Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив

Print Friendly

Н А Р Е Д Б А  ЗА  ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

        ( Приложение към Решение № 199, Взето с Протокол № 10 от 28.05.2009г.;изм. и доп. с Решение №204, взето с Протокол №10 от 31.05.2012г.; изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.; изм. и доп. с Решение № 367, взето с Протокол №18 от 13.11.2014г.)

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1)( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряването, опазването и поддържане на природосъобразна екологична среда и чистотата.

(2) Наредбата се прилага по отношение на:

1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на Община Пловдив;

2. Собствениците, наемателите и ползвателите на жилищни сгради;

3. Управителите на етажната собственост, по отношение на  предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени;

4. Управителите и представляващите търговски дружества, едноличните търговци, предприятията, учрежденията, организациите, юридическите лица с нестопанска цел, а така също и лицата, развиващи търговска дейност на открито;

5. Ръководствата на търговски дружества фирми, предприятия, учреждения, организации и лица, ползващи територия в промишлените зони.

6. Собствениците на домашни любимци.

Чл.2. Определените от Кмета длъжностни лица от Община Пловдив, Районните администрации и други упълномощени по съответния ред органи са задължени да упражняват контрол по спазване на изискванията от настоящата Наредба и да налагат глоби и имуществени санкции на нарушителите.

Чл.3. Задължават се:

(1) Физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица да оказват съдействие на служителите от общинската/районна администрация при изпълнение на служебните им задължения относно спазване разпоредбите на настоящата Наредба.

(2) Гражданите са длъжни при поискване от компетентните длъжностни лица, упражняващи контрол по спазване изискванията на настоящата Наредба да удостоверяват своята самоличност, съгласно разпоредбите на чл.6 от Закона за българските документи за самоличност (обн., ДВ, бр. 93 от 11.08.1998 г.).

(3) При проверка длъжностните лица задължително се легитимират чрез представяне на служебна карта.

(4) Лицата, призовани с писмена покана, надлежно връчена от общинската /районната администрация, да се явят в съответния ден и час, в съответната служба или отдел, освен ако не са на лице уважителни причини за неявяването им.

(5) За неизпълнение на дадените от упълномощените длъжностни лица предписания във връзка с констатирани нарушения по настоящата наредба на нарушителите се налага глоба или имуществена санкция.

                                   РАЗДЕЛ IІ

        ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНА

                                    ДЕЙНОСТ

        Чл.4.(1) Забранява се:

1. Изхвърлянето на пръст, строителни отпадъци и други материали на места извън определените от общината за тази цел.

2. Превозването на строителни отпадъци, земни маси, инертни материали, насипни строителни материали, битови отпадъци от пътни превозни средства, теглени с животинска тяга.

3. Отвеждането на води от строителните площадки към уличните платна. Същите се отвеждат в уличните дъждоприемни шахти или попивни ями след осигуряване на необходимите защити.

4. Формирането на временни депа за изкопни земни маси без издадено разрешение от компетентен орган или разрешение от собствениците на частен терен.

5. Замърсяването от строителни и други обекти на пространствата извън обектовото изграждане.

6. (изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Извозването на строителни отпадъци от лица без документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.

7. Складирането на строителни и други материали, всякакъв вид отпадъци, приготвянето на варови, циментови и други разтвори по тротоарите, уличните платна освен в специални за целта подложки, дъждоприемни шахти и върху озеленени площи и на отстояние, по-малко от 3 (три) метра в диаметър от стволовете на дървета или храсти.

(2) При работа с бетон-помпа, остатъчния бетон да се излива в специално подготвени форми (тави) от строителя, в рамките на строителната площадка. Забранява се изливане на остатъчния бетон от бетон-помпата върху зелени площи, тротоари, пътното платно или дъждоприемни шахти.

(3) (изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.)Насипните строителни материали складирани извън обектовото заграждение на строителния обект, както и на общински терени да се покриват задължително с плътни покривала.

(4)( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) При извършване на строително-ремонтни дейности и разрушаване на сгради, физическите и юридическите лица са длъжни да предприемат действия за опазване чистотата на въздуха, чрез оросяване, овлажняване или използване на съоръжения със смукателни системи.

