Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на община Пловдив

Print Friendly

НАРЕДБА

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ, И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДОМАШНИ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 Приета с решение Решение № 204, взето с Протокол № 10 от 31.05.2012г.; Изм. и доп. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.; изм. и доп. с Р. №197,Пр.№11 от 04.06.2015г.; изм. и доп. с Р. №255,Пр.№15 от 01.08.2017г.;

 Раздел I Общи положения

Чл.1. (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пловдив” и „Програма за овладяване популацията на безстопанствените котки на територията на Община Пловдив”.

(2) Настоящата наредба урежда реда за намаляване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Пловдив чрез :

т.1. Улов и обработка на безстопанствените животни /кучета и котки/.

т.2. Контрол върху регистрацията на домашните кучета, тяхното придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане.

(3) Настоящата наредба регламентира взаимоотношенията между институциите, неправителствените организации за защита на животните, собствениците на животни – домашни любимци и останалите жители на гр. Пловдив.

(4) Наредбата се прилага по отношение на:

1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на Община Пловдив;

2. Собствениците, наемателите и ползвателите на жилищни сгради;

3. Управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени;

4. Собствениците, водачите и стопаните на домашни кучета и котки;

5. Собствениците на имоти, които са обитавани и/или позволяват безпрепятствено преминаване на безстопанствени животни през техните имоти.

6. Ръководителите на кастрационни центрове, приюти за животни.

7. Практикуващите ветеринарни лекари на територията на Община Пловдив.

8.(нова Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)Всички юридически лица, пребиваващи на територията на Община Пловдив.

9.(нова Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Районните общински администрации на територията на Община Пловдив.

Раздел II

Придобиване, регистрация, отглеждане, развъждане и размножаване на кучета – домашни любимци

Чл.2. Собствеността върху куче се удостоверява посредством :

1. Надлежно издаден и попълнен ветеринарномедицински паспорт с нанесена идентификация на кучето.

2. Договор за покупко-продажба или за дарение от търговски обект, развъдник, декларация за одомашняване от приют, и др. обекти регистрирани по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ или от други физически и юридически лица, в това число или по наследство. Дози документ важи само до момента, в който кучето навърши възрастта изискваща се по ЗВМД за издаване на ветеринарномедицински паспорт.

Чл.З.(изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Забранява се продажбата на животни на лица под 18-годишна възраст, без съгласието на родител/ настойник.

Регистрация на кучета – домашни любимци

Чл.4. (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Всеки собственник на куче е длъжен да извърши два вида регистрации.

(1) (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Регистрация при ветеринарен лекар.

1.(изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) (изм. и доп. с Р. №255,Пр.№15 от 01.08.2017г.;)

Собствениците на кучета – домашни любимци, навършили 6-седмична възраст, ги представят при ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински манипулации – ваксинация и обезпаразитяване.

2.(изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) (изм. и доп. с Р. №255,Пр.№15 от 01.08.2017г.;)

Всички кучета навършили 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, се регистрират при ветеринарен лекар.

3.(изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) (изм. и доп. с Р. №255,Пр.№15 от 01.08.2017г.;)

При регистрацията по предходната т.2, ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.

4. (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

(2) (нова с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Регистрация и пререгистрация в районните администрации.

1. (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) ( Обявена за нищожна с Решение №2246 от 05.11.2018 на Административен съд – Пловдив)

2. (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) При подаване на декларацията, собственикът заплаща „такса за притежаване на куче“, регламентирана в Закона за местни данъци и такси, в размер определен с решение на Общински съвет Пловдив. На собственника на домашното куче се издава Удостоверение за административна регистрация и платена такса за притежаване на куче с валидност до 31-ви март на следващата календарна година.

3. (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)  От заплащане на „такса за притежаване на куче“ се освобождават собствениците на:

(а) кучета на инвалиди – удостоверено от собственика с представяне на

действащо решение от ТЕЛК;

(б) служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

(в) кучета, използвани за опитни цели;

(г) кучета, използвани от Българския червен кръст;

(д) кастрирани кучета – удостоверено чрез вписване от ветеринарен лекар във ветеринарномедицинския паспорт на кучето;

(е) (изм. и доп. с Р. №255,Пр.№15 от 01.08.2017г.;)  кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект – удостоверено от собственика с представяне на удостоверение за регистрация на животновъден обект.

