11 от 04.06.2015г) На собствениците или ползвателите на МПС, с адресна регистрация в обхвата на АИР „Старинен Пловдив“, се издава пропуск за паркиране /по образец/ само за едно  МПС на жилище, след представяне на следните документи:

1. Заявление;

2. Копие от регистрационен талон на МПС /сверява се с оригинала при подаване на документите/.

3. (Изм. и доп. с Р. № 245 , Пр. № 14 от 27.07.2017г.;) Копие от лична карта, с което се удостоверява постоянния адрес /сверява се с оригинала при подаване на документите/.

(2) Лицата, притежаващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянният/настоящия им адрес попадащ в обхвата на АИР „Старинен Пловдив“ имат право на достъп без право на паркиране извън собствеността им.

(3) Пропуските по ал. 1 и ал. 2, се издават, активират, контролират и анулират от Кмет на Община Пловдив или упълномощено от него лице.

(4) Не се издава пропуск по ал. 1 на лице притежаващо място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на които е постоянният/настоящият им адрес, попадащ в обхвата на АИР „Старинен  Пловдив“ и е променен статута на същия.

Раздел ІІІ „А“ / нов с Р. №335 , Пр. № 14 от 27.08.2015г./

Режим на безплатно паркиране на епс (екологични превозни средства)

Чл. 19а. (Изм. и доп. с Р. № 245 , Пр. № 14 от 27.07.2017г.;) На територията на Община Пловдив, електромобилите паркират безплатно в зоните за почасово платено паркиране (Синя зона и Зелена Зона), както и в зоната на „Спортен комплекс отдих и култура“.

Чл.19б. (1) Правото на електромобилите да паркират безплатно в зоните за почасово платено паркиране се доказва със стикер, залепен на предното стъкло в долният десен ъгъл на превозното средство. Стикерът се издава от Кмета на Община Пловдив или упълномощено от него лице, по ред и условия, определени със Заповед на Кмета на община Пловдив.

(2) Липсата на стикер води до заплащане на определената такса при престой и паркиране.

Раздел IV

Паркинги

Чл. 20. Паркингите са специално отредени и сигнализирани за това площи, извън уличното платно.

Чл. 21. (1) Отреждане на местата за паркинги, както и изграждането на подземни, полуподземни и етажни паркинги се извършва по правилата и реда на Закона за устройство на територията.

(2) Допуска се изграждане в имоти на временни открити (или покрити с лека конструкция) паркинги, по реда на чл.55 от ЗУТ.

Чл. 22. (1) По предназначението си паркингите могат да бъдат:

1. Публични – за почасово, за абонаментно и за безплатно паркиране на всички желаещи.

2. Ведомствени – за нуждите на държавни и общински ведомства

3. С ограничен достъп – обслужващи само автомобили на ограничен кръг клиенти.

(2) Според реда за паркиране, паркингите могат да бъдат платени или безплатни.

(3) Според продължителността на паркиране – денонощни и с ограничено работно време.

(4) Вида на паркинга по предходните алинеи се определя от неговия собственик. На входа на паркинга и на други подходящи места задължително се изписва какъв е вида на паркинга и лицето, което го стопанисва. На платените паркинги задължително се изписват работното време, цените за паркиране и условията за паркиране.

Чл. 23. (1) Собствениците на паркинги по чл.22, ал.1, т.1, отворени за публичен достъп, задължително уведомяват кмета на Общината за наличието на такъв паркинг, заедно с режима на неговото ползване, брой места, цени за паркиране и др.

Чл. 24. Организацията на движение в паркингите, поддържането на инфраструктурата и пр., са отговорност на собственика или лицето, което го стопанисва.

Чл. 25. (1) Ползвателите на паркинг паркират стриктно в обозначените места, без да засягат или да навлизат в съседни места за паркиране.

(2) В паркинги, в които местата не са очертани по видим и ясен начин,  паркиращите спазват указанията на техническия персонал на паркинга.

ГЛАВА ТРЕТА

Принудителни мерки при неправилно паркиране

Раздел I

Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС

Чл. 26. (1) (Изм. и доп. с Р. №289 , Пр. № 15 от 11.09.2014г.)(Изм. и доп. с Р. № 157 , Пр. № 6 от 14.04.2016г.;) ППС, което е паркирано в нарушение на правилата за паркиране в „Синя зона”   може да бъде принудително задържано чрез използване на техническо средство тип „скоба”.