Чл.5. При строително-ремонтни работи, извършващите ги фирми, физически лица и/или собственици са длъжни ежедневно да поддържат чистотата (метат и мият) в прилежащите към обекта тротоари и улични платна. Запазването на чистотата на уличните платна и прилежащите им територии при извършване на строително-ремонтна дейност е задължение и на:

1. Ръководителите на строителни и транспортни дружества, бетоновъзли, варовъзли, кариери и други, които извършват превози и услуги, свързани с бетонови, циментови, варови разтвори, инертни материали, строителни материали, строителни, битови и смесени отпадъци са длъжни да не допускат разпиляване и замърсяване на пътните, уличните платна и прилежащите им територии.

2. Физически и юридически лица, извършващи строителство, изкопни работи, транспортни услуги, както и съответните длъжностни лица от търговското дружество или едноличния търговец, имащи задължения по отношение опазване на околната среда, са длъжни да не допускат замърсяване на пътните и уличните платна с кал, разтвори, бои, химикали, нефтени продукти и др.

Чл.6 При констатиране на нарушение по чл. 4, ал. 1, т. 2  до заплащане на наложената с наказателно постановление глоба или имуществена санкция, пътното превозното средство временно се задържа – като обезпечение на вземането – на специално определени за целта места от Община Пловдив.

Чл.7.(1)( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Строителните и специализираните търговци и предприятия, стопаните на подземни проводи и съоръжения, а също така и физически лица, се задължават в тридневен срок да започнат възстановителни дейности на разкопаните пътни тротоарни настилки, озеленени площи и други, както и заетите от строителството площи, като извозват строителните отпадъци, хумус и земни маси ежедневно на определените за целта места. При ново строителство на сгради, след приключването на същото, тротоарите пред имота да се възстановят, като се спазват съществуващите преди това надлъжни и напречни наклони на същите тротоари, и по начин, осигуряващ достъп на хора с увреждания. Същите извършват за тяхна сметка и всички възстановителни работи за нанесени щети на околната среда, произтекли от строителните работи, като уведомят съответните контролни органи до 24 часа след възстановяването им.

(2) Отговорност за изхвърлянето на производствени, животински, селскостопански, строителни и опасни отпадъци извън местата, определени от Община Пловдив, носят физическите и юридическите лица, извършили нарушението, и водачите и собствениците на ППС, които са ги транспортирали.

Чл.8.( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Превозването на строителни материали, отпадъци или насипни товари се извършва с превозни средства, покрити с платнища, снабдени с контейнери или добре уплътнени каросерии.

РАЗДЕЛ IIІ

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

Чл.9.(1) Поддържането на чистотата на територията на Община Пловдив изисква редовно почистване (метене, миене, снегопочистване, отстраняване на ледени висулки, сметосъбиране и сметоизвозване и други) на улиците, площадите, подлезите, озеленените площи, дворовете, вътрешно-кварталните пространства, съдовете за смет и прилежащите територии към обществени и жилищни сгради и търговски обекти.

(2)( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Поддържането на чистотата и естетичния вид около жилищни сгради,дворове в  междублокови пространства, в прилежащите територии, на спортни и детски площадки и около търговските обекти е задължение на:

1. Специализираните предприятия по сключени договори с общината;

2. Ръководителите на учрежденията, търговските дружества и обществените организации, собствениците и ползвателите на заведенията и преместваеми съоръжения за търговия – осигуряват поддържане на чистотата по отношение на производствените, административните, складовите помещения, гаражи, паркинги, кооперативни пазари, жп ареали, подлези, надлези, строителни площадки, фургони, дъждоприемни шахти и други имоти, които управляват и стопанисват, както и прилежащите на тях части от територии, озеленени площи и тротоари;

3.( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Собствениците и/или ползвателите в етажните собствености (жилищни кооперации, входовете на жилищните блокове и др.) по отношение на общите части на сградите, предназначени за общо ползване от обитателите, дворовете, частите от вътрешно-дворните пространства и частите от тротоарите, прилежащи на съответните имоти.

4. (изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Собствениците и/или ползвателите на индивидуални жилищни сгради по отношение на дворовете, сградите и второстепенните постройки и съоръжения, както и прилежащите към недвижимия имот части от тротоарите

5. Собствениците на незастроени имоти и терени.

(3) Прилежаща площ  по смисъла на тази наредба е: Прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост е част от територията на поземлен имот с комплексно застрояване, в който е построена сградатата в режим на етажна собственост и която включва заедно или поотделно обекти като озеленени площи, площадки за игра, паркоместа и други.

(4) Конкретните очертания (граници) на прилежащите площи се определят от кметовете на райони.