(ж) (изм. и доп. с Р. №255,Пр.№15 от 01.08.2017г.;) кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране при ветеринарен лекар, т.е. не се дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа.

4. (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)  Обстоятелствата по предходната т.3 се удостоверяват със съответните надлежни документи.

5. (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)  Текстът по предходната т.3, буква „а” и буква „е” се прилага при регистрация на не повече от два броя кучета на името на един собственик. При регистрация на трето и повече домашни кучета на името на един собственик на куче от категориите по буква „а” и „е”, същият заплаща такса за притежаване на куче съгласно т.2 от тази алинея за всяко следващо животно.

6. (нова с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)  Подаването на декларация за притежаване на домашно куче е задължителна, независимо дали за животното следва да се заплаща такса или е от категориите освободени от заплащане на такса.

7. (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)  Всички собственици на домашни кучета, регистрирани в районната администрация по местоживеене през предходните години, са длъжни в срок до 31-ви март на календарната година да заплатят „такса за притежаване на куче” и получаването на удостоверение за пререгистрация става срещу представяне на надлежно издаден ветеринарномедицински паспорт с отразените в него задължителни ветеринарни манипулации за периода.

8.,б”а”. (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Всички собственици на домашни кучета, регистрирани в районната администрация по местоживеене през предходните години, които са освободени от заплащане на „такса притежаване на куче” са длъжни в срок до 31-ви март на календарната година да ги пререгистрират в съответната районна администрация. Получаването на удостоверение за пререгистрация става срещу представяне на надлежно издаден ветеринарномедицински паспорт с отразените в него задължителни ветеринарни манипулации за периода.

8.б”б”. (нов. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)При установяване, че собственикът на куче не го е регистрирал в съответния срок по т. 1, същият заплаща в касата на съответната районна администрация пълния размер на годишната такса и глоба.

8.б”в”. (нов с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) При установяване, че собственник на куче има неплатени такси за притежаване на куче за предходни години, същият заплаща в касата на съответната районна администрация по една пълна такса ( в размер на актуалната стойност на таксата към момента на установяване на нарушението) за всяка пропусната година.

9. (нов с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Собственици на регистрирани в предходните години домашни кучета при пререгистрация след 31-ви март се санкционират.

10.(нов с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) За куче, което е регистрирано/декларирано в един административен район, а се налага преместването му на друг адрес в същия район или на адрес в друг административен район:

т. 1 (изм. с Р. №197,Пр.№11 от 04.06.2015г.) Собственикът писмено уведомява администрацията извършила регистрацията на кучето за настъпилите промени в първоначално декларираните данни. Необходимите промени в картона на кучето се извършват по служебен път, а на собственика се предоставя на място или се изпраща по пощата ново годишно „Удостоверение за регистрация на куче и платена такса

т. 2. Общинският служител вписал забележката по т.1 и извършил новото картотекиране/регистрация, по служебен ред уведомява районната администрация, извършила първоначалната регистрация на кучето, за да се закрие и архивира стария картон.

11. (нов с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Собственик на куче, който декларира неверни данни и обстоятелства, и/или данни, водещи до намаляване или освобождаване от заплащане на „Такса за притежаване на куче“, се санкционира.

12. (нов с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) При промяна на собствеността, при смърт или изгубване на кучето, при промяна на адреса и/или населеното място, в което ще се отглежда животното, собственикът е длъжен в срок до 10 дни от настъпване на събитието да уведоми писмено районната администрация, извършила картотекирането/регистрацията, с цел електронния картон да бъде закрит и архивиран.

Чл.5 (нов с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Задължения на общинската администрация, ветеринарните лекари и управителите на обекти, в които се отглеждат дългосрочно, кастрират, временно настаняват или продават кучета и котки :

1. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на Община Пловдив, идентифицират домашните котки (при желание от страна на собственника) и домашните кучета при тяхната ветеринарна регистрация, чрез поставяне на микрочип и издаване на ветеринарномедицински паспорт. Стойността на съответната манипулация се заплаща от собственника на животното.

2. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на Община Пловдив, съгласно чл.174, ал.4 от ЗВМД до 10-то число на всеки месец изпращат в ОДБХ и в общината данните за предходния месец от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче.

3. Собствениците на зоомагазини, в които се продават кучета, в срок до 5 дни от продажбата на куче, писмено предоставят на съответната районна администрация по местонахождение данни за собственика (имена, адрес, телефон за връзка) и данни от паспорта на кучето (дата на издаване, имена на ветеринарният лекар, издал паспорта, дата на поставяне и номер на микрочип).

