Решение 144

Р Е Ш Е Н И Е № 144 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  12. 04. 2018 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за получаване на парично дарение в размер на 40 000 лв., в полза на Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“ – община Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги

Решение 143

Р Е Ш Е Н И Е № 143 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  12. 04. 2018 г.   О Т Н О С Н О :    Отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Титюков – Зам.-кмет на Община Пловдив   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от

Решение 142

Р Е Ш Е Н И Е № 142 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  12. 04. 2018 г.   О Т Н О С Н О :    Отчет на изпълнението на Годишния план за развитие на социалните услуги за 2017г., Актуализация на Годишния план за 2018г. и приемане на Годишен план за развитието на социалните услуги

Решение 141

Р Е Ш Е Н И Е № 141 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  12. 04. 2018 г.   О Т Н О С Н О :    Отпускане на средства по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Пловдив, приета с Решение № 22,  взето с протокол № 4 от 17.02.2005 г. на

Решение 140

Р Е Ш Е Н И Е № 140 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  12. 04. 2018 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Родопи“ № 26, а именно: поземлен