Чл.10.(1) Собствениците и други обитатели на жилищни и нежилищни сгради и имоти, ръководителите на търговски дружества и еднолични търговци, според техните задължения и компетентност са длъжни да осигурят:

1. Събирането и изхвърлянето в осигурените от специализираните предприятия съдове за битова смет от жилищните и производствените помещения. Ръководителите на търговските дружества и фирми договарят извозването на сметта на определените от общината места;

2. Поддържането на чистотата на дворовете и прилежащите към тях тротоари;

3. Почистването на подходите към жилищната сграда и тротоарите около нея, както и отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг от стрехите.

(2) За поддържането на приветлив и естетичен вид на територията на  Община Пловдив се изисква отпадъците от битов и производствен характер от стопанските предприятия с изключение на опасните да се извозват на депо за неопасни отпадъци, след сключен договор с общинската администрация и издадено разрешително.

(3)( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Управителите и представляващите търговски дружества, едноличните търговци, предприятията, учрежденията, организациите, юридическите лица с нестопанска цел, а така също и председателите и другите представляващи политически партии на територията на Община Пловдив/ съгласно Закона за политическите партии/, се задължават да поставят и/или възлагат поставянето на: обяви, афиши, плакати и други рекламни материали само на определените за целта места. Местата за разлепване на  обяви, афиши, плакати и други рекламни материали се определят със заповед на Кмета на Община Пловдив.

(4) (изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Управителите и представляващите търговски дружества, едноличните търговци, предприятията, учрежденията, организациите, юридическите лица с нестопанска цел, а така също и председателите и другите представляващи политически партии на територията на Община Пловдив/ съгласно Закона за политическите партии/ в 30 дневен срок след провеждане на избори или друго мероприятие да премахнат поставените от тях обяви, афиши, плакати и други рекламни материали.

Чл.11. Забранява се:

1. Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни, избухливи и опасни вещества, твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци и други, които могат да повредят сметосъбирачните машини;

2. Преместването на съдовете за смет от определените им места;

3. Изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените места;

4. Запалването на сметта в съдовете за смет и площадките;

5. Разместването и повреждането на съдовете за разделно събиране на отпадъци;

6. Изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране извън съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

7. Изхвърлянето на  отпадъци от балкони, тераси, покриви и прозорци на жилищни и други сгради;

8. Отвеждането на миризми и дим от скари, отдушници, домашни вентилатори или вентилационни уредби в съседни имоти, дворове, прилежащи площи и други.

9. Оттичането на отходни води от тераси, конденз от климатици и други подобни съоръжения нанасящи вреди в съседни имоти, дворове, прилежащи площи и други.

10. (нов с Решение № 367, взето с Протокол №18 от 13.11.2014г.) Замърсяването от търговски и други обекти на пространства извън територията на обектите

Чл.12. ( Отменен с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.)

Чл.13. Не се разрешава:

1.( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Рязането и цепенето, складирането на дърва на улиците и площадите;

2.( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Превозването, пренасянето и стоварването на въглища за отопление в насипно състояние по уличните платна и тротоарите на улиците „Княз Александър I“, „Райко Даскалов“ и площадите „19-ти ноември“ и „Централен“ и Старинен Пловдив.

Чл.14.(1) Собствениците или лицата, които стопанисват имоти на територията на Община Пловдив са  длъжни да изпълняват в определения срок задължителните предписания от компетентните органи, отразени в констативни протоколи.

(2) Задължителните предписания по ал. 1 се издават за премахване, преобразуване или ремонт на неподходящи по местонахождение, разположение, вид или материали: огради, гаражи, второстепенни и стопански сгради, временни постройки, септични ями, канализацион- ни съоръжения, климатични и вентилационни уредби, както и за извършване на необходими ремонтни и възстановителни работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, хигиената,  здравето и спокойствието на гражданите.

(3) За неизпълнение на дадените от контролните органи предписания по ал.2 в указания срок, на нарушителите се налага глоба или имуществена санкция.

Чл.15.(1) Забранява се:

1. Складирането на сняг в района на кръстовищата, и на подходите на пешеходните пътеки;

2. Натрупването на сняг върху тротоарите така, че да пречи на движението на пешеходците. Не се оставя сняг в обсега на автобусните и тролейбусните спирки и срещу входовете на гаражите

3. Складирането на сняг, обработен с пясък и сол, на по-малко от 3 три) метра в диаметър от стволовете на дървета и храсти, в разделителните озеленени ивици на улиците и другите озеленени площи.

(2) Организацията и осъществяването на дейността по предходната алинея е задължение на: лица по чл.9, ал.2.