4. (изм. и доп. с Р. №255,Пр.№15 от 01.08.2017г.;) Упълномощени представители на районните администрации извършват административната регистрация/електронно картотекиране на домашните кучета. Същите, при установяване нарушения по чл. 4, ал. 2, т. 1, т. 2, т.8. б „б“, т. 8. б „в“, т. 9 и т. 11, имат право да санкционират нарушителя. Обстоятелството по санкционирането се отразява надлежно в съответния картон в електронния регистър.

5. Представителите на ОДБХ-Пловдив, самостоятелно или съвместно с представители на Пловдивски общински инспекторат, извършват проверки за установяване нарушения по реда на чл.5, т.1, 2 и 3 и налагат санкции на нарушителите, определени в тази наредба или друг нормативен документ.

Отглеждане на кучета – домашни любимци 

Чл.6. (пренор. стар чл.5 с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Собствениците на домашни кучета са длъжни :

(1) Да се грижат за животните и да не ги изоставят.

(2) Предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните.

(3) (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

(4) Да вземат мерки да не допускат животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.

(5) Да осигурят стерилизацията/кастрацията на своето животно, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици.

Чл.7. (пренор. стар чл.6 с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)В случай, че собственикът на кучето – домашен любимец по обективни причини не може да го отглежда, той е длъжен да му осигури настаняване по надлежния ред в приют, спасителен център или да го предостави на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.

Чл.8. (1) (пренор. стар чл.7 с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Реда за отглеждането на кучета и котки – домашни любимци в жилища в режим на етажна собственост, в т.ч. мазета, приземни етажи, тавански и други помещения, както и прилежащи площи се определя с вътрешен правилник за етажната собственост.

(2). (пренор. стар чл.8 с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) При отглеждане на кучета и котки – домашни любимци в жилищни сгради, се осигурява площ, съгласно изискванията на Закона за защита на животните.

(3).( Нова с Р. №255,Пр.№15 от 01.08.2017г.;) На собственици или ползватели на имоти, които са извън приложното поле на Закона за управление на етажната собственост се забранява :

т. 1. Отглеждането на повече от две домашни котки или домашни кучета във фертилна възраст, без съгласието на останалите съсобственици,

т.2. Отглеждането на кучета и/или котки в общите и/или идеални части на имота или сградата, без съгласието на останалите съсобственици.

Чл.9. (1) (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Собственикът на имот, в който се отглеждат едно или повече кучета (домашни или безстопанствени), е длъжен да осигури освен индивидуалното настаняване на всяко животно, съгласно чл.34 от ЗЗЖ, но и ограда с достатъчна плътност и височина, осигуряваща безопасността на преминаващите други животни и хора.

(2) (изм. и доп. с Р. №255,Пр.№15 от 01.08.2017г.;)  Ползването на несобствен имот, върху който са настанени и се отглеждат едно или повече кучета (домашни или безстопанствени), се удостоверява с нотариално заверен договор, в който се упоменава целта на ползване на имота, броя на настанените животни, техния статут (домашни и/или безстопанствени), поемане на отговорността (ангажимента за осигуряване на ограда) по предходната алинея. При липса на нотариално заверен договор и/или неосигурени изисквания по предходната ал.1, лицето, отглеждащо кучето/кучетата, се санкционира.

(3) За всяко животно, отглеждано по реда на предходните алинеи е необходимо да има :

1. За домашно куче : Редовно издаден ветеринарномедицински паспорт за всяко куче с отразено името на собственика на кучето и Удостоверение от общината за административна регистрация на всяко куче и платена годишна такса за притежаване на куче; регистрация по чл.137 от ЗВМД за развъдник и документ за платена такса в общината по чл.35, ал.5 от ЗЗЖ.

2. За безстопанствено куче : Декларация, издадена от ОП „ЗВК” по реда на чл.47, ал.3 от ЗЗЖ за спазване разпоредбите на чл.49 и чл.50 от ЗЗЖ или Регистрация по реда на ЗВМД за обект приют или временен приют, изграден върху имота.

