П р а в и л н и к за устройството и дейността на Общинско предприятие “Градини и паркове” към Община Пловдив

П р а в и л н и к за устройството и дейността на Общинско предприятие   “Градини и паркове” към Община Пловдив /приет с Решение № 405, взето с протокол №19 от 25. 10. 2006 г. на Общински съвет Пловдив, изменен и допълнен с РОС № 228/ 07. 06. 2007 г., РОС № 309 /09. 10. 2008г.,

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Зооветеринарен комплекс към Община Пловдив

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Зооветеринарен комплекс към Община Пловдив /Приет с Решение №203, взето с протокол №10 от 28.05.2009г.изм и доп. с Решение  №408, взето с протокол 20 от 05.11.2009г.; изм. и доп. с решение №19, взето с

Решение 481

Р Е Ш Е Н И Е № 481 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 22  ОТ 18. 12. 2017 г.   О Т Н О С Н О :    Промени в съставите на Постоянни комисии на Общински съвет – Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Николай Радев – общински съветник, Председател на ППГОС от БСП   На основание чл. 21,

Решение 480

Р Е Ш Е Н И Е № 480 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 22  ОТ 18. 12. 2017 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, със средства, предвидени в бюджета на Община Пловдив   ПО

Решение 479

Р Е Ш Е Н И Е № 479 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 22  ОТ 18. 12. 2017 г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на представител на община Пловдив в комисията за изработване на областна здравна карта   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив   На