                                   РАЗДЕЛ IV

        ОПАЗВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ,

                            ПОЧВИ И ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

        Чл.16. Кметът на Община Пловдив, чрез кметовете на административните райони  отговаря за опазването, устойчивото ползване и възстановяване на биологичното разнообразие, почвите и лечебните растения.

Чл.17. Физическите и юридически лица на територията на общината са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата, да спазват режимите за регулирано ползване на растителни и животински видове на територията на общината.

Чл.18. Собствениците на гори, земи, води или водни обекти, в които има находища на лечебни растения, са длъжни да прилагат мерките за опазване на лечебните растения, предвидени в раздел “Лечебни растения” в общинската програма за опазване на околната среда.

Чл.19. Удостоверения за билките събирани от култивирани лечебни растения се издава от Кмета на съответния административен район, в който се намират съответните находища, въз основа на писмено заявление от заинтересованото лице.

Чл.20. Забранява се:

1. Всички дейности водещи до унищожаване или увреждане на биологичното разнообразие на територията на общината.

2. Всички форми на умишлено улавяне или убиване на защитени диви животински видове с каквито и да е уреди, средства и методи.

3. Притежаване, пренасяне, превозване, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата защитени видове.

4. Улавянето или убиването на птици с каквито и да е уреди, методи и средства.

5. Задържането с цел търговия, предлагането за продажба и продажбата на защитени видове птици.

6. Извършването на дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното състояние на дърветата, обявени за защитени.

7. Унищожаването, нарушаването и/или засоляването, както и замърсяването на почвите с вредни вещества.

8. Събирането на семена, резници, брането на билки, без разрешително, както и унищожаването и увреждането на находищата на лечебни растения на територията на общината.

9. (нов с Решение № 367, взето с Протокол №18 от 13.11.2014г.) Преследването и безпокойството на защитените диви животински видове от Приложение 3 на Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и видовете птици от Приложение 4 на ЗБР, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция.

10. (нов с Решение № 367, взето с Протокол №18 от 13.11.2014г.) Унищожаването или вземането на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаването, увреждането или преместването на гнезда.

11. (нов с Решение № 367, взето с Протокол №18 от 13.11.2014г.) Брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на дивите растителни видове  от Приложение 3 на ЗБР в техните естествени области на разпространение.

Чл.21. Собствениците и ползвателите на поземлени имоти на територията на общината са длъжни да вземат мерки за предотвратяване на вредни изменения застрашаващи биологичното разнообразие, почвите и находищата на лечебни растения.

РАЗДЕЛ V

ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ, ВОДНИТЕ ОБЕКТИ И ВОДНОСТОПАНСКИ СИСТЕМИ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

(изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.)

        Чл.22.( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Всички води и водни обекти на територията на Община Пловдив се опазват от замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети.

Чл.23.( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Забранява се изхвърлянето в дъждоприемните шахти и в селищната канализационна мрежа на:

1. твърди отпадъци и материали, които могат да запушат  шахтите или се отлагат по стените им: вар, пясък, гипс, пепел, строителни, кухненски, животински, кожени и твърди битови отпадъци, метални стружки, парцали, конци, влакна, течен тор, джибри, винена или бирена утайка, кубови отпадъци, целулоза, хартия, стъкло и други подобни отпадъци;

2. вещества, които оказват разрушаващо действие на тръбите и канализационните съоръжения;

3. инфекциозни отпадъчни материали и микробиологични препарати;

4. киселини и основи;

5. експлозивни, запалими, корозивнодействащи, канцерогенни и радиоактивни вещества и отпадъци.

Чл.24.( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Забранява се замърсяването и увреждането на повърхностните водни тела – естествени р.Марица, р.Пясъчник и р.Първенецка и изкуствени водни площи, в границите на урбанизираната територия на гр.Пловдив, в следствие извършване на следните дейности:

1.Пране и използване на повърхностно-активни вещества;

2.Къпането във водните обекти на територията на Община Пловдив

Чл.25.( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Забранява се извършването на следните дейности, които водят до намаляване проводимостта на повърхностни водни тела:

1.Депониране на строителни и битови отпадъци в речното легло;

2.Поставяне на незаконни постройки, огради, складирани материали и други от границите на речното легло;

3.Поставяне на баражи, подприщващи съоръжения и прагове, без съответното разрешително;

4.Разрушаване на диги, корекции на реки, дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения в това число подпорните стени на повърхностните водни обекти;

5.Съхранение или складиране на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата.

