Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив

Print Friendly

СТАРА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА !!!

НАРЕДБА  ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

Приета с Решение № 226, взето с Протокол № 11 от 11. 06. 2009 г., Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.; Изм. и доп. с Р. №148, Пр. № 12 от 13.05.2010г.; Изм. и доп. с Р. № 440, Пр. № 31 от 25.11.2010г.; Доп. с Р. № 505, Пр. № 33 от 16.12.2010г., изм. и доп. с Решение №160, Пр.№9 от 17.05.2012г.; изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.; изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;

 

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.(1) (изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) Тази наредба определя реда и условията за поставяне, ползване и премахване на преместваеми обекти /ПО/ на територията на гр. Пловдив, в съответствие с чл.56 на Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и реда и начина за издаване на разрешения за ползване.

(2).(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Преместваеми обекти, по смисъла на тази наредба, са преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, преместваеми обекти за местодомуване на МПС, както и други елементи на градското обзавеждане (заслони за пътници, разположени на спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, телефонни кабини, фонтани,

часовници и др.), които не са трайно прикрепени към земята.

(3).( изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) Разпоредбите на

тази наредба важат съответно и за поставянето на преместваеми обекти и

съоръжения към временни открити паркинги и зони за платено и безплатно паркиране,пазари за сергийна търговия, детски и спортни площадки и

други подобни открити обекти, разрешени по реда на чл. 55 от ЗУТ.

(4).(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)( изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) Преместваеми

обекти, свързани със събиране на подписки и други обществени и

политически прояви, благотворителни и спортни мероприятия, в които

Община Пловдив е съорганизатор се разрешават по схема, одобрена от

главния архитект на Община Пловдив и разрешението за ползване на

общински имот за такъв вид прояви и мероприятия се издава по реда на

Наредбата за осигуряване на обществения ред и за тях не се заплаща такса за поставяне и ползване на общински имот.

(5). Преместваемите обекти трябва да отговарят на устройствените и

строителните правила за безопасност, и за формиране на благоприятна

жизнена среда, и добър естетически облик на Община Пловдив.

(6).( изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) С Наредбата се определят устройствените изисквания при поставяне на

преместваеми обекти на територията на Община Пловдив, правомощията на

административните органи на районите и Община Пловдив, правомощията на административните органи на районите и Община Пловдив, относно реда за издаване и отнемане на разрешения за поставяне на заинтересованите лица, режима на ползване на обектите и заплащане на дължимата сума.

(7). Преместваемите обекти по тази наредба не представляват недвижими

имоти, не се нанасят в кадастралната карта, не се записват в

кадастралните регистри, а за удостоверяването на правото на собственост

или други права върху тях не се издават актове, подлежащи на вписване в

имотния регистър

(8)(Нов с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) Маси за открито сервиране, леки слънцезащитни устройства към масите за открито сервиране, като тенти, чадъри, леки оградни съоръжения с височина до 0,70 м, не са преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, не попадат в обхвата на чл. 57а от ЗУТ и се разрешават, разполагат и отстраняват по ред определен с тази наредба.

 

Чл.2. С тази наредба се въвежда разрешителен режим за ползване на

поземлен имот общинска собственост за разполагане на преместваеми

обекти.

Чл.3. (изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) Не са предмет на регламентиране чрез тази Наредба:

- Преместваеми обекти, разположени в УПИ, определени за пазари, както и

търговската дейност, регламентирана с Правилника за дейността на ОП

“Общински пазари”.

- Рекламно-информационни елементи /РИЕ/

- Преместваеми обекти, разположени върху имоти общинска собственост отдадени на концесия

Чл.4.(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Преместваемите

обекти могат да се поставят в поземлени имоти: собственост на държавата,

общината, физически или юридически лица, върху тротоари, площади и други

свободни имоти общинска собственост с друго обществено предназначение,

като с това не трябва да се затруднява общественото ползване на

терените, върху които те се поставят, както и да се застрашава здравето,

живота и безопасността на гражданите и други техни права.

 

Раздел ІІ

ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Чл.5. Преместваемите обекти могат да бъдат:

(1). По начин на поставяне:

1. Стационарни – които заемат постоянно съответната площ за определен

срок;

2.( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;

) Мобилни – които се монтират в началото и се прибират след края на

работния ден – колички, стойки, маси, щендери и други

(2). По времетраене на ползване:

1. Месечни и годишни – преместваеми обекти за търговия със срок на

ползване от 1 месец до 5 години;

2. (изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;

)Кампанийни и сезонни – преместваеми обекти за провеждане на

краткотрайни обществени и атракционни мероприятия, върху терени

общинска собственост, за период не по-дълъг от три месеца, както и за

традиционни продажби (мартенски и коледни);

(3). По вид:

1. Самостоятелни търговски обекти;

2. (изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;

) Хладилни витрини, автомати за храни и напитки и др. артикули за търговия на самообслужване, търговски маси и други;

3. Преместваеми обекти за местодомуване на леки моторни превозни

средства;

4. Преместваеми обекти за разпространение на периодичен печат и колонен

тип телефонни кабини;

5.(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Елементи на

градското обзавеждане – заслони за пътници, разположени на спирки на

градския транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на

отпадъци, чешми, фонтани, часовници и елементи на обществената

инфраструктура, детски атракционни съоръжения, подиуми, преместваеми

декоративни огради с височина до 70 см. и др.;

6.(Нова с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Преместваеми обекти и

съоръжения към временни открити паркинги и зони за кратковременно

паркиране

Чл.6. (1) Преместваемите обекти трябва:

1. да отговарят на нормите за безопасност;

2. да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние;

3. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

4. да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на

действащото законодателство;

5. да не застрашават безопасността на движение по улиците;

6. стационарните обекти да не са поставени върху съоръжения на

инженерната инфраструктура или сервитутната им зона, съгласно

действащата нормативна уредба;

8. да не са поставени върху части от входове на жилищни и обществени

сгради или в непосредствена близост до тях, както и в подколонни

пространства, както и да препятстват нормалното ползване на съседни

сгради, преместваеми обекти и рекламни елементи;

(2). В поземлени имоти с приложен застроителен план не се допуска

поставяне на преместваеми обекти, с изключение на елементи на градското

обзавеждане в случай, че се надхвърлят установените за устройствената

зона Плътност и Кинт на застрояване.

(3). Не се допуска поставяне на открити щандове и маси за сергийна

търговия извън границите на определените пазари, с изключение на такива

с кратковременен характер, във връзка с честване на официални национални

и/или религиозни празници и традиции – коледни, новогодишни, мартенски и

други.

 

Раздел ІІІ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ

ТЕРЕН ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 

Чл.7 Общи изисквания към преместваемите обекти.

(1)( изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.) Разполагането на всички видове преместваеми обекти на територията на

АИР и Публичните пространства на пешеходна зона I на гр.Пловдив: Площад

централен- ул. „Княз Александър I Батемберг”-площад „Римски стадион”-ул.Райко

Даскалов”- до пешеходния мост, и прилежащите им пешеходни пространства

се извършва на основание одобрена от Общински съвет-Пловдив схема по

предложение на Кмета на Община Пловдив след положително становище на

ЕСУТ при Община Пловдив. Схемата за разполагане на преместваеми обекти в

по-горе посочените зони се възлага и изработва, по реда на ЗОП,

от Дирекция „Устройство на територията” при Община Пловдив.

(2) Не се допуска поставянето на преместваеми обекти върху улични платна

и паркинги, с изключение на случаите по ал.6.

(3) Не се допуска поставянето на преместваеми обекти върху имоти,

определени за озеленяване или такива с реализирана вегетативна зеленина,

освен в случаите, ако в задължителната план-схема, в одобрените подробни

устройствени планове за паркове и градини, не са посочени такива

преместваеми обекти и случаите по чл.11 ал.12 от настоящата наредба.

(4)( изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) В недвижими имоти – паметници на културата, разрешение за поставяне

на обекти по ал. 1 се издава въз основа на схема, след съгласуване с

Националния институт за недвижимо културно наследство, при условията и по

реда на чл. 125, ал. 5 от ЗУТ.

(5) За държавни имоти разрешение за поставяне на преместваеми обекти се

издава въз основа на схема, одобрена от главния архитект на Община

Пловдив. Схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна

администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – областен

управител.