Размножаване на кучета – домашни любимци

Чл.10. Размножаване на кучета – домашни любимци

(1) Собствениците на кучета – домашни любимци, които ги отглеждат с цел развъждане, се регистрират на основание чл. 137 от ЗВД и освен годишна таксата за притежаване на куче за всяко куче, заплащат в касата на съответния административен район и годишна такса, съгласно чл. 35, ал. 5 от ЗЗЖ, в размер, определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

(2) (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Таксата по чл.35,ал. 5 от Закона за защита на животните не се заплаща от развъдници и членове на киноложки клубове, членове на Български и международни организации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета, удостоверено със съответните документи за регистрация по ЗВМД.

Раздел III

Присъствие на куче – домашен любимец на обществени места

Чл. 11. (1) На обществени места собственикът, водачът или стопанинът на куче – домашен любимец е длъжен:

1. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето – домашен любимец и да не допуска ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.

2. Да не оставя кучето – домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.

3. Да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче – домашен любимец с други животни и хора.

4. Да не използва кучето – домашен любимец за комерсиални цели – просия, фотография, игри на късмета, хазарт и бой с други животни.

5. Да събира и изхвърля в съдове за отпадъци екскрементите на кучето – домашен любимец.

6. Да носи със себе си следните регистрационни документи на кучето – домашен любимец:

а. Ветеринарномедицински паспорт или копие от него;

б.Удостоверение за административна регистрация и платена такса за притежаване на куче за текущата или предходната година или копие от него. Всяко издадено удостоверение от общината е валидно до 31-ви март на следващата календарна година от издаването му.

(2) (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Собственикът, водачът или стопанинът е длъжен да предоставя документите на кучето – домашен любимец по чл.11,ал.1,т.6 пред ветеринарните и/или общински власти при поискване.

Чл.12. (1) Забранява се присъствието и разхождането на кучета – домашни любимци:

1. На територията на детски градини, ясли и училища;

2.На територията на здравни заведения;

3. На територията на обособени детски и спортни площадки;

4. (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) На територията на градските паркове и градини, или отделни части от тях, които не са определени със заповед от районния кмет за разхождане на кучета – домашни любимци;

5. На места, обозначени от общината със забранителни знаци.

(2) Преминаването на кучета – домашни любимци, водени от своя собственик, водач или стопанин през градските паркове и градини, които не са определени със заповед от районния кмет, е допустимо само при строго спазване изискванията на чл.13, ал.1, т.1 от настоящата наредба.

(3) (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Задължават се кметовете на районни администрации да изградят обособени (оградени и оборудвани) места за свободно разхождане на домашни кучета на територията на съответния административен район и да осигурят поддържането им.

(4) Задължават се районните администрации да обявят на видно място в сградата на администрацията, както и да публикуват в интернет страницата на районната администрация списък на местата, определени за свободно разхождане на домашни кучета. При необходимост списъците да бъдат своевременно актуализирани.

Чл.13. (1) Собственикът, водачът или стопанинът на куче – домашен любимец е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и неразтеглив повод, а кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанка), германски дог, немска овчарка, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски териер, мастиф, американски булдог, както и едри кучета с агресивен характер – с неразтеглив повод до 1,5 м. и с намордник.

(2) От намордник са освободени кучета – водачи на незрящи хора;

(3) (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Поводът  не e задължителен на обособените места за свободно разхождане на кучета – домашни любимци, определени със заповед от кмета на района;

(4) (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) При пътуване със средствата на масовия градски транспорт собственикът, водачът или стопанинът е длъжен да превозва кучето в транспортен кафез, кучета-водачи – с неразтеглив повод. Имат право на пътуване само кучета, регистрирани съгласно изискванията на настоящата наредба.

Чл.14. (1) (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Родител, попечител или други лица, които полагат грижи за малолетни деца, да не допускат децата да разхождат на обществени места кучета, изброени в чл. 13, ал.1 от настоящата наредба.

(2) (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

Раздел IV

Придобиване, отглеждане и размножаване на котки – домашни любимци. Функциониране на обекти с търговска цел за временен престой на котки – домашни любимци

Чл.15. (1) Придобиване и притежаване на котки – домашни любимци се извършва и съгласно чл. 2 от настоящата наредба.

(2) Собствеността върху котка се удостоверява посредством регистрационен документ – ветеринарномедицински паспорт с вписана идентификация.

Чл.16. (1) (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) При отглеждане на котка – домашен любимец, собственикът е длъжен да спазва принципите, посочени в чл. 8, ал.1 и чл.8, ал.2 от настоящата наредба.