(2) Същата мярка може да бъде приложена и по отношение на неправилно  паркирани в паркингите по Глава Втора, Раздел IV. Мярката се прилага по искане на техническия персонал на паркинга.

Чл. 27. Поставянето на „скоба” може да се извършва само от звеното на общината, определено със Заповед на Кмета на общината, на основание чл.167 ал.2,т.2 от ЗДвП.

Чл. 28. (1) Конструкцията на „скобата” и начина на поставянето й, трябва да бъдат такива, че да не нанасят повреда на ППС.

(2) Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването й от други лица, освен от служители на звеното по чл.27.

(3) На предното стъкло на блокирания автомобил се поставя съобщение, че ППС е принудително задържано и указания за реда за освобождаването му.

Чл. 29. (1)(Изм. и доп. с Р. № 157 , Пр. № 6 от 14.04.2016г.;) За принудителното задържане със „скоба” водачът на ППС  заплаща разхода по прилагането на техническото средство плюс цената на престоя в зоната.

(2) Размерът на разхода по прилагане на техническото средство се утвърждава с Наредба за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

(3) (Изм. с Р. №224 , Пр. № 12 от 18.06.2015г.) Разходите по ал.1 и цената за паркиране се заплащат на мястото на блокиране на ППС, при неговото отблокиране и се събират от служители на звеното на общината по чл.27.

Раздел II

Принудително преместване на неправилно паркирано ППС

Чл. 30. Определените от Министъра на вътрешните работи длъжностни лица от службите за контрол и длъжностни лица, определени от собствениците или администрацията, управляваща пътя, могат да преместват или да нареждат да бъде преместено паркирано пътно превозно средство на отговорно пазене на предварително публично оповестено място без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач.

Чл. 31. Звеното за контрол, определено със заповед на кмета на общината, могат съвместно с определените от Министъра на вътрешните работи служби за контрол, да извършат принудително преместване на автомобил без  знанието на неговия собственик в случаите:

1. (Изм. и доп. с Р. №289 , Пр. № 15 от 11.09.2014г.)(Изм. и доп. с Р. № 157 , Пр. № 6 от 14.04.2016г.;) (Изм. и доп. с Р. № 369 , Пр. № 19 от 26.10.2017г.;) Е блокирано с техническо средство тип скоба по чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗдвП в съответната зона за почасово платено паркиране и не е освободено до края на работното време на съответната зона, указано на неподвижен пътен знак.

2. (Изм. и доп. с Р. № 369 , Пр. № 19 от 26.10.2017г.;)  В случаите на неправомерно паркиране, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране по чл. 99, ал. 3 от ЗДвП, след изтичане на разрешеното време за паркиране, указано на неподвижен пътен знак.

3. ППС е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване – за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването.

4. (Изм. и доп. с Р. № 245 , Пр. № 14 от 27.07.2017г.;)  ППС паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението; в този случай лицата по чл. 168 уведомяват районното управление на Министерството на вътрешните работи, от територията на което е преместен автомобилът, за новото местоположение на превозното средство; разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното управление на Министерството на вътрешните работи;

Чл. 32. (1) (Изм. и доп. с Р. №224 , Пр. № 12 от 18.06.2015г.)(Изм. и доп. с Р. № 157 , Пр. № 6 от 14.04.2016г.;) В случаите на чл. 31, при освобождаване на автомобила от предварително публично оповестеното място – охраняем паркинг, собственикът на автомобила или упълномощен негов представител заплаща цената за престой в „Синя зона”, разхода за принудителното задържане, разхода по преместването и транспортирането му, както и таксата за отговорното пазене на ППС. В случаите, когато е започнато преместване (репатриране) на неправилно паркирано ППС и собственикът му се яви на мястото с желание да го освободи, се заплаща половината от стойността на преместването (репатрирането).

(2) Размерът на разхода за преместване на неправилно паркирано ППС се определя с Наредба за определянето и  администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

(3) Начислените разходи се заплащат или доброволно, или принудително по   съдебен ред.

Чл. 33. (1) Преместването става със специализиран автомобил за преместване на неправилно паркирани ППС, на основание чл.167, чл.168, чл.171, т.5, б. „б” от ЗДвП.