(6) Когато зоните за търговия и/или преместваемите обекти се разполагат

върху улични тротоари и други елементи на градската транспортна

инфраструктура, схемите за тях се съгласуват от заявителя с „ПП-КАТ” -

Пловдив преди подаването на заявлението.

(7) Когато преместваеми обекти се разполагат върху пешеходни зони и

пешеходни улици, без автомобилно движение по тях, трябва да се осигури

преминаването на транспортни средства със специално предназначение.

(8) (изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) За имоти, които не са собственост на Община Пловдив и в имоти в режим на съсобственост е необходимо нотариално заверено съгласие на всички съсобственици за разполагане на преместваем обект.

(9) Ползвателят на преместваемия обект е длъжен за своя сметка да спазва

условията за поддържане на реда и чистотата около преместваемия обект

съгласно изискванията заложени в нормативните документи на Община

Пловдив.

(10) (изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) С цел спазването на законите на Република България и опазване

живота и здравето на гражданите, ползвателят на преместваем обект, при

поискване от съответните съгласувателни и одобряващи органи, е длъжен да

представи съответните разрешителни и съгласувателни документи издадени

от компетентни органи (РЗИ, ОДБХ , РИОСВ, ОД на МВР-ПБС-Пловдив,

„ПП-КАТ”-Пловдив и др.), упражняващи контрола върху дейността извършваща

се „от” и „в” преместваемия обект.

Чл.8. Стационарни преместваеми обекти.

(1). Схеми за разполагане на стационарни преместваеми обекти (СПО) се

одобряват само в зони за търговия, определени както следва:

1.(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) За имоти публична

общинска собственост – с решение на Общински съвет – Пловдив по

предложение на Кмета на Община Пловдив и/или кмета на съответния район

по местонахождение на обекта, към което е приложено становище относно

градоустройствената целесъобразност от главния архитект на Община

Пловдив. Към предложенията се представя справка от дирекция ОСЖНПИП

относно собствеността върху имотите и частите на улично-регулационната

система.

2. (изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) За имоти частна общинска собственост – на територията на АИР

„Старинен Пловдив” по плана СГЧ – Зап.№ ОА-1927/29.12.2000г.;

територията на ЦГЧ, заключена между бул. „6-ти септември”, бул. „Цар

Борис III Обединител”, „Иван Вазов”, „Авксентий Велешки”, бул.”Руски”

(по приложена скица); наричани оттук нататък за кратност съответно „територии АИР и ЦГЧ” – с решение на ЕСУТ по предложение на гл.архитект на Община Пловдив.

 

3. За имоти – държавна собственост, схемата за поставяне се одобрява

след съгласуване с Областен управител на област с административен

център град Пловдив, а за имоти, предоставени за управление на

териториални звена на държавната администрация – след съгласуване със

съответната централна администрация.

(2)( изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) За имоти частна общинска собственост извън „територията на АИР и ЦГЧ” – с решение на РЕСУТ по предложение на гл. архитект на съответния район.

(3)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;.) Схемите за разполагане на СПО в определените зони за търговия се изработват по реда на ЗОП, след възлагане от общинската (районната) администрация

(4)(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Площта на

съоръженията по т. 1, 2, от ал. 1 не може да е по-голяма от 30 кв.м. на

един етаж с Н до 3,5м., с изключение на обектите, задоволяващи обществен

или държавен интерес и тези предмет на концесия.

(5)(Преномерирана, изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.;

Изм. и доп. с Р. № 148, Пр. № 12 от 13.05.2010г.) Определянето на

ползвател в случаите по чл.8, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 се извършва по реда

на раздел ІV (нов) от настоящата наредба или сключен договор за наем по

реда на чл.56, ал.5 от ЗУТ за имоти частна собственост, или писмено

съгласие на всички съсобственици.

(6)(Преномерирана, изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)

Одобрената схема служи за проучване, проектиране и провеждане на

съгласувателни действия с експлоатационните дружества и контролни

органи. Разходите за проектиране, одобрение и изграждане на външни

връзки е за сметка на ползвателя.

(7)(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Срокове:

1. Срокът за изработване и внасяне на проектите за одобряване е три

месеца, считано от датата на подписване на договора за наем, сключен по

реда на чл.56 ал.5 от ЗУТ, за имоти частна собственост, а за общински

имоти – от датата на протокола, с който се определя ползвателят.

2. За периода предвиден за изработване на проектите, не се заплаща

такса.

3. При неспазване на срока, предвиден в т.1, правата за ползване на

обекта се предоставят на втория, участвал в конкурса или търга.

(8)( изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) 1. След

одобряване на проекта се издава разрешение за поставяне и при

необходимост и разрешение за строеж за външни връзки по реда на ЗУТ.

2.Разрешенията за поставяне се издават от Кметовете на съответните

райони или упълномощени от тях Зам. Кметове, и от Кмета на Община

Пловдив или упълномощен от него Зам. Кмет – за „територии АИР и ЦГЧ”

(9)(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Разрешението за

поставяне на стационарен обект върху терени Общинска собственост се

издава за срок не по-дълъг от 5 /пет/ години.

(10)(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) 1. В седем

дневен срок от издаването на разрешението за поставяне, съответната

администрация уведомява писмено ползвателя.

2. Ползвателят се задължава в едноседмичен срок да получи разрешението

за поставяне.

3. При неспазване на срока, предвиден в т.2, ползвателят губи правата

за ползване на предоставения имот чрез поставяне на преместваем обект”.

(11)(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Таксата се

заплаща считано от датата на получаване на разрешението за поставяне и

размера и е равен на постигнатата по време на конкурса или търга цена.

(12)(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Кабинките за

интернет-телефони се разполагат по реда на чл.8 от тази Наредба.

(13)( изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) Разрешението за

ползване на общински терен за разполагане на стационарни преместваеми

обекти се издава от Кмета на Община Пловдив за „територия АИР и ЦГЧ”

или от Кмета на съответния район за срок не по-дълъг от 5 години.

Чл.9. Мобилни преместваеми обекти(МПО)

(1)( изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) Разрешенията за

ползване на общински имот за МПО се издават от Кмета на Община Пловдив

или упълномощен от него зам.-кмет за територия АИР и ЦГЧ и от кметовете

на съответните райони или упълномощени от тях зам.-кметове, като заявителят подава документите посочени в чл.10 ал.2.

(2)Разрешението за ползване по ал1. представлява и разрешение за

поставяне.

(3) Срокът на разрешенията за ползване на общински терен за разполагане

на мобилни преместваеми обекти е не повече от 1(една) година.

(4) Мобилните преместваеми обекти се поставят не по-рано от 7.00 часа и

се вдигат не по-късно от 21.00 часа.

(5) Ползвателите на общински терен за разполагане на мобилни

преместваеми обекти са длъжни за своя сметка да почистват района около

съоръжението след приключването на работния ден.

(6) Мобилните преместваеми обекти трябва да бъдат изработени от

конструкции гарантираща безопасност при силен вятър или други природни

въздействия.

Чл.10 Преместваеми обекти с кампаниен характер

(1)( изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.) Разрешения за

ползване на общински имот за разполагане на преместваеми обекти с

кампаниен характер за срок до три месеца се издават на основание на подадени заявления по реда на тяхното постъпване от Кмета на Община Пловдив или

упълномощен от него зам.-кмет за територия АИР и ЦГЧ и от кметовете на

съответните райони или упълномощени от тях зам.-кметове, като разрешението за ползване представлява и разрешение за поставяне.

(2)( изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) Необходими документи при ползвател физическо или юридическо лице по

Търговския закон /ТЗ/:

1. Заявление

2. Справка за липса на задължение към Община Пловдив.(служебно)

3.( нов с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) Справка от Търговския регистър (служебно)

4.( нов с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) Удостоверение от регистър БУЛСТАТ – при необходимост.

Чл.11. (изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;)Ред за разполагане на маси за открито сервиране, хладилни

витрини, чадъри, тенти и други.

(1) Масите за открито сервиране, хладилни витрини и други се разполагат

въз основа на одобрена схема от гл. архитект на съответния район след

положително решение на РЕСУТ, а за „територии АИР, ЦГЧ” ЕСУТ при Община

– Пловдив от главния архитект на Община Пловдив.

(2) Схемите по ал.1 се възлагат от Заявителят и се изработват върху

кадастрална основа ( заверено копие от ситуационен план), с отразена

трайна дървесна и храстова растителност, от правоспособно лице по чл.230

от ЗУТ.