(2) (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Собственикът е длъжен да вземе мерки за предотвратяване на нежелано размножаване, съгласно разпоредбите на чл. 6, ал.5 от настоящата наредба.

Раздел V

Изисквания към оторизираните структури за улов и обработка на безстопанствени животни и към управителите на приюти за настаняване на безстопанствени кучета и котки

Чл.17. (1) Безстопанствените и скитащите кучета и котки (родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях място, тези които се намират извън границите на дома на своя собственик или гледач и не са под контрола на собственик или гледач, и не притежават надлежна идентификация) подлежат на залавяне от служителите на ОП «Зооветеринарен комплекс», външна специализирана структура/организация, упълномощена от Кмета на Общината, и на последващи ветеринарномедицински манипулации и действия, предвидении в националното законодателство и местни нормативни уредби.

Чл.18. (1) (изм. и доп. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) (изм. с Р. №197,Пр.№11 от 04.06.2015г.)

„Куче или котка – домашен любимец, заловено от служителите на специализираното звено при ОП „Зооветеринарен комплекс” се връща на собственика му след  :

- представяне на ветеринарномедицинския паспорт на животното;

- служебно удостоверяване, че кучето е административно регистрирано и е с платена такса за текущата календарна година;

- и заплащане на глоба.”.

(2) При повторно залавяне на домашно куче, което вече е било освобождавано по реда на ал.1 от ОП «Зооветеринарен комплекс», кучето се кастрира, а на собственика се налага глоба.

1.  (изм. с Р. №197,Пр.№11 от 04.06.2015г.) Собственикът получава животното след :

- представяне на ветеринарномедицинския паспорт на кучето;

- и  служебно удостоверяване, че кучето е административно регистрирано и е с платена такса за текущата календарна година.

2.В случай, че собственикът откаже да получи животното си обратно, кастрираното куче се маркира по надлежния ред, настанява се в приют или се връща на мястото на залавянето му като се вписва в Регистъра за безстопанствени животни.

Чл.19. (1) Собствениците на умрели домашни кучета :

1. Уведомяват писмено съответната районна администрация по местоживеене за вписване на обстоятелството в Регистъра за домашни кучета;

2. (Отменен с Р. №255,Пр.№15 от 01.08.2017г.;)

3. (Отменен с Р. №255,Пр.№15 от 01.08.2017г

(2). (Отменен  с Р. №255,Пр.№15 от 01.08.2017г.;)

Чл.20. (1) Сигнали за трупове на кучета и котки, намерени на улични платна, в междублокови пространства и други открити обществени места, се подават в съответната районна администрация и/или в ОП „ЗВК”. Не се приемат анонимни сигнали.

(2) Специализираното звено от ОП „ЗВК” до 24 часа след приемане на сигналите по ал.1, прибират труповете за последваща преработка от екарисаж.

(3) (изм. и доп. с Р. №255,Пр.№15 от 01.08.2017г.;)  В случаите на прибрани трупове на кучета и котки от служителите на ОП „Зооветеринарен комплекс“, животните се идентифицират за собственост, като безстопанствените се предават за последваща преработка, а при установяване на собственик/наличие на татуировка, микрочип или др./, директорът на ОП „ЗВК“ предприема необходимото за издирване на собственика. Установеният собственик се санкционира.

Чл.21.(1) (Нова с Р. №255,Пр.№15 от 01.08.2017г.;)  Улов и обработка на безстопанствени кучета и котки се осъществява от екипи /общински, на организации за защита на животните и пр./, притежаващи специфична квалификация, по ред и условия регламентирани в Закона за защита на животните.

(2) (Нова с Р. №255,Пр.№15 от 01.08.2017г.;)  Ръководителите на екипите по предходния текст и управителите на приюти за животни по чл. 44, ал. 1 от Закона за защита на животните, уведомяват писмено кмета на общината за намерението си да осъществяват тази дейност на територията на Община Пловдив, и до 10-то число на календарния месец изпращат до кмета на общината данните от регистъра по чл.47, ал.7 от ЗЗЖ, отнасящи се за предходния месец.

Чл.22. (1) Организациите и лицата по чл.49 от ЗЗЖ – поели надзора и грижите за безстопанствени кучета, върнати по местата на залавянето им, са длъжни да заверяват ежегодно паспорта на кучето в ОП „ЗВК” извършените обезпаразитявания и ваксинации. Данните от паспортите на кучетата се вписват в Регистъра за безстопанствените кучета.