(2) (Отменен с Р. № 245 , Пр. № 14 от 27.07.2017г.;)

(3) Органите, които извършват принудително преместване на пътни превозни средства, са длъжни да укажат предварително местонахождението на преместеното ППС.

(4) Преместването на неправилно паркирано ППС и транспортирането му до определения паркинг се извършва така, че да не му се нанасят повреди.

Чл. 34. Не се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване МПС със специален режим на движение по чл.91, ал.3 от ЗДвП.

Раздел III

Контролни органи

Чл. 35. (1) Контролът по тази наредба се осъществява от:

1. Кметът на Община Пловдив или чрез определено с негова писмена заповед звено на общината и длъжностни лица;

2. Лица, определени и упълномощени с решение на Общинския съвет;

3. Началника на ОД на МВР – Пловдив или определените от него с писмена заповед длъжностни лица;

(2) Осъществяващите контрол по тази наредба:

1. Следят за изпълнението на тази наредба и налагат глоби или съставят актове в зависимост от вида на нарушението;

2 Контролират изправността и състоянието на уличната настилка, съоръжения, маркировка, средствата за организация и регулиране спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана;

3. (Изм. и доп. с Р. №224 , Пр. № 12 от 18.06.2015г.) Използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото  средство;

4. Извършват принудително преместване на ППС в случаите на чл.30 и чл.31;

5. Контролират спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците по отношение на изоставените или снетите от отчет моторни превозни средства на територията на общината;

6. Събират, от името на общината, глобите и таксите, предвидени по тази наредба и по други общински наредби, имащи отношение към организацията  на движението и паркирането;

7. Организират разпространението и продажбата на билетите или талоните  за престой в „Синя зона”, предоставени и от Общината;

Чл. 36. Глобите и таксите, събирани при прилагането на тази наредба и  при констатиране на нарушения във връзка с контрола по организацията на движението и паркирането, постъпват в бюджета на общината.

Чл. 37. В общинският бюджет се предвиждат средства за осъществяване на дейностите по прилагане  на настоящата наредба.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Административно-наказателни разпоредби

Раздел I

Общи положения

Чл. 38. За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили нарушението се наказват с глоба в размер до 150 /сто и петдесет/ лева, ако за констатираното нарушение не е предвидено друго наказание.

Чл. 39. (1) Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов подчинен да извърши нарушение по тази наредба се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение.

(2) Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не  посочи лице, на което е предоставил ползването на моторното превозно средство.

(3)( Нов с Р. №99 , Пр. № 5 от 15.03.2012г) Когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото по тази Наредба наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство.

Чл. 40. (1) Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от длъжностните лица, определени със заповед на Кмет на Община Пловдив.

(2) Редовно съставените актове по тази наредба имат доказателствена сила.

(3)( Изм. и доп. с Р. №99 , Пр. № 5 от 15.03.2012г) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или определен от него, с нарочна писмена заповед Заместник-кмет.

(4) За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по  изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Раздел II.

Санкции при неправилно паркиране

Чл. 41. При констатирани и/или установени нарушения на правилата за паркиране, за които няма изрично и конкретно определена санкция в Закона за движение по пътищата на лицата, извършили или допуснали нарушението, се налагат санкциите предвидени в настоящата наредба.

Чл. 42. (1)( Изм. и доп. с Р. №99 , Пр. № 5 от 15.03.2012г) При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението, на извършителят може да бъде наложена глоба с фиш в размер до 50 (петдесет) лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: за самоличността на упълномощения от кмета служител, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фиша се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати наложената глоба. Доброволно, се счита плащане, извършено в 7- дневен срок от датата на издаването на фиша.

(2)( Изм. и доп. с Р. №99 , Пр. № 5 от 15.03.2012г) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената му глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати наложената му глоба, се съставя акт за установяване на административно нарушение.

(3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в службата за контрол.

(4) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.

Чл. 43. (1) ( Изм. и доп. с Р. №124 , Пр. № 8 от 23.04.2015г) (Изм. и доп. с Р. №224 , Пр. № 12 от 18.06.2015г.) (Изм. и доп. с Р. № 245 , Пр. № 14 от 27.07.2017г.;)  За паркиране на пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места извършителят се наказва с глоба от 50 до 200 лв.