(3) (изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) Не се разполагат маси за открито сервиране на тротоари по-тесни от 3 метра и на площ по-малко от 3 кв.м – за обекти, подлежащи на категоризиране, съгласно Закона за туризма и на площ по-малко от 2 кв. м – за обекти, които не подлежат на категоризиране, съгласно Закона за туризма.

(4) (изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;)Масите за открито сервиране се разполагат най-много на 3 метра от

обекта за хранене и развлечение, който обслужват, но не по-малко от 1,5

м от тротоарната линия към улицата, когато масите се разполагат на

улични тротоари, с изключение на случаите по ал.12, както и в случаите на едностранно разполагане по улици към обекти на територията на АИР, публичните пространства на пешеходната зона на гр. Пловдив: площад „Централен” – ул. „Княз Александър І Батенберг” – площад „Римски стадион” – ул. „Райко Даскалов” – до пешеходния мост, и прилежащите им пешеходни пространства, които обслужват.

(5) При наличие на други търговски обекти освен заведението за хранене и

развлечение, масите могат да се разполагат само в рамките на лицето на

заведението за хранене и развлечение, ограничено от страничните му

преградни зидове към уличната регулация или фасадата, на която се намира

входа на заведението.

(6)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) Не се разполагат маси за открито сервиране, хладилни витрини и други пред фасадата на търговските обекти -разположени в съседство, освен в случаите, когато е представено нотариално заверено съгласие от собствениците на тези търговски обекти.

(7) (изм. и доп. с Решение №160, Пр.№9 от 17.05.2012г.)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;)

Върху зоните за разполагане на маси за открито сервиране, се разрешава ползването само на леки преместваеми слънцезащитни устройства с подвижна отваряема конструкция като чадъри, сенници, чийто носещи елементи не са трайно закрепени към поземления имот, а за територията на АИР и публичните пространства на пешеходна зона I на гр. Пловдив: площад Централен – ул. „Княз Александър I Батенберг” – площад „Римски стадион” – ул.”Райко Даскалов” – до пешеходния мост, и прилежащите им пешеходни пространства – само чадъри в цветовата гама от бяло до охра по Приложение № 1. Устройствата трябва да са без рекламни надписи.

7(а) (нов с Решение №160, Пр.№9 от 17.05.2012г.) За преместваеми обекти от вида по чл.5, ал.2, т.2 – кампанийни и сезонни, разположени в ЗОНА А – I пешеходна зона на Пловдив, в случаите на разполагане на слънцезащитни чадъри важат правилата , разсписани в ал.7.

(8)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) Не се разрешава разполагане на маси за открито сервиране, хладилни витрини и други такива извън площта и размерите посочени в одобрената схема.

(9) (изм. и доп. с Решение №160, Пр.№9 от 17.05.2012г.)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) Забранява се покриването и заграждането на определените по тази

наредба зони за разполагане на хладилни витрини, маси за открито

сервиране с материали и конструкции,

изграждащи покриви, стени и прегради, както и нарушаване целостта на

настилката, а за „Пешеходна зона I на гр.Пловдив” не се допуска поставяне на прегради, заграждения, кашпи и други, освен леки прозрачни прегради с височина до 60 см. Не се допуска поставяне на подиуми, на изкуствена декоративна растителност и бутафорни пластични елементи.

(10) Не се допуска одобряването на схеми и издаването на разрешения за

разполагане на маси за открито сервиране, хладилни витрини и други

такива в прилежащи площи на съществуващи сгради, определени по смисъла

на приложение №1 към чл.21 от Наредба № 7/2003г. за ПНУОВТУЗ, без

положително решение на Общото събрание на етажната собственост, взето по

реда на чл.17 от Закона за управление на етажната собственост.

(11) Когато схемата за маси за открито сервиране е схема за

благоустрояване на част от прилежащата към обекта територия, то в

схемата следва да се отрази точната площ за разполагане на маси за

открито сервиране.

(12) (изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) Схеми за разполагане на маси за открито сервиране в имоти публична

общинска собственост, представляващи зелени площи или предназначени за

озеленяване, се разглеждат от ЕСУТ при Община Пловдив. Площта, заета от

масите, трябва да не надхвърля 20% от общата площ зелени площи

съществуваща или предназначена за озеленяване.

(13)(Преномерирана поради отпадане на стара ал. 13 с Р. № 119, Пр. № 11

от 22.04.2010г.) Одобрената схема служи за разрешение за поставяне.

(14)( изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) Разрешението за ползване на общински имот за

разполагане на хладилна витрини, маси за открито сервиране и други се издава въз основа на заявление подадено лично от заявителя или негов представител с нотариално заверено пълномощно.

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Одобрена схема.

2. Справка за липса на задължения към Община Пловдив.

(15)(Преномерирана поради отпадане на стара ал. 13 с Р. № 119, Пр. № 11

от 22.04.2010г.)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) Максималния срок за ползване на общински имот за

разполагане маси за открито сервиране е 1 година.(служебно)

3.( нов с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) Удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма”. (изисква се само за обекти, които подлежат на категоризация съгласно Закона за туризма).

 

Чл.12. Преместваеми обекти за местодомуване на леки моторни превозни

средства.

(1) Схемите за разполагане на преместваеми обекти за местодомуване на

леки моторни превозни средства се изработват служебно по инициатива на

районната администрация и се одобряват от гл. архитект на съответния

район след положително решение на РЕСУТ. В схемите задължително се

нанасят подземните проводи.

(2) Не се допуска одобряване на схеми и издаването на разрешение за

ползване на преместваеми обекти за имоти публична общинска собственост -

зелени площи и в зоната на детски площадки.

(3) В срок от седем дни след одобряването им схемите за разполагане на

преместваеми обекти за местодомуване на леки моторни превозни средства

се обявяват в един местен ежедневник.

(4) В 14-дневен срок след публикуване на обявата започват да се приемат

заявления.

(5)(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)При повече от един

кандидат за едно место се провежда търг или конкурс по реда на раздел ІV

(нов) от настоящата наредба.

(6) Не се разрешава инсталирането на ел. мрежи и други съобщителни мрежи

към гаражните клетки.

(7) Разрешението за поставяне и разрешението за ползване на общински

имот за разполагане на преместваем обект за местодомуване на леки

моторни превозни средства се издава от районните кметове за срок до 5

/пет/ години.

(8) За ползването на общински имот за разполагане на преместваем обект

за местодомуване на леки моторни превозни средства се заплаща месечна

такса, определена в Наредбата за определяне и администриране на местните

такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

(9).( изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) Размерът на месечната такса за разполагане на преместваем обект за местодомуване на леко МПС на лица с увреждания се определя в съответствие с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

(10) Не се разрешава ползването на общински имот предназначен за

разполагане на преместваем обект за местодомуване на леко МПС за други

цели. При констатирани нарушения престваемия обект за местодомуване на

леко МПС се премахва при условията и по реда на чл. 57а от ЗУТ.

(11) (изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) Разрешението за ползване на общински имот за разполагане на

преместваем обект за местодомуване на леко моторно превозно средство се

издава въз основа на :

1. Заявление по образец до кмета на съответния район.

2. Копие от нотариален акт или договор за наем за жилище в близост с

одобрената схема за разполагане на преместваеми обекти за

местодомуване.

3. Копие от служебния талон на автомобила.

4. Декларация, че не притежава друга гаражна клетка.

5. Справка за липса на задължения към Община Пловдив.

(12)(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Разрешение за

поставяне и разрешение за ползване на терен общинска собственост за

съоръжения за местодомуване на леко МПС се издава служебно на лицата,

които са получили разрешения за поставяне по реда на досега действащата

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения за

търговска дейност на територията на Община Пловдив.

Чл.13. Обекти за разпространение на периодичен печат и колонен тип

телефонни кабини.

1. (изм. и доп. с Решение №189, Пр.№10 от 31.05.2012г.) Схемите за разполагане на павилиони за разпространение на периодичен

печат се изготвят от легитимните браншови организации и се одобряват от

Главният архитект на Община Пловдив за територии АИР и ЦГЧ” и от

главните архитекти за съответния район за останалата територия, след

положително решение на ЕСУТ, съответно РЕСУТ.

2. Разглеждането и приемането на типовия проект се извършва от ЕСУТ при

Община Пловдив по предложението на легитимните браншови организации.