(2) (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Забранява се храненето на безстопанствени котки и кучета. Забраната не се отнася за лицата, получили сертификат от Кмета на Община Пловдив за Зоодоброволец за полагане грижи за безстопанствените котки или не е подписал декларация по чл.47, ал.3 от Закона за защита на животните.

(3) (нова с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Зоодоброволците да хранят и да полагат грижи за безстопанствените котки единственно на местата, които са им определении писмено от съответната районна администрация.

Раздел VI

Мерки при агресивно поведение от страна на куче – безстопанствено или домашен любимец

Чл.23 (изм. и доп. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) При нанесени от куче (безстопанствено или домашно) телесни повреди на човек или животно, да се подава писмен сигнал до компетентните органи, придружен от медицинско свидетелство.

Т.1. При ухапване на физическо лице или животно компаньон, от страна на домашно куче от порода, подробно изброени в чл. 13, ал. 1, както и от друго едро домашно агресивно куче с известен собственик, собственикът на кучето се санкционира. При застрашаване живота на пострадалото лице или животно, констатирано със съответния медицински документ, кучето се отнема принудително от собственика и се подлага на евтаназия съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Т.2. При ухапване на физическо лице или животно компаньон, от страна на домашно куче, с неизвестен собственик и/или адрес на отглеждане, районната администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса и собственика към ОДБХ и съответното районно управление на полицията. След установяване на адреса и собственика се процедира по реда на предходната т.1.

Т.3. При ухапване на физическо лице или животно компаньон, от страна на безстопанствено куче, екип на ОП „Зооветеринарен комплекс” залавя кучето и то бива настанено в общинския приют, където се сформира комисия, съгласно разпоредбите на ЗЗК, която извършва анализ на поведението на кучето и съставя протокол с констатации за агресивно поведение или липса на такова. След приключване работата на комисията, се процедира съгласно разпоредбите на ЗВМД и ЗЗЖ..

Раздел VII

Административно – наказателни разпоредби

Чл. 24. (1) Контролни органи по смисъла на наредбата са Кметът на Община Пловдив, служителите на Пловдивски общински инспекторат и други упълномощени от кмета на общината длъжностни лица.

(2) (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

Чл.25. (1) Контролните органи по чл. 24, ал. 1 от настоящата наредба извършват проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.

(2) Контролните органи:

1. (изм. и доп. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Установяват самоличността на собственика на животно – домашен любимец при необходимост, със съдействието на Дирекция „ЕУО”, полицията и /или ОДБХ;

2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни-домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва на основание на съдебно решение и съдействие на общинска полиция.

(3) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:

1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им;

2. (нов с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Налагат глоба с квитанция. При отказ от страна на нарушителя да заплати глобата му се съставя акт по реда на Закона за административните нарушения и наказания/ЗАНН/

3. (пренор. стара т.2 с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Налагат глоба срещу фиш. При отказ от страна на нарушителя да заплати глобата, му се съставя акт по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/;

4. (пренор. стара т.3 с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Съставят актове за установяване на административни нарушения.

(4) ( Обявена за нищожна с Решение №2246 от 05.11.2018 на Административен съд – Пловдив)

Чл.26. (1) (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) За констатирани нарушения по настоящата наредба, различни от описаните в „Таблица за размера на глобите и имуществените санкции” на нарушителите се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 100 до 200 лв., а при повторно нарушение от 250 до 500 лв. заплаща в касата на съответната районна администрация по една пълна такса (в размер на актуалната стойност на таксата към момента на установяване на нарушението) за всяка пропусната година и глоба в размер на 30 лв.

(2) (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) За явно маловажни случаи, установени при извършването им, овластените по чл.24 от настоящата наредба длъжностни лица, налагат глоба от 10 лв. срещу издаване на квитанция.

(3) (изм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Установяването на нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателни постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(4) (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

(5) (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

(6) (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

(7) (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

(8) (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

(9) (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

(10) (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

(11) (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

(12) (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

(13) (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

(14) (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

(15) (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

(16)(отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

(17) (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

Чл.27. (изм. и доп. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Административно-наказателната отговорност по настоящата наредба се носи, доколкото такава отговорност за същото нарушение не е реализирана по ред, предвиден в закон или друг нормативен акт.