РАЗДЕЛ VІ

ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Чл.26.( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.)По дигите се забранява:

1.преминаване с превозни средства извън определените за това места;

2.обработване и нарушаване на повърхността им;

3.поставяне на стълбове и знаци;

4.засаждане на дървета и храсти;

5.преминаване на домашни животни извън определените за това места;

6.строеж на кладенци или рибарници;

7.изхвърляне на отпадъци и други материали и предмети.

Чл.27.( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Забранява се замърсяване и увреждане на водностопански системи и съоръжения публична общинска собственост – питейни фонтанки, фонтани, тръбни кладенци, поливни системи и др., в следствие извършването на следните дейности:

  1. Въвеждането на опасни вещества, които водят до нарушаване на правилната експлоатация на водностопанските системи и съоръжения
  2. Депониране на земни маси и строителни отпадъци, които увреждат водностопанските системи и съоръжения;
  3. Увреждане на оборудването – помпена станция, помпен агрегат, електрическо табло, поливен тръбопровод, разпръскваща система, автоматика, експлоатационна колона, водоприемна част, водоразходомерно устройство, осветителна и озвучителна система, както и техническите и строителни параметри на водностопанските системи и съоръжения.

На установения нарушител се налага глоба или имуществена санкция, като възстановяването на нанесените вреди се извършва по реда на чл.202 от Закона за водите.

4.(нов с Решение № 367, взето с Протокол №18 от 13.11.2014г.) Проектирането и изграждането на водовземни съоръжения в имоти общинска собственост, без наличие на подписана декларация за съгласие на кмета на Община Пловдив по чл. 60, ал. 6, т. 1 от Закона за водите.

5.(нов с Решение № 367, взето с Протокол №18 от 13.11.2014г.) Ползването на консервирани водовземни съоръжения, изградени на публична общинска собственост на територията на Община Пловдив.

Чл.28. (изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Общинската администрация посредством установяване на контрол и управление на дейностите, свързани с чистотата на въздуха на територията на Общината следи за спазването на установените нормни на вредни вещества и замърсители в атмосферния въздух.

Чл.29.( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Ал. (1)Физическите и юридическите лица, които осъществяват дейности с източници на емисии в атмосферния въздух на територията на Общината, са длъжни да спазват изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ и подзаконовите актове към него, както и:

1. да осигурят организирано изпускане в атмосферния въздух на емисиите от неподвижни източници на производствени и вентилационни газови потоци като височината на изпускащите устройства да обезпечава разсейване на замърсяващите вещества в приземния слой в съответствие с определените норми за качество на атмосферния въздух

2. да осигурят наличието на пречиствателни съоръжения, на които се извършват редовни проверки и да се изготви и изпълнява програма за тяхната поддръжка;

3. да уведомят своевременно общинската администрация за предстоящи промени в суровините и технологичните процеси, които ще доведат до изменения в условията и изискванията за осигуряване качеството на атмосферния въздух, както и при извършване на ремонтни работи на пречиствателните съоръжения;

4. в едномесечен срок да уведомят общинската администрация за промените в предмета на дейност, в наименованието на собственика на обекта и на лицата, отговарящи за опазването на околната среда;

5. (изм. и доп. с Решение № 367, взето с Протокол №18 от 13.11.2014г.) Незабавно да уведомят общинската администрация за настъпили производствени аварии и други инциденти, които могат да доведат до замърсяване на въздуха, както и да предприемат мерки съгласно нормативната уредба, регламентиращи действията при промишлени аварии и бедствия;

6. да осигурят неограничен достъп на общинските контролни органи до обектите и съоръженията и до всички документи и данни, свързани с емисиите в атмосферния въздух, както и да оказват съдействие при изпълнението на техните функции

Ал.(2) Физическите и юридическите лица, експлоатиращи неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух с мощност над 500 kW., са длъжни да представят ежегодно до 31 януари данни за количествата  на използваните горива по видове за предходната календарна година

Чл.30. (изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Забранява се:

(1)Паленето на огън на уличните платна, дворни места, включително и земеделски земи, тротоарите, озеленените площи, пред жилищните блокове и междублоковите пространства;

(2) Отвеждането на дим и газове през прозорци, витрини, стени, балкони, стълбища и др. на жилищни и обществени сгради, като то може да се осъществява единствено през специално проектирани, изпълнени и приети комини и вентилационни канали

(3) Горенето на автомобилни гуми, електрически кабели, полиетиленови, пластмасови, текстилни изделия и други подобни.“

(4) Горене на отпадъци, листа, смоли, отработени масла, отпадъчни нефтопродукти, селскостопански и др. отпадъци – на открито, и в котли и печки за отопление в закрити помещения или за технологични нужди.