3. Схеми за разполагане на колонен тип телефонни кабини се разработват

от Главният архитект на Община Пловдив за територии АИР,ЦГЧ,ПС” и от

главните архитекти за съответния район по предложение на операторите.

На схемите задължително е необходимо да бъдат нанесени съседни

съоръжения, търговски обекти, пътни знаци, дървета и същите да бъдат

изготвени съгласно изискванията на действащото законодателство.

4. Схемите по чл.13 се изработват върху актуална кадастрална

основа(заверено копие от ситуационен план) с отразен подземен кадастър,

трайна дървесна и храстова растителност, съседни съоръжения и обекти,

пътни знаци и др., от правоспособно лице по чл.230 от ЗУТ

5. Срокът на разрешението за поставяне на обекти по чл.13 е не по-дълъг

от 5 (пет) години, а разрешението за ползване е със срок от 1(една)

година.

6. Разрешението за поставяне се издава от Главният архитект на Община

Пловдив за територии „АИР,ЦГЧ,ПС” и от главните архитекти за

съответния район по одобрени типови проекти.

7.(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) При повече от един

кандидат за едно место се провежда търг или конкурс по реда на раздел

ІV(нов) от настоящата наредба.

8. Обектите по чл.13 могат да се използват за осъществяване на рекламна

дейност, след като се сключи договор по реда за Наредбата за рекламна

дейност на територията на Община Пловдив.

Чл.14. (1)(Изм. и доп. с Р. № 148, Пр. № 12 от 13.05.2010г.) Елементи на

градското обзавеждане по смисъла на тази наредба са дизайнерски

продукти, предназначени за конкретна некомерсиална функция, заслони за

пътници, разположени на спирки на масовия градски транспорт, пейки,

осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани,

часовници и др.

(2)(Нова с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Преместваеми обекти и

съоръжения към временни открити паркинги и зони за кратковременно

паркиране са: павилиони за охрана, автоматични и друг вид бариери,

апарати за таксуване и др. съоръжения необходими за организиране на

паркирането.

(3)(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)

Елементите на градското обзавеждане преместаеми обекти и съоръжения към

временни открити паркинги и зони за кратковременно паркиране не могат да

служат за осъществяване на рекламна дейност, ако представляват реклама

поставянето им се извършва по реда на тази наредба, като допълнително се

сключва договор по Наредбата за рекламната дейност на територията на

Община Пловдив.

(4)(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Заслони

за пътници, разположени на спирките на масовия градски транспорт като

елементи на градското обзавеждане преместаеми обекти и съоръжения към

временни открити паркинги и зони за кратковременно паркиране,

разположени в определен териториален обхват могат да съдържат

обозначителни знаци, табла, навеси и други съпътстващи ги обекти и

елементи. При концесиониране на заслони за пътници, разположени на

спирките за масовия градски транспорт се прилагат реда и условията, при

които е одобрена концесията.

(5)(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.; Изм. и

доп. с Р. № 148, Пр. № 12 от 13.05.2010г.) Разрешенията за поставяне на

елементи на градското обзавеждане, преместваеми обекти и съоръжения към

временни открити паркинги и зони за кратковременно паркиране са със срок

до реализирането на подробния устройствен план.

Чл.15. (1) За извършване на търговска дейност в преместваемия обект се

изисква разрешение за ползване на общински имот (по образец) издадено от

Кмета на Община Пловдив или от Кмета на съответния район на основание

чл.72 от ЗМДТ. Разрешението за ползване се издава за площта посочена в

одобрената от гл. архитект схема.

(2) За ползването на общински имот се заплаща такса, определена с

”Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на

услуги на територията на Община Пловдив” За реклами се заплаща такса

определена от наредбата за рекламната дейност.

Разрешението не може да бъде издадено за площ по-малка от 2 кв.м.

 

Раздел ІV

МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА СЛУЖЕБНИ НУЖДИ

(Отменен стар и приет нов с Р. № 440, Пр. № 31 от 25.11.2010г.)

 

Чл.16. Юридическите лица и еднолични търговци, желаещи да ползват

служебни паркоместа по улици, площади и паркинги – общинска собственост,

подават заявление до Кмета на Община Пловдив. В заявлението се прилагат

следните документи:

- проект на схема за разполагане на места за паркиране, изготвено от

правоспособен архитект върху кадастрална основа, на формат А4, в мащаб

1:250 или 1:500 с нанесени паркоместа, всяко от които с размери 2,5х6,00

м. Схеми може да се изработват от отдел ”Организация и безопасност на

движението”. На схемите задължително е необходимо да бъдат нанесени

съседни съоръжения, търговски обекти, пътни знаци, дървета и др., като

местата за паркиране следва да не попадат в зелени площи;

- удостоверение за актуално правно състояние, ако не е представен ЕИК.

- копие от регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК.

- удостоверение за липса на задължения към Община Пловдив.

- договор за наем или нотариален акт за собственост или друг документ,

удостоверяващ, че заявителя ползва обект, находящ се в сградата, пред

която ще бъдат разположени паркоместата.

(2) В случаите, когато заявителя е лице с увреждане наред с

горепосочените документи следва да бъде представена и експертиза от

ТЕЛК, НЕЛК,ЦТЕЛК.

Чл.17 Схемите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета

на Община Пловдив, в която участват:

- Ресорните Зам. Кметове на Община Пловдив;

- представители на отдел „Организация и безопасност на движението”;

- представители на „ПП-КАТ”- Пловдив;

- представители на „Общинска полиция” и ОП „ Синя зона, паркинги и

гаражи”;

- представители на Дирекция „Стопански дейности, търговски дружества и

общински предприятия”;

- архитект или друго длъжностно лице с компетентност в пътната

инфраструктура.

Чл.18. Комисията одобрява или отказва одобряването на предложените

схеми или дава становище за коригиране на схемата.

Чл.19 (1) На основание одобрената схема се издава разрешение за

ползване на имот – публична или частна общинска собственост за служебни

паркоместа (по образец) със срок от една година.

(2) Разрешението за ползване на имот – публична или частна общинска

собственост за служебни паркоместа се издава от Кмета на община Пловдив

на основание чл.72 от ЗМДТ.

Чл.20.За ползването на общински имот се заплаща такса в размер,

определен с ”Наредба за определянето и администрирането на местните

такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив”.

Чл.21. Определените места по одобрената схема се сигнализират с пътни

знаци, хоризонтална и вертикална маркировка и подвижни преносими табели

от ползвателя и за негова сметка.

Чл.22. Не се допуска преотстъпването срещу заплащане на служебните

паркоместа. При констатирани нарушения разрешението за ползване се

отнема със заповед на Кмета на община Пловдив и/или упълномощено от него

лице, при условията и по реда на наредбата.

Чл.23. Забранено е паркирането на автомобили на места означени за

служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на

местата.

Чл.24. Не се допуска поставянето на ограничителни знаци, бариери,

колчета и други подобни за ограничаване на служебните паркоместа.

Чл.25. Неспазването на начина на паркиране, на изискванията, заложени в

наредбата и/или издаденото разрешение за ползване, води до парични

санкции, както и до отнемане на разрешението.

Чл.26. Контрол по използването на паркоместа за служебни нужди се

осъществява от ОП „Синя зона, паркинги и гаражи” и други служебни лица,

определени със заповед на Кмета на Община Пловдив.

Чл.28. За подобряване на сигурността на сградите на Апелативен,

Окръжен, Административен и Районен съд, Прокуратурата, поделенията на

Министерство на вътрешните работи и поделенията на Министерството на

отбраната и администрацията на Община Пловдив се отреждат служебни

паркоместа. Същите се разрешават по установения ред и се предоставят за

безвъзмездно ползване на по-горе изброените ведомства.

Чл.29. Служебни паркоместа се отреждат и на сдружения с идеална цел,

обществени заведения на бюджетна издръжка и лечебни заведения при

необходимост и при възможност.

Чл.30.(1) Лица с увреждания /инвалиди/, изразяващи се в трайно намалена

работоспособност над 50%, респ. ограничена възможност за социална

адаптация при децата, заплащат такса за определеното им паркоместо в

размер, определен съгласно Приложение № 9 към ”Наредба за определянето и

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на

Община Пловдив”.

(2)Определеното паркоместо не може да бъде по-далече от 50м. От

жилището на лицето с увреждане /инвалида/, в случай, че има такава

възможност.