Чл.28. (нов. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)  Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не представи на контролните органи документи или информация с цел възпрепятстване на проверката, се санкционира.

Чл.29 (нов. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.) Глобите, събрани по реда на тази наредба и приходите от събраните такси за притежаване на куче, постъпват в общинския бюджет и се използват целево за: изграждане и поддържане на специализирани обособени площадки за разхождане на домашни кучета; поставяне на указателни табели (забранителни, разрешителни) за разхождане на домашни кучета; за доставка и монтаж на специализирани кошчета за кучешки екскременти; за общински кампании по кастрации, обезпаразитяване, чипиране и пр.; за други дейности и мероприятия, включени в Плановете за действие към Програмите за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Пловдив.

Раздел VIII

Допълнителни разпоредби

§1. По смисъла на наредбата:

1. „животно – домашен любимец“ е всяко куче или котка, което се отглежда в домакинството или от интерес към животното с нестопанска цел;

2. „идентификация на животно“ е еднозначното му характеризиране по данните от неговия микрочип, съответстващи на паспортните и регистрационните данни;

3. „безстопанствени кучета и котки” са тези животни, родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях място, тези които се намират извън границите на дома на своя собственик или гледач и не са под контрола на собственик или гледач”.

4. „кастрация“ – отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на мъжките;

5. „агресивни кучета“ са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт; като кучето „не е агресивно“, ако е нападнало или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата собственост /респективно човека, под чийто контрол се намира в момента/;

6. „търговия с животни – домашни любимци“ са всички сделки, извършвани системно със стопанска цел, включващи прехвърляне правото на собственост върху тези животни;

7. „приют за животни“ е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.

8. (отм. с Р. №499,Пр.№22 от 20.12.2012г.)

Таблица за размера на глобите и имуществените санкции, налагани за определени нарушения от „Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив.” :

По член Размер на глобите в лвева
При първо нарушение При повторно нарушение
Долна граница Горна граница Долна граница Горна граница
Чл.4, ал.1, т.1 До 50 50 200
Чл.4, ал.1, т.2 До 50 50 200
Чл.4, ал.1, т.3 До 50 50 200
Чл.4, ал.2, т.1 До 50 50 200
Чл.4, ал.2, т.6 До 50
Чл.4, ал.2, т.8 б. ”б” 30
Чл.4, ал.2, т.9 ½ от размера на годишната такса за притежаване на куче
Чл.4, ал.2, т.10 До 50 50 200
Чл.4, ал.2, т.11 До 50 50 200
Чл.4, ал.2, т.12 До 50 50 200
Чл.6, ал.4 100 250 300 500
Чл.10, ал.1 350 1000 500 1500
Чл.11, ал.1, т.1 100
Чл.11, ал.1, т.2 100
Чл.11, ал.1, т.3 100
Чл.11, ал.1, т.4 100 500 200 1000
Чл.11, ал.1, т.5 100
Чл.11, ал.1, т.6 50 100 100 200
Чл.12, ал.1, т.1 100
Чл.12, ал.1, т.2 100
Чл.12, ал.1, т.3 100
Чл.12, ал.1, т.4 100
Чл.12, ал.1, т.5 100
Чл.13, ал.1 100
Чл.16, ал.2 100 250 300 500
Чл.18, ал.1 100 лв., платими в касата на ОП „Зооветеринарен комплекс”
Чл.18, ал.2 200 лв., платими в касата на ОП „Зооветеринарен комплекс”
Чл.20, ал.3 200
Чл.23, т.1 За физически лица до 5000 лв.За юридически лица и еднолични търговци до 30 000 лв.
Чл.28 От 100 до 1000

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 499, взето с протокол № 22 от 20.12.2012г. на Общински съвет – Пловдив, влиза в сила след изтичане на законоустановеният срок за упражняване на контрол за законосъобразност.

§ 2.   Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Пловдив.

§ 3.(нов с Р. №197,Пр.№11 от 04.06.2015г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 197, взето с протокол № 11 от 04. 06. 2015 г., влиза в сила на 10.06.2015 г.

Преходни и заключителни разпоредби

(Приети с Р. №255,Пр.№15 от 01.08.2017г.;)

§14. Наредба за изменение и допълнение на наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив е приета с Решение № 255, взето с протокол № 15 от 01. 08. 2017 г. на Общински съвет – Пловдив.

§ 15. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Пловдив.