(2)( Изм. и доп. с Р. №124 , Пр. № 8 от 23.04.2015г) (Изм. и доп. с Р. № 245 , Пр. № 14 от 27.07.2017г.;)  За паркиране на ППС в нарушение на изискванията на настоящата наредба, върху специално обозначено място, определено за паркиране на ППС, обслужващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в размер на 200 (двеста) лева.

(3) ( Изм. и доп. с Р. №124 , Пр. № 8 от 23.04.2015г)(Изм. и доп. с Р. № 369 , Пр. № 19 от 26.10.2017г.;) На нарушителите на забраната на чл. 4, ал. 3 и ал. 4, чл. 5, чл. 6, ал. 2, чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от настоящата Наредба, се налага глоба в размер на 50 (петдесет) лева.

(4) (нова с Р. №124, Пр. № 8 от 23.04.2015г) (Изм. и доп. с Р. № 157 , Пр. № 6 от 14.04.2016г.;) (Изм. и доп. с Р. № 369 , Пр. № 19 от 26.10.2017г.;Изм. и доп. с Р. № 415 , Пр. № 19 от 12.11.2018г.;) На водач, нарушил разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3,  т. 6 и т. 7 и чл. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 5, чл. 4а и чл. 4б от настоящата Наредба, се налага глоба в размер на 20 (двадесет) лв.

(5)(Нов с Р. № 157 , Пр. № 6 от 14.04.2016г.;)(Изм. и доп. с Р. № 369 , Пр. № 19 от 26.10.2017г.;Изм. и доп. с Р. № 415 , Пр. № 19 от 12.11.2018г.;)На водач, нарушил разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 4,т.5, чл. 4, ал. 2, т. 3 от настоящата Наредба, се налага глоба в размер на 50 (петдесет) лв.

Раздел III.

Други санкции

Чл. 44. (1) За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за преференциално или привилегировано паркиране, на извършителя се налага глоба в размер до 50 (петдесет) лева, като картата се изземва и перфорира от контрольора, установил нарушението.

(2) За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за преференциално или привилегировано служебно паркиране, на извършителя се налага глоба в размер от 200 (двеста) до 500 (петстотин) лева, като картата се изземва от контрольора установил нарушението. В този случай се уведомява и районното полицейско управление.

(3) За нерегламентирано обозначаване и използване на паркоместа без да са спазени разпоредбите на настоящата наредба, на извършителя се налага глоба в размер от 200 (двеста) до 500 (петстотин) лева.

Чл. 45. (1) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен знак, указателна табела или друго регламентирано  поставено съоръжение за вертикална пътна сигнализация, на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева.

(2) За нерегламентирано, частично или цялостно заличаване на хоризонтална пътна маркировка на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 300 (триста) лева.

(3) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирано по съответния ред антипаркинг устройство, на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева.

(4) (Нова с Р. №289 , Пр. № 15 от 11.09.2014г.) При констатирано нарушение на разпоредбата на чл. 3, ал. 4, упълномощените представители на Община Пловдив премахват незабавно и изземват поставените елементи без да е необходимо предупреждение или предизвестие.

Допълнителни разпоредби

§1. По смисъла на тази Наредба:

1. Пътно превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача.

2. Паркирано е пътно превозно средство, спряно извън обстоятелствата,  които го характеризират като престояващо, както и извън обстоятелствата, свързани с необходимостта да спре, за да избегне конфликт с друг участник в движението или сблъскване с някакво препятствие, или в подчинение на правилата за движение.

Преходни и заключителни разпоредби

§2. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 76, ал. 3 АПК, чл. 8 ЗНА и чл. 23, във връзка с чл.19, ал.1, т.2 от Закона за пътищата и чл.99 от Закона за движението по пътищата.

§3. Настоящата наредба отменя Глава ІV и Глава V от Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на ОбщинаПловдив.

§4. Всички издадени разрешения по реда и условията на Раздел ІV „ Места за паркиране за служебни нужди” от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив са валидни за срокът, за които са издадени. В срок до шест месеца от влизане в сила на настоящата Наредба, разрешенията за режима „Служебен абонамент” ще бъдат издавани по досегашния ред, указан в Раздел IV –  „Места за паркиране за служебни нужди” от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив,  след който срок, Раздел ІV – „Места за паркиране за служебни нужди” от  НРПОТДОДЕГОТОП се отменя.

§5. Всички пропуски и карти за паркиране издадени по отменената Наредба  № 2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Пловдив важат до изтичане на срока, за който се издадени, след което нови ще бъдат издавани по реда на настоящата Наредба.