Чл.31 (Нов с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) (изм. и доп. с Решение № 367, взето с Протокол №18 от 13.11.2014г.) С оглед на осигуряване качество на атмосферния въздух и съблюдаване на утвърдените по чл. 13 от Закона за чистотата на атмосферния въздух норми за емисии на вредни вещества (замърсители) в отработилите газове от моторните превозни средства (МПС) във всички следващи конкурси за превозвачи на градския транспорт, да бъдат поставени изисквания към тях за изпълнение на минимум стандарт ЕВРО-4

        РАЗДЕЛ VІІ

         РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ГЪЛЪБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 (НОВ с Решение № 367, взето с Протокол №18 от 13.11.2014г.)

Чл.32. (1) В регулационните граници на град Пловдив се забранява отглеждането на селскостопански животни, с изключение на кв. Прослав, кв. Коматево, кв. Остромила, кв. Беломорски, кв. Гаганица, кв. Разкопаница, кв.Тодор Каблешков /Шекер махала/, кв.Харман махала, кв.Столипиново.

ал.2. В регулационните граници на град Пловдив се допуска отглеждане на гълъби, единствено при спазване условията, регламентирани в настоящия раздел от наредбата.

Чл.33. На територията на разрешените по чл.32 места, отглеждането на селскостопански животни се допуска при спазване на следните условия :

ал.1. В едно лично стопанство, за лични нужди могат да се отглеждат не повече от :

-        до едно едро преживно животно (ЕПЖ) с приплодите му до едногодишна възраст;

-        до три дребни преживни животни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна възраст;

-        до две прасета за угояване;

-        до един брой еднокопитни и приплодите му до едногодишна възраст;

-        до три зайкини с приплодите;

-        до 20 възрастни птици;

-        до 50 бройлера;

-     до 100 гълъба.

ал.2. Отглеждането на селскостопански животни и гълъби за лични нужди се извършва в животновъдни обекти, които имат ограда, осигуряваща безопасността на обекта и здравното благополучие на животните.

ал.3. Помещенията, в които се отглеждат селскостопански животни и гълъби за лични нужди, не могат да бъдат разположени на разстояние по- малко от 3 /три/ метра от оградата и на по-малко от 4 /четири/ метра от жилищните сгради на съседните имоти.

ал.4. Отпадните води, получени от дейностите по отглеждане на селскостопански животни и гълъби да се заустват само при надлежно издадено по реда на Закона за водите писмено разрешително за заустване от Басейнова Дирекция Източно Беломорски район.

ал.5. Забранява се нерегламентираното изпускане на отпадни води извън животновъдния обект.

ал.6. Придвижването на селскостопански животни от сборни стада на територията на Община Пловдив да се извършва само по маршрути, определени със заповед на кмета на съответния административен район. Със заповед на кмета на административния район, при целесъобразност, могат да се определят местата за паша на животните и места за депониране на оборски тор, извън личните стопанства.

Чл.34. В землището на Община Пловдив, извън регулационните граници на град Пловдив, се разрешава  отглеждане на селскостопански животни за лични нужди, при спазване на следния брой животни за отглеждане :

-          до три едри преживни животни (говеда, биволи) и приплодите им до едногодишна възраст;

-          до десет дребни преживни животни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна възраст;

-          до пет прасета за угояване;

-          до три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;

-          до десет зайкини с приплодите;

-          до 100 възрастни птици;

-          до 150 бройлера.

Чл.35. Забранява се :

ал. 1. отглеждането на селскостопански животни за лични нужди в мазета, тавани, балкони, веранди, тераси и други непредназначени за целта постройки и помещения,

ал.2. отглеждането на селскостопански животни и гълъби в околоблоковите пространства и на терени – публична общинска собственост.

Чл.36. Лицата отглеждащи селскостопански животни и гълъби за лични нужди, са длъжни:

ал.1. Да предприемат всички мерки за предотвратяване неконтролирано напускане на границите на имота от животните.

ал.2. Да осигурят необходимите условия за безопасността на движението и недопускане на замърсяване при придвижване на животните по улици и пътища на територията на общината.

ал.3. Да осигурят в животновъдния обект място за временно съхранение на тор в количество не повече от 1 куб.м. и обеззаразяване, съобразено с капацитета на животновъдния обект и технологията на отглеждане, освен в случаите при сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси. Мястото за депониране на торовата маса да отстоява на не по-малко от 3 метра от границите на съседен имот.

