Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “ОБЩИНСКА ОХРАНА” към Община Пловдив

П Р А В И Л Н И К за устройството и дейността на Общинско предприятие  “Общинска охрана” към Община Пловдив  /Приет с Решение №15, вз. с Пр. №1 от 19.01.2012г.; Изм. и доп. с Решение № 118, вз. с Пр. № 6 от 29.03.2012г.;Изм. и доп. с Решение № 312, вз. с Пр. № 14 от

Правилник за устройството и дейността на Обшинско предприятие „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ“ към Община Пловдив

Правилник за устройството и дейността на Обшинско предприятие „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ“ към Община Пловдив /Приет с Решение №142,взето с Пр. № 7 от 27.04.2017г.;Изм. и доп. с Решение № 247,взето с Пр. № 11 от 19.06.2018г./ /ПРИЛОЖЕНИЕ_1ПРИЛОЖЕНИЕ_2 ПРИЛОЖЕНИЕ_3

Решение 253

Р Е Ш Е Н И Е № 253 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  19. 06. 2018 г. ПРИЛОЖЕНИЕ О Т Н О С Н О :    І. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП  „Дезинфекционна станция“, приет с Решение № 406 от 05.11.2009г. на Общински

Решение 252

Р Е Ш Е Н И Е № 252 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  19. 06. 2018 г.   О Т Н О С Н О :    Даване разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център II-Пловдив” ЕООД за сключване на имуществена застраховка за 2018 г. със Застрахователно акционерно

Решение 251

Р Е Ш Е Н И Е № 251 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  19. 06. 2018 г. ПРИЛОЖЕНИЕ О Т Н О С Н О :    І. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП  „Зооветеринарен комплекс”, приет с Решение № 203 от 28.05.2009г. на