Чл.31. Заедно с разрешението за ползване ползвателя получава и

идентификационен знак/холограмен стикер/за обозначаване на автомобилите,

които ще ползват паркоместата.

 

РАЗДЕЛ V

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

(Нов с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)

 

Чл.32(Изм. и доп. с Р. № 148, Пр. № 12 от 13.05.2010г.) Определянето на

ползвател в случаите по чл.8, ал.1, т.1, т.2, т.4 и ал.2, както и в

случаите по чл.12, ал.5 и чл.13, т.7 се определя след провеждането на

публичен търг или конкурс. Размерът на таксите не може да бъде по-нисък

от минимален размер на таксите, определен от Общински съвет – Пловдив в

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на

услугите на територията на Община Пловдив.

Чл. 33 (1) Публичният търг се провежда със заповед на Кмета на Община

Пловдив или Кмета на съответния район след одобряване по съответния ред

на схема за разполагане на преместваем обект. Публичните търгове могат

да бъдат с тайно или с явно наддаване. Тръжната документация за

провеждане на публичен търг съдържа:

1. местоположение на преместваемия обект;

2. начален размер на таксата;

3. размер на депозита;

4. стъпка на наддаване;

5. вида на търга – с тайно или с явно наддаване;

6. начин на плащане;

7. дата, място и час на провеждане на търга;

8. ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на

плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване, както и размер

на депозита;

9. копие от одобрена схема;

10. краен срок за приемане на заявления за участие;

11. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида

на обекта, и други тръжни условия;

12. ден, място и час на повторното провеждане на търга;

13. По преценка на съответната администрация в тръжната документация

може предварително да бъде обявен и предмета на дейност, който ще се

упражнява в обекта

(2) Тръжната документация се съгласува с директор на дирекция „ПНО” при

Община Пловдив и се одобрява от кмета на Община Пловдив и/или кмета на

района.

(3)(Изм. и доп. с Р. № 148, Пр. № 12 от 13.05.2010г.) Кмета на Община

Пловдив или Кмета на съответния район назначава със заповед комисия за

провеждане на търга, одобрява протокола от проведения търг. В заповедта

се определя и възнаграждението на членовете на комисията. В комисията

задължително участва и правоспособен юрист. В състава на комисията може

да се предвиди участието на външни експерти, когато има необходимост от

специални знания. В заповедта задължително се определят резервни членове

– за председател и юрист.

(4) Не могат да участват в състава на комисията лица, които са

заинтересовани от резултатите на търга или са „свързани лица” по смисъла

на Търговския закон с участници в търга, както и с членове на техни

управителни или контролни органи.

(5)Членовете на комисията подписват декларация за обстоятелствата по

ал.4 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана

с участниците и техните предложения.

(6) Комисията може да заседава и приема решения, ако присъстват

най-малко половината от членовете й, като комисията не може да заседава

и взема решение при отсъствие на правоспособен юрист.

(7)Комисията приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с

явно гласуване.

(8) За своята работа комисията води протоколи, които се подписват от

всички присъствали членове.

(9)( . и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) Условията на търга по ал. 1, т. 1 – 12 се разгласяват чрез обявление

поне в един местен ежедневник, най-малко 14 дни преди датата на търга. Обява се поставя и на таблото за обяви на община Пловдив /таблото за обяви на съответното районно кметство.

(10) Обявата трябва да съдържа информация за предмета на търга, цената

на книжата, размера на депозитната вноска, дата и място на провеждане,

адрес и телефон за информация и други данни.

(11) Задължителните документи за участие в търг са:

1. заявление за участие по образец;

2.( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) за юридически лица – справка от Търговския регистър, лична карта – за физически лица

3. удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата;

4. декларация, че участникът не е длъжник по договор с община Пловдив и

не владее или държи общински недвижим имот без правно основание;

5. изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, когато се

участва чрез пълномощник;

6. документ за закупени книжа;

7. документ за внесен депозит при търг;

8. декларация за произход на средствата по образец;

9. удостоверение за липса на задължения към Община Пловдив;

10. други документи, указани в заповедта за обявяване на търга

(12) Изискванията по т.2, 3 и 4 не се прилагат за участници – физически

лица, които не са търговец.

(13) За чуждестранните участници съответните документи по ал. 11 трябва

да бъдат легализирани по установения ред.

(14) Регистрирането на участниците в търга се извършва от тръжната

комисия в обявения ден и час на откриване на търга, като същите се

вписват в регистър за допускане.

(15) Комисията може да откаже допусне на участник, в случай че установи:

1. непълнота на представените документи и неспазване на изискванията,

посочени в тръжните книжа;

2. участникът е лице, неизправно по договор, сключен с община Пловдив,

или район, или системно нарушава актове на община Пловдив.

(16) Търгът се провежда при условията на чл.32 и чл.33, когато на търга

се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се

отлага с един час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се

обявява за спечелил по предложения от него размер на таксата, който не

може да бъде по-нисък от началния размер на таксата, посочена в тръжните

условия. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за

непроведен и се провежда повторно в едномесечен срок съгласно ал. 1, т.

12. Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той

се обявява за спечелил по предложения от него размер на таксата, който

не може да бъде по-нисък от началния размер на таксата, посочена в

тръжните условия;

(17) Когато на търга има подадено заявление за участие само от един

кандидат, търгът се провежда в обявения ден и час, като кандидатът се

обявява за спечелил по предложения от него размер на таксата, който не

може да бъде по-нисък от началния размер на таксата, посочен в тръжните

условия.

(18) За спечелил търга се определя участникът, предложил най-високия

размер на таксата. Той е длъжен да заплати предложената такса в

сроковете и съгласно условията на търга. При неизпълнение, депозитът на

първия участник се задържа, а за спечелил търга се определя участникът,

предложил следващата по размер такса.

Чл. 34 (1) При търг с явно наддаване председателят на комисията обявява

първоначалния размер на таксата, от който да започне наддаването, и

обявява стъпката на наддаване, определена в заповедта.

(2)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от председателя на комисията на последователни суми над началния размер на таксата, разграничени със звуков сигнал. Последователността, в която участниците обявяват предложенията си, се определя от реда на подаване на предложенията за участие в търга. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка.

(3) Участниците обявяват високо и ясно дали участват в наддаването за

обявената стъпка. Обявеният от участника размер на таксата го обвързва

към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на

грешка.

(4) Преди третото обявяване на последната оферта се прави

предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването

приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия

търга и предложения окончателен размер на таксата след което закрива

търга.

(5) Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил

търга, но откаже да заплати предложения от него размер на таксата.

Чл. 35 (1) Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително

подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан плик,

който се поставя в плика с документите за участие в търга.

(2) Върху плика се отбелязват името на участника или името на

упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга.

(3) В предложението, поставено в плика, се вписват наименованието на

обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника

или името на упълномощеното лице.

(4) Всяко предложение, поставено в незапечатан плик или което не съдържа

данните по ал.2 и 3, е недействително.

(5) В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените

пликове и се запознава с редовността на подадените документи.

(6) Комисията може да откаже допусне на участник, в случай че установи:

1. непълнота на представените документи и неспазване на изискванията,

посочени в тръжните книжа;

2. участникът е лице, неизправно по договор, сключен с община Пловдив,

или район, или системно нарушава актове на община Пловдив.

(7) По преценка на председателя на комисията заседанието й може да бъде

открито или закрито.

(8) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата на

кандидата, името му, платежния документ за внесен депозит, предложения

размер на таксата и другите обстоятелства по редовността на подадените

документи.

(9) Редовно подадените оферти се класират според размера на предложения

размер на таксата за имота. В случай, че двама или повече кандидати са

предложили еднакъв най-висок размер на таксата, търгът завършва с явно

наддаване между тях, като наддаването започва от предложения размер на

таксата, като наддаването продължава по реда на търг с явно наддаване.

(10) Обстоятелствата по ал. 4 и ал. 5 се констатират с протокол на

комисията, който се подписва от всичките й членове.

Чл.36 (1) В седемдневен срок след провеждане на търга кандидатите се

уведомяват за класирането и за резултатите от търга.

(2) На спечелилия търга участник се изпраща препоръчано с обратна

разписка покана от кмета на община Пловдив /кмета на съответния район,

която съдържа:

1. уведомление за решението на комисията и окончателните условия по

сделката;

2. начин и срок за плащане на първоначалната месечна такса /цена;

3. условия, които трябва да се изпълнят преди издаване на разрешението;

4. времето и мястото, където трябва да се яви спечелилия кандидат, за

да получи разрешението.

(3) Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават в

четиринайсетдневен срок от подаване на молба от участниците с посочен

начин на възстановяване на сумата, с писмено нареждане на председателя

на комисията, съгласувано с главния счетоводител на община Пловдив /

главния счетоводител на съответното районно кметство.

(4) Депозитът на спечелилия търга участник се задържа, като същият се

прихваща от първата месечна такса. В случай, че спечелилия участник не

изпълни изискванията по чл.8, (6) от Наредбата, депозитът на този

участник се задържа, а за спечелил търга се определя следващият класиран

кандидат предложил най-висок размер на таксата.

Чл. 37 Въз основа на резултатите от търга, Кмета на Община Пловдив или

Кмета на съответния район издават разрешение за поставяне и разрешение

за ползване на общински терен, следвайки етапите, предвидени в

настоящата наредба.

Чл.38 Участниците в търга могат да подават жалба по реда на АПК за

неспазване на изискванията по неговата организация и провеждане, като

обжалването не спира издаването на разрешение на спечелилия участник.

Чл.39 (1)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.) Документацията за проведените търгове се съхранява в съответното административно звено в община Пловдив или районната администрация, провело тръжната процедура.

1. в дирекция „Търговски дружества и общински предприятия”, отдел

„Стопански дейности” при община Пловдив;

2. в стопанският отдел на съответното районно кметство.

(2) Документите се съхраняват не по-малко от 5 /пет/ години от изтичане

срока на издаденото разрешение.

Чл. 40 (1) Конкурс се открива със заповед на Кмета на Община Пловдив или

Кмета на съответния район. Конкурсната документация съдържа:

1. описание на имота предмет на конкурса;

2. начален размер на таксата;

3. общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците;

4. ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на

плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване; краен срок и

място за приемане на предложенията на участниците, както и размер на

депозита;

5. копие от одобрена схема;

6. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат

представени от кандидатите;

7. други условия в съответствие с целите на конкурса;

8. методика на оценка на предложенията;

9. по преценка на съответната администрация предварително може да бъде

определен и предмета на дейност, който ще се упражнява в премествамия

обект.

(2) Конкурсната документация се съгласува с директор на дирекция

„ПНО”при община Пловдив и се одобрява от кмета на община Пловдив и/или

кмета на района.

(3)(Изм. и доп. с Р. № 148, Пр. № 12 от 13.05.2010г.) Кмета на Община

Пловдив или Кмета на съответния район назначава със заповед комисия за

провеждане на конкурса, одобрява протокола от проведения конкурс. В

заповедта се определя и възнаграждението на членовете на комисията. В

комисията задължително участва и правоспособен юрист. В състава на

комисията може да се предвиди участието на външни експерти, когато има

необходимост от специални знания. В заповедта задължително се определят

резервни членове – за председател и юрист.

(4) Не могат да участват в състава на комисията лица, които са

заинтересовани от резултатите на търга или са „свързани лица” по смисъла

на Търговския закон с участници в търга, както и с членове на техни

управителни или контролни органи.

(5) Членовете на комисията подписват декларация за обстоятелствата по

ал.4 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана

с участниците и техните предложения.

(6) Комисията може да заседава и приема решения, ако присъстват

най-малко половината от членовете й, като комисията не може да заседава

и взема решение при отсъствие на правоспособен юрист.

(7) Комисията приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с

явно гласуване.

(8) За своята работа комисията води протоколи, които се подписват от

всички присъствали членове.

(9) Решението по ал. 1, т. 1 – т. 7 се публикува поне в един местен

ежедневник най-малко 14 дни преди датата на конкурса. Обява се поставя и

на таблото за обяви на община Пловдив или таблото за обяви на съответния

район.

(10) Обявата трябва да съдържа информация за предмета на конкурса,

цената на книжата, размера на депозитната вноска, дата и място на

провеждане, адрес и телефон за информация и други данни.

(11) Задължителните документи за участие в конкурса са:

1. заявление за участие по образец;

2.( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.) за юридически лица – справка от Търговския регистър, лична карта – за физически лица

3. удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата;

4. декларация, че участникът не е длъжник по договор с община Пловдив и

не владее или държи общински недвижим имот без правно основание;

5. изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, когато се

участва чрез пълномощник;

6. документ за закупени книжа;

7. документ за внесен депозит;

8. декларация за произход на средствата по образец;

9.( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.) Справка за липса на задължения към Община Пловдив(служебно)

10. други документи, указани в заповедта за обявяване на конкурса.

(12) Изискванията по т.2, 3 и 4 не се прилагат за участници – физически

лица, които нямат качества на търговец.

(13) За чуждестранните участници съответните документи по ал.11 трябва

да бъдат легализирани по установения ред.

(14) Участниците в конкурса представят в запечатан плик предложенията

си, които трябва да съдържат: представяне на кандидата, конкретни

предложения по условията на конкурса, начален размер на таксата, начин и

условия на плащане.

(15) Комисията може да откаже допусне на участник, в случай че установи:

1. непълнота на представените документи и неспазване на изискванията,

посочени в конкурсните книжа;

2. участникът е лице, неизправно по договор, сключен с община Пловдив,

или район, или системно нарушава актове на община Пловдив.

(16) Конкурсната комисия класира по ред участниците, съобразно степента

на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на Кмета на Община

Пловдив или Кмета на съответния район да одобри протокола от проведения

конкурс и да определи участника, спечелил конкурса. По своя преценка

Кмета на Община Пловдив или Кмета на съответния район може да изиска от

участниците да представят допълнителни разяснения на предложенията им

съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с

кандидатите, класирани до трето място.

(17) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение

най-пълно удовлетворява конкурсните условия. В седемдневен срок след

одобрението на протокола от проведения конкурс кандидатите се уведомяват

за класирането и за резултатите от конкурса.

(18) На спечелилия конкурса участник се изпраща препоръчано с обратна

разписка покана от кмета на община Пловдив /кмета на съответния район,

която съдържа:

1. уведомление за решението на комисията и окончателните условия по

сделката;

2. начин и срок за плащане на първоначалната месечна такса / цена;

3. условия, които трябва да се изпълнят преди издаване на разрешението;

4. времето и мястото, където трябва да се яви спечелилия кандидат, за

да получи разрешението.

(19) Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават в

четиринайсетдневен срок от подаване на молба от участниците с посочен

начин на възстановяване на сумата, с писмено нареждане на председателя

на комисията, съгласувано с главния счетоводител на община Пловдив /

главния счетоводител на съответното районно кметство.

(20) Депозитът на спечелилия конкурса участник се задържа, като същият

се прихваща от първата месечна такса. В случай, че в срока не бъде

сключен договорът по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на

този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият

класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.

Чл. 41 Въз основа на резултатите от конкурса, Кметът на Община Пловдив

или Кметът на съответния район издават разрешение за поставяне и

разрешение за ползване на общински терен, следвайки етапите, предвидени

в настоящата наредба.

Чл.42 Участниците в конкурса могат да подават жалба по реда на АПК за

неспазване на изискванията по неговата организация и провеждане, като

обжалването не спира издаването на разрешение на спечелилия участник.

Чл.43 (1)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.) Документацията за проведените конкурси се съхранява в съответното административно звено в община Пловдив или районната администрация, провело конкурсната процедура

(2) Документите се съхраняват не по-малко от 5 /пет/ години от изтичане

срока на издаденото разрешение.

 

Раздел VІ

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)

 

Чл.44.(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)

(1)Контрола за изпълнение на тази наредба се упражнява от Кмета на

Община Пловдив и/или упълномощен от него заместник кмет и/или от

кметовете на райони.

2. Нарушенията по настоящата наредба се установяват с актове за

установяване на административни нарушения, съставени от длъжностни

лица, упълномощени да упражняват контрол по спазване изискванията на

наредбата със заповед на Кмета на Община Пловдив.

3. Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Пловдив

или упълномощен по съответния ред заместник кмет, въз основа на

съставените актове за установяване на административни нарушения.

4. Установяването на нарушенията по настоящата наредба, издаването,

обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва

по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.

5. Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане

в сила на наказателно постановление, с които нарушителят е наказан за

нарушение от същия вид.