§6. С приемането на тази наредба се отменят всички разпоредби от актове, приети от Общински съвет – Пловдив, които и противоречат.

§7. Разпоредбите на тази наредба се прилагат, доколкото не противоречат  на нормативен акт с по-висока степен.

§8. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината. Задължава Кмета на Община Пловдив да  публикува настоящата наредба в два местни ежедневника.

§9. Наредбата влиза в сила от 01.02.2012 г.

§10. Наредбата е приета от Общински съвет с Пловдив с Решение № 14, взето с Протокол № 1 от 19. 01. 2012 г.

§11. Всички пропуски за домуващи в „Зелена зона“, издадени преди промяна на Наредбата, запазват валидността си до изтичане на срока, за който са издадени.

§ 12. (нов с. Р. №195 , Пр. № 11 от 04.06.2015г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив, приета с Решение № 195, взето с протокол № 11 от 04. 06. 2015г., влиза в сила на 10.06.2015 г.

§ 13.  (Нов с Р. №224 , Пр. № 12 от 18.06.2015г.)Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив, приета с Решение № 224, взето с протокол №12 от 18. 06. 2015 г., влиза в сила на 06.07.2015 г.

 

Преходни и заключителни разпоредби

(Приети с Р. № 369 , Пр. № 19 от 26.10.2017г.;)

§ 1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Пловдив (приета с Решение № 14, взето с Протокол № 1 от 19. 01. 2012 г.; Изм. и доп. с Р. № 99 , Пр. № 5 от 15.03.2012г; Изм. и доп. с Р. № 245 , Пр. № 12 от 28.06.2012г; Изм. и доп. с Р. № 395 , Пр. № 16 от 27.09.2012г); (Изм. и доп. с Р. № 445 , Пр. № 23 от 18.12.2013г.); (Изм. и доп. с Р. № 289 , Пр. № 15 от 11.09.2014г.); (Изм. и доп. с Р. № 124 , Пр. № 8 от 23.04.2015г.;Изм. и доп. с Р. № 195 , Пр. № 11 от 04.06.2015г.; Изм. и доп. с Р. № 224 , Пр. № 12 от 18.06.2015г.; Изм. и доп. с Р. № 335 , Пр. № 14 от 27.08.2015г.; Изм. и доп. с Р. № 157 , Пр. № 6 от 14.04.2016г.; Изм. и доп. с Р. № 205 , Пр. № 7 от 17.05.2016г.; Изм. и доп. с Р. №  400 , Пр. № 15 от 13.09.2016г.; Изм. и доп. с Р. №  245 , Пр. № 14 от 27.07.2017г.;) влиза в сила от 01. 11. 2017 г.

§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Пловдив.

 

Преходни и заключителни разпоредби

(Приети с Р. № 415 , Пр. № 19 от 12.11.2018г.;)

§ 1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Пловдив (приета с Решение № 14, взето с Протокол № 1 от 19. 01. 2012 г.; Изм. и доп. с Р. № 99 , Пр. № 5 от 15.03.2012г; Изм. и доп. с Р. № 245 , Пр. № 12 от 28.06.2012г; Изм. и доп. с Р. № 395 , Пр. № 16 от 27.09.2012г); (Изм. и доп. с Р. № 445 , Пр. № 23 от 18.12.2013г.); (Изм. и доп. с Р. № 289 , Пр. № 15 от 11.09.2014г.); (Изм. и доп. с Р. № 124 , Пр. № 8 от 23.04.2015г.;Изм. и доп. с Р. № 195 , Пр. № 11 от 04.06.2015г.; Изм. и доп. с Р. № 224 , Пр. № 12 от 18.06.2015г.; Изм. и доп. с Р. № 335 , Пр. № 14 от 27.08.2015г.; Изм. и доп. с Р. № 157 , Пр. № 6 от 14.04.2016г.; Изм. и доп. с Р. № 205 , Пр. № 7 от 17.05.2016г.; Изм. и доп. с Р. №  400 , Пр. № 15 от 13.09.2016г.; Изм. и доп. с Р. №  245 , Пр. № 14 от 27.07.2017г.;Изм. и доп. с Р. № 369 , Пр. № 19 от 26.10.2017г.;) влиза в сила от 01 декември  2018 г.

§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Пловдив.