ал.4. Да почистват торовата маса най-малко веднъж седмично или в кратност осигуряваща натрупването на не-повече от 1 куб.м. тор.

Чл.37. Забранява се:

ал.1. Пашата на селскостопански животни в регулационните граници на гр. Пловдив, в това число в коритото и по бреговете на реките, напоителните и отводнителните канали, освен в случаите по чл.33, ал.6.

ал.2. Изхвърлянето на животински трупове, продукти и отпадъци от животински произход, както и торова маса в съдовете за разделно събиране на отпадъци,  в съдовете за битови и строителни отпадъци, както и върху площи – общинска или държавна собственост, в регулационните граници на Пловдив;

ал.3. Клането на животни и обработката на животински продукти на обществени места /по тротоари, улици, площади, междублокови пространства и др./

ал.4. Оставянето на селскостопански животни на обществени места без надзор от собственика или гледачи на животните.

Чл.38. Който не допусне длъжностно лице от контролните органи по настоящия раздел от наредбата в подлежащите на контрол обекти или не представи на контролните органи документи или информация с цел възпрепятстване на проверката, подлежи на наказание.

РАЗДЕЛ VІІІ

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.39.(1) (изм. и доп. с Решение № 367, взето с Протокол №18 от 13.11.2014г.) Физическите лица, нарушили разпоредбите на тази наредба и/или допуснали извършването на такива нарушения, се наказват с глоба в размер от 100 до 2 000 лева, а едноличните търговци и юридическите лица с имуществена санкция в размер от 1 000 до 20 000 лева, освен ако размера на наказанието не е определен за конкретното нарушение, съгласно таблицата (Приложение № 1), която е неразделна част от Наредбата

(2) При повторно нарушение от същия вид размера на глобата или имуществената санкция се удвоява.

(3) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

(4) За нарушения, извършени при осъществяване на дейността на  предприятия, учреждения, организации и търговски дружества, заведения и други търговски обекти, административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

(5) На физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица и сдружения с нестопанска цел, за които е констатирано с акт на контролен орган, че са нарушили разпоредбите на тази наредба на територията на Архитектурно-музеен резерват «Старинен Пловдив», се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер, съгласно определеният в Раздел  «Административно-наказателни разпоредби» на настоящата наредба, но не повече от максимално определения размер на глобата съгласно настоящата наредба.

Чл.40.(1) Нарушенията по тази наредба се установяват с актове, съставени от длъжностните лица, определени със заповед на Кмета на Община Пловдив.

(2) Въз основа на съставените актове Кметът на Общината или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателните постановления.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, връчването и обжалването  на издадените наказателни постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

(4) (изм. и доп. с Решение № 367, взето с Протокол №18 от 13.11.2014г.) Кметът на Община Пловдив определя със заповед и длъжностни лица за извършване на контрол върху работата на длъжностните лица по чл. 39, ал. 1, които съставят актовете за установяване на нарушенията на Наредбата, извършени от последните

Чл.41.( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място Писмено предупреждение или глоба в размер до 50 (петдесет) лева.

Чл.42.( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) (изм. и доп. с Решение № 367, взето с Протокол №18 от 13.11.2014г.)  На длъжностните лица, на които е възложено установяване на нарушенията по чл. 40, ал. 1 от Наредбата, за неизпълнение на произтичащите от това задължения, се налага глоба в размер от 300 до 2000 лв.

Чл.43. Наказателните постановления подлежат на обжалване пред Районен съд – гр.Пловдив чрез Община Пловдив.

Чл.44. Освен глобите, нарушителите заплащат и разходите, свързани с установяване и отстраняване на нарушенията.

Чл.45.( изм. и доп. с Решение №500, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г.) Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация с цел възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба от 300 до 1000 лева.

Чл.46. Административно-наказателната отговорност по настоящата наредба се носи, доколкото такава отговорност за същото нарушение не е реализирана по реда, предвиден в закон или друг нормативен акт.

Таблица за размера на глобите и имуществените санкции по

Наредба за опазване на околната среда на територията на

Община Пловдив

(изм. и доп. с Решение № 367, взето с Протокол №18 от 13.11.2014г.)