6. При повторно нарушение от същия вид, размера на глобата или

имуществената санкция, наложена на виновното лице се удвоява.

(2) (изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) На интернет страницата на община Пловдив се публикува и поддържа публичен регистър на всички обекти действащи по тази наредба.

Чл.45.(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) Разрешенията за ползване на общински имот издадени по реда на тази наредба се отнемат със заповед на кмета на община Пловдив и/или упълномощено от него лице:

- когато мястото не се използва по предназначение;

- когато не се използва от лицето, на което е предоставено,

- при неспазване на изискванията на настоящата Наредба;

- при обществени нужди, налагащи това действие или започване на процедура по прилагане на подробен устройствен план на съответната територия.

Чл. 45а (Нов с Р. № 440, Пр. № 31 от 25.11.2010г.)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) Разрешенията за поставяне на преместваем обект върху общински имот издадени по реда на тази наредба се отнемат със заповед на кмета на община Пловдив и/или упълномощено от него лице:

- при неспазване на изискванията на настоящата Наредба;

- при обществени нужди, налагащи това действие или започване на процедура по прилагане на подробен устройствен план на съответната територия;

- извършване на рекламна дейност от и върху преместваем обект, без същата да е разрешена по реда и условията на Наредбата за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на община Пловдив;

- при отпадане на правното основание за издаване на разрешението за поставяне;

- в случай, че не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;

- когато обекта не отговаря на изискванията по чл.169, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5 и ал.3, т.1 от ЗУТ;

- при отнемане на издадено разрешение за ползване на общински имот, поради наличие на някое от основанията по чл.45 от Наредбата.

Чл.46.(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)

(1)Преместваеми обекти минали или настоящи, поставени в отклонение на

изискванията на настоящата наредба се премахват :

1.(изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.) Когато са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото

разрешение;

2. (изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.) Когато са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;

3. Не отговарят на правилата и нормите за устройство на територията;

4. Не отговарят на изискванията на чл.169, ал.1, т.1, 2, 3, 4 и 6 от

ЗУТ

5. (изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.) Представляват реклама, забранена със закон или поставена в отклонение на Наредбата за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив

6.(изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.) Срокът на разрешението за поставяне е изтекъл, или същото е отнето със заповед на кмета. 7.(изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.) Срокът на разрешението за ползване на общински терен е изтекъл, или същото е отнето със заповед на кмета.

8. Не отговаря на изискванията на настоящата Наредба;

(2)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от служителите на ПОИ за зона АИР, ЦГЧ или служители по чл. 223, ал. 2 в съответната районна администрация в 7-дневен срок от констатиране на нарушението. Констативният акт се връчва на собствениците на обектите по ал. 1, които могат да направят възражение в тридневен срок от връчването му.

(3) При постъпило възражение, Кметът на Общината, Кметът на района или

упълномощено от тях лице, се произнася с писмено мотивирано решение по

него.

(4) При неподаване на възражение или отказ за преразглеждане на

констативния акт, Кметът на Община или Кмета на района издават заповед

за премахване на обекта.

(5) Когато собственика на обекта по ал.1, поставен в чужд имот, е

неизвестен, констативния акт и заповедта за премахване се връчват на

собственика на имота. В този случай собственика на имота е задължен да

го премахне за своя сметка в указания в заповедта срок.

(6) Когато собственика(ползвателя) на обекта по ал.1, поставен върху

имот – общинска собственост, е неизвестен, констативния акт и заповедта

за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на

двама свидетели, на определените за това места в сградата на общината

или района и се публикуват в интернет страницата на Община

Пловдив(съответния район).

(7) Със заповедта се определя срок за премахване и се уведомяват

експлоатационните дружества, доставчици на ток и вода, да прекратят

доставките до определения за премахване обект.

(8)( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.;) При неспазване на срока за доброволно премахване, обектът се премахва принудително със съдействието на полицията, по ред определен от кмета на общината (района) за сметка на собственика (ползвателя) на обекта, като направените разходи по премахването на обекта се събират от собственика (ползвателя) по реда на чл. 417 от ГПК.

 

(9) Материалите и вещите, налични след премахване на обекта, се

съхраняват на определено от Община Пловдив или района място, като

собственика на обекта дължи обезщетение в размер, определен в заповедта

за премахване, за охраната им. За наличните материали и вещи се съставя

протокол, в който същите се описват подробно по количество и вид, като в

протокола се вписват направените разходи по премахването на обекта и

пренасянето на материалите и вещите.

(10) При неизвестен собственик материалите по преходната алинея при

изтичане на едногодишен срок, същите стават собственост на Община

Пловдив (района) на основание чл.89 ал.1 от Закона за собствеността. За

вещи, подлежащи на бърза развала или охраната на които изисква големи

разходи, се прилага чл.89 ал.2 от Закона за собствеността и същите се

продават. Ако в едногодишния срок, собственикът поиска предаване на

материалите и вещите, същият дължи обезщетение в размер на 10% от

стойността им и разходите по пренасянето и пазенето им.

(11) При известен собственик, материалите и вещите по ал.9, стават

собственост на Община Пловдив (район) след изтичане на петгодишен

давностен срок, на основание чл.80 от Закона за собствеността.

Чл.46.а).( нов с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.)

ал. 1. Обекти по чл. 1 ал. 8(нова) от Наредбата се отстраняват както следва:

- За зона АИР, ЦГЧ след съставяне на констативен протокол за нарушение на наредбата от Пловдивски общински инспекторат, кметът на общината издава писмено разпореждане за незабавно отстраняване на обектите;

- За останалата територия на община Пловдив след съставяне на констативен протокол от районната администрация, кметът на съответния район издава писмено разпореждане за незабавно отстраняване на обектите.

ал. 2. Когато собственикът (ползвателят) на обекта по ал. 1, поставен в чужд имот е неизвестен, констативния протокол и писменото нареждане за незабавно отстраняване се връчват на собственика на имота. В този случай собственикът на имота е задължен да го отстрани за своя сметка в указания в разпореждането срок.

ал. 3. Когато собственикът (ползвателят) на обекта по ал. 1, поставен върху имот – общинска собственост е неизвестен, констативния протокол и писменото нареждане за незабавно отстраняване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели, както и на определените за това места в сградата на общината или района.

ал. 4. При неспазване на срока за отстраняване, обектът се отстранява принудително със съдействието на органите на МВР, по ред определен от кмета на общината /района за сметка на собственика (ползвателя) на обекта. За наличните материали и вещи се съставя протокол.

ал. 5. Обектите по чл. 1, ал. 8 (нова), както и материалите и вещите, налични след премахване на обектите, се съхраняват на определено от община Пловдив или района място, като собственикът на обекта дължи обезщетение за разходите по пренасянето и съхранението им.

ал. 6. При неизвестен собственик обектите, материалите и вещите по предходната алинея при изтичане на едногодишен срок, стават собственост на община Пловдив/района на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за собствеността. Ако в едногодишния срок, собственикът поиска предаване на материалите и вещите, същият дължи обезщетение в размер на 10% от стойността им и разходите по пренасянето и съхранението им.

ал. 7. При известен собственик, материалите и вещите по ал. 6, стават собственост на община Пловдив/района след изтичане на петгодишен давностен срок на основание чл. 80 от Закона за собствеността.

 

Чл.47.(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)

(1).( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.)

Наказва се с глоба от 300 лв. до 1 000 лв. или имуществена санкция от 500 до 1 500 лв., ако не подлежи и на по-тежко наказание;

1. Постави преместваем обект в нарушение настоящата Наредба;

2. Съзнателно извърши действия по непредоставяне или възпрепятстване

проверка на длъжностно лице;

3. Не изпълни писмено нареждане на длъжностно лице за явяване и

предоставяне на необходимите писмени документи за извършване на

проверка.

4. Не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка

нанесените повреди след премахване на преместваемия обект.

(2).( изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.) Наказва се с глоба или имуществена санкция от 1000 лв. до 1500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, търговец или ползвател на преместваем обект, който наруши чл. 11 ал. 7 от тази Наредба.

(3). При повторно нарушение глобите по предходните два члена се

удвояват.

Чл.48.(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) За

поставяне на преместваем обект без одобрена схема за разполагане или

такива с изтекъл срок, на нарушителите се налага глоба или имуществена

санкция в размер от 100 до 300 лв.

