НАРЕДБА ЗА РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Print Friendly

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(Приета с Решение № 414, взето с Пр.  № 21 ОТ 30. 11. 2017 г.)

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. С тази наредба се определят обстоятелствата, които се вписват в регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Пловдив, както и редът за тяхното вписване.

Чл. 2. (1) Регистърът на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Пловдив, наричан по-нататък „регистъра“, се създава и се води в отдел „Образование“ към община Пловдив.

(2) В регистъра се вписват общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Пловдив – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промени и закриване.

(3) На вписване подлежат само предвидените в наредбата обстоятелства и последвалите промени в тях.

Чл. 3. Регистърът се поддържа като единна електронна база данни, които се вписват от служители, определени от кмета на община Пловдив. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация.

Чл. 4. Регистърът е публичен. Достъпът до информацията в регистъра се осигурява чрез интернет страницата на община Пловдив, в секция „Образование“.

Глава втора

ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 5. За общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Пловдив в регистъра се вписват:

  1. 1.     при откриване или преобразуване:

-        кодът от Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО);

-        датата на вписване;

-        административният район;

-        наименованието на институцията;

-        седалището и адресът на управление;

-        адресът на сградата, в която се провежда обучението;

-        информация за откриване, преобразуване, промяна и закриване на институцията (Решение на Общински съвет – Пловдив, Заповед на Кмета на община Пловдив);

-        телефон, е-mail и сайт на институцията;

-        видът на детската градина;

-        предметът на дейност на центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Пловдив по чл. 49, ал. 1 от ЗПУО;

-        условията и редът за пренасочване на децата – при преобразуване на детски градини;

-        условията и редът за съхраняване на задължителната документация – при преобразуване;

-        условията и редът за разпределение на имуществото – при преобразуване.

  1. 2.     при закриване:

-        наименованието на институцията;

-        седалището и адресът на управление;

-        условията и редът за пренасочване на децата от детските градини;

-        условията и редът за съхраняване на задължителната документация;

-        условията и редът за разпределяне на имуществото.

  1. 3.     при промени на вписване подлежи промяната в обстоятелствата съобразно чл. 311, ал. 2, 3 и 5 от ЗПУО, свързани с:

-        наименованието;

-        официалния адрес;

-        адреса на сградите, в които се провежда обучението;

-        предмета на дейност по чл. 49, ал. 1 в съответствие с чл. 49, ал.6 от ЗПУО – за центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Пловдив.

Глава трета

РЕД ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА

Чл. 6. (1) Създаването на регистъра и първоначалното вписване на обстоятелствата се осъществява в двумесечен срок от издаване на заповедта на Кмета на община Пловдив.

(2) Обстоятелствата, подлежащи на последващо вписване в регистъра, както и промените в тях, се отразяват в 14-дневен срок от влизането в сила на акта, от който произтичат (след попълнена в Приложение № 1 и подадена в отдел „Образование“ информация в електронен вид, придружена от сканирани документи, удостоверяващи обстоятелствата). В регистъра се вписва и датата, от която влиза в сила съответното обстоятелство, подлежащо на вписване в регистъра, когато същата е различна от датата на влизане в сила на акта.

(3) Новите обстоятелства се вписват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходните вписвания.

(4) Заличаването на вписано обстоятелство и поправката на допуснати грешки се извършват по начин, който не води до унищожаване или повреждане на информацията.

Чл. 7. (1) Кметът на Община Пловдив създава необходимите условия за извършване на предвидените в наредбата вписвания и за осъществяването на пряк контрол върху дейността по вписване в регистъра.

(2) Действията по вписването в регистъра се извършват от лица, определени със заповед на кмета на Община Пловдив, издадена в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата наредба на Общински съвет – Пловдив. Кметът на Община Пловдив определя и длъжностно/длъжностни лице/лица, което/които ще осъществява/осъществяват пряк контрол върху дейността по вписване в регистъра.

Чл. 8. (1) Регистърът се поддържа по начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.

(2) Регистърът показва състоянието на посочените в глава втора обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства.

(3) Регистърът позволява генериране на справки относно обстоятелствата, подлежащи на вписване.

(4) В края на всяко тримесечие се изготвя архивно копие на базата данни на електронен носител.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Съществуващите общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Пловдив, както и предходните промени по отношение на посочените в глава втора обстоятелства, се вписват в регистъра по данни от модул „Институции“ на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 346, ал. 1 от ЗПУО.

§ 3. Данните се подреждат в хронологичен ред по код на НЕИСПУО и по дата на подаване на информацията.