По член Физически лица Юридически лица и ЕТ
Долна граница Горна граница Долна граница Горна граница

1

2

3

4

5

Чл.4,ал.1, т.1 300 800 1400 3500
Чл.4,ал.1, т.2 300 800 1400 3500
Чл.4,ал.1, т.3 300 800 1400 3500
Чл.4,ал.1, т.4 300 800 1400 3500

1

2

3

4

5

Чл.4,ал.1, т.5 300 800 1400 3500
Чл.4,ал.1, т.6 300 800 7000 15000
Чл.4,ал.1, т.7 300 800 1400 3500
Чл.4,ал.2 300 800 3000 8000
Чл.4, ал.3 300 800 1400 3500
Чл.4, ал.4 300 800 1400 3500
Чл.4, ал.5 300 800 1400 3500
Чл.5, т.1 300 800 1400 3500
Чл.5, т.2 300 800 10000 40000
Чл.7, ал.1 300 800 1400 3500
Чл.7, ал.2 300 800 10000 40000
Чл.8 200 2000
Чл.11, т.1 300 800 1400 3500
Чл.11, т.2 50 200 500 1000
Чл.11, т.3 300 800 1400 3500
Чл.11, т.4 2000 4000 1400 4000
Чл.11, т.5 100 500
Чл.11, т.6 300 800 3000 8000
Чл.11, т.7 300 800
Чл.11, т.8 100 1000
Чл.11, т.9 100 1000
Чл. 11, т. 10 100 500 1000 5000
Чл.12, т.2/отм./ 500 2000
Чл.13, т.1 50 200
Чл.13, т.2 150 300
Чл.14, ал.3 200 1000
Чл.20, т.1 400 1000
Чл.20, т.2 500 1000
Чл.20, т.3 500 1000
Чл.20, т.4 500 1000
Чл.20, т.5 500 1000
Чл.20, т.6 5000 20000
Чл.20, т.7 500 1000
Чл.20, т.8 500 1000
Чл.20, т.9 100 500 500 10000
Чл.20, т.10 100 500 500 10000
Чл.20, т.11 100 500 500 10000
Чл.23, т.1 300 800 1400 3500
Чл.23, т.2 300 800 10000 40000
Чл.23, т.3 300 800 10000 40000
Чл.23, т.4 300 800 10000 40000
чл.23, т.5 300 800 10000 40000
Чл.24, т.1 глоба с фиш 50
Чл.24, т.2 50
Чл.25, т.1 300 800 1 400 3 500
Чл.25, т.2,3,4,5 5 000 10 000 5 000 14 000
Чл.26 5 000 1 000 5 000 14 000
Чл.27, т. 1, т.2 и т.3 1 000 2 000 3 000 4 000
Чл.27, т.4 3 000 5 000 5 000 7 000
Чл.27, т.5 3 000 5 000 5 000 7 000
Чл.29, т.1 1000 2500 1000 1500
Чл.29, т.2 100 1000 100 1500
Чл.29, т.3 50 400 50 400
Чл.29, т.4 100 1000 100 1500
чл.29 т.5 200 1000 200 1500
чл. 29, т.6 50 200 50 400
За нарушения по раздел VII: „Ред и условия за отглеждане на селскостопански животни и гълъби  на територията на Община Пловдив“ 150 1000 500 2000
чл.30 ал.1 200 500
чл. 30, ал.2 200 500
чл.30 ал.3 300 800 2000 4000
чл. 30, ал.4 300 800 1400 3500

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. . (Нов с Решение № 367, взето с Протокол №18 от 13.11.2014г.)  По смисълът на тази наредба:

  1. “Животновъден обект“ е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории;

 

  1. „Лично стопанство“ е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация.
  2. „Селскостопански животни” са едри преживни животни, дребни преживни животни, свине, еднокопитни животни, зайци, птици и риби, отглеждани и развъждани за производство на животински продукти, други селскостопански цели или за работа.
  3. „Едри преживни животни“ са животни от рода на говедата и биволите.
  4. „Дребни преживни животни“ са животни от рода на овцете и козите.”.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.8 от

Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, и влиза в сила от 01. 07. 2009 г. и се публикува в два местни ежедневника.

§ 3.Наредбата е приета с Решение № 199, взето с Протокол № 10 от 28. 05. 2009 г. на Общински съвет – гр.Пловдив.

§ 4. В срок до …………….год. общинската и районни администрации да

съобразят издадените вече разрешения и други документи с новите разпоредби по настоящата Наредба.

§ 5. Текстът по чл.31, ал.1, т.2 влиза в сила от 01.07.2009 г.

§ 6. Текстът по чл.38  влиза в сила от 01.07.2009 г.