Чл.49.(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)

Търговец или ползвател на преместваем обект , който не изпълни заповедта

за премахване на преместваем обект и в едномесечен срок от влизането й в

сила не освободи общинския имот, се наказва с глоба или имуществена

санкция от 400 до 500 лева.

Чл.50.(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) За

нарушаване на разпоредбите на тази наредба на физически лица се налагат

глоби в размер от 500 до 5 000лв., а на едноличните търговци и на

юридически лица – имуществена санкция в размер от 100 до 50 000лв.

Чл.51.(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)

Длъжностни лица, които не изпълняват и/или нарушават настоящата наредба

се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв.

 

Раздел VIІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)

 

§ 1. Тази наредба отменя действащата Наредба за реда и условията за

извършване на търговска дейност и за поставяне на преместваеми

съоръжения за търговска дейност на територията на Община Пловдив,

Приложение към Решение № 352, взето с Протокол № 27 от 18 октомври 2001

г., изм. и доп. с Р. № 97, Пр. № 4 от 11 март 2004 г., Р. № 432, Пр. №

23 от 17 ноември2004 г., изм. с Р. № 433, Пр. № 23 от 17 ноември 2004

г.,доп. с Р. № 525, Пр. № 26 от 21 декември 2004 г., изм.с Р. № 74, Пр.

№ 8 от 14 април 2005 г., Р. № 359, доп.,Пр. № 16 от 2 септември 2006 г.,

изм. и доп. с Р. № 345,Пр. № 19 от 30 октомври 2008 г, изм. и доп. с Р.

№ 42, взето с Пр. № 3 от 12. 02. 2009 г. върнато за ново разглеждане от

Областния управител на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, изм. и доп. с

Р. №86 взето с протокол №5 от 05.03.2009г

§ 2. В двумесечен срок от приемането на настоящата наредба Кмета на

Община Пловдив и/или Кметовете на съответните райони внасят за

разглеждане в Общински съвет-Пловдив зоните за търговия в имоти публична

общинска собственост.

§ 3. В тримесечен срок от приемане на настоящата наредба, Кметовете на

райони и главните архитекти на съответните райони са длъжни да приведат

всички издадени до момента разрешителни за ползване на общински терени и

схеми за разполагане на преместваеми обекти съгласно изискванията на

настоящата наредба.

§ 4. Главният архитект на Община Пловдив може по изключение да допусне

промяна в схемата и да одобри отделна схема за разполагане на

преместваеми обекти във връзка с възникнали обществени или други

конкретни нужди. (панаири, изложбени площи и др.) спазвайки

изискванията на настоящата Наредба.

§ 5. Изпълнението на тази наредба се възлага на Кмета на Община Пловдив

или упълномощен от него зам.-кмет, кметовете на райони, Главния архитект

на Община Пловдив и главните архитекти на районите. В срок от един месец

след приемането на Наредбата със заповед на кмета съгласно чл.15 се

определят длъжностните лица, които ще упражняват контрола и техните

задължения.

§ 6. Съществуващи обекти, които са с изтекъл срок на разрешението за

ползване на имот общинска собственост не са включени в новите схеми,

подлежат на премахване от районните администрации по реда, посочен в

чл.57а от ЗУТ.

§ 7. (изм. и доп. с Решение № 435, Пр.№18 от 25.10.2012г.) При повече от един кандидат за едно място по схемите се провежда търг или конкурс по реда, предвиден в раздел V от настоящата Наредба.

§ 8. Образеца на заявлението за разполагане на преместваем обект,

разрешението за ползване на общински терен за разполагане на преместваем

обект и разрешението за поставяне на преместваем обект се одобряват със

заповед на Кмета на Община Пловдив.

§ 9. Издадените разрешения за поставяне на преместваем обект и

разрешението за ползване на общински терен се получават от заявителя в 7

дневен срок след изтичане срока за издаването им. След този срок

неполучените разрешения за поставяне на преместваем обект и разрешение

за ползване на Общински терен се обезсилват и преписките по заявлението

се прекратяват.

§ 9. Настоящата наредба е приета с решение на Общински съвет – Пловдив №

226, взето с Протокол № 11 от 11. 06. 2009 г. и започва да се прилага от

първо число на месеца, последващ влизането и в сила.

§10(Нов с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) За стационарни

преместваеми обекти и обекти за разпространение на периодичен печат и

колонен тип телефонни кабини, разположени съгласно изискванията на чл.56

от ЗУТ и/или друг ред установен с наредба на Общински съвет Пловдив, не

се прилагат изискванията на раздел V за провеждане на търг или конкурс.

За да бъде издадено разрешение за ползване на общински терен по

условията на настоящата наредба е необходимо схемите за разполагане на

по-горе цитираните преместваеми обекти да отговарят на изискванията на

настоящата наредба.

§11(Нов с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.; Изм. с Р. № 440, Пр. № 31

от 25.11.2010г.) Разполагане на преместваеми обекти в сгради – общинска

собственост се извършва сред провеждане на търг или конкурс за

определяне на ползвател, без да се изисква одобрена по съответния ред

схема за разполагане на преместваемия обект. За преместваеми обекти,

които са поставени след провеждане на търг или конкурс, разрешението за

поставяне е със срок до 5 години.

§12(Нов с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Община Пловдив актуализира

действащите разрешения за ползване на общински терен за разполагане на

преместваеми обекти, както следва:

1) при промяна вида на упражняваната в обекта дейност;

2) при промяна на ползваната площ на обектите върху общински терени,

извършени съгласно изискванията на ЗУТ и настоящата Наредба.

3) при нотариално заверено прехвърляне собствеността на преместваемия

обект, разположен съгласно изискванията на чл.56 от ЗУТ и/или друг ред

установен с наредба на Общински съвет – Пловдив. В този случай не се

прилагат изискванията на раздел V за провеждане на търг или конкурс.

4) при промяна на тарифата за началния размер на таксата.

§13(Нов с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.; Изм. и доп. с Р. № 148,

Пр. № 12 от 13.05.2010г.) За временни обекти, разположени на имоти

общинска собственост по отменения чл.120 ал.4 от ППЗТСУ(отменен),

получели статут по §17 ал.1 от ЗУТ с решение на Общински съвет –

Пловдив, Кмета на Община Пловдив и/или Кмета на съответния район издава

разрешение за ползване на общински терен със срок до реализирането на

строежите, предвидени с действащ подробен план, но не по-дълъг от 5

години, след решение на Общински съвет Пловдив.

§14(Нов с Р. № 440, Пр. № 31 от 25.11.2010г.) Под леки преместваеми

слънцезащитни устройства с подвижна отваряема конструкция следва да се

разбират такива съоръжения, които не са трайно закрепени към поземления

имот. Нетрайно закрепени са тези обекти, за които не се изисква

индивидуален проект, одобрен по съответния ред, и които са закрепени към

поземления имот само с анкерни болтове.

§15(Нов с Р. № 440, Пр. № 31 от 25.11.2010г.) За преместваеми обекти

следва да се считат тези, които изпълняват следните условия:

- да бъдат изпълнени от лека метална или друга сглобяема конструкция,

без монолитно изпълнени елементи, която може да бъде демонтирана;

- връзката с терена да не бъде монолитна, а да се изпълни с

демонтируеми анкерни болтове и метални планки на заварки.

§16(Нов с Р. № 440, Пр. № 31 от 25.11.2010г.) За неуредените в

настоящата наредба въпроси се прилагат разпоредбите на действащото

законодателство на територията на Република България.

§ 17 (Нов с Р. № 505, Пр. № 33 от 16.12.2010г.) Настоящата Наредба

отменя Раздел ІІ към глава ІV – „Места за паркиране за служебни нужди” и

Приложение № 2 към чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2 за организацията и

безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни

средства на пешеходците на територията на Община Пловдив, приета с

Решение № 113, взето с протокол № 7 от 27. 04. 2006 г. на Общински съвет

– Пловдив, изм. и доп.с Решение № 140, взето с Протокол № 8 от 18. 05.

2006 г. на Общински съвет – Пловдив, изм. и доп. с Решение № 314, взето

с Протокол № 14 от 03. 08. 2006 г. на Общински съвет – Пловдив, доп. С

Решение № 31, взето с Протокол № 2 от 08. 02. 2007 г. на Общински съвет

– Пловдив, изм. с Решение № 197, взето с Протокол № 10 от 28. 05. 2009

г. на Общински съвет